Forskningsöversikter

Skapad: 2010-03-08. Ändrad: 2014-10-29  

Forskningsöversikter

Med stöd av tidigare Myndigheten för skolutveckling har NCM tagit fram en serie forskningsbaserade kunskapsöversikter.
    Översikternas övergripande syfte är att verka för en närmare koppling mellan forskning och lärarutbildning samt att bidra till att göra forskning mer tillgänglig för lärare.


Dyskalkyli – finns deti?
För en del år sedan gav NCM på uppdrag av regeringen ut en forskningsöversikt om sambanden mellan lässvårigheter och lärande i matematik. Under den tid som gått har forskningen på området intensifierats. Det allmänna intresset för specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli har blivit alltmer påtagligt. Detta kommer bl a till uttryck i larmrapporter i media och i ett växande antal kliniker för utredning av dyskalkyli.
    Mot bakgrund av den forskning som kommit fram efter vår tidigare översikt och det ökande intresset för svårigheter att förstå och använda tal har vi bedömt det som angeläget att genomföra en ny forskningsöversikt, denna gång begränsad till enbart räknesvårigheter. Översikten är baserad på empirisk forskning och på forskningsbaserade utvecklingsarbeten. Forskningen på området är begränsad men vi har funnit intressanta arbeten och rön som vi hoppas ska bidra till en ökad förståelse för räknesvårigheters komplexitet och stimulera till diskussion om utveckling av undervisningen i matematik. I översiktens avslutande del ger vi några förslag till pedagogiska förhållningssätt baserade på resultaten av kunskapsöversikten.

ISBN: 978-91-85143-14-6
Författare: Ingvar Lundberg & Görel Sterner
Sidantal: 100

Ladda ner, [pdf] ...
För prisuppgift och beställning »»»

Laborativ matematikundervisning – vad vet vi?
Idag finns ett mycket stort intresse för att utveckla ett laborativt arbetssätt i skolans matematikundervisning. Det är lätt att hitta laborativa aktiviteter på internet och i litteratur, men många lärare och skolledare efterfrågar i allt högre grad vilket kunnande och vilken forskning som finns inom detta område. Syftet med denna kunskapsöversikt är att ge en bild av kunskapsläget och vara ett stöd vid utveckling av skolans laborativa matematikundervisning.
    De övergripande frågorna som stått i fokus är vilka möjligheter, risker och hinder som finns när laborativa material och ett laborativt arbetssätt används i grundskolans matematikundervisning. De specifika frågor som behandlas i översikten är: Vad är laborativa matematikmaterial? Vad är laborativt arbetssätt i matematik? Vilken är lärarens roll vid arbete med laborativa material? Vilket kunnande finns om effekter i elevers lärande vid laborativ matematikundervisning – och vilka konsekvenser får det?
    Kunskapsöversikten vänder sig i första hand till lärare och skolledare i grundskolan och motsvarande skolformer – och naturligtvis till alla övriga som är intresserade av att utveckla laborativ matematikundervisning.

ISBN: 978-91-85143-16-0
Författare: Elisabeth Rystedt & Lena Trygg
Sidantal: 78
Ladda ner, [pdf] »»»
För prisuppgift och beställning »»»



Matematiken, var finns den? Egentligen?
Visst finns den i våra läromedel som siffror, bokstäver och figurer, krumelurer av trycksvärta. I bästa fall finns den kanske i elevers medvetande som begrepp, vad nu det är för någonting. Och kanske finns matematiken i lärarens hjärna.
    Men finns matematiken någon annanstans? Är den till exempel inbäddad i själva naturen? Är matematiken den nyckel som kan avslöja tillvarons alla hemligheter? Hur kan vi veta det i så fall?
    Eller är matematiken snarare som ett fångstnät vi själva skapat och kastar ut för att försöka få grepp om en kaotisk och mystisk värld? Kan man tänka sig alternativ, t ex att besökande rymdvarelser hade utvecklat en annan och bättre beskrivning av verkligheten än vår egen matematik?
    Den som undrar över detta kan i denna översikt läsa om hur bland annat filosofer, matematiker, lingvister, kognitionsvetare, från antiken till nutid, försökt hitta svaren på dessa frågor. Och kanske kan svaren också påverka hur vi bör skriva våra läromedel, hur vi bör undervisa och motivera ämnet?

ISBN: 978-91-85143-15-3
Författare: Ola Helenius & Lars Mouwitz
Sidantal: 42
Ladda ner, [pdf] »»»
För prisuppgift och beställning »»»