209 Reformer i raketfart – kunskapslyft eller kraschlandning?

Allm, Skolledare
Föreläsning

Hans Thunberg
Thomas Lingefjärd
Anette Jahnke

Just nu pågår ett antal olika reformer av svenskt utbildningsväsende som alla kommer att ha en stor påverkan på matematikundervisningen och dess förutsättningar. Nya mål formuleras för grundskolan och nationella prov förs in på ett tidigare stadium; gymnasie-
skolan görs om från grunden med planerad start HT2010; parallellt utreds ett nytt betygssystem för grundskolan och gymnasiet; nya antagningsregler för högskolan skall också gälla från hösten 2010 lärarutbildningen skall göras om; högskolan genomgår sin Bologna-process.

I dagens seminarium vill vi från IKUMs sida sammanfatta, problematisera och diskutera de pågående förändringarna. Som ett exempel på de frågor vi vill belysa kan vi nämna att de nya behörighetsreglerna för högskolan, som börjar gälla samtidigt som det nya gymnasiet startar, är formulerade utifrån det nuvarande gymnasiets struktur och i termer av det nuvarande betygssystemet. Systemet med speciella meritkurser, som ger extra antagningspoäng till högskolan, har också visat sig ogenomtänkt, och kommer i nuvarande utformning att resultera i att elever som söker sig till matematikintensiva högskoleutbildningar av betygstaktiska skäl tvingas avstå från extra matematikkurser.
Idégruppen för kursplaneutveckling i matematik (IKUM) är en fristående och oberoende grupp med medlemmar från olika delar av svensk utbildning. Gruppen vill verka som en tankesmedja som inspirerar och stimulerar till diskussion om matematikutbildning i Sverige på alla nivåer. IKUM bildades i samband med diskussionerna om GY2007 och en viktig uppgift för gruppen är att fortlöpande bevaka den politiska utvecklingen och dess påverkan på kursplaner i matematik.

Hans Thunberg universitetslektor i matematik vid KTH, där han också är program-ansvarig för utbildningen Civilingenjör och lärare. Under de senast åren har han vidare arbetat med övergången mellan gymnasiets och högskolans matematikstudier. Anette Jahnke arbetar som lektor i matematik vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg samt vid Nationellt Centrum för matematikutbildning (NCM).

Klicka här för full dokumentation

Hem