206 Dagstidningen stimulerar lärande i matematik

Allm
Workshop

Mats Hemberg
Ronnie Ryding

De flesta av dagstidningens reportage och nyhetsnotiser innehåller vardagsmatematik. Matematiken är ett verktyg för att beskriva och förstå omvärlden. Tidningsmaterial gynnar ett arbetssätt där eleverna får diskutera, analysera samt formulera och lösa problem.

När eleverna i skolan arbetar med aktuella händelser i tidningar kan de träna på:
- att förstå matematiska ord och begrepp
- att tolka och kritiskt granska sifferuppgifter
- att formulera intressanta och relevanta problem
- att finna lämpliga beräknings- och skattningsmetoder
- att pröva olika problemlösningsmetoder
- att fundera över rimligheten i beräknade resultat och bedöma given information.
- att analysera det ”matematiska” svaret mot artikelns/textens innehåll.
- att värdera informationen. Vilket beslut bör tas? Finns det andra faktorer att ta hänsyn till?
Aktuella frågor bearbetas med matematiken som arbetsredskap. Beräkningarna kontrolleras genom att resultatet prövas mot vardagen.

Klicka här för full dokumentation

Hem