Litteratur för lärare som undervisar i matematik

Boken Baskunnande i matematik utgiven av Myndigheten för skolutveckling 2003 avslutas med en kommenterad bibliografi med relevant och aktuell litteratur för lärare och skolledare med ansvar för matematiklärandet. Boken finns såväl i pappersform som i elektronisk form.

Utöver den litteraturlista som presenteras i ovanstående publikation följer här ett urval lämpliga titlar:

Dahl, K. (1995). Den fantastiska matematiken, Fischer.

Dahl, K. and G. Grähs (1999). Kvadrater, hieroglyfer och smarta kort : mera matte med mening, Alfabeta.

Dahl, K. and M. Lepp (1998). Ska vi leka matte? : finurliga lekar och kluriga spel. Alfabeta.

Dahlqvist, F. (1998). Vem äger sköldpaddan? : och andra kluriga tankenötter, Brain Books.

Devonshire, H., C. Fairclough, et al. (1995). Symmetri, Bergh.

Devonshire, H., C. Fairclough, et al. (1996). Längd, bredd och höjd, Bergh.

Devonshire, H., C. Fairclough, et al. (1997). Att mäta tid, Bergh.

Devonshire, H., B. Svensson, et al. (1996). Linjer och former, Bergh.

Enzensberger, H. M., B. Lagergren, et al. (1997). Sifferdjävulen : en bok att stoppa under huvudkudden, för alla som är rädda för matematik. Alfabeta.

Eriksson, K., S. Rydh (2003). Nöjesmatematik, Liber.

Furness, A. (1998). Vägar till matematiken : att arbeta med barn 5-7 år, Ekelund.

Hargittai, M. and I. Hargittai (1998). Upptäck symmetri!, Natur och kultur.

Høines, M. J., Tangenten, et al. (2000). Matematikk & undervisning, Caspar.

Kronqvist, K.-Å. (2003). Matematik på väg : i förskola och skola, Malmö högskola Lärarutbildningen.

Lindberg, D. and B. Kuijl (1991). Fakta om hur man räknade förr, Almqvist & Wiksell.

Nystedt, L. (1993). På tal om tal : en läsebok i matematik, Instant Mathematics.

Olsson, S. and R. Cavaller (1999). Matematiska nedslag i historien : en matematikantologi med historia, berättelser, skrönor, förklaringar, bevis, tankenötter, problem från forntid till nutid och mycket annat från matematikens värld, Ekelund.

Olsson, S. and R. Cavaller (1999). Matematiska nedslag i talens värld : en matematikantologi med berättelser, skrönor om matematiker, talsystem och tillämpningar, Ekelund.

Paulos, J. A. (1991). Förstå siffror!, Natur och kultur.

Rossing, N. K. and Vitensenteret (2003). Den matematiske krydderhylle : smakstilsetning til matematikkundervisningen i skolen, Vitensenteret.

Solem, I. H. (2004). Det matematiska barnet, Natur och kultur

Tiedemann, A., K. Albrectsen, et al. (1999). Talens magi : lustläsning för talfreaks, Bergh.

Trygg, L., E. Werner, et al. (2002). Uppslagsboken, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Univ.

Trygg, L. (2003). Familjematematik : hemmet och skolan i samverkan, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs Univ.

Ulin, B. (1998). Klassisk geometri : motiv och mening, Ekelund.

Ulin, B. (2000). Projektiv geometri : en åskådlig introduktion, Ekelund.

Kompetensutvecklingsmodell – Kista

Program våren 2003

Kista SDN
Nedanstående uppläggning beslutades gemensamt på planeringsmöte den 10 dec 2002. På mötet deltog rektorer och lärare från samtliga tre skolor,

Dialoger om problemlösning ska löpa som en röd tråd genom vårens programpunkter.

Problemlösning. Arbetssätt och arbetsformer
Karin Wallby
20 jan kl 12.30-16.00
Lokal: Ärvingeskolan

Dialoger om problemlösning (DPL)
Kängurutävlingen – Matematikens Hopp är det svenska namnet på en internationell matematiktävling för elever i skolår 3-9. Avsikten med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik med hjälp av engagerande och utvecklingsbara problem. När ”tävlingsmomentet” är genomfört är det meningen att klassen gemensamt ska arbeta med problemen, diskutera lösningar, variera uppgifterna och undersöka den matematik som finns. Till stöd för lärarnas arbete finns en lärarhandledning med förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas.

Diskussioner kring varierande sätt att organisera matematikundervisning. Resultat och erfarenheter som framkommit i forskning i första hand när det gäller nivågrupperingar.

Karin Wallby är mellanstadielärare. Arbetar på NCM bl a som redaktör för Nämnaren och med Kängurutävlingen – Matematikens Hopp.

Dagstidningen i matematikundervisningen
Ronnie Ryding
17 feb kl 12.30-16.00
Lokal: Husbyskolan

Förslag ges på hur dagstidningen kan användas i matematikundervisningen för att utveckla elevernas språk, vidga deras referensramar samt ge eleverna en bild av hur matematiken förekommer i och påverkar samhället och samhällsinformationen.

Ronnie Ryding är adjunkt i matematik, fysik och kemi. Redaktör för Nämnaren och arbetar inom olika NCM-projekt bl a i samarbete med Tidningen i Skolan.

Laborativ matematik
Lena Trygg
17 mars kl 12.30-16.00
Lokal: Akallaskolan

Aktiviteter som kan användas i skolår 6-9. Exempel ges bl a från Uppslagsboken innehåller 50 matematikaktiviteter som valts ut och redigerats med tanke på kursplanernas ”Mål att sträva mot”. Varje Uppslag kan användas direkt i matematikundervisningen men idéerna kan också förändras och anpassas till innehåll, elever eller klasser.

Lena Trygg är lärare i matematik för skolår 7-9, i textilslöjd för skolår 1-9 och arbetar nu på NCM. Bl a ansvarig för NCM:s Läromedelsutställning och Matematikverkstad.

Specialpedagogik skolår 6-9
Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg.
28 april kl 12.30-16.00
Lokal: Ärvingeskolan

Vad kan orsaka svårigheter? Hur kan man arbeta med elever som har speciella behov? Exempel ges bl a på hur undervisningssituationer kan skapas för att eleverna ska få upplevelser av olika begrepp.

Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg undervisar i matematik och svenska som andra språk i grundskolans senare årskurser i Fittjaskolan, Botkyrka. De har också skrivit rapporten ”Minoritetselever och matematikutbildning” som getts ut av Skolverket.

Analysschema i matematik för år 6-9
Lisa Björklund
19 maj kl 12.30-16.00
Lokal. Husbyskolan

Syftet med materielet är att stödja arbetet med att analysera det kunnande som eleverna visar i olika situationer och som kan visas med ett spektrum av uttrycksformer. (Utkommer i början av 2003.)

Lisa Björklund arbetar på PRIM-gruppen som ansvarar för nationella diagnoser och prov i matematik i grundskolan samt gymnasiets kurs A.

Hösten 2003
Steg 2. Vårens program kan eventuellt leda fram till att en långsiktig handlingsplan för kompetensutveckling i matematik för F-9 arbetas fram i Kista. Beslut fattas senare.

Kompetensutvecklingsmodell – Nyköping

Syfte
Det övergripande syftet med kompetensutvecklingssatsningen är att låta deltagarna på olika sätt arbeta med frågor som rör matematikundervisning för att nå målet att alla elever på sikt ska nå betyget godkänd och att fler elever än idag ska nå de högre betygsstegen.

Målgrupp
120 lärare från 23 F – 6-skolor samt fyra 7 – 9-skolor.

Tidsomfattning
3 år

Genomförande

Ramprogram

Kontaktperson
Kjell Ackelman
E-post: kjell.ackelman@nykoping.se

Kompetensutvecklingsmodell – Västervik

Syfte
Skapa en röd tråd i matematikundervisningen i ett 1–16 års perspektiv samt att visa på olika aspekter kring taluppfattning.

Målgrupp
Cirka 300 lärare som arbetar med barn/elever i åldern 1–16 år .

Tidsomfattning
NCM deltar under två halvdagar. Kompetensutvecklingsdagarna ingår i ett 3-årigt matematik-projekt som pågår i Västerviks kommun.

Genomförande
NCMs uppläggning:

1. 11 mars 2002. Halv studiedag. ”Taluppfattning”. Tre personer fån NCM medverkar. Bakgrund, syfte samt bred presentation av vad som ingår i taluppfattningsbegreppet i F-9 perspektiv. Lärarna får under dagen undersökningsmateriel/tester som de under tiden mellan kompetensutvecklingsdagarna utför i barn/elevgrupperna. Det är olika uppgifter för olika åldersgrupper.

2. Lärarna använder det utdelade materielet i sina barn/elev-grupper.

3. Uppföljning, som NCM ansvarar för, under en halvdag i september 2002. Diskussion kring fortsatta aktiviteter förs.

Kontaktperson
Bo Weimer
E-post: Bo.Weimer@vastervik.se

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!