107 Matematikproblem i skolan – för att lära!

Allm, Skolledare
Föreläsning

Eva Taflin

Enligt kursplanerna ska eleverna lära sig matematik genom att lösa problem. Men vad lär sig eleverna då de löser problem? På föreläsningen definieras en särskild typ av problem som benämns ”rika”. Några exempel på rika problem demonstreras och analyseras för att tydliggöra det matematiska innehållet i problemet. Lärarens olika uppgifter i samband med planering och genomförande av lektioner i problemlösning diskuteras, t.ex. hur viktigt det är att läraren förbereder undervisningen genom att välja lämpligt problem, formulera det så att alla elever i klassen har möjlighet att arbeta samtidigt med det och även i förväg är beredd på de olika lösningar och matematiska idéer som eleverna presenterar då de löser problemet. Särskilt betonas nödvändigheten av att ha ett gemensamt matematiskt språk där valda termer är definierade.

Eva Taflin arbetar med lärarutbildning och lärarfortbildning på Högskolan Dalarna. Hennes forskning behandlar elevgruppers matematiklärande då de tillsammans löser problem.

Till detta pass finns ingen dokumentation utöver abstract.

Hem