120 Hur kan man identifiera och stimulera begåvat beteende i matematik?

Gr/Gy, Skolledare
Föreläsning

Eva Pettersson
Linda Mattsson

Under föreläsningen riktas uppmärksamhet mot de elever som har utpräglad förmåga och fallenhet för matematik och hur vi i skolan kan upptäcka och stimulera utvecklingen av dessa elever. För att skapa en gemensam utgångspunkt för vår diskussion, presenteras en forskningsbaserad modell som kan ligga till grund för definition, och därmed också identifiering och stimulans, av begåvat beteende i matematik. Utifrån denna modell diskuteras konkreta svenska forskningsfynd, såsom t.ex. lärarperspektiv på identifiering, undervisning och stimulans. Vi visar även på stimulerande matematiska verksamheter hämtade från den svenska gymnasieskolan. Dessutom resonerar vi kring resultat från en fallstudie med två elever i grundskolans senare år, som inledningsvis var understim-ulerade men numera utvecklat begåvat beteende i matematik. En genomgång av elevernas skolsituation, familjebakgrund och andra sociala faktorer ger en rik beskrivning av dessa elevers hinder/möjliggörande för utveckling i matematik.

Eva Pettersson är forskarstuderande vid Växjö Universitet inom forskningsgruppen ”Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för matematik” samt universitetsadjunkt vid Blekinge Tekniska Högskola.

Linda Mattsson är doktorand i matematik med inriktning mot matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet och är knuten till forskningsgruppen inom ”Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för matematik” vid Växjö Universitet.

Eva och Linda bedriver kompetensutbildningskurser i matematikdidaktik för förskole- och grundskolelärare i Blekinge län.

Klicka här för full dokumentation
 

Hem