114 MiMa – Min egen matematik Om hur elever blir medvetna om sitt lärande och sina kunskaper i matematik

Gt, Skolledare
Föreläsning

Anette Skytt
Inger Ridderlind

MiMa, Min egen matematik, är ett projekt där lärare i Nacka och Botkyrka samarbetar med PRIM-gruppen. Syftet är att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande och sitt kunnande samt öka intresset för matematik. För att få eleverna att reflektera över sitt lärande prövar vi olika metoder och tillvägagångssätt. Några av de metoder vi använt i grundskolans tidigare år är elevbok, gemensam problemlösning, självbedömning och olika former av utvärderingar.

Elevbok är elevernas redskap och de skriver tankar, ord och begrepp som ska vara en hjälp och struktur för lärandet. Elevboken följer eleven och är en hjälp för dem att synliggöra matematikinnehållet men också att gå tillbaka till och reflektera.

För att öka intresset för matematik är problemlösningen central. Eleverna får berätta om sina lösningar vilket gör dem mer medvetna om vad de kan och vad de kan utveckla. Vi försöker också hitta olika former för att utvärdera deras kunskapsutveckling.

Vi har sedan projektet startade förändrat vårt förhållningssätt gentemot eleverna. Under föreläsningen kommer vi att presentera hur projektet startade, de olika metoder vi använt och vår förändrade syn.

Anette Skytt är matematiklärare i skolår 1-3 på Banslättsskolan i Tullinge och matematikutvecklare i Botkyrka kommun.

Inger Ridderlind är matematiklärare skolår 6-9 på Brunnaskolan samt matematikutvecklare i Botkyrka kommun.

Klicka här för full dokumentation

Hem