112 Klara målen i 3:an – ta tillbaka undervisningen!

Gt, Skolledare
Föreläsning

Ingrid Olsson

Att lyckas i matematik innebär bl. a. att kunna se, förstå och utnyttja samband och mönster, att tänka samt att ha ord för begrepp och kunna använda inre bilder. För att elever ska utveckla detta har läraren en viktig roll. Resultat från nationella undersökningar visar emellertid att läraren ägnar sig allt mindre åt undervisning i traditionellmening och allt mer åt att finnas till hands för elevernas enskilda läroprojekt. Paradoxalt nog tycks denna typ av individualisering varken komma de låg- eller högpresterande eleverna till godo i någon större utsträckning (Skolverket Rapport 251 s 74).

Med mål redan i skolår  blir det tydligare för lärarna i de tidiga skolåren vilka grunder eleverna ska lära sig och vilken kvalitet som behövs på kunskaperna, vilket underlättar för en bra undervisning. Exempel ges på hur vi kan arbeta för att eleverna ska utveckla kunskaper som klarar dagens höjda krav på förståelse. Att lotsa eleverna framåt i böcker håller inte utan lärarna måste ta tillbaka undervisningen.

Ingrid Olsson började som folkskollärare och arbetar nu med lärarutbildning och kompetensutveckling.

Klicka här för full dokumentation

Hem