124 Avancerade räknare – naturliga verktyg i matematikundervisningen

Gs/Gy
Föreläsning

Per-Eskil Persson

Alltsedan räknarna introducerades i klassrummen har deras användning varit omdebatterad. Diskussionen om deras positiva, eller negativa, inverkan på elevers matematikkunskaper har återuppväckts varje gång en ny och ofta mer avancerad räknartyp gjorts tillgänglig. Inte minst gäller det grafräknarna, som används allmänt i gymnasieundervisningen idag, och de symbolhanterande räknarna, som troligen är på väg in. Frågan är vilka motiv det egentligen finns för att arbeta med avancerade räknare, vilka didaktiska vinster det finns med detta samt vilka krav som ställs på matematiklärarna.

Med utgångspunkt i dagens teorier för lärande diskuteras räknarnas roll som medierande verktyg. Nyare forskningsrön presenteras som visar hur elevernas matematikkunskaper – och färdigheter utvecklas med räknarnas hjälp, men också redovisar de risker det kan finnas med en olämplig användning. Speciellt pekas på hur elevernas syn på och förståelse för algebraiska uttryck, ekvationer och funktioner påverkas.

Konkreta exempel på hur olika uppgifter och problem kan bearbetas med såväl grafräknare som symbolhanterande räknare visas och diskuteras. Hur gör jag rent praktiskt som matematiklärare i gymnasiets kurser och vad måste jag speciellt tänka på? Och hur ställer jag mig som lärare för grundskolans senare år till att använda avancerade räknare?

Utvecklingen av elektroniska hjälpmedel och verktyg i dagens samhälle går allt snabbare. Var står räknarna i detta, exempelvis i förhållande till mjukvara för datorer? Ett försök till skiss av den framtida utvecklingen och de krav på lärarnas utbildning den ställer presenteras.

Per-Eskil Persson är fil. lic. i matematik och lärande och är verksam vid Lärarutbildningen inom Malmö Högskola. Han har en mångårig erfarenhet som gymnasielärare och bedriver forskning kring algebralärande främst inom denna skolform.

Klicka här för full dokumentation

Hem