1005 Delaktighet som pedagogisk utmaning

Allm, Skolledare
Föreläsning

Birgitta Lansheim

Skolans uppdrag är att, med demokratins förtecken, arbeta för en likvärdig skola, en skola för alla. Det innebär en skola som skall betrakta och ta tillvara elevers olikheter som resurs istället för att se dem som individrelaterade problem.

Med utgångspunkt ifrån aktuell forskning kring elever i behov av särskilt stöd diskuteras hur matematikundervisningen kan förläggas inom den utvecklingszon där elever i matematiksvårigheter kan vara fortsatt delaktiga i klass-/gruppundervisningen.

Birgitta Lansheim, fil. mag. i pedagogik; forskare inom GÖMU-projektet (Gränsöver-
skridande matematikundervisning); specialpedagog vid Lindängeskolan i Malmö; doktorand i pedagogik med inriktning specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Klicka här för full dokumentation

Hem