Forskningsrapporter

Skapad: 2010-10-13. Ändrad: 2014-09-30  

Forskningsrapporter

Forskare från NCM och Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) har sedan 2008 samarbetat i det VR-finansierade forskningsprojektet ”Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer”. Målet med projektet är att förstå vilken roll de svenska nationella matematikproven har i skolans försök att implementera styrdokumentens kompetensmål.

Eftersom forskningsprojektets frågeställningar till stora delar sammanfaller med inriktningen på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av matematikundervisningen i grund- respektive gymnasieskolan har ett samarbete utvecklats mellan Skolinspektionen, NCM och UFM. Med utgångspunkt i Skolinspektionens direktiv har forskare vid NCM och UFM genomfört de undersökningar som redovisas i föreliggande två rapporter. De har också ansvarat för teorianknytning, metodutveckling, datainsamling samt analys av insamlade data. Resultat från undersökningen har utgjort ett delunderlag för Skolinspektionens granskning. Insamlad data kommer även att ligga till grund för fördjupad forskning och kommer att kompletteras med befintlig data inom ramen för det pågående forskningsprojektet.

Utöver dessa två rapporter har en tredje rapport om elevers motivation – baserad på data från kvalitetsgranskningen av gymnasieskolan – tagits fram i samarbete med forskare från Umeå universitet.

Grundskolan vt 2009

 Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet - Grundskolan våren 2009 ...
Författare:
Ewa Bergqvist, Tomas Bergqvist, Jesper Boesen, Ola Helenius, Johan Lithner, Torulf Palm & Björn Palmberg

Bilagor till grundskolerapporten
Intervjuguide
Enkät

Gymnasieskolan HT 2009

 Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet - Gymnasieskolan hösten 2009 ...
Författare:
Ewa Bergqvist, Tomas Bergqvist, Jesper Boesen, Ola Helenius, Johan Lithner, Torulf Palm & Björn Palmberg

Bilagor till gymnasierapporten
Intervjuguide
Enkät

Svenska gymnasieelevers motivation i matematik: Inflytande av person- och situationsfaktorer ...
Författare:
Torulf Palm, Jenny Sullivan-Hellgren & Mikael Winberg