1013 En utbildning i matematik som möjliggör ett samiskt perspektiv

Gr, Skolledare
Föreläsning

Ylva Jannok Nutti

Samisk utbildning i Sverige består bland annat av sameskolan, som är en skolform som syftar till att ge samers barn en utbildning med samisk inriktning och utifrån ett samiskt perspektiv. Vikten av att utforma en utbildning i matematik som möjliggör ett samiskt perspektiv diskuterades i tidigare forskning (Jannok Nutti, 2007), där syftet var att studera, beskriva och analysera; hur samiska slöjdare och renskötare använder sig av begreppen counting, locating, measuring, designing, playing och explaining (Bishop, 1988), samt hur samiska slöjdare och renskötare beskriver vägar till det egna lärandet. Vad erfarenheterna från studien kan innebära för utbildningen i matematik i sameskolan och utformandet av en utbildning i matematik som utgår från ett samiskt perspektiv problematiseras under föreläsningen.

Ylva Jannok Nutti är fil. lic. i pedagogik och publicerade licentiatuppsatsen: Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen – Utifrån samiska slöjdares och renskötares berättelse, den 23 februari 2007. Jannok Nutti arbetar vanligtvis som grundskollärare vid Sameskolan i Jokkmokk.

Ylva Jannok Nutti, fil. lic.
Luleå tekniska universitet, Luleå, SVERIGE / Sameskolan i Jokkmokk, Jokkmokk, SVERIGE

Klicka här för full dokumentation

Hem