Nämnaren på nätet

 
 

| Innehåll |

 
Litteraturlista till Nämnaren 2018:1.

 
Skriva för Nämnaren?

 

Nyman, Säfström & Taflin följer i detta nummer upp en tidigare artikel

 
Till Jessica Håkanssons artikel finns här länkar till bedömningsstöd i matematik och till NOMP.

 
Intresserad av att veta mer om Sigma-8?

 
Hania Uscka-Wehlou tar i sin artikel upp gyllene snittet.

 
Den rapport som Disbo m fl bygger sin artikel på finns att läsa i sin helhet här.

 
Länk till Unga fysikers världstävling.

Uppslaget: Donkarna
Donkarna är en av de friare uppgifterna i ett skolutvecklingsprojekt i Karlstad. Genom uppgiften utmanas elever i årskurs 1–6 att formulera och förstå samband.
Här finns elevsidan som pdf.

 
Kängurusidan.

 
Problemavdelningen: Blockmetoden .
Blockmetoden lägger stor vikt vid att eleverna går från det konkreta, via en bild till det numeriska. Bilden ger stöd och förståelse för hur uppgiften ska lösas aritmetiskt och/eller algebraiskt.

 
Till problemavdelningen finns också ett bonusproblem.

Innehåll: CF

Nämnaren nr 4, 2006

Nämnaren nr 4, 2006  
 

Svar och lösningar, januari 2008

Skicka in era lösningar!

Den här månaden har vi fått lösningar från 6 elever på Nygårdsskolan i Billdal samt från Erik Olofsson på Domsjöskolan i Örnsköldsvik. Eleverna har svarat på samtliga uppgifter! Tack för alla fina svar!

Problem 1

Josef bor vid en gata där husen är numrerade från 1 till 24. Varje hus har en brevlåda med husets nummer på. Hur många tvåor finns det på brevlådorna längs Josefs gata?

Lösning
Husnummer som innehåller siffran två är: 2, 12, 20, 21, 22, 23 och 24, dvs 8 tvåor.
Problem 2

Ett bi rör sig genom kupans celler enligt en bestämd regel. Till vilken cell, A–E, flyttar sig biet härnäst?
Lösning
B. Biets väg upprepas efter 5 celler. När det passerat 13 celler och rör sig in i den 14:e är det detsamma som att gå in i cell nr 4.
Problem 3

Motsatta sidor på en tärning har alltid 7 ögon tillsammans. En tärning rullas så som figuren visar. I startläget har den tre ögon uppåt. Hur många ögon kommer upp i slutläget?
Lösning
I nästa läge har den fyra ögon upp. Motsatt sida mot två ögon har fem som kommer upp därefter. Sedan blir det tre och därefter 1, 4 och till sist 6.


problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD

Kompletteringar till Nämnaren nr 2

Nämnaren nr 3, 2008
 

Här finner du extramaterial knutna till Nämnaren nr 2, 2009.

I samband med artikeln Interaktiva skrivtavlor – en möjlighet till ökad lust och lärande i matematik? finns här en attitydundersökning gjord i klassen.
Ladda ner undersökningen ...

Precis som till tidigare artiklar av Thomas Lingefjärd om användningen av Geogebra så finns konstruktionerna i artikeln Geogebra i gymnasieskolan på nätet ...

Till Bengt Ulins Spegling i plan geometri finns uppgifter knutna till artikeln.
Ladda ner uppgifter ...

Omslagsbilden: Radiolarier

Nämnaren nr 3, 2009
 

Länkar kopplade till omslagsbilden:
Haeckels radiolarier


Omslagsbilden: Radiolarier

Radiolarier är encelliga djur som producerar intrikata mineralskelett. De lever som plankton i stort sett överallt i världshaven. Mineralskeletten har inslag av trianglar, kvadrater, pentagoner och hexagoner och uppvisar ofta radiell symmetri. Omslagsbilden är en teckning av Ernst Haeckel, och ingår i rapporten från Challengerexpeditionen 1872–1876. HMS Challenger färdades runt världshaven, besökte samtliga kontinenter inklusive Antarktis och besättningen upptäckte inte mindre än 4717 för mänskligheten helt nya arter, då en av naturvetenskapens allra största bedrifter. Många av dessa arter togs upp till skeppet med en djuphavstrål som bärgade prover från upp till 3600 meters djup. E xpeditionens befälhavare dog av utmattning innan skeppet
återvänt till sin hemmahamn.

Ernst Haeckel, en av 1800-talets främsta biologer, var elev till Charles Darwin och hans böcker sålde i stora upplagor, mångfalt fler än Darwins egna. Haeckel anses vara den som först framlade begreppen den felande länken och ekologi.
Litteratur
Richards, R .J. (2008). The Tragic Sense of Life: Ernst Haeckel and the struggle over evolutionary thought.
University of Chicago Press.
Ulin, B. (2007). Matematisk design i naturen. Telleby förlag.

1 dec 2015 – lösning


Svar: 118

15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+1=118.

1 dec 2016 – lösning


Svar: 118

15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+1=118.

1 dec 2016 – lösning


Svar: 118

15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+1=118.

1 dec 2016 – lösning


Svar: Det finns 7 ovanliga renar.

Totalt finns det 68/4 =17 renar. Om alla hade haft två horn skulle det ha funnits 34 horn.

Det saknas alltså 34 – 27 = 7 horn. Det betyder att det finns 7 ovanliga renar och 10 vanliga.
Tillsammans har de 7 + 20 = 27 horn.

1 dec 2017 – lösningOskar har tränat på att läsa i november. Han började 1 november och läste en sida i sin bok. Den 2 november läste han tre sidor, den 3 november fem sidor osv. Varje dag läste han två sidor mer än dagen innan. Hur många sidor läste Oskar sammanlagt under november?

900 sidor.
1+3+5+7+…+59 = 15•60=900

10 dec 2015 – lösning


Svar: Det finns fler än sex möjligheter. Hur kan du vara säker på att du har funnit alla möjligheter?

Problemet är hämtat från Nrich. Läs mer här »»»

10 dec 2016 – lösning


Svar: Som minst deltar 15 personer i alla tre sporter.

Vi kan illustrera problemet med hjälp av ett diagram:


Denna bild visar en situation där samma personer som har
valt bandy också har valt innebandy och fotboll
15 personer har inte valt någon sport.
Här ser vi att det största antalet som kan ha valt 3 tre sporter är 60.

Problemet gällde den motsatta situationen;
vilket är det minsta antalet som har valt tre sporter?
Då måste vi försöka placera ut önskemålen så att vi får
en situation där så få som möjligt väljer fler sporter.


Bilden visar att av de 100 personerna har
15 st valt bandy, innebandy och fotboll,
40 har valt innebandy och fotboll, 30 har valt fotboll och bandy
och 15 har valt bandy och innebandy.

Summan av antal personer i varje sport är lika med summan av antal sporter hos varje person.
Denna summa är 85 + 70 + 60 = 215.
Av detta drar man slutsatsen att det måste finnas minst 15 personer som vill delta i alla tre sporterna.
Kan antalet i praktiken vara 15? Ja, det har vi visat med exemplet.

En formell lösning:
Låt E vara antalet intresserade av bara en sport, D antalet intresserade av 2 sporter, T antalet intresserade av 3 sporter och N antalet av de som inte är intresserade av någon sport alls. E + D + T + N = 100.
Summan av antal intresserade av fotboll, innebandy och bandy är: 85 + 70 + 60 = 215.
Då gäller också E + D · 2 + T · 3 = 215
Vi söker svar på den första frågan:
215 = E + D · 2 + T · 3 ≤ N · 2 + E · 2 + D · 2 + T · 3= 2 ·(N + E + D + T) + T = 200 + T
alltså T ≥ 15 
T kan vara just 15 när 40 väljer fotboll och innebandy, 30 fotboll och bandy, 15 bandy och innebandy och 15 allt.
Alltså är 15 det minsta möjliga antalet medlemmar som väljer alla 3 sporter.
Den andra delen av frågan är betydligt mer komplicerad; hur många ville delta i åtminstone två sporter?
Som minst deltar 58 personer i åtminstone två sporter, då deltar 58 i alla sporterna och de övriga 42 fördelar sig:
27 bara fotboll, 12 bara innebandy, 2 bara bandy och en har inte valt någon sport.


En formell lösning:
215 = E + D · 2 + T · 3 ≤ N + E+ D ·  3 + T · 3 = (N + E + D + T) + 2 · ( D + T) = 100 + 2 · ( D + T)
alltså 2 · ( D + T) ≥ 115 och därmed D + T > 57
D + Tkan vara 58 när t ex  27 väljer bara fotboll, 12 bara innebandy, 2 bara bandy, 58 allt och en ingenting.
Alltså är 58 det minsta möjliga antalet medlemmar som väljer minst 2 sporter.

Läs mer om att illustrera liknande samband med diagram som dessa i Bengt Ulins Frågor och fascinationer (NCM, 2016), s 64–65.

10 dec 2017 – lösning


11 dec 2015 – lösning


Svar: 6 olika sätt

Försök att systematisera undersökningen.
För 24 lussekatter:
2 ·12 bullar
2 bullar + 2 · 6 bullar
2 bullar + 3 · 4 bullar
4 · 6 bullar
2 · 6 bullar + 3 · 4 bullar
6 · 4 bullar
Det finns 6 olika sätt.

För 48 bullar: Undersök på motsvarande sätt. Det finns 15 olika sätt.

11 dec 2016 – lösning


Svar: 3750 volymenheter.


När de två kuberna tas bort ökar begränsningsarean med 4 kubsidor,
vilket motsvarar 100 ae. Alltså är varje kubsida 25 ae och varje sida är då 5 le.
En kub har alltså volymen 5 · 5 · 5 = 125 volymenheter.
Hela den ursprungliga konstruktionen är därför 30 · 125 volymenheter.

11 dec 2017 – lösning


12 dec 2015 – lösning


Svar: 29 kg
Vi vet att 4 röda och 3 gröna paket väger 63 kg och att 3 röda och 2 gröna paket väger 46 kg. Vi kan därför räkna ut att 1 rött och ett grönt paket väger 17 kg (skillnaden mellan 63 och 46 kg). 2 röda och 2 gröna väger 34 kg. Eftersom 3 röda och 2 gröna väger 46 kg kan vi räkna ut att ett rött paket väger 46–34 kg =12 kg. Ett grönt paket väger alltså 17–12 kg = 5 kg.

Eller:
Beteckna de röda paketens vikt med r och de gröna paketens vikt med g.
4r + 3g = 63
3r + 2g = 46
Sätt ihop dessa ekvationer och vi får att r + g =17. Sätt in ex g = 17 - r i någon av ekvationerna och vi får r=12 och g=5.
Så, 2r+1g = 24 + 5 = 29.

12 dec 2016 – lösning


Svar: Vi kan få som mest 3 grupper:

15 och 5; 12 och 8; 10, 9 och 1. Summan i varje grupp är 20.
Den totala summan är 60, dvs 2 · 2 · 3 · 5.
De möjliga gruppsummorna skulle därför vara 15, 20 och 30 eftersom 15 är minsta möjliga summa då det största talet vi har är 15.
Vi kan inte få grupper med summan 15 , då vi inte kan kombinera talen så.
Däremot är det möjligt att skapa tre grupper med summan 20.
Vi kan också göra två grupper med summan 30, men vi ville få mesta möjliga antal grupper.

12 dec 2017 – lösning


Alexander, Daniela och Sixten jämför sina resultat på ett ordprov. Medelvärdet är 14 rätt. Alexander har 10 rätt. Vad är medelvärdet av Danielas och Sixtens resultat?

16.
Totalt har de 42 poäng. Det betyder att Daniel och Sixten tillsammans har 32 poäng.

13 dec 2015 – lösning


Svar: Summan är 21

De två nedre raderna ger att ett hjärta är värt 2 mer än en gran.
Vi utnyttjar det i den andra kolumnen och vet att 4 hjärtan skulle ge summan 32. Alltså är ett hjärta värt 8 och en gran 6.
Fortsätt att lösa ut värdet med hjälp av dessa:

Tredje raden: En gris är värd 4 , (18-6)/3 Andra raden: Sexhörningen är värd 7, (30-16)/2.
Summan är alltså 21

13 dec 2016 – lösning


Svar: Staffan kommer först, förutsatt att de springer fortare än de går.

Om Staffan springer halva tiden kommer han att springa en större andel av banan än Lucia.
Eftersom det går snabbare att springa kommer han att vinna.

13 dec 2017 – lösning


Staffan stalledräng är 180 cm lång. Hans skugga är 4,5 m. Lyktstolpen bredvid honom ger en skugga som är 27,5 m. Hur hög är lyktstolpen?

11 m.
Skuggan är två och en halv gång längre.

14 dec 2015 – lösning


Svar:

14 dec 2016 – lösning


Svar: Det går inte att säga vem som har flest.

Vi vet bara att Petras antal är 5 fler än en multipel av 9 och att Vilhelms antal är 2 fler än en multipel av 9.
Petra kan exempelvis ha 18 + 5 = 23 kort och Wilhelm 18 + 2 = 20 kort, men Petra skulle också kunna ha 9 + 5 = 14.
Däremot kan de aldrig ha lika många kort. Varför?

14 dec 2017 – lösning


Varje bokstav står för en speciell siffra. A+A+H=HA. Vilket tal är HA?

19.
Vi kan resonera oss fram och undersöka olika möjligheter.
Eller: A+ A+ H = H•10 + A, A= 9H, enda möjliga lösning är H = 1 och A= 9

15 dec 2015 – lösning


Svar: Det blir alltid så och det går att förklara

Summan av en persons födelseår och ålder blir alltid det aktuella året.

15 dec 2016 – lösning


Svar: En lussekatt kostar 2 nissekronor.

1 pepparkaka kostar 1 kr eftersom 3 kakor kostar 3 kr: 11kr – 8kr.
3 lussekatter + 2 pepparkakkor kostar 8 kr, 3 lussekatter kostar alltså 6 nissekrinor och 1 lussekatt kostar 2.

15 dec 2017 – lösning


Två koppar kaffe och tre bullar kostar 41 kr.
Tre koppar kaffe och två bullar kostar 39 kr
Hur mycket kostar en kopp kaffe? Hur mycket kostar en bulle?

En kopp kaffe kostar 7 kr, en bulle kostar 9 kr.
Fem koppar kaffe och fem bullar kostar 80 kr, en bulle och en kopp kaffe kostar då
80/5 kr = 16 kr. Då kostar två koppar kaffe och två bullar 32 kronor, alltså kostar en bulle 41 kr – 32 kr = 9 kr. En kaffe kostar 16 kr – 9 kr = 7 kr

16 dec 2015 – lösning


Svar: 5 matcher

Om laget vinner 5 ytterligare matcher i rad når det 15 vunna av 25 spelade, vilket kan uttryckas som 15/25, vilket är detsamma som 60 %.

Algebraiskt:
Det sökta antalet vinstmatcher i rad betecknas med x. Totalt sett har laget då vunnit 10+x matcher. Det totala antalet spelade matcher är då x + 20.
(x+10) / (20+x) = 0,6
x = 5

16 dec 2016 – lösning


Svar: a + b + c = 30

Genom att jämföra likheterna kan vi resonera oss fram till att b = c + 5 och att b = a + 7.
Detta ger a + b = 21 att a =7 och b = 14, a + c = 16 ger att c = 9. 7 + 14 + 9 = 30.
Eller:
Addera vänsterleden och högerleden: 2a + 2b + 2c = 60, dvs a + b + c = 30.

16 dec 2017 – lösning


Siffrorna 1, 2, 3… 9 är skrivna på varsitt kort. Med dessa nio kort kan man lägga grupper med tre tresiffriga tal. Det största talet i en sådan grupp kallar vi för A. Vilket är det minsta möjliga värdet som talet A kan ha?

345.
Om talet A ska vara så litet som möjligt så måste hundratalssiffran vara 3, de andra tresiffriga talen i den gruppen börjar då på 1 respektive 2. För att talet ska vara så litet som möjligt låter vi tiotalssiffran vara 4 och entalssiffran 5.

17 dec 2015 – lösning


Svar: 33 kulor

I sådana här problem måste vi söka efter sämsta möjliga händelse. Det är att vi plockar upp 9 röda, 9 gula, 8 blå och 6 gröna kulor, totalt 32 kulor. Nästa kula vi drar måste vara antingen röd eller gul och kommer att ge oss 10 kulor av samma färg.

17 dec 2016 – lösning


Svar: 49 cm eller 63 cm, beroende på hur vi tolkar frågan

Långsidan plus kortsidan är tillsammans halva omkretsen, 294/2 cm = 147 cm.
Utefter denna längd finns det, om vi viker 4 respektive 3 gånger, 16 + 8 sträckor som motsvarar kvadratens sida.
Kortsidan utgör därfören tredjedel av längden 147 cm = 49 cm.
Vi kan också dela längden i 24 lika delar, för att få kvadratens sida och därefter multiplicera denna med 8,

vilket ger samma resultat då 8/24 = 1/3.
Om vi tolkar uppgiften så att vi ska dela sidorna i 4 respektive 3 delar blir lösningen på motsvarande sätt:

4 + 3 sträckor som motsvarar kvadratens sida. 147/7 cm = 21 cm, som är längden av kvadratens sida.

Utefter kortsidan får tre kvadrater rum, så kortsidan är 3 · 21cm = 63 cm.
Med en formell algebraisk lösning, här utifrån tolkningen att vi delar sidorna i 3 respektive 4 delar:
Låt papperet ha längden l cm och bredden b cm. Då gäller att 2l + 2b = 294, l + b = 147.
Låt kvadraten ha sidan s cm. Eftersom långsidan viks i fyra delar så är l = 4s.
Kortsidan viks i 3 delar, så b = 3s. Alltså är 4s + 3s = 147, 7s = 147, s = 21.
Kortsidan är 3 · 21 cm = 63cm.

17 dec 2017 – lösning


Svar:

17 dec 2017 – lösning


Tomtarna har ett ovalt bord som det ligger en rutig duk på. Tomtemor ställer sin gröttallrik på punkten (14,0). Sen ställer hon tallrikar på punkterna (13,3), (11,5), (7,7), (2,8), … tills hon är tillbaka på sin plats. Tomtefar ska sitta på bordets andra kortända, mitt emot tomtemor. Hur många tomtenissar har hon dukat åt?

16.
Det hamnar 4 nissar i varje kvadrant om vi tänker oss bordsduken som ett koordinatsystem. Tomtemor och tomtefar sitter symmetriskt på x-axeln, på 14 resp -14.

18 dec 2015 – lösning


Svar: 75 kr

Vi vet att en låda skumtomtar kostar 10 kr mer än en låda ischoklad, eftersom Nisse måste betala 10 kr när han byter låda.
2 lådor skumtomtar och 3 lådor ischoklad kostar 345 kr. Om skumtomtarna hade kostat lika mycket som ischokladen skulle de fem lådorna ha kostat 325 kr: 345 kr – 2 · 10 kr = 325 kr. Varje låda hade kostat 325/5 = 65 kr. Det är alltså priset på en låda ischoklad och skumtomtarna kostar därmed 65 kr + 10 kr = 75 kr.

Algebraisk lösning:
Sätt priset för en låda skumtomtar till x och priset för en låda ischoklad till y.
2x+3y=345
3x+2y=355
Lösningen på ekvationssystemet blir x=75, y=65. Priset för en låda skumtomtar är alltså 75 kr.

18 dec 2016 – lösning


Svar: Det går åt tre personer.

En lösning:
Dag 1 startar person A, B och C. De bär alla med sig 4 dagsransoner. A bär också med sig dokumentet som ska föras över till andra sidan.
Efter en dag har alla tre ransoner kvar. C lämnar över en ranson till A och en till B. Då har C en ranson kvar till sin återfärd som kommer att ta en dag. A och B har nu åter fyra ransoner.
Efter två dagar har A och B tre ransoner kvar var. B lämnar över en av sina till A. B har då två ransoner som räcker till återfärden och A har fyra ransoner som kommer att räcka de återstående fyra dagarna det tar att ta sig till det andra baslägret.
Med andra ord räcker det med tre personer.

Vi tackar för lösningen som inkommit från Profiltid Matematik åk 8-9 på Kvarnskolan i Järfälla. Själva hade vi en lösning som skulle kräva fyra personer:

Dag 1 startar person A, B och C. De bär alla med sig 4 dagsransoner. A bär också med sig dokumentet som ska föras över till andra sidan.
Efter två dagar får A överta en ranson från B och och en från C och tar sig sedan över isen på egen hand på ytterligare 4 dagar.
B och C kan nu gå tillbaka en dagsetapp, då de har varsin ranson kvar.
Samtidigt startar D från baslägret och bär med sig 4 ransoner. Efter en dag möts B, C och D.
D lämnar en ranson till B och en till C och behåller en själv. Tillsammans går de sedan en dagsetapp tillbaka till baslägret.

18 dec 2017 – lösning


Om vi dubblar ett tal och lägger till 4 får vi 42. Vad blir resultatet om vi istället först lägger till 4 och sedan dubblar?

46
Anta att talet är x. Då gäller 2x + 4 = 42, x = 19. 2(19 + 4) = 46

19 dec 2015 – lösning


Svar: 34 silverkulor
Det finns 30 kulor totalt i Sörgården. Man kan tänka att 30 delas in i 5 delar, då förhållandet mellan kulorna är 3:2.
Silverkulorna är 3 delar av dessa 5, alltså (30*3) / 5 = 18. På samma sätt i Norrgårdens gran (26*4) / 7 = 16
I de båda granarna finns det sammanlagt 18+16=34 kulor.

Alternativ:
30 delas i förhållandet 3:2 innebär att 30 först delas i fem delar med 6 i varje (30/5=6) och därefter delas dessa fem delar upp så att vi får tre delar och två delar: 3·6 och 2·6, dvs 18 kulor och 12 kulor
28 delas i 4:3 innebär att 28 delas i sju delar med 4 kulor i varje del: 4 · 4 och 3 · 4, dvs 16 kulor och 12 kulor.
Sammanlagt 18 + 16 =34 silverkulor (och 12 + 12 = 24 röda kulor)

19 dec 2016 – lösning


Svar: 17 kg, 17 kg, 21 kg, 22 kg och 23 kg. Vi utgår här från att säckarnas vikt anges i hela kilogram.

Säckarnas sammanlagda vikt är 5 · 20 kg = 100kg.
Eftersom vi vet att medianvärdet är 21 ska det finnas två värden större än 21 och 2 värden mindre än 21.
Typvärdet är 17 kg, så det måste vara en vikt som två säckar har. (Det måste finans en vikt som förekommer fler gånger än de andra och ingen vikt kan förekomma fler än två gånger i detta exempel.)
Dessa tre säckar väger sammanlagt 17 kg + 17 kg + 21 kg = 55 kg.
De återstående säckarna ska alltså väga 45 kg och varje säck ska väga mer än 21 kg.
Den enda lösningen, med hela kg, är 22 kg och 23 kg.

19 dec 2017 – lösning


Abraham, Isak och Jakob spelar kula.
Abraham säger: Om jag hade haft en kula till hade jag haft 4 gånger så många kulor som Isak och 5 gånger så många som Jakob.
a) Hur många kulor har de var och en, om de tillsammans har fler än 30 men färre än 80 kulor.
b) Hur många kulor kan de ha?

a) 39, 10 och 8
b) Om Abraham har N kulor måste N+1 vara delbart med både 4 och 5, dvs med 20.
Abraham kan alltså ha 19, 39, 59 , … kulor
Isak 5, 10, 15, … kulor
Jakob 4, 8, 12, … kulor

2 dec 2015 – lösning


Svar: 144 cm²

Rektangelns sidor har långsidan med samma mått som kvadraten och kortsidan är hälften så lång som kvadratens sida. Omkretsen är 36 cm, vilket innebär att halva omkretsen är 18. Eftersom långsidan är dubbelt så lång som kortsidan delar vi 18 i 3 och får långsidan till 12 cm och kortsidan till 6. Den ursprungliga kvadratens sida var alltså 12 cm och arean därmed 12·12=144 cm²

Med algebra:

Sätt kvadratens sida till a. Omkretsen på rektangeln blir då: a + a + 0,5a + 0,5a = 3a = 36.
Kvadratens sida är a = 12 cm. Arean blir då 12 · 12 = 144 cm².

2 dec 2016 – lösning


Svar: Tomtelisa är 12 år gammal.

Produkten av deras åldrar är 144, dvs 12 · 12 = 1 · 2 · 2 · 3 · 2 · 2 · 3. Tomtenisse är 12 år och Tomtevicke är 1 år, 12 – 1 = 11.
Då måste Tomtelisa vara 2 · 2 · 3 = 12 år.
Någon annan lösning finns inte då åldrarna måste finnas bland: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, och 72.

2 dec 2017 – lösning


I Tomteland använder man inte decimalsystemet utan talen är uppbyggda av basen 7. Skriv 2017 på tomtarnas sätt.

5611.
5·73 =1715; 6·72 = 294; 1·71 = 7; + 1

20 dec 2015 – lösning


20 dec 2016 – lösning


Svar: 1/5 + 1/8.
13/40 = 8/40 + 5/40 = 1/5 + 1/8.
Talen i detta bråk är valda med avsikt 8 + 5 = 13, 8 · 5  = 40.
Läs mer om stambråk i Marie Kubinova & Nada Stehlikova: Vi räknar som de gamla egyptierna i Nämnaren 2005:1
http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/4247_05_1.pdf

20 dec 2017 – lösning


Medelvärdet av 20 positiva heltal är 20. Vilket är det största möjliga talet bland dessa?

381, om de andra 19 talen är 1: 400 – 19 = 381.

21 dec 2015 – lösning


Svar: 37 som mest, 31 som minst

Antalet som spelar både slagverk och blåsinstrument är x.
Det finns inget i texten som säger något om detta antal och det kan variera mellan 0 till 6. Det kan vara 0 om det inte finns någon som spelar både slagverk och blåsinstrument eller som mest 6 (vi vet att av de 12 som spelar slagverk kan 6 också spela stråkinstrument).

I orkestern är det flest musiker om x = 0, dvs 7 + 8 + 6 + 6 + 10 = 37.
Det minsta antalet musiker är om x = 6, 2 + 6 + 6 + 7 + 10 = 31.

21 dec 2016 – lösning


Svar: Till 7 kakor går det åt 420 g vetemjöl, 210 g socker och 7 ägg.
Grädda i 45 min i 180°.

21 dec 2017 – lösning


På ett bord ligger 82 enhetskuber. Tomas bygger tre större kuber av sina enhetskuber så att det blir så få enhetskuber som möjligt över. Hur många enhetskuber får han över?

En kub.
Tomas bygger tre kuber av vardera 27 enhetskuber, och får en över.

22 dec 2015 – lösning


22 dec 2016 – lösning


Svar: Flera lösningar finns:
a) 6 · 6 biljetter + 4· 3 biljetter
b) 5 · 6 biljetter + 3 ·4 biljetter+ 2·3 biljetter
c) 4 · 6 biljetter + 6 · 4 biljetter

Hittar du flera? Varför kan det aldrig vara udda antal turer med 3 åkbiljetter?

22 dec 2017 – lösning


Natanael, Jonatan, Virginia och Beatrice är kusiner. Deras åldrar är 3 år, 8 år, 12 år och 14 år (inte säkert i den ordningen). Natanael är yngre än Virginia. Summan av Beatrice och Natanaels ålder är delbar med 5, och även summan av Beatrice och Virginias ålder är delbar med 5. Hur gamla är var och en?

Natanael är 3 år, Beatrice är 12 år, Virginia är 8 år och Jonatan är 14 år.
3 + 12 = 15 och 8 + 12 = 20, båda summorna är delbara med 5. Det ger att Beatrice är 12 år. Natanael är yngre än Virginia, Natanael är 3 år och Virginia 8 år.

23 dec 2015 – lösning


Hittar du fler?

23 dec 2016 – lösning


Svar: 16 st

Vi kan välja:
– inget tillbehör
ett tillbehör:
– bara peperoni,
– bara salami eller
– bara champinjoner
två tillbehör:
– peperoni och champinjoner,
– peperoni och salami,
– salami och champinjoner
– alla tre tillbehören

Totalt 8 olika pizzor, som dessutom ska vi välja tunn eller tjock, vilket ger totalt 16 olika möjligheter.
Om man sedan vill tillåta att till exempel ett tillbehör anänds tre gånger på en och samma pizza så tillkommer fler kombinationer.

23 dec 2017 – lösning


Vi använder talen -3, -2, -1, 0, 1, 2 och multiplicerar två av dem. Hur stor är sannolikheten att produkten blir 0?

1/3.
Talen bildar 30 produkter, 10 av dessa är 0.

24 dec 2015 – lösning


Svar: : 2 timmar 30 min

3  tim och 20  min = 200  min. Det skulle alltså ta 3 *  200 min = 600 min för en person att göra samma jobb. Då skulle det ta 600/4 = 150  min för 4 personer att göra samma jobb.

GOD JUL !

24 dec 2016 – lösning


Svar: Åtminstone 5 fyrhörningar, kan du fler?

24 dec 2017 – lösning


Fem tomtenissar står på en rad och har 37 paket totalt i sina julklappssäckar. Nissarna som står till höger om Alexis har 14 paket, nissarna till höger om Kasper har 32 paket. Nissarna till höger om Jesper har 20 paket. Det finns 8 paket till höger om David. Hur många paket håller Bastian?

8 paket.
Nissarna står i ordning från vänster: Kasper med 5 paket, Jesper med 12 paket, Alexis med 6 paket, David med 6 paket och Bastian med 8 paket, totalt 37 paket.

3 dec 2015 – lösning


Svar: Det beror på

Styckpriset för apelsiner på Fina Frukter är 2,33 kr. Styckpriset är alltså lägre. Vad som är bäst beror också på hur många apelsiner man vill ha, den totala summan kanske blir lägre om man bara vill ha en apelsin/person.

3 dec 2016 – lösning


Två lösningar:

3 dec 2017 – lösning


En kvadrat med arean 18 är inskriven i en cirkel. Vilken radie har cirkeln?

Kvadratens sida är √ 18 . Med hjälp av Pythagoras sats får vi att diagonalen i kvadraten är √ 36  . Diagonalen i kvadraten är också diametern i cirkeln, alltså är radien 3
eller
dela kvadraten längs diagonalerna i fyra kongruenta trianglar. Två sådana trianglar kan sättas samman till en kvadrat, med arean 9 (hälften av den stora kvadratens area). Sidan i den lilla kvadraten är alltså 3, vilket också är cirkelns radie.
Tack till Mia Larsson och Marie Nemhed Gustafsson i Varberg

4 dec 2015 – lösning


Svar: 13 nissar

Om Tomtefar sitter mitt emot nummer 7 så är det 6 nissar mellan tomtefar och nisse nummer 7 på vardera sidan om dem, dvs 6 + 6 + 1 nisse.

20 barn:
Om 7 och 17 sitter mitt emot varandra måste det sitta 9 barn mellan dem på vardera sidan.
Åt ena hållet från nr 7 sitter alltså nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16. På andra sidan om 17 måste då finnas nr 1–6 plus ytterligare tre barn. Totalt sitter alltså 9 + 9 + 2 = 20 eller 17 + 3=20.

4 dec 2016 – lösning


Svar: Minskat med 1 %.

Flickorna utgör efter minskningen 55 % av 90 procentenheter, dvs 49,5 procentenheter.
Minskningen från 50 procentenheter till 49,5 procentenheter är 1 %.

Eller:
Antag att det finns 200 elever på skolan. Det finns då 100 flickor.
När det totala antalet har minskat med 10 % är det 180 elever på skolan. 55 % av 180 är 99.
Dvs antalet flickor har minskat från 100 till 99, dvs 1 %.

4 dec 2017 – lösning


Räkneorden, namnet för talen, har olika antal bokstäver. Hur många av räkneorden från 0 till 2017 har lika många bokstäver som det tal som det representerar?

Två: talen 3 och 4

5 dec 2015 – lösning


Svar: Aldrig

Primtal större än 2 är alltid udda. Multiplicerar man två udda tal får man alltid ett udda tal. Ett udda tal minus 1 blir ett jämnt tal, vilket betyder att man aldrig får ett primtal.

5 dec 2016 – lösning


Svar: Ja, alla primtal har en granne som är en multipel av 6.

Inledningsvis kan detta vara en intressant sak att undersöka och upptäcka.
Senare kan det väcka frågor om varför, och en lust att undersöka vidare och försöka förstå.
Äldre elever och vuxna kan försöka att resonera sig fram till ett övertygande argument.
Välj två tal, som är multiplar av 6, t ex 618 och 624. Mellan dessa ligger jämna tal, 620 och 622 och mellan dem 621, en multipel av 3.
Då återstår endast två platser som är möjliga för primtal, 619 och 623. Och 619 är ett primtal.
Däremot är det inte säkert att alla multipler av 6 har ett primtal som granne, även om man inledningsvis kan tro så.
Talet 120 är den lägsta 6-multipeln som saknar primtalsgranne.

Läs mer om detta i Bengt Ulins bok Frågor och fascinationer (NCM 2016), s 8–9.

5 dec 2017 – lösning


BilagaStorlek
Image icon uppg5.jpg119.82 KB

6 dec 2015 – lösning


Svar: 254/256 mycket stor sannolikhet alltså.

Totalt finns det 256 utfall, 28. Två av dessa utfall kan vi räkna bort, de fall där det blir precis varannan krona och varannan klave (krona – klave – krona ... och klave –krona – klave ...).
Dvs sannolikheten att det minst en gång blir krona – krona eller klave – klave är 254/256.

6 dec 2016 – lösning


Svar: Detta problem har flera lösningar. De ska alla uppfylla
x · 2 hg + y · 3 hg = 50 hg, där x står för antalet grisar och y står för antalet bröd.

Om sockerbagaren bara gör grisar räcker det till 25 st.
Vill han bara göra bröd räcker det till 16 bröd – men då blir det dessutom en gris eller 2 hg över.

x = 25 ger y = 0 25 grisar och inget bröd
x = 22 ger y = 2, 22 grisar och 2 bröd
x = 19 ger y = 4 19 grisar och 4 bröd
x = 16 ger y = 6 16 grisar och 6 bröd
etc
13 grisar och 8 bröd
10 grisar och 10 bröd
7 grisar och 12 bröd
4 grisar och 14 bröd
1 gris och 16 bröd

6 dec 2017 – lösning


Nikolaus har ett akvarium. När han har tömt ur 90 liter är det en tredjedel av vattnet kvar. Hur mycket rymmer akvariet? Hur kan akvariet se ut?

135 liter.
Två tredjedelar av akvariets volym motsvarar 90 l. En tredjedel är då 45 l och hela volymen 3·45 l = 135 l.
Om akvariet har formen av ett rätblock kan måtten vara exempelvis 3 dm · 9 dm · 5 dm, men andra möjligheter finns. Vi vet ju heller inte om Nikolaus fyllt akvariet ända upp till kanten, förmodligen har han inte gjort det. Här finns alltså en mängd olika möjliga lösningar.

7 dec 2015 – lösning


Svar: Förhållandet är 2:1

Hälften av den lilla kvadraten är en fjärdedel av den stora. Den lilla kvadraten är därmed hälften så stor som den stora och förhållandet är 2:1.

7 dec 2015 – lösning


Svar: Förhållandet är 2:1

Hälften av den lilla kvadraten är en fjärdedel av den stora. Den lilla kvadraten är därmed hälften så stor som den stora och förhållandet är 2:1.

Eller:
Den lilla kvadratens diagonal är lika lång som den stora kvadratens sida. Kalla stora rektangelns sida för a. Arean på den stora kvadraten är a². Den lilla kvadratens sida blir a/√2. Arean blir då a²/2. Förhållandet blir 2:1.

7 dec 2016 – lösning


Svar: Han åker lika lång sträcka varje dag.

Med ett exempel:
Antag att hela sträckan är 10 km. Dag 1 åker Rudolf en tiondel av denna sträcka, dvs 1 km.

Dag 2 åker Rudolf en niondel av den återstående sträckan, dvs 1/9 av 9 km, alltså 1 km , därefter 1/8 av 8 km osv.

Problemet illustrerar tydligt hur delens storlek beror på helheten.

7 dec 2017 – lösning


Längs en spikrak gata står 10 lyktstolpar med lika långa mellanrum. Avståndet mellan två stolpar är precis 7 meter.
Hur långt är det från den första till den sista stolpen?

63 meter.
Det är nio mellanrum.

8 dec 2015 – lösning


Svar: 8: 36 nötter
Räkna baklänges.
I slutet har Långben 1 nöt. Eftersom han gav bort hälften + 2 till Musse och sen har 1 kvar vet vi att hälften var 3.
Innan han ger Musse har han 1+2 +3=6 nötter.
Innan han ger Puff 6+2+8=16 nötter.
Innan han ger Piff 16+2+18=36 nötter. Alltså har Långben 36 nötter från början.

8 dec 2016 – lösning


Svar: Bogdan hade 10 kakor.

När Jenny ger Ali två kakor byter Ali och Jenny plats i ordningen när det gäller vem som har mest kakor.
Bogdan är i mitten hela tiden. Det totala antalet kakor ändras inte och Bogdans antal kakor ändras inte heller.
Antalet kakor de tre har måste vara tre på varandra följande tal, eftersom det räcker att Jenny ger två kakor till Ali för att hon ska få färst och Ali ska få flest. Eftersom det är 30 st har de 9 + 10 + 11 kakor.
Från början har Ali 9 kakor och Jenny 11 st. När Jenny ger 2 till Ali har hon 9 st och Ali 11. Bogdan har hela tiden 10 kakor.

8 dec 2017 – lösning


Hur kan man skriva talet 1000 med åtta åttor?

888+88+8+8+8

Även: (8888-888)/8 = 1000

Tack till Fabian Baerendtz elever på Spånga grundskola!

9 dec 2015 – lösning


Svar: 10 år
Deras sammanlagda ålder är 71 år. Om 7 år kommer deras sammanlagda ålder att vara 71 + 14 = 85 år (de blir båda två 7 år äldre). Eftersom Mohammed kommer att vara 4 gånger äldre än Josef delar vi 85 med 5, och får Josefs ålder 17 år och Mohammeds 68 år. Det betyder att Josef nu är 17–7 =10 år och Mohammed 68 – 7 = 61 år.

Eller:
Deras sammanlagda ålder är idag 71 år.
Om 7 år: Josef är J år, Mohammed är M år.
J = 4 · M
J + M = 71 + 7 + 7 = 85
Sätt ihop ekvationerna
4 · M + M = 85. M=17 år

9 dec 2016 – lösning


Svar: Mindre andel choklad.

Med 3 skopor mintglass och 4 skopor chokladglass är 4/7 av glassen choklad.

Med 4 skopor mint och 5 skopor choklad är 5/9 av glassen choklad. 4/7 > 5/9.

Om vi fortsätter att lägga till en skopa av vardera blir andelen choklad mindre och mindre och närmar sig 1/2.

Men riktigt 1/2 blir det aldrig. Varför inte?

9 dec 2017 – lösning


Anna har två hinkar, en är full med vatten och en är tom. Hon har två mått, ett som rymmer 3 l och ett som rymmer 5 liter. Hur ska hon göra för att mäta upp
a) 7 liter? b) 4 liter? c) 1 liter?

Förslag på lösning, det kan finnas andra sätt:
a) häll först i 5 liter i den tomma hinken. Fyll sen femlitersmåttet med ytterligare vatten och häll av 3 liter. Häll de återstående 2 liter i hinken. 5l + 2l = 7l.
b) mät upp 2 liter som i a) två gånger. Eller häll i 3 liter tre gånger och häll sen av 5 liter, 9l – 5l = 4l.
c) häll från trelitersmåttet till femlitersmåttet, först 3 liter, sen 2 liter. Då återstår 1 liter i trelitersmåttet. Eller fyll femlitersmåttet två gånger och häll i hinken. Häll ur tre gånger med trelitersmåttet .

Advent 2012


Under tiden 1–24 december kommer vi varje dag att lägga ut dagens adventsproblem. Alla problem finns även samlade så att de enkelt kan laddas ner, alla på en gång. Här finns också lösningar till problemen. Vi publicerar dem med några dagars fördröjning så att vi inte lockar er till att leta upp svaret direkt.

Adventsproblem


Adventsproblemen 2012, (pdf) ...
Adventsproblemen 2012, (.doc) ...
Lösningar


 

Innehåll: LR

Adventskalendern 2008, tryckfel

Nämnaren nr 4, 2008
 

Tryckfel
Det har smugit sig in ett fel i årets adventskalender. Lucka 23 skall innehålla följande text:

Hur många cirklar med diametern 5 cm kan du rita inuti en cirkel med diametern 15 cm om cirklarna får tangera men inte korsa varandra?

Alltså, alla nämnda mått är diametrar!

Adventskalendern 2015

Adventslösning 1 december 2013Tomten har tio paket. Han lägger blyertspennor i några paket, tuschpennor i några och i några lägger han både blyertspennor och tuschpennor. När tomtemor kommer in i tomteverkstan ser hon att det är blyertspennor i fem paket, tuschpennor i fyra och både blyerts- och tuschpennor i två.
    Hur många tomma paket fanns det?

Svar: 3 paket är tomma.
Om det är blyerts i fem paket, och två med både blyerts och tusch, innebär det att det finns tre paket som bara innehåller blyerts.
Om det är tusch i fyra paket, och som ovan två med både tusch och blyerts, så är det två paket med bara tusch i.
Det vill säga, det finns 3+2+2 paket med pennor i och 3 paket utan.


Adventslösning 1 december 2014Varje dag i december ska klassen göra ett nytt tresiffrigt tal, som de ska undersöka och arbeta med. I varje position på dessa tal ska det stå ett primtal, och det måste vara tre olika. Kommer klassen att ha gått igenom alla möjliga sådana tal före jul?

Svar: De hinner, men de måste arbeta varje dag, även lördagar, söndagar och julafton. Det finns nämligen 24 sådana tal.

Det finns fyra ensiffriga primtal: 2, 3, 5 och 7. Låt oss kalla dem primsiffror.
Alla tvåsiffriga tal med olika primsiffror får man genom att kombinera var och en av de fyra siffrorna med de tre andra:
23 25 2732 35 3752 53 5772 73 75
Det finns fyra gånger tre, dvs tolv sådana tvåsiffriga tal.

För att få alla tresiffriga tal med olika primsiffror ska vi på vart och ett av de tvåsiffriga talen lägga ytterligare en av två möjliga siffror. Det betyder att för vart och ett av våra tvåsiffriga tal finns två tresiffriga tal med de sökta egenskaperna:
235 253 273325 352 372523 532 572723 732 752
237 257 275327 357 375527 537 573725 735 753
Det finns tjugofyra tal som består av tre olika primsiffror, 4 · 3 · 2 = 24

Använd gärna dessa tal som ”Dagens tal” under tiden fram till jul och undersök dem ytterligare. Är det något av de tresiffriga talen som är primtal?

Adventslösning 10 december 2013


Från början hade Adam 9 kulor, och ingen annan hade några. Adam gav tre kulor till Benny och tre till David. Sedan gav Benny en kula till David och till sist gav Benny och David hälften av de kulor som de hade till Adam.
    Hur många kulor hade de tre tillsammans på slutet?

Svar: 9 kulor.

Från början hade de tillsammans 9 kulor. Ingen ny kula kom till och ingen försvann, de gick bara runt mellan dessa tre pojkar. Därför på slutet var de fortfarande 9.


Adventslösning 10 december 2014


Barnen åker skidor i parken. Spåren ser ut som stjärnor. Där spåren svänger finns en liten rundel, som en rondell

Natalie åker i en stjärna, Ada i en annan och Harry i en tredje. De svänger i rondeller men åker annars rakt fram genom korsningarna. Farfar sitter på en bänk vid ett spår, men ingen åker förbi den bänk där farfar sitter. Var sitter han?

Svar: Farfar sitter vid den sexuddiga stjärnan till höger, någonstans utefter det spår som har en rundel i spetsen som är neråt.
Både den femuddiga och den sjuuddiga stjärnan består av en enda slinga som går runt hela stjärnan. De som åker där, åker längs alla sträckor i sin stjärna. Den sexuddiga stjärnan består av två trianglar. Den som åker där, åker runt i en och samma triangel hela tiden. Farfar sitter vid spåret i den andra triangeln. Var skidåkaren finns kan vi se i figuren, om vi tittar noga.


Adventslösning 11 december 2013


Tomten har 12 renar. Några renar är 9 år gamla och några är 11 år. Tillsammans är renarna 122 år. Hur många är 9 år och hur många är 11?Svar: Fem är nio år gamla och sju elva år gamla.

Om alla renar skulle vara nio år, så skulle de tillsammans vara 9*12 år = 108 år.
Men nu är de 14 år mer tillsammans, det betyder att det finns sju renar bland dem som är två år äldre, alltså elva år. De övriga fem är fortfarande nio år.


Adventslösning 11 december 2014


Rudolf trädde gula, gröna och svarta pärlor på ett snöre. Efter en gul pärla tog han alltid en grön, efter en grön alltid en svart och efter en svart alltid en gul. När snöret blev fullt kom han på att han ville ha lika många pärlor av varje färg på snöret. Han räknade pärlorna, men det var inte lika många av varje färg. Han drog av den första och den sista pärlan och räknade igen, men det var inte heller riktigt. Hur många pärlor måste han minst plocka bort, och från vilken ända ska han nu plocka dem för att det ska bli lika många pärlor av varje färg kvar?

Svar: Rudolf får dra av två pärlor till. Det spelar inte någon roll från vilken ända han drar: två pärlor från slutet, två pärlor från början eller en från början och en från slutet.
Tre pärlor bredvid varandra har alltid tre olika färger på Rudolfs pärlband. I en rad med ett med 3 delbart antal pärlor finns det lika många av varje färg. Rudolf hade en pärla för mycket på sitt snöre kanske 34, (34 = 3 ∙ 11 + 1).

När han drog av två så blev det en pärla för lite eller två för mycket (32 = 3 ∙ 11 – 1 = 3 ∙ 10 + 2). Drar han av två pärlor till så blir det ett med 3 delbart antal pärlor kvar.


Adventslösning 12 december 2013


Tomtemor har fyra olika stora påsar. Hon brukar ta med sig en eller två av dem när hon går och handlar. När hon fyller den eller de påsar som hon har med sig, rymmer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 11 liter. Hur mycket rymmer alla fyra påsarna tillsammans?Svar: 14 liter.

Tomtemor väljer påsarna på 10 olika sätt: fyra sätt att välja en påse och sex sätt att välja två påsar. Om vi kallar de fyra påsarna för A, B, C och D så tar hon någon av följande kombinationer: A, B, C, D, A+B, A+C, A+D, B+C, B+D eller C+D. Tio kombinationer ger tio olika volymer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 11 liter. Det betyder att varje kombination ger en annan volym.
Hur mycket rymmer alla fyra påsarna tillsammans? Vi visar två sätt att resonera och räkna:
1: De två största påsarna tillsammans ger den största volymen 11 liter och de två minsta var för sig ger de två minsta volymerna 1 och 2 liter. Men de två största och de två minsta av fyra är ju alla fyra och dess sammanlagda volym är 11+1+2= 14 liter.
2: I tomtemors alla möjliga kombinationer: A, B, C, D, A+B, A+C, A+D, B+C, B+D och C+D, förekommer var och en av bokstäverna A, B, C och D fyra gånger, så om vi lägger samman 1+2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+11 och får 56, så har vi räknat varje påses volym 4 gånger, alltså summa av påsarnas volymer är 56/4= 14.


Adventslösning 12 december 2014


En tredjedel är en tolftedel av ”något”. Vad är ”något”?

Svar: 4
En tredjedel är en tolftedel av något, så ”något” är tolv gånger så stort som en tredjedel: 12 ∙ 1/3 = 12/3 = 4

Adventslösning 13 december 2013


Lucia dekorerade 20 cupcakes att ta med till julfesten. Hon ställde upp dem i en rad och glaserade varannan. Sedan strödde hon strössel på var tredje. Till sist satte hon en skumtomte på var fjärde. Det fanns ingenting på den första kakan. Hur många andra kakor hade ingen dekoration? Fick några kakor alla de tre dekorationerna?Svar: Sju fick ingen dekoration alls, en fick alla.

Man kan se det på Veras bild:


Adventslösning 13 december 2014


Tomtemor har kokat risgrynsgröt och ska servera den i skålar. Det ska vara mer än två hekto och mindre än tre hekto gröt i varje skål. Tomtemor tar fram några tomma skålar men upptäcker att gröten inte räcker till så många portioner. Hon ställer därför undan en skål. När hon sen ska fördela gröten i skålarna är hon tvungen att lägga för mycket i någon eller några skålar. Hur mycket gröt har hon kokat?

Svar: 6 hekto
Först tog hon tre skålar, men för att lägga mer än 2 hekto i varje skål skulle hon behöva mer än 6 hekto risgrynsgröt. När hon ställde undan en skål och bara hade två skålar var hon tvungen att lägga precis 3 hekto i varje skål eller mindre än 3 hekto i en skål och mer än 3 hekto i den andra.

Om hon hade kokat mer än 6 hekto, så skulle det räcka till 3 skålar. Om hon hade kokat mindre än 6 hekto, så skulle hon kunna fördela gröten i två skålar utan att lägga för mycket i någon skål.

När hon skulle fördela gröten i skålarna (de var alltså minst 2) var hon tvungen att lägga i för mycket. Det betyder att hon hade minst 6 hekto gröt.

Om vi accepterar att tomtemor har en skål att lägga gröten i skulle hon ha kunnat koka mellan 3 hekto (för mycket för en skål) och 4 hekto (för lite för två skålar).

Mera än 6 hekto däremot kan fördelas i ett lämpligt antal skålar utan att det vare sig blir för lite eller för mycket: Så länge man har mer än 2 hekto kvar tar man en skål till och lägger precis 2 hekto i den. Till slut har man minst 3 skålar med 2 hekto i och lite till, mer än ingenting men inte mer än 2 hekto. Denna rest fördelar man jämnt i skålarna som redan innehåller 2 hekto gröt varje och det blir mer än 2 hekto i varje men inte mer än 2 och 2/3 hekto.


Adventslösning 14 december 2013


Fyra glaskulor och tre pappersstjärnor väger 63 gram. Tre glaskulor och två pappersstjärnor väger 46 gram. Alla glaskulor väger lika mycket och alla pappersstjärnor väger lika mycket. Hur mycket väger två glaskulor och en pappersstjärna?Svar: 29 gram.

"För att lösa uppgiften måste vi ta reda på hur mycket en kula och en stjärna väger." Skriver Sebbe i lilla gruppen Gylle. Ja, det är en bra metod och flera gjorde så, men här kommer ett annat sätt:
Fyra glaskulor och tre pappersstjärnor väger 63 g.
Tre glaskulor (dvs. en färre) och två pappersstjärnor (också en färre) väger 46 g (17 g mindre).
Tar man bort en glaskula och en pappersstjärna igen, så minskar också vikten med 17 g igen.
Två glaskulor (3-1) och en pappersstjärna (2-1) väger 29 g (46 g-17 g).


Adventslösning 14 december 2014


Fem julklappssäckar vägdes två och två på alla tänkbara sätt. Vikterna blev 90 kg, 92 kg, 93 kg, 94 kg, 95 kg, 96 kg, 97 kg, 98 kg, 100 kg och 101 kg. Hur mycket väger de fem säckarna tillsammans?

Svar: 239 kg
Varje säck vägdes 4 gånger, (en gång med var och en av de övriga säckarna) och det blev sammanlagt 90 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 100 + 101 = 956 kg. Skulle säckarna bara vägas en gång var så skulle summan bli 956 kg / 4 = 239 kg.

Man kan faktiskt beräkna hur mycket varje säck vägde. Det var 44 kg, 46 kg, 48 kg, 49 kg och 52 kg – men det är en annan historia.


Adventslösning 15 december 2013


Ett tåg har fem vagnar med lika många platser i varje. I första vagnen finns 20 passagerare, i den andra finns 10 lediga platser, i den tredje 15 lediga platser. I den fjärde finns fler passagerare än i den första men färre än i den andra medan i den femte finns det fler lediga platser än i den första men färre än i den tredje. Vilket av följande kan INTE vara det totala antalet passagerare på tåget?Svar: 100.

Vi undersöker hur många platser en vagn har.
I den fjärde vagnen finns fler passagerare än i den första men färre än i den andra. Då har den fler lediga platser än den andra. Alltså i den fjärde vagnen finns fler än 20 passagerare och fler än 10 lediga platser, sammanlagt minst 21+11= 32 platser.
I den femte vagnen finns det fler lediga platser än i den första men färre än i den tredje. Då har den färre passagerare än den första. Alltså i den femte vagnen finns färre än 20 passagerare och färre än 15 lediga platser, inte mera än 19+14= 33 platser sammanlagt.
Men vi vet att det finns lika många platser i varje vagn, alltså antingen 32 i varje eller 33 i varje.
Vet man detta antal och kopplar det samman med den givna informationen om varje vagn, så kan man dra slutsatser om antalet passagerare i vagnen.
Vi undersöker fallet 32 platser och fallet 33 platser och det vi kan då säga om antalet passagerare i varje vagn för sig och totalt skriver vi i följande tabell:

Det totala antalet blir aldrig 100.

Vera har en annan lösning.
Vera börjar med att rangordna vagnarna med avseende på antal passagerare.
Jag kallar tågvagnarna A, B, C, D och E.

Eftersom antalet platser i alla vagnar är lika står så vagn C har fem mindre passagerare än vagn B.
15-10=5
Eftersom vagn C kan ha högst 18 passagerare kan vagn B som högst ha (18+5=23) 23 passagerare.

Om vagn B har 22 passagerare har vagn C (22-5=17) 17 passagerare.

Antal passagerare på tåget kan vara:
20+23+18+21+19=101
20+23+18+22+19=102
20+22+17+21+18=98
20+22+17+21+19=99


Adventslösning 15 december 2014


Nissarna mäter hur långt det är till vedboden. De mäter med sina fötter. Bosse fick sträckan till 15 fötter, Lasse fick den 17, Olle till 12 och när Kerstin mätte blev sträckan 18 fötter lång. Vem har längst fötter?

Svar: Olle
För samma sträcka kan behövas många små, korta fötter eller färre långa. Det räckte med Olles 12 fötter därför att de var de längsta.


Adventslösning 16 december 2013


Ett kvadratiskt papper viks på mitten. Då bildas en rektangel med omkretsen 18 cm. Vilken omkrets hade den ursprungliga kvadraten?Svar: 24 cm.

När en kvadrat halveras får man en rektangel med två sidor som är lika långa som kvadratens sidor och två hälften så långa. Rektangelns omkrets är två hela sidor och två halvor, alltså tre kvadratsidor sammanlagt. Vi vet att den är 18 cm, alltså är kvadratens sida 6 cm och kvadratens omkrets är 24 cm.


Adventslösning 16 december 2014


De 21 byborna åkte till julkonserten, antingen i en släde eller i bil. På väg till konserten åkte 9 personer i släden och 3 personer i varje bil. På hemvägen var det 4 personer i varje bil. Hur många åkte då i släden?

Svar: Troligen 5
9 av 21 personer åkte till konserten i släde. Övriga 12 i bilar, 3 i varje bil i 4 bilar.

På hemvägen tog varje bil en person till så det var 4 färre som åkte släde.

Eller var det så? Kanske blev det fel på en bil och det var samma 12 personer som åkte hem i 3 bilar?
Adventslösning 17 december 2013


Vilket tvåsiffrigt tal är lika med talets dubbla sifferprodukt?Svar: 36.

Ett sätt skulle vara att undersöka samtliga tal från 10 till 99 men vi gör på ett annat sätt:
Vi betecknar tiotalsiffran med t och entalssiffran med e.
Varken t eller e får vara 0 eftersom då skulle 2*t*e vara 0 och det är inget tvåsiffrigt tal.
10*t+e= 2*t*e
10*t = (2*t-1)*e
Vänsterledet är delbart med 5, alltså även högerledet är det, alltså någon av faktorer 2*t-1 eller e är delbar med 5, alltså 2*t-1= 5 eller 15 (det är ett udda tal) eller e= 5. Vi undersöker dessa tre möjligheter.
2*t-1= 5, t= 3, 10*3= 5*e, e=6, 36= 2*3*6 stämmer.
2*t-1=15, t=8, 10*8= 15*e, men 80 är inte delbart med 15
e=5, 10*t= (2*t-1)*5 ger 2*t= 2*t-1 en motsägelse.
Den enda möjligheten som stämmer är den första som ger att det sökta talet var 36.


Adventslösning 17 december 2014


Kocken Calle ska steka tre skivor blodpudding. Skivorna är formade som halvcirklar där cirkelns diameter är 10 cm. Vilken stekpanna ska Calle välja? Räcker den panna som har diametern 16 cm? 15 cm? 14 cm?

Svar: Han måste nog ta stekpannan med diametern 15 cm.
Det är enkelt att placera tre skivor på en stekpanna med diameter 15 cm. När vi flyttade på dem lite så fick vi dem i en cirkel med diametern 14,6 cm men att få ner dem i en stekpanna med diametern 14 cm tror vi inte går.


Adventslösning 18 december 2013


Ett av tre tomtebarn hade tjuvsmakat på gröten. När tomtefar frågade vem av dem det var svarade de:
 Lisa: Inte jag.
 Lena: Det var Lisa.
 Lotta: Lena ljuger.
Bara en av dem talar sanning, och de andra ljuger. Vem var det som åt av gröten?Svar: Lisa.

Om Lisa hade tjuvsmakat på gröten, så är det bara Lena som säger sanning, så det kan stämma.
Om Lena hade tjuvsmakat på gröten, så hade både Lisa och Lotta talat sanning, men det är omöjligt, de är ju två. Samma sak gäller om Lotta hade tjuvsmakat på gröten. Alltså måste det vara Lisa.


Adventslösning 18 december 2014


Ocke, Nutta och Pillerill byter kulor. När de byter, ger de sin vän en kula och får en kula av en annan färg tillbaka. Från början hade de en blå och en silverfärgad kula var. Ocke bytte med Nutta, Nutta bytte med Pillerill och Pillerill bytte med Ocke. Ocke gav Nutta en blå kula när de bytte. Det slutade med att de hade en blå och en silverfärgad kula var. Vilken färg hade den kula som Nutta gav till Pillerill?

Svar: Den var blå.
Från början hade de en blå och en silverfärgad kula var och det hade de också på slutet. Det betyder att var och en gav bort kulor av samma färg som han eller hon fick. Nutta fick en blå kula från Ocke, så hon gav en blå kula till någon. Det vara inte till Ocke, eftersom de inte ger en kula av samma färg som de får. Alltså gav Nutta en blå kula till Pillerill.

Lösningen kan illustreras med konkret material eller med en bild.

Adventslösning 19 december 2013


Vilket tal ska stå i stället för X?

1 2 3 4
2 3 7 25
3 7 46 1143
4 25 1143 XSvar: 1306403.

Talen i första raden är kolumnnummer. Talen i första kolumnen är radnummer. De övriga är lika med talet närmast ovan gånger talet närmast till vänster minus talet snett upp och till vänster.
Linus Boyer och Rebecka Hylander, tredje året på Naturprogrammet på Nyköpings Gymnasium har arbetat med tabellen i Excel och utvecklat den vidare både i riktning framåt/neråt och bakåt/uppåt. Det skulle vara intressant att göra likadant med andra startvärden (i rad 1 och kolumn 1). Helst ska man undvika startvärde 0.


Adventslösning 19 december 2014


Ett av paketen på tomtens släde ser väldigt spännande ut. Undersidan har arean 3 dm², framsidan 6 dm² och gaveln 2 dm². Hur stort är paketet?

Svar: Paketet har längden 3 dm, bredden 1 dm och höjden 2 dm. Paketets volym är 6 dm³ vilket är samma som 6 liter.
Vi utgår ifrån att paketet har formen av ett rätblock så som paket med hemligt innehåll brukar ha. Talen 2, 3 och 6 ger oss en ledtråd: 6 = 2 · 3 vilket direkt ger en möjlig lösning på två av sidlängderna, dvs 2 dm och 3 dm. Om den tredje sidlängden är 1 dm stämmer det.

En generell lösning, som fungerar när talen inte ger oss en tydlig ledtråd:
Om paketets längd är L dm, bredd B dm, höjd H dm och volym V dm³, så är undersidans area B ∙ L dm², framsidans area L ∙ H dm² och gavelns area B ∙ H dm² alltså: B ∙ L = 3, L ∙ H = 6 och B ∙ H = 2 samt V = L ∙ B ∙ H. Talen L, B, H och V är positiva.
Vi beräknar V så här:
V ∙ V = (L ∙ B ∙ H) ∙ (L ∙ B ∙ H) = (L ∙ B) ∙ (H ∙ L) ∙ (B ∙ H) = 3 ∙ 6 ∙ 2 = 36.
V ∙ V = 36 alltså V = 6 och volymen är 6 dm³.
Sist beräknar vi L, B och H:
L = V/(B ∙ H) = 6/2 = 3
B = V/(L ∙ H) = 6/6 = 1
H = V/(L ∙ B) = 6/3 = 2

Adventslösning 2 december 2013Findus står i en kö. Framför honom står det 6 katter och bakom honom står det 9 katter.
Hur många står i kön?

Svar: 16 katter
I kön står det 9 katter + Findus + 6 katter = 16 katter.


Adventslösning 2 december 2014Tre ekorrar Willy, Benny och Fanny har tillsammans sju nötter. De har alla olika många, men alla har minst en nöt. Willy har minst antal nötter och Benny har flest. Hur många nötter har Fanny?

Svar: Fanny har två nötter.
Eftersom Willy har det minsta antalet nötter och Benny har det största och alla har olika många nötter så måste Fanny ha fler nötter än Willy men färre än Benny.

Eftersom Willy har minst en nöt måste Fanny ha minst två. Å andra sidan, om Fanny skulle ha fler än två så måste Benny ha minst fyra. Det skulle innebära att alla tre ekorrarna tillsammans skulle ha fler än sju nötter.

Adventslösning 20 december 2013


Lasse, Lisa och Bosse ska fotograferas när de sitter på kökssoffan.
A) Lasse vill inte sitta ytterst. På vilka olika sätt kan barnen placeras?
B) Lasse ändrar sig och kan också tänka sig att sitta ytterst. Vilka möjligheter finns då?
C) Sen kommer Olle på besök och det blir dags för ett nytt fotografi. Hur många olika sätt finns det nu att placera barnen?Svar: A: 2, B: 6, C:24.

A: När Lasse sitter i mitten kan han ha Lisa på sin vänstra sida och Bosse på sin högra eller tvärtom. Det finns alltså två sätt.

B: Det finns två sätt när Lasse sitter i mitten och lika många när Lisa sitter i mitten och lika många när Bosse sitter i mitten, alltså 3*2= 6 sätt.

C: Här kan man tänka på tre sätt:
1. Vi vet att Lasse, Lisa och Bosse kan placeras på 6 sätt. Varje sådan placering kan göras till fyra när Olle kom. Olle kan nämligen då placeras på fyra sätt: till vänster om alla andra, till höger om alla andra, mellan de men till vänster om det mittersta barnet eller till höger om det mittersta barnet. När vi hade sex sätt och varje blev fyra så har vi nu 6*4= 24 sätt.
2. Vi väljer först vem som ska sitta längst till vänster, de övriga tre placerar vi till höger om den första. Man vet att tre barn kan placeras i rad på sex sätt, så det blir 4*6= 24 sätt.
3. Det tredje sättet att tänka är att inte tänka alls. Om man har lärt sig kombinatorik, så vet man att fyra barn kan placeras i en rad på 4! sätt och 4! betyder 1*2*3*4.


Adventslösning 20 december 2014


Tomten var på väg till marknaden då en rövare dök upp i hans väg.
– Du är en rik tomte, sa han, jag en fattig rövare. Ge mig dina pengar!
– Ge mig hälften av dina pengar, så ger jag dig hälften av mina, sa tomten.
– Jag tar först, och ger därefter, sa rövaren och kastade sin hatt på marken.

Tomten tömde sin penningpung i hatten. Rövaren tog en skilling och la i sin penningpung och tomten tog en och la i sin penningpung, och så fortsatte de med varannan skilling till rövaren och varannan till tomten. När tomtens alla pengar var fördelade tömde rövaren sin penningpung i hatten och de delade hans skillingar på samma sätt.

Rövaren gick därifrån med 12 skillingar, vilket var lika många som han hade när han kom. Hur skulle det ha blivit om de först hade delat på rövarens pengar och därefter på tomtens?

Svar: Rövaren skulle gå därifrån med 20 eller 21 skillingar.
För att kunna säga hur det skulle bli måste vi först veta hur det var från början.
Vi vet att rövaren hade 12 skillingar när han kom men hur mycket hade tomten?
Vi tänker baklänges: Rövaren gick med 12 skillingar och det var pengar från hans penningpung som delades sist, alltså före den sista delningen hade han dubbelt så mycket, 24 skillingar (kanske bara 23, vi tar det sen), han hade 12 skillingar fler än vad han hade när han kom. De 12 skillingar extra fick han när tomtens pengar delades, hälften av tomtens pengar var 12 skillingar, så tomten måste ha haft 24 skillingar från början (kanske lite mindre).

Nu ska vi se vad som skulle hända om rövaren gav tomten hälften av sina 12 skillingar först. Då skulle rövaren behålla 6 och tomten skulle lägga 6 till sina 24 och ha 30 skillingar som i sin tur skulle delas jämnt mellan rövaren och tomten. Rövaren skulle få 15 skillingar som han skulle lägga till de 6 som han hade kvar från första delningen och han skulle gå därifrån med 21 skillingar (eller 20).

Vi måste, till alla orättvisor i världen tillägga att tudelningarna inte gick helt rättvist till. Rövaren ville ta den första skillingen och om det var ett udda antal skillingar att dela, så skulle han även få den sista, alltså en skilling fler än tomten. När man räknar noga, så visar det sig att även om tomten hade 21, 22 eller 23 skillingar från början så skulle det för rövaren sluta med 12 skillingar i alla fall men inte om tomten hade mer än 24 eller mindre än 21. Vi vet alltså att tomten hade 21 till 24 skillingar från början. Om de skulle dela rövarens pengar först i de fall då tomten hade 21 eller 22 skillingar så skulle rövaren gå därifrån med 20 skillingar.


Adventslösning 21 december 2013


Ocke är dubbelt så gammal som Nutta. Nutta är dubbelt så gammal som Pillerill, som är 9 år yngre än Ocke. Hur gammal är Nutta?Svar: Sex år.

Ocke är fyra gånger så gammal som Pillerill, dvs Ocke är tre Pillerills åldrar äldre än Pillerill. Det betyder alltså att tre Pillerills åldrar är 9. Alltså är Pillerill 3 år gammal och Nutta 6 år.


Adventslösning 21 december 2014


På polarexpeditionen prövade man nya termometerskalor, Andréskalan och Nansenskalan. På Andréskalan fryser vatten vid 0° och kokar vid 80°. På Nansenskalan fryser vatten vid –20° och kokar vid 120°. Om temperaturen mätt i Nansenskalan är 29°, vad är den då i Andréskalan?

Svar: 28°A där °A står för Andrégrader.
På Nansenskalan är det 140 grader mellan fryspunkten och kokpunkten och graderna över fryspunkten räknas från –20°. Alltså temperaturen 29°N ligger 49 Nansengrader över fryspunkten dvs 49/140 eller 7/20 av intervalen mellan fryspunkten och kokpunkten. I Andréskalan är avståndet mellan fryspunkten och kokpunkten bara 80°A. 7/20 av 80°A är 28°A och det är precis vad Andrétermometern visar eftersom Andréskala börjar vid fryspunkten.

Hur mycket blir samma temperatur i Celsiusskalan?

Adventslösning 22 december 2013


Alice har lagt en stor liksidig triangel av 55 stenkulor. Den har 10 kulor i varje ytterrad. Ovanpå den lägger hon en triangel av 45 likadana kulor. Varje kula i den andra triangeln stödjer sig på tre kulor i den första. Ovanpå den andra triangeln lägger hon en tredje av 36 kulor, sedan en fjärde triangel av 28 och ytterligare fem trianglar av 21, 15, 10, 6 och 3 kulor. På toppen lägger hon en kula. Hur många kulor befinner sig rakt under toppkulan?Svar: Tre kulor.

Det finns flera sorters mittpunkter i en triangel men Alice´s trianglar är liksidiga och där sammanfaller alla sorters mittpunkter.

Kulor som ligger rakt under toppkulan ligger också mitt i var sin triangel. Men bara var tredje triangel har en kula i mitten. Det är trianglarna med sidolängder 4, 7 och 10 (förutom själva toppkulan som kan betraktas som en triangel med sidolängden 1).

När man har en triangel med en kula i mitten, så måste man lägga till en rad på varje sida för att få nästa till storleken triangel med samma egenskap. Lägger man till tre rader, så blir kantlängden tre större. Det är inte märkvärdigare än att bara varannan rad har en kula i mitten. Det är rader med längder 1, 3, 5, 7, 9 osv. När man har en rad med en kula i mitten så måste man lägga en kula i varje ända för att få nästa till storleken rad med samma egenskap.
Lika märkvärdigt är att bara var fjärde tetraeder (piramid med triangulär bas av den sorts som Alice har byggt) har en kula mitt i. Bara tetraedrar med kantlängder 1, 5, 9, 13 osv. har var sin kula precis i mitten. Den här piramiden, byggd av Alice har ingen:


Adventslösning 22 december 2014


Sune delade en lång bräda i ett antal lika långa delar. Brädan var från början 4 meter lång och han sågade 4 gånger. Hur många och hur långa bitar fick han?

Svar: Sune får 5 bitar som är 80 cm vardera.
Sune hade en bräda från början som var 400 cm lång. Varje gång han sågade blev det en bräda till.
Efter 4 sågningar hade han 5 brädor. De var alla lika långa, alltså 400 cm/5 = 80 cm.

Adventslösning 23 december 2013


Elsa tillverkar en kubisk ask av kartong för att i den kunna placera en julgranskula som har form av ett ägg. Askens botten ska alltså vara en kvadrat och askens höjd ska vara lika med kvadratens sida. Hon vill att asken ska vara tillräckligt stor för att kulan eller egentligen ägget ska rymmas i den men samtidigt så liten att ägget inte kan röra sig i den när asken skakas. När hon placerar ägget på askens botten så ska ägget vidröra askens alla sidor och när hon lägger locket på ska även locket vidröra ägget. Går det att tillverka en sådan ask? Och om hon lyckas med det, på hur många sätt kan hon placera ägget i asken så att det vidrör alla dess sex ytor?Svar: Ja, det går och ägget kan placeras på åtta sätt.

Ett ägg är en rotationskropp. (Äggformad julgranskula i alla fall, vanliga hönsägg brukar vara lite oregelbundna.)
Linjen längs ägget som går mitt genom det, genom mitten av dess spets och mitten av dess trubbiga ända är äggets rotationsaxel, vrider man ägget en godtycklig vinkel runt axeln, så fyller ägget fortfarande precis samma utrymme som det gjorde innan vridningen.
Om vi placerar ägget på ett horisontellt plan och täcker det över med ett annat horisontellt plan, så avståndet mellan dessa två plan kan vara olika beroende på vinkeln mellan äggets rotationsaxel och planen. Samma sak gäller även om planen inte är horisontella, huvudsaken är att de är parallella.


För varje kub finns linjer som har lika stora vinklar till kubens samtliga sidor, det är nämligen kubens digonaler (och linjer parallella med dem). Dessa vinklar är alltid cirka 35grader.
Elsa får tillverka en kubisk ask så stor att när ägget placeras i asken med sin rotationsaxel längs askens (kubens) diagonal, så att det får precis plats mellan botten och lock. Då ska det också passa precis mellan par av askens motstående väggar, både det ena och det andra paret. Alltså när locket läggs på kommer ägget att vidröra alla sidovägar, botten och locket.
Nu har en kub fyra diagonaler och varje diagonal förbinder två hörn. När Elsa placerar ägget i asken kan hon välja längs vilken diagonal ska äggets axel gå och mot vilket hörn ska äggets spets peka. Hon kan placera ägget i asken på 8 sätt.


Adventslösning 23 december 2014


Nissarna Ulrica, Per och Emma har 700 bokollon som ska fördelas mellan dem i förhållande till deras ålder. Ulrica är två år äldre än Per. Ulrica och Emma är båda födda 2005. Hur många ska var och en få?

Svar: Ulrica och Emma får 252 bokollon var och Per 196.
Ulrica och Emma är födda år 2005, de är alltså 9 år gamla 2014.

Per är 2 år yngre än Ulrica, alltså 7 år. Tillsammans är de 9 + 9 + 7 = 25 år gamla.

Nissarna har 700 bokollon att dela på. Det är 700/25 = 28 för varje år.

Sjuårige Per får 7 ∙ 28 = 196 och Ulrica och Emma 9 ∙ 28 = 252 bokollon var.

Adventslösning 24 december 2013


Tomtemor ska gå till marknaden för att sälja julbröd. På vägen möter hon en hungrig tomtenisse som hon ger hälften av sina bröd plus ett halvt bröd. Efter en stund möter hon ytterligare en hungrig nisse som också får hälften plus ett halvt av tomtemors bröd. När hon kommer fram till marknaden säljer hon de tio bröd hon har kvar. Hur många hade hon från början?Svar: 43.

Här ska man räkna baklänges.
Till marknaden kom tomtemor med 10 bröd. Innan dess gav hon ett halvt bröd till den andra nissen, innan dess hade hon 10 och ett halvt bröd, innan dess gav hon hälften av det hon hade till honom. Alltså gav hon lika mycket som hon behöll, dvs tio och ett halvt. Innan dess hade hon 10,5 + 10,5= 21 bröd. Innan dess hände samma sak med den första nissen och vi kan på samma sätt beräkna att hon från början hade 43 bröd.
Vi tänker på brödhalvor när vi räknar men det betyder inte att tomtemor delade itu något bröd. Man kan gissa att hon, tvärtom, ville ge hälften av det hon hade till en hungrig nisse men hade ett udda antal, så gav hon lite mera än hälften för att slippa att dela itu ett av bröden.


Adventslösning 24 december 2014


Mormor ska köpa ljus på julmarknaden. Om hon köper fem ljus får hon 10 kr kvar. Om hon vill köpa sju ljus måste hon skaffa 20 kr till. Hur mycket kostar ett ljus?

Svar: 15 kr.
Mormor har 10 kronor mera än det behovs för att köpa 5 ljus. För att köpa 7 ljus behöver hon ha 20 kr och de 10 kronorna. Det betyder att två ljus kostar 30 kr och ett ljus 15 kr.

Adventslösning 3 december 2013Nisse tycker om att blanda kaffe i sin choklad. Han fyller en mugg med choklad och dricker upp hälften. Sen fyller upp muggen med kaffe. Han rör om ordentligt. Sen dricker han upp hälften och fyller på med kaffe igen, och blandar väl.
    Så fortsätter han tills han har druckit sammanlagt tre muggar. Hur mycket av chokladen finns kvar då?

Svar: En sextiofjärdedel av muggen.

Varje gång Nisse tar en fylld och väl omrörd mugg och dricker hälften av den, så dricker han hälften av chokladen i den och lämnar hälften. Alltså mängden choklad i muggen halveras. När han druckit tre muggar, så betyder det att han har druckit en halv mugg sex gånger och därmed halverat mängden choklad i muggen sex gånger. Halverar man en helhet sex gånger, så blir det en sextiofjärdedel kvar.
En halv, en fjärdedel, en åttondedel, en sextondedel, en trettioandradel och en sextiofjärdedel.


Adventslösning 3 december 2014


En ask dadlar kostar 30 kr plus dess halva kostnad. Hur mycket kostar en ask dadlar?

Svar: Asken kostar 60 kronor.
En ask dadlar kostar den ena hälften av sin kostnad plus den andra. Den första hälften är 30 kronor, den andra lika mycket. Hela priset är 30 kr + 30 kr = 60 kr.

Adventslösning 4 december 2013Pontus och Maja köper kakor. En sockerkaka kostar 4 kr, en tigerkaka 5 kr och en chokladkaka 6 kr. Pontus valde 3 kakor och fick betala 16  kr, Maja valde också 3 kakor fast på ett annat sätt. Hon fick också betala 16 kr.
    Hur många sockerkakor köpte de?

Svar: En sockerkaka.
Det finns bara två sätt att välja tre kakor, så att prissumman blir 16:
1. en sockerkaka och två chokladkakor
2. två tigerkakor och en chokladkaka
Pontus och Maja valde på var sitt sätt, en köpte en sockerkaka och en ingen sockerkaka alls. Tillsammans blev det en sockerkaka.


Adventslösning 4 december 2014


Vi har sju på varandra följande tal. Fjärdedelen av det minsta talet är fem mindre än tredjedelen av det största talet. Vilken är summan av de sju talen?

Svar: Summan är 273.
Om vi skriver sju på varandra följande tal i en rad, så differensen mellan det första och det sista talet är lika mycket som antalet mellanrum mellan de skrivna talen, alltså sex och inte sju som man kanske skulle tro.
Vi kallar det första talet F och det sista S och skriverS = F + 6
Vi vet också att:F/4 = S/3 – 5
Multiplikation av båda sidor av ekvationen med 12 ger:3 · F = 4 · S – 60
Substitution av F + 6 för S ger: 3 · F = 4 · (F + 6) – 60

3 · F = 4 · F + 24 – 60

36 = F
Talen är alltså 36, 37, 38, 39, 40, 41 och 42

Summan är 36 + 37 + 38 + 39 + 40+ 41 + 42 = 273

eller snabbt räknat: (36 + 42) ∙ 7/2 = 273

Vi kan också resonera och pröva oss fram. Det första talet måste vara delbart med 4 och den sista (sjunde i raden) med 3. Om vi systematiskt undersöker de tal som är delbara med 4 och lägger till 6 ser vi att bara vart tredje tal i raden av tal delbara med 4 ger ett tal som är delbart med 3 om vi adderar 6. Antalet par av tal att jämföra blir begränsat och vi hittar snart rätt.

Adventslösning 5 december 2013Tomten får ont i ryggen om han lyfter en säck som väger mer än 25 kg. I år ska han ge bort många tunga klappar. I ett hem ska de vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 och 18 kg tunga. Han får lov att lägga dem i flera säckar och bära en säck i taget.
    Hur många säckar behöver han om en tom säck väger ett kilo?

Svar: Sex säckar
Han får lägga som mest 24 kilo klappar i en säck. Klapparna väger 144 kg tillsammans, så man ser direkt att han behöver minst 144/24 = 6 säckar. Men räcker 6 säckar? Om tomten redan har 20kg i en säck och en klapp på 8 kg, kan han inte fylla på säcken med hälften av klappen (4kg) och lägga andra hälften i en annan säck. Det gäller att planera smart och fylla alla jämt med hela klappar. Vi föreslår att han fördelar klapparna så här:
{18,6} {17,7} {16,8} {14,10} {13,11} {9,5,4,3,2,1}
Det gick bra den här gången. Men ibland är det omöjligt att fördela klapparna så jämnt, och även när det går kan det vara svårt att veta hur man ska göra det, får man testa, kanske ångra sig ibland och försöka på ett annat sätt igen. En tumregel är att packa de största klappar först och de minsta sist.


Adventslösning 5 december 2014


De tre punkterna A, B och C ligger i den ordningen på en rät linje. En fjärde punkt D ligger inte på linjen, men den är placerad så att AD = AB och BD = BC. Hur stor är vinkeln BAD om vinkeln BDC är 25°?

Svar: Vinkeln BAD är 80°.
Vi behöver en bild. Av texten framgår att D kommer att vara hörnet i en triangel. Vi vet mest om triangeln BCD, den är likbent eftersom BD = BC och därmed är basvinklarna lika stora, så vi börjar med den.

Ett allmänt råd när vi ritar figurer enligt en beskrivning är att utgå från ungefär korrekta vinklar och proportioner. Då tål konstruktionen att vi inte är mycket noggranna i övrigt och vi kan bedöma resultatens rimlighet. I den aktuella konstruktionen blir ordningen på ABC ändrad om vi utgår från en basvinkel på 45° eller mera.

Vi ritar en likbent triangel och markerar att basvinklarna är 25°.
Vi vet att punkten A ligger på samma linje som B och C samt att den ligger lika långt från D som från B. Vi placerar A på linjen genom B och C lika långt från D som från B och ritar triangeln ABD.
Vinkeln ABD är lika stor som vinklarna BDC och BCD sammanlagt dvs 25° + 25° = 50°. Man kan också först beräkna vinkeln CBD som är 180° – (25° + 25°), dvs 130° och därav dra slutsatsen att vinkeln ABD är 180° – 130°.

Vinkeln ADB är också 50° eftersom triangeln ABD är likbent och vinkeln BAD är 180° – 2 ∙ 50° = 80°.

Adventslösning 6 december 2013


Olivers bror Lucas är 9 år. När Oliver blir 8 år blir Lucas 10.
    Hur gammal är Oliver nu?

Svar: Sju år


Adventslösning 6 december 2014


En låda innehåller 60 julgranskulor. De är röda, blå och vita. Om alla röda kulor byttes ut mot blå skulle det finnas dubbelt så många blå som vita kulor i lådan, men om alla vita kulor byttes ut mot blå skulle det finnas tre gånger så många blå kulor som röda. Hur många blå kulor finns det i lådan?

Svar: Det finns 25 blå kulor i lådan.
Om alla röda kulor byttes ut mot blå skulle det finnas dubbelt så många blå som vita kulor i lådan. Det betyder att 2/3 av alla kulor skulle vara blå och 1/3 vita utan att vare sig det totala antalet eller antalet vita kulor ändrats. Antalet vita kulor skulle vara och är alltså 60/3 = 20.

Om alla vita kulor byttes ut mot blå skulle det finnas tre gånger så många blå som röda kulor. De blå kulorna skulle alltså utgöra 3/4 och de röda 1/4. De röda kulorna är alltså 60/4 = 15 stycken. Antalet blå kulor är 60 – 20 – 15 = 25.

Adventslösning 7 december 2013


Elias läste två tredjedelar av en bok och därefter ett kapitel till som var 12 sidor långt. Då hade han bara en fjärdedel av boken kvar att läsa.
    Hur många sidor hade boken?

Svar: 144 sidor.

Hela boken består av de redan lästa två tredjedelarna av boken och ett tolv sidors kapitel samt fjärdedelen som är oläst. Två tredjedelar är samma som åtta tolftedelar. En fjärdedel är samma som tre tolftedelar, sammanlagt elva tolftedelar. Den sista tolftedelen som vi ännu inte har räknat är kapitlet emellan.
En tolftedel är tolv sidor, så det hela är 12*12= 144.


En algebraisk metod:
Låt b stå för antalet sidor i boken. Då kan premisserna sammanfattas i följande ekvation:
b-2/3*b-12 = ¼*b
12/12*b-8/12*b-12 = 3/12*b
1/12*b = 12
b = 12*12 = 144


Adventslösning 7 december 2014


En nordpolsexpedition tar ombord 30 nödställda isforskare som förlorat sin båt i Ishavet. Det betyder att expeditionens proviant som skulle ha räckt i ytterligare 60 dagar nu bara kommer att räcka i 50 dagar. Hur många fanns det ombord på nordpolsexpeditionen innan isforskarna räddades?

Svar: Det fanns 150 personer ombord innan isforskarna räddades.
De 30 isforskarna kommer att äta upp 30 ∙ 50 = 1500 dagsransoner. Dessa skulle annars ha räckt till 10 dagar för de som var med på nordpolsexpeditionen. 1500/10 = 150.

Alternativ lösning:
De 30 isforskarna behöver 1/6 av provianten, alltså är de övriga fem gånger fler.

Adventslösning 8 december 2013


På grund av isbildning på slädens underrede tvingas tomten nödlanda i ett 84 kvadratkilometer stort, triangulärt urskogsområde avgränsat av två slädstigar, en 15 km och en 13 km lång samt en 14 km lång frusen älv. Från landningsplatsen är det 5 km genom otrampad snö både till den ena och till den andra slädstigen.
    Hur långt är det från landningsplatsen till älven?

Svar: 2 km

När man tänker på att en tringels höjd är samma sak som avståndet mellan toppen och basen (eller ibland förlängningen av basen), så upptäcker man snart ett sätt att beräkna avståndet till älven.
Dra tre raka linjer från landningsplatsen L till det triangulära skogsområdets tre hörn, då delas området i tre mindre trianglar.

Varje triangel har egentligen tre toppar, tre baser och tre höjder men vi tänker på landningsplatsen som toppen till varje av dessa tre nya trianglar, det hela områdets kanter som dess baser och då blir avstånden till slädstigarna och älven – trianglarnas höjder.
Nu kan vi beräkna arealer av två av dessa trianglar.
15km*5km/2= 37,5kvkm och 13km*5km/2= 32,5kvkm.
Den tredje (som vetter mot älven) har arean 84kvkm-37,5kvkm-32,5kvkm= 14kvkm. Dess höjd ä=14kvkm*2/14km= 2km är avståndet till den frusna älven.
Någon tror kanske att tomten berättar rövarhistorier eller har hittat på en orsak för sin sena ankomst. Kan det överhuvudtaget finnas ett sådant skogsområde som tomten beskriver?
Vi undersöker detta. Ta två rätvinkliga trianglar, en med kateterna 5 km och 12 km och hypotenusan 13 km och den andra med kateterna 9 km och 12 km och hypotenusan 15 km. En har arean 30 kvkm och den andra 54 kvkm. Dessa två trianglar kan sättas samman till en triangel med sidorna 13km 14km och 15km och deras sammanlagda area är 84 kvkm, så på den punkten stämmer tomtens berättelse.

Varje triangel kan delas i två rätvinkliga trianglar men det är inte det smidigaste sättet att beräkna en triangelns area. När man vet triangelns tre sidolängder (men inga höjder), beräknas arean med Herons formeln. Låt triangelns sidolängder vara a, b och c. Man definierar s som hälften av triangelns omkrets s= (a+b+c)/2 och triangelns area är roten ur s*(s-a)*(s-b)*(s-c).
Vår triangel har sidorna 13, 14, och 15, så s=(13+14+15)/2=21, områdets area är roten ur(21*(21-13)*(21-14)*(21-15))= roten ur(3*7*8*7*6)= roten ur(3*3*4*4*7*7)= 3*4*7= 84.


Adventslösning 8 december 2014


En kyrkklocka slår 6 slag på 20 sekunder. Hur lång tid tar det för samma klocka att slå 12 slag?

Svar: 44 sekunder.
När klockan slår 6 slag uppstår 5 mellanrum mellan slagen, det är dessa mellanrum vi räknar. De är alltså 4 sekunder. Om klockan slår 12 slag har vi 11 mellanrum, 11 · 4 sek = 44 sek.

Man kan tvista om när ett klockslag pågår. Vi menar att själva slaget tar så kort tid att det kan räknas som 0 sekunder. Efter ett slag klingar klockan några sekunder innan nästa slag kommer och en längre tid efter det sista slaget. När en klocka slår 6 gånger på 20 sekunder, räknar vi att dessa 20 sekunder bara består av de fem klingfaserna mellan slagen, själva slagen tar ingen tid. En klingfas är 20 sek/5 = 4 sekunder. Elva klingfaser mellan de 12 slagen tar 11 ∙ 4 = 44 sekunder.

Adventslösning 9 december 2013


Summan av två naturliga tal är 91 och dess differens 15.
    Hur stor är produkten?

Svar: 2014.

När man vet summan S och differensen D av två tal, så kan man beräkna dessa två tal. De är (S+D)/2 och (S-D)/2. Man föredrar kanske att säga medelvärdet plus halva skillnaden och medelvärdet minus halva skillnaden, det är samma sak. (91+15)/2=53, (91-15)/2=38. Produkten blir alltså 53*38= 2014.
Man kan också beräkna produkten utan att räkna de två talen var för sig.
Vi vill beräkna produkten p=a*b utan att veta talen a och b, bara dess summa s=a+b och differensen d=a-b. Då använder vi följande formler
s*s= (a+b)*(a+b)= a*a+2*a*b+b*b=a*a+2*p+b*b
d*d= (a-b)*(a-b)= a*a-2*a*b+b*b= a*a -2*p+b*b
Ledvis subtraktion ger: s*s-d*d= 4*p och då p= (s*s-d*d)/4
Vi testar på våra tal s=91 och d=15. p=(91*91-15*15)/4= (8281-225)/4= 8056/4= 2014


Adventslösning 9 december 2014


Klassen diskuterar talföljden 1, 2, 4 … Azhar tycker att nästa tal ska vara 8, Aston tycker 7 medan Fatima säger 5. Vem har rätt, tycker du?

Svar: Kanske alla. Här kan man tänka olika och kan man förklara hur man tänkte så har man rätt.
När man undersöker en talföljd vill man gärna upptäcka ett mönster som upprepas, eller en formel eller regel med hjälp av vilken man kan beräkna eller förutse vilken som helst term i följden. Ser man tillräckligt många termer i en följd kan man gissa en sådan regel om den är någorlunda enkel.

Här har vi bara tre enkla termer. Då finns det flera enkla regler som passar och det är inte konstigt att man tänker olika.

Azhar såg kanske att 2 är dubbelt så mycket som 1, 4 dubbelt så mycket som 2. Han föreslog 8 som nästa term i följden därför att 8 är dubbelt så mycket som 4.

Aston såg kanske att 2 är 1 mer än 1 och 4 är 2 mer än 2 och tyckte att differensen ska fortsätta att växa i samma takt och säger 7 som är 3 mer än 4.

Lite svårare är det att gissa hur Fatima tänkte. Kanske hoppade hon över alla tal som är delbara med 3, dvs treans tabell, ungefär som när man leker ”Burr”.

Eller kanske tänkte hon: "Före 2 står 1 och efter 2 står 4 som är 3 större än 1, före 4 står 2 så efter 4 ska stå 5 som är 3 större än 2.". Kanske började hon rita ett linjediagram och tyckte att det ska vara rotationssymmetriskt. Ja, det kan vara på många sätt.

Det är inte säkert att Azhar och Aston tänkte så som vi gissar och i Fatimas följd skulle vi behöva se några termer till för att bättre kunna förstå hur hon har resonerat.


Adventsproblem 1 december 2012Nio tomtenissar klär på sig; tre har gröna jackor, tre har blåa och tre har röda. Det finns också tre luvor i varje färg. Para ihop varje nisse med en luva så att alla par skiljer sig åt.


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 1 december 2013Tomten har tio paket. Han lägger blyertspennor i några paket, tuschpennor i några och i några lägger han både blyertspennor och tuschpennor. När tomtemor kommer in i tomteverkstan ser hon att det är blyertspennor i fem paket, tuschpennor i fyra och både blyerts- och tuschpennor i två.
    Hur många tomma paket fanns det?


Adventsproblem 1 december 2014


Varje dag i december ska klassen göra ett nytt tresiffrigt tal, som de ska undersöka och arbeta med. I varje position på dessa tal ska det stå ett primtal, och det måste vara tre olika. Kommer klassen att ha gått igenom alla möjliga sådana tal före jul?

Adventsproblem 10 december 2012Vilka figurer kan dölja sig bakom korten? Vilka är möjliga? Vilka är inte möjliga?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 10 december 2013


Från början hade Adam 9 kulor, och ingen annan hade några. Adam gav tre kulor till Benny och tre till David. Sedan gav Benny en kula till David och till sist gav Benny och David hälften av de kulor som de hade till Adam.
    Hur många kulor hade de tre tillsammans på slutet?


Adventsproblem 10 december 2014


Barnen åker skidor i parken. Spåren ser ut som stjärnor. Där spåren svänger finns en liten rundel, som en rondell

Natalie åker i en stjärna, Ada i en annan och Harry i en tredje. De svänger i rondeller men åker annars rakt fram genom korsningarna. Farfar sitter på en bänk vid ett spår, men ingen åker förbi den bänk där farfar sitter. Var sitter han?

Adventsproblem 10 decemberPå en lång och smal skogsstig åker tre snöslädar, alla dragna av renar. De ska till nordpolen. Samtidigt kommer det tre likadana snöslädar i motsatt riktning, från nordpolen.

Två snöslädar kan inte passera varandra på den smala stigen. En släde kan dras bakåt några meter när man hjälps åt, men det är minst en mil till en bredare väg. Kuskarna vet att det finns en liten glänta intill stigen, där en släde åt gången kan få plats.

Hur ska de göra för att komma förbi varandra?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 11 december 2012På en vanlig tärning finns ettan alltid mittemot sexan, tvåan mittemot femman och trean mittemot fyran. Hanna slår en röd och en grön tärning. Hon multiplicerar antalet prickar på tärningarna och skriver upp resultatet. Sedan vänder hon den röda tärningen upp och ner, multiplicerar åter antalet prickar och antecknar resultatet. Hon gör samma sak efter att ha vänt den gröna tärningen och slutligen en fjärde gång efter att ha vänt den röda tärningen tillbaka. Därefter adderar hon produkterna. Vilken är den största summan, hon kan få på detta sätt?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 11 december 2013


Tomten har 12 renar. Några renar är 9 år gamla och några är 11 år. Tillsammans är renarna 122 år. Hur många är 9 år och hur många är 11?


Adventsproblem 11 december 2014


Rudolf trädde gula, gröna och svarta pärlor på ett snöre. Efter en gul pärla tog han alltid en grön, efter en grön alltid en svart och efter en svart alltid en gul. När snöret blev fullt kom han på att han ville ha lika många pärlor av varje färg på snöret. Han räknade pärlorna, men det var inte lika många av varje färg. Han drog av den första och den sista pärlan och räknade igen, men det var inte heller riktigt. Hur många pärlor måste han minst plocka bort, och från vilken ända ska han nu plocka dem för att det ska bli lika många pärlor av varje färg kvar?

Adventsproblem 11 decemberLillnissen spelar kula med sina kompisar. Han tog med sig sina 10 kulor, 5 röda och 5 blå. I första matchen förlorar han 2 röda och vinner 4 blå. I andra matchen vinner han lika många röda som han förlorar blå. I den tredje och sista matchen förlorar han 3 blå och 1 röd.
Hur många kulor har Lillnissen kvar efter sista matchen?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 12 december 2012Finns det två tresiffriga tal vars summa är fyrsiffrig och där alla siffrorna i dessa tre tal är olika?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 12 december 2013


Tomtemor har fyra olika stora påsar. Hon brukar ta med sig en eller två av dem när hon går och handlar. När hon fyller den eller de påsar som hon har med sig, rymmer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 11 liter. Hur mycket rymmer alla fyra påsarna tillsammans?


Adventsproblem 12 december 2014


En tredjedel är en tolftedel av ”något”. Vad är ”något”?

Adventsproblem 12 decemberDu vill mäta upp 6 liter vatten i en hink som rymmer 9 liter. Till din hjälp har du en 4 liters hink. Ingen av hinkarna är graderad.
Beskriv hur du ska gå till väga. Det finns obegränsat med vatten.


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 13 december 2012Tomtefar bakar pepparkakor till julmarknaden. Han funderar över priset på kakorna och summerar för varje rad och kolumn. Men vad kostar gubben, stjärnan, hjärtat, granen och cirkeln var och en för sig?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 13 december 2013


Lucia dekorerade 20 cupcakes att ta med till julfesten. Hon ställde upp dem i en rad och glaserade varannan. Sedan strödde hon strössel på var tredje. Till sist satte hon en skumtomte på var fjärde. Det fanns ingenting på den första kakan. Hur många andra kakor hade ingen dekoration? Fick några kakor alla de tre dekorationerna?


Adventsproblem 13 december 2014


Tomtemor har kokat risgrynsgröt och ska servera den i skålar. Det ska vara mer än två hekto och mindre än tre hekto gröt i varje skål. Tomtemor tar fram några tomma skålar men upptäcker att gröten inte räcker till så många portioner. Hon ställer därför undan en skål. När hon sen ska fördela gröten i skålarna är hon tvungen att lägga för mycket i någon eller några skålar. Hur mycket gröt har hon kokat?

Adventsproblem 13 decemberTärnorna, Hanna, Matilda och Sofia har olika hårfärg. En är mörk, en är blond och en är rödhårig. Den mörka tärnan är yngst och har inga syskon. Sofia är äldre än den rödhåriga tärnan. Hanna är kär i Matildas bror.
Vem har vilken hårfärg?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 14 december 2012Kan kanterna på en kub numreras med talen 1 till 12 så att summan av de fyra talen vid kanterna vid en sida blir densamma för alla kubens sidor?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 14 december 2013


Fyra glaskulor och tre pappersstjärnor väger 63 gram. Tre glaskulor och två pappersstjärnor väger 46 gram. Alla glaskulor väger lika mycket och alla pappersstjärnor väger lika mycket. Hur mycket väger två glaskulor och en pappersstjärna?


Adventsproblem 14 december 2014


Fem julklappssäckar vägdes två och två på alla tänkbara sätt. Vikterna blev 90 kg, 92 kg, 93 kg, 94 kg, 95 kg, 96 kg, 97 kg, 98 kg, 100 kg och 101 kg. Hur mycket väger de fem säckarna tillsammans?

Adventsproblem 14 decemberTomtefar sitter hos frisören för att få hår och skägg putsat. I en spegel får han syn på en klocka. Den visar tio över sju.
Vad är klockan egentligen?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 15 december 2012Tomtemor har gjort egna kolor och lagt fram dem för provsmakning, var och en vid en siffra. Chokladkolan ligger vid ett jämnt tal. Hallonkolan ligger mellan nötkolan och lakritskolan. Lakritskolan finns vid en röd siffra. Vaniljkolan har ett udda tal. Nötkolan finns inte vid de tre sista siffrorna.

    1    2    3    4    5

Kan du lista ut vilka kolorna är från vänster till höger?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 15 december 2013


Ett tåg har fem vagnar med lika många platser i varje. I första vagnen finns 20 passagerare, i den andra finns 10 lediga platser, i den tredje 15 lediga platser. I den fjärde finns fler passagerare än i den första men färre än i den andra medan i den femte finns det fler lediga platser än i den första men färre än i den tredje. Vilket av följande kan INTE vara det totala antalet passagerare på tåget?


Adventsproblem 15 december 2014


Nissarna mäter hur långt det är till vedboden. De mäter med sina fötter. Bosse fick sträckan till 15 fötter, Lasse fick den 17, Olle till 12 och när Kerstin mätte blev sträckan 18 fötter lång. Vem har längst fötter?

Adventsproblem 15 decemberSex mynt ligger i en pyramidform. Med minsta möjliga antalet förflyttningar ska de bilda en ring.
Hur många mynt måste flyttas?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 16 december 2012Emil, Ida och Anton knäckte nötter och lade skalen i varsin hög framför sig. För varje nöt blev det 4, 5 eller 6 skalbitar. Emil knäckte dubbelt så många nötter som Anton medan Ida knäckte hälften så många som Emil och Anton knäckte tillsammans. Efteråt hade Ida och Anton lika många skalbitar var och tillsammans hade de en skalbit mer än Emil hade. För hur många nötter blev det 5 skalbitar?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 16 december 2013


Ett kvadratiskt papper viks på mitten. Då bildas en rektangel med omkretsen 18 cm. Vilken omkrets hade den ursprungliga kvadraten?


Adventsproblem 16 december 2014


De 21 byborna åkte till julkonserten, antingen i en släde eller i bil. På väg till konserten åkte 9 personer i släden och 3 personer i varje bil. På hemvägen var det 4 personer i varje bil. Hur många åkte då i släden?

Adventsproblem 16 decemberTomtemor ville köpa ett nytt bälte. På ett torg i Snölandet kostade ett flätat läderbälte 54 renmark och 50 barr (1 renmark=100 barr). Tomtemor hade en hundra-renmarkssedel och en tio-renmarkssedel.

Handlaren kunde inte betala tillbaka på 100 renmark, han hade bara en 50 renmarkssedel och ett 1 renmarkmynt. Säljaren ropade på en kollega och frågade om han kunde växla åt dem men kollegan hade bara två mynt på 5 renmark och två på 50 barr. Tillsammans lyckades de ändå ordna så att Tomtemor kunde betala för bältet.

Hur gjorde de?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 17 december 2012En kub med sidan 4 kan delas i 64 småkuber (1x1x1) om man skär den med 9 snitt. Hur gör man? Om man får arrangera om bitarna efter varje snitt, kan man då dela den i så stora bitar med färre snitt? Hur många minst? Kan man veta att ingen kan göra det med ännu färre snitt?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 17 december 2013


Vilket tvåsiffrigt tal är lika med talets dubbla sifferprodukt?


Adventsproblem 17 decemberAlla stolar i ett rum är numrerade: 1, 2, 3 osv. De står i nummerordning i jämna avstånd runt ett runt bord. Nisse Grå och Nisse Röd sitter bredvid varandra och summan av deras stolnummer är 6.
Vilket stolnummer har Lillnissen som sitter mittemot dem?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 18 december 2012Pappa, mamma och lillasyster Tomtesson har tillsammans ätit 73 pepparkakor. Pappa har ätit fem pepparkakor mer än mamma. Lillasyster har ätit 12 pepparkakor. Hur många har mamma ätit?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 18 december 2013


Ett av tre tomtebarn hade tjuvsmakat på gröten. När tomtefar frågade vem av dem det var svarade de:
 Lisa: Inte jag.
 Lena: Det var Lisa.
 Lotta: Lena ljuger.
Bara en av dem talar sanning, och de andra ljuger. Vem var det som åt av gröten?


Adventsproblem 18 decemberDela följande figur i
a) två lika delar
b) tre lika delar
c) fyra lika delar.


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 19 december 2012Tre tomtenissar hittade en gammal och lite trasig våg på loftet, en våg med skala och en visare. Så länge ingen ställer sig på vågen, pekar visaren på 0. Om en nisse ställer sig på vågen pekar visaren mot ett ställe där skalan är krossad och borta. Om två nissar ställer sig på vågen, pekar visaren på en bevarad del av skalan och nissarna kan se hur mycket de väger tillsammans. Om alla tre ställer sig på vågen så pekar visaren utanför skalan. Kan nissarna efter att ha vägt sig på denna våg beräkna hur mycket var och en av dem väger? Hur gör de då?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 19 december 2013


Vilket tal ska stå i stället för X?

1 2 3 4  
2 3 7 25
3 7 46 1143
4 25 1143 X

Adventsproblem 19 december 2014


Ett av paketen på tomtens släde ser väldigt spännande ut. Undersidan har arean 3 dm², framsidan 6 dm² och gaveln 2 dm². Hur stort är paketet?

Adventsproblem 19 decemberHur mycket är 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10?
Hur mycket är summa av alla tal från 1 till 20?
Måste man addera alla dessa tal i tur och ordning eller finns det genvägar?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 2 december 2012Trollkarlen hängde upp sin adventsstjärna.


– Ååå! sa Pepparkaksgubbe Mörkbrun.
– En sjuuddig stjärna! sa Pepparkaksgubbe Ljusbrun.
– Hur gör man en sådan? frågade Pepparkaksgubbe Mellanbrun.
– Jag ritade en cirkel, markerade sju punkter med jämna mellanrum på cirkeln, drog sju linjer, raderade cirkeln och målade stjärnan gul, sa trollkarlen.
– Du ritade nog linjer som gick genom punkter närmast varandra, sa Pepparkaksgubbe Mörkbrun.
– Nej! Genom varannan, sa Pepparkaksgubbe Ljusbrun.
– Mellan var tredje, sa Pepparkaksgubbe Mellanbrun.
Trollkarlen sa ingenting. Vilken pepparkaksgubbe hade rätt?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 2 december 2013Findus står i en kö. Framför honom står det 6 katter och bakom honom står det 9 katter.
Hur många står i kön?


Adventsproblem 2 december 2014


Tre ekorrar Willy, Benny och Fanny har tillsammans sju nötter. De har alla olika många, men alla har minst en nöt. Willy har minst antal nötter och Benny har flest. Hur många nötter har Fanny?

Adventsproblem 20 december 2012Tre äpplen och två apelsiner väger tillsammans 700 g. Två äpplen och tre apelsiner väger 800 g. Hur mycket väger ett äpple och en apelsin?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 20 december 2013


Lasse, Lisa och Bosse ska fotograferas när de sitter på kökssoffan.
A) Lasse vill inte sitta ytterst. På vilka olika sätt kan barnen placeras?
B) Lasse ändrar sig och kan också tänka sig att sitta ytterst. Vilka möjligheter finns då?
C) Sen kommer Olle på besök och det blir dags för ett nytt fotografi. Hur många olika sätt finns det nu att placera barnen?


Adventsproblem 20 december 2014


Tomten var på väg till marknaden då en rövare dök upp i hans väg.
– Du är en rik tomte, sa han, jag en fattig rövare. Ge mig dina pengar!
– Ge mig hälften av dina pengar, så ger jag dig hälften av mina, sa tomten.
– Jag tar först, och ger därefter, sa rövaren och kastade sin hatt på marken.

Tomten tömde sin penningpung i hatten. Rövaren tog en skilling och la i sin penningpung och tomten tog en och la i sin penningpung, och så fortsatte de med varannan skilling till rövaren och varannan till tomten. När tomtens alla pengar var fördelade tömde rövaren sin penningpung i hatten och de delade hans skillingar på samma sätt.

Rövaren gick därifrån med 12 skillingar, vilket var lika många som han hade när han kom. Hur skulle det ha blivit om de först hade delat på rövarens pengar och därefter på tomtens?

Adventsproblem 20 decemberTomtefar är trött på alla pepparkakor. Han gräddar våfflor istället.
Vem får den största?
Vem får den minsta?

Nisses, tomtemors och tomtens våfflor.

Hämta en pdf med större våfflor ...


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 21 december 2012Du har 36 röda julgranskulor och 60 vita. Dessa kulor ska läggas i lådor när julen är slut. Alla lådor ska innehålla lika många kulor och det måste vara samma färg på alla kulor i en låda. Hur många lådor behöver du minst ha?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 21 december 2013


Ocke är dubbelt så gammal som Nutta. Nutta är dubbelt så gammal som Pillerill, som är 9 år yngre än Ocke. Hur gammal är Nutta?


Adventsproblem 21 december 2014


På polarexpeditionen prövade man nya termometerskalor, Andréskalan och Nansenskalan. På Andréskalan fryser vatten vid 0° och kokar vid 80°. På Nansenskalan fryser vatten vid –20° och kokar vid 120°. Om temperaturen mätt i Nansenskalan är 29°, vad är den då i Andréskalan?

Adventsproblem 21 decemberOscar har 4 syskon. Äldst är Filip född år 1996, Lucas är född 8 år senare, Emma är 6 år äldre än Lucas, Ida 5 år yngre än Emma och Oscar själv 4 år äldre än Ida.
Vilket år är Oscar född?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 22 december 2012På några av rutorna i ett 2 x 9 rutnät ligger det mynt. Varje ruta innehåller antingen ett mynt eller har en kant gemensam med en ruta som innehåller ett mynt. Vilket är det minsta antalet utlagda mynt i rutnätet?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 22 december 2013


Alice har lagt en stor liksidig triangel av 55 stenkulor. Den har 10 kulor i varje ytterrad. Ovanpå den lägger hon en triangel av 45 likadana kulor. Varje kula i den andra triangeln stödjer sig på tre kulor i den första. Ovanpå den andra triangeln lägger hon en tredje av 36 kulor, sedan en fjärde triangel av 28 och ytterligare fem trianglar av 21, 15, 10, 6 och 3 kulor. På toppen lägger hon en kula. Hur många kulor befinner sig rakt under toppkulan?


Adventsproblem 22 december 2014


Sune delade en lång bräda i ett antal lika långa delar. Brädan var från början 4 meter lång och han sågade 4 gånger. Hur många och hur långa bitar fick han?

Adventsproblem 22 decemberI cirkusmanegen finns vilda myror och tama elefanter. Varje myra har 6 ben, varje elefant 4. Alla tillsammans har de 100 ben.
Vilken sorts ben är det flest av i manegen om elefanterna är 5 fler än myrorna?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 23 december 2012Det tar 90 sekunder för tomten att gå uppför en rulltrappa när den står stilla. Det tar 60 sekunder för tomten att åka uppför samma rulltrappa när den är i funktion. Hur lång tid tar det för tomten att komma upp om han går uppför den fungerande rulltrappan?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 23 december 2013


Elsa tillverkar en kubisk ask av kartong för att i den kunna placera en julgranskula som har form av ett ägg. Askens botten ska alltså vara en kvadrat och askens höjd ska vara lika med kvadratens sida. Hon vill att asken ska vara tillräckligt stor för att kulan eller egentligen ägget ska rymmas i den men samtidigt så liten att ägget inte kan röra sig i den när asken skakas. När hon placerar ägget på askens botten så ska ägget vidröra askens alla sidor och när hon lägger locket på ska även locket vidröra ägget. Går det att tillverka en sådan ask? Och om hon lyckas med det, på hur många sätt kan hon placera ägget i asken så att det vidrör alla dess sex ytor?


Adventsproblem 23 december 2014


Nissarna Ulrica, Per och Emma har 700 bokollon som ska fördelas mellan dem i förhållande till deras ålder. Ulrica är två år äldre än Per. Ulrica och Emma är båda födda 2005. Hur många ska var och en få?

Adventsproblem 23 decemberJultomten provflyger sin släde innan jul. Han flyger i en triangel från nordpolen till ekvatorn, lika långt utefter ekvatorn och sedan hem igen.
Hur stora är vinklarna i triangeln?
Hur stor är vinkelsumman i triangeln?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 24 december 2012Fyra barn köpte en julklapp till sin far och en av dem gömde den. Modern frågade dem vem som hade gömt den.
Albin: ”Det var inte jag! ”
Bea: ”Det var inte jag!”
Carola: ”Det var Didrik! ”
Didrik: ”Det var Bea! ”
Ett av barnen ljög. Vem hade gömt julklappen?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 24 december 2013


Tomtemor ska gå till marknaden för att sälja julbröd. På vägen möter hon en hungrig tomtenisse som hon ger hälften av sina bröd plus ett halvt bröd. Efter en stund möter hon ytterligare en hungrig nisse som också får hälften plus ett halvt av tomtemors bröd. När hon kommer fram till marknaden säljer hon de tio bröd hon har kvar. Hur många hade hon från början?


Adventsproblem 24 december 2014


Mormor ska köpa ljus på julmarknaden. Om hon köper fem ljus får hon 10 kr kvar. Om hon vill köpa sju ljus måste hon skaffa 20 kr till. Hur mycket kostar ett ljus?

Adventsproblem 24 decemberDe nio jämna heltalen från 2 till och med 18 ska placeras i rutnätet. Tre tal är ditskrivna.
Placera ut de övriga så att summan av talen i varje rad, kolumn eller diagonal är lika.


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 3 december 2012Fem bullar ska fördelas mellan sex barn. Alla ska få lika mycket men varje bulle får delas i högst tre lika stora delar. Hur kan man göra?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 3 december 2013Nisse tycker om att blanda kaffe i sin choklad. Han fyller en mugg med choklad och dricker upp hälften. Sen fyller upp muggen med kaffe. Han rör om ordentligt. Sen dricker han upp hälften och fyller på med kaffe igen, och blandar väl.
    Så fortsätter han tills han har druckit sammanlagt tre muggar. Hur mycket av chokladen finns kvar då?


Adventsproblem 3 december 2014


En ask dadlar kostar 30 kr plus dess halva kostnad. Hur mycket kostar en ask dadlar?

Adventsproblem 4 december 2012Hur många gånger måste det största tvåsiffriga talet läggas till det största ensiffriga talet för att ge det största tresiffriga talet?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 4 december 2013Pontus och Maja köper kakor. En sockerkaka kostar 4 kr, en tigerkaka 5 kr och en chokladkaka 6 kr. Pontus valde 3 kakor och fick betala 16  kr, Maja valde också 3 kakor fast på ett annat sätt. Hon fick också betala 16 kr.
    Hur många sockerkakor köpte de?


Adventsproblem 4 december 2014


Vi har sju på varandra följande tal. Fjärdedelen av det minsta talet är fem mindre än tredjedelen av det största talet. Vilken är summan av de sju talen?

Adventsproblem 4 decemberI tomteverkstan fanns 1000 julklappar numrerade från 1 till 1000. Tomten har valt ut alla klappar sådana att han vet att han kan läsa numret rätt, även om han råkar hålla dem upp och ner och stoppat ner dem i sin säck.
Hur många klappar har tomten nu i sin säck?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 5 december 2012Kan man lägga talen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i två lådor så att summan av talen i varje låda blir lika stor?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 5 december 2013Tomten får ont i ryggen om han lyfter en säck som väger mer än 25 kg. I år ska han ge bort många tunga klappar. I ett hem ska de vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 och 18 kg tunga. Han får lov att lägga dem i flera säckar och bära en säck i taget.
    Hur många säckar behöver han om en tom säck väger ett kilo?


Adventsproblem 5 december 2014


De tre punkterna A, B och C ligger i den ordningen på en rät linje. En fjärde punkt D ligger inte på linjen, men den är placerad så att AD = AB och BD = BC. Hur stor är vinkeln BAD om vinkeln BDC är 25°?

Adventsproblem 5 decemberPontus är dubbelt så gammal som Marko och Kalle är dubbelt så gammal som Pontus.
Hur gammal kommer Kalle att vara jämfört med Marko när Pontus är lika gammal som Kalle är nu?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 5 decemberPontus är dubbelt så gammal som Marko och Kalle är dubbelt så gammal som Pontus.
Hur gammal kommer Kalle att vara jämfört med Marko när Pontus är lika gammal som Kalle är nu?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 6 december 2012Skriv med de 10 siffrorna upp två femsiffriga tal, så att skillnaden mellan talen blir så liten som möjligt. Varje siffra får bara användas en gång.


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 6 december 2013


Olivers bror Lucas är 9 år. När Oliver blir 8 år blir Lucas 10.
    Hur gammal är Oliver nu?


Adventsproblem 6 december 2014


En låda innehåller 60 julgranskulor. De är röda, blå och vita. Om alla röda kulor byttes ut mot blå skulle det finnas dubbelt så många blå som vita kulor i lådan, men om alla vita kulor byttes ut mot blå skulle det finnas tre gånger så många blå kulor som röda. Hur många blå kulor finns det i lådan?

Adventsproblem 6 decemberTre tomtenissar delade på ett stort fat brysselkål. ”Nu är jag mätt”, sa den första nissen när fatet blev tomt. ”Jag har ätit precis en tredjedel av de vi hade att dela på.”
”Jag är proppmätt”, sa den andra nissen. ”Jag har ätit sjutton stycken.”
”Jag är också mätt”, sa den tredje nissen. ”Jag har ätit hälften av vad ni andra åt tillsammans.”
Hur många brysselkål var det på fatet från början?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 7 december 2012Fem julgranskulor ligger i en rad.


Du får flytta ett par av kulorna i taget, bara sådana som nuddar varandra och utan att vrida paret eller skilja dem åt. Hur många sådana förflyttningar behöver du minst göra för att få en rad som ser ut så här?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 7 december 2013


Elias läste två tredjedelar av en bok och därefter ett kapitel till som var 12 sidor långt. Då hade han bara en fjärdedel av boken kvar att läsa.
    Hur många sidor hade boken?


Adventsproblem 7 december 2014


En nordpolsexpedition tar ombord 30 nödställda isforskare som förlorat sin båt i Ishavet. Det betyder att expeditionens proviant som skulle ha räckt i ytterligare 60 dagar nu bara kommer att räcka i 50 dagar. Hur många fanns det ombord på nordpolsexpeditionen innan isforskarna räddades?

Adventsproblem 7 decemberEn påse sega tomtar väger 110 gram. Tomtarna i påsen väger 100 gram mera än själva påsen.
Hur mycket kommer påsen att väga när alla tomtar är uppätna?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 8 december 2012Går det att skriva talen 1 till 100 i en rad så att skillnaden mellan två intilliggande tal alltid är 50 eller mer?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 8 december 2013


På grund av isbildning på slädens underrede tvingas tomten nödlanda i ett 84 kvadratkilometer stort, triangulärt urskogsområde avgränsat av två slädstigar, en 15 km och en 13 km lång samt en 14 km lång frusen älv. Från landningsplatsen är det 5 km genom otrampad snö både till den ena och till den andra slädstigen.
    Hur långt är det från landningsplatsen till älven?


Adventsproblem 8 december 2014


En kyrkklocka slår 6 slag på 20 sekunder. Hur lång tid tar det för samma klocka att slå 12 slag?

Adventsproblem 8 decemberBeräkna utan miniräknare:


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 9 december 2012I en adventsljusstake med fyra likadana ljus har man, som man brukar göra, tänt det första ljuset den första veckan, nästa vecka det första och andra osv. Varje dag hade man ljusstaken tänd 15 min. En dag var det första och tredje ljuset tillsammans lika långa som det fjärde, som ännu inte tänts. Hur mycket var det då kvar av det andra ljuset?


Skicka in din lösning ...

Adventsproblem 9 december 2013


Summan av två naturliga tal är 91 och dess differens 15.
    Hur stor är produkten?


Adventsproblem 9 december 2014


Klassen diskuterar talföljden 1, 2, 4 … Azhar tycker att nästa tal ska vara 8, Aston tycker 7 medan Fatima säger 5. Vem har rätt, tycker du?

Adventsproblem 9 decemberI tomtens verkstad tillverkas kuddar. Två tygstycken som är 40cm x 60cm sys ihop och fylls med dun tills kudden är 20 cm tjock som mest.
Hur stor volym har en sådan kudde? (Man kan komma fram till lite olika svar. Det viktiga är hur man resonerar.)


Skicka in din lösning ...

Adventsproblemet den 1 dec
1 dec

Tomtemor lekte med nissarna och lade upp följande tändstickor. Sedan sa hon åt dem att flytta två för att göra fyra kvadrater. Hur ska nissarna göra?


 

Adventsproblemet den 10 dec
10 dec

Katten Sotis har fått ungar. Anna, Tor och Wille ska få varsin grå kattunge. Sedan är det slut på de grå. De randiga ungarna är två fler än de svarta som är en färre än de grå. Hur många kattungar var grå? Svarta? Randiga?


 

Adventsproblemet den 11 dec
11 dec

Tomtefar vill dela ut julpengar till sina barnbarn och ge dem 200 kr var. För att göra detta behöver han ytterligare 620 kr. I stället ger han barnbarnen 170 kr och får 70 kr över. Hur många barnbarn har tomtefar och hur mycket pengar hade han från början?


 

Adventsproblemet den 12 dec
12 dec

Lördagen den 12/12 samlades några vänner till julmiddag. Det blev en riktig festmåltid. Just när man skulle betala upptäckte de, att vännerna Daniel och Malin precis haft namnsdag. Man hade tänkt dela lika på notan som var på 1750 kr. “Nej vi övriga lägger en hundralapp var extra och bjuder Malin och Daniel!”, föreslog Felicia. Och så blev det förstås. Hur många var vännerna?


 

Adventsproblemet den 13 dec
13 dec

En glögghandlare har två fat glögg av samma sort, dock innehållande olika kvantiteter. För att få lika mycket i båda faten slår han först ur det ena fatet så mycket över i det andra, som detta redan förut innehåller. Därefter tappar han tillbaka i det första fatet en lika stor kvantitet, som nu finns kvar i detta, varefter han åter slår över lika mycket i det andra, som detta nu innehåller. Han lyckades i sitt uppsåt; båda faten visade sig nu innehålla lika mycket glögg, nämligen 64 liter. Hur mycket fanns från början i varje fat?


 

Adventsproblemet den 14 dec
14 dec

Det finns tre olika julgranskulor av olika färg i en låda: röda, blåa och gröna. Om fyra är gröna, fem är blåa och sex är röda, hur många kulor måste du plocka ur lådan så att du garanterat får två med samma färg?


 

Adventsproblemet den 15 dec
15 dec

Familjen Snöberg bakar pepparkakor. De gör hjärtan, granar och bockar. Hur många kakor kan de grädda på varje plåt?


 

Adventsproblemet den 16 dec
16 dec

Hissen i vårt höghus (66 våningar) har bara två knappar, U och N. Trycker man på U-knappen åker hissen 8 våningar upp, trycker man på N-knappen åker den 11 våningar ned. Är det verkligen möjligt att i vår hiss åka från en godtycklig våning till en godtycklig annan?


 

Adventsproblemet den 17 dec
17 dec

När tomten och nissarna ska åka med släden med alla julklappar är släden (med påkopplade vagnar) 300m lång. Den åker med en jämn fart av 10 m/s genom en 300 m lång tunnel. Hur lång tid tar det för släden att helt passera tunneln?


 

Adventsproblemet den 18 dec
18 dec

En teater rymmer antingen 120 människor eller 144 nissar. Om 90 människor har släppts in, hur många nissar kan man då också få plats med?


 

Adventsproblemet den 19 dec
19 dec

Det finns många sätt att arrangera siffrorna 1,2,3,4….,9 så att de bildar ett fyrsiffrigt och femsiffrigt tal, till exempel 5324 och 89716. Försök att arrangera siffrorna så att produkten av de två talen blir så stor som möjligt.


 

Adventsproblemet den 2 dec
2 dec

En fylld marmeladburk väger 800 g. Om burken är halvfylld med marmelad väger den 480g. Hur mycket väger burken?


 

Adventsproblemet den 20 dec
20 dec

Varje sida av figuren har längden 1. Använd två klipp för att dela figuren så den kan bli en rektangel vars dimensioner har förhållandet 2:1.


 

Adventsproblemet den 21 dec
21 dec

De tre nissarna ska gå ut och leka. Det finns tre mössor, en vit, en röd och en blå. Det finns också tre halsdukar, en vit, en röd och en blå. Lasse tycker inte om blått och Lena tycker inte om vitt, men Kalle kan ha vad som helst på sig. På hur många olika sätt kan de tre nissarna klä sig?


 

Adventsproblemet den 22 dec
22 dec

Par-torneringen höll på att börja då några okända riddare kom och ville vara med. Under torneringen skulle varje riddare kämpa mot alla andra riddare, förutsatt att de inte blev så skadade att de inte kunde delta längre. Kungen bestämde sig för att de okända riddarna skulle få vara med och ytterligare 26 partävlingar måste planeras. Hur många riddare skulle ha tävlat innan de okända riddarna dök upp och bad att få medverka? Hur många var de okända riddarna?


 

Adventsproblemet den 23 dec
23 dec

Gröten ska koka i 15 min. Men jag har bara två timglas som mäter upp 7 och 11 minuter. Timglasen ska starta samtidigt, hur ska jag gå tillväga för att mäta tiden?


 

Adventsproblemet den 24 dec
24 dec

Den 14 juli, 4 februari och 16 augusti har någonting gemensamt med julafton. Vad är det?


 

Adventsproblemet den 3 dec
3 dec

Jag är ett fyrsiffrigt positivt heltal och alla mina siffror är olika. När mina siffror skrivs i omvänd ordning så är det nya talet exakt fyra gånger större än jag själv. Vilket tal är jag?


 

Adventsproblemet den 4 dec
4 dec

Personerna i familjen Grankvist är tillsammans 60 år. Om fem år kommer de tillsammans vara dubbelt så gamla som de var för fem år sedan. Hur många är de i familjen Grankvist?


 

Adventsproblemet den 5 dec
5 dec

Två tomtar och deras två tomtegummor är på väg hem till de djupa skogarna. På några ställen måste de korsa en sjö med sin uppblåsbara båt. Båten klarar en vikt på max 100 kg. Tomtarna väger 100 kg var medan gummorna väger 50 kg var. Tomtarna bär också varsin ryggsäck på 25 kg. Hur kan de ta sig över sjöarna på ett säkert sätt? Alla fyra kan paddla båten.


 

Adventsproblemet den 6 dec
6 dec

Om kvadraten på PA är ADA, kvadraten på PP är SUS och kvadraten på EE är EPE, vilka tal motsvarar då orden PAPPA, SUSSA , SPADE och PADDA?


 

Adventsproblemet den 7 dec
7 dec

Tomten har 24 paket i sin säck. Hur många får paket om alla får lika många? Om han har 25 paket?


 

Adventsproblemet den 9 dec
9 dec

Två barn äter två skumtomtar på två minuter. Hur lång tid tar det för fem barn att äta fem skumtomtar?


 

Algebra - samlade länkar

Algebra

I Lgr 1I har algebra en framskriven plats i det centrala innehållet redan från årskurserna 1–3. I Nämnarens artikelregister finns mycket att läsa om algebra. Här är ett urval av artiklar och Uppslag som också leder vidare till introduktion av funktioner.


Att använda barns förmågor
Alla barn kommer till skolan utrustade med fantastiska mentala förmågor, som kanske används till matematiskt tänkande. I artikeln diskuteras hur lärare på ett kreativt och effektivt sätt kan utnyttja dessa förmågor. Att ordna och klassificera lyfts fram som en viktig förmåga.

John Mason, Nämnaren 2003:3, 14–21.


Tidigare algebra
Algebra har i alla tider ansetts besvärlig och abstrakt. Det kan vara ett långt steg att gå från att räkna med tal till att räkna med bokstäver. I andra länder har man börjat tidigare än vi. I denna och en följande artikel beskrivs hur man tänker och gör i Australien. Texten är illustrerad med flera exempel.
Johan Häggström, Nämnaren 1995:4, 17–22.


Kan 8–12-åringar lösa ekvationer?
Genom att inte på förhand bestämma att ekvationer är ”för svårt” för eleverna beskriver författarna hur de med rätt stöd fick sina elever i årskurs 2 och årskurs 6 att både lösa ekvationer och att använda dem vid problemlösning. Deras slutsats är att vi lärare inte ska vara rädda för att ha höga förväntningar på våra elever. I artikeln beskrivs hur arbetet genomfördes med det ekvationsspel som ofta kallas Bönspelet.
Maria Dahlin & Eva-Lena Eriksson, Nämnaren 2008:4, 7–10.


Är du ute och cyklar? Bra i så fall!
I artikeln diskuteras undervisning av algebra i skolan med hjälp av den algebraiska cykeln. Med utgångspunkt i några elevaktiviteter, bland annat med en almanacka, visar författaren hur vi i undervisningen kan arbeta med cykelns olika steg.
Stefan Löfwall, Nämnaren 2008:1, 42–45.


Variabler och mönster
Det är viktigt att eleverna får förståelse för grundläggande matematiska begrepp. Ett sätt att närma sig variabelbegreppet är via mönster som beskrivs med formler. I artikeln beskrivs och diskuteras hur ett sådant arbete kan gå till. Teorin illustreras med exempel på hur ett mönster med stenplattor växer fram samt ett exempel med ett växande tändsticksmönster.
Ronny Ahlström, Nämnaren 2001:1, 27–31.


Uppslaget – Algebra för alla
Algebra för alla är en NämnarenTEMA-bok som behandlar grundläggande matematikundervisning i både grundskolan och gymnasiet.
I dagens samhälle behöver alltfler kunna förstå och använda formler, tabeller och diagram. Inte bara nytta utan även spänning, utmaning och skönhet är viktiga ingredienser i en algebra för alla. Alla har glädje av algebraiskt tänkande som verktyg vid generaliseringar, problemlösning och beskrivning av mönster och samband mellan storheter. I detta Uppslag ges exempel på övningar med namn som Bottental, Talmagi och Slottet. Sistnämnda uppgift handlar det om 4- och 7-armade ljusstakar.
Uppslaget finns i Nämnaren 1997:3.


Uppslaget – Problemlösningsmetoder
För att träna problemlösning behöver man som lärare en mängd lämpliga och genomtänkta problem. De ska vara sådana att de både intresserar eleverna och gör dem nyfikna på lösningen. Sådana problem har vi alldeles för lite av i läromedlen, men varje lärare kan lätt komplettera ur en egen bank. Ska problemlösandet leda någon vart måste man försöka systematisera det man arbetar med och behandla olika moment i tur och ordning. I Uppslaget presenteras ett balansvågsproblem som kan lösas med åtminstone 10 olika metoder.
Lennart Skoogh, Nämnaren 1984:3, 31–33.


Att sätta ord på algebra
I två tidigare Nämnarenartiklar Att tänka algebraiskt och Att förstå algebra diskuterades problem som elever har i algebra. Här ges exempel på hur medveten användning av tal- och skriftspråk kan bidra till att förstärka inlärning. Att använda språket som redskap för att ge mening till symboler är viktigt för att utveckla begrepp. Prova de undervisningsaktiviteter som föreslås!
Liv Sissel Grønmo, Nämnaren 1999:1, 19–25.


Ett funktionsrum
I artikeln redogörs för en aktivitet med funktionslådor som eleverna får undersöka. En elev spelar funktionens roll och de andra experimenterar och försöker lista ut vilken funktionen är. Målet är att eleverna på ett aktivt och lekfullt sätt ska få möta funktioner. I artikeln ges flera förslag på färgpermutationer, funktioner med ord, chiffer och funktioner med tal som kan användas i funktionslådorna.
Laura Fainsilber, Nämnaren 2002:2, 16–19.


Funktionslådor
Med funktionslådor kan elever tidigt möta funktionsbegreppet på ett praktiskt och laborativt sätt. Artikeln bygger på ett arbete där elever i skolår 3 och 5 studerats. Är funktioner något för barn? Frågan ställs och besvaras inledningsvis med ett citat: Alla barn kan förstå abstrakta men viktiga begrepp, såsom funktion, om begreppet utvecklas ur konkreta aktiviteter och gradvis abstraheras över en tämligen lång tidsperiod (Willoughby, 1997).
Cecilia Kilhamn, Nämnaren 2004:1, 19–25.


Citatet ovan är hämtat från artikeln Functions from kindergarten through sixth grade, Stephen S Willoughby. I artikeln beskrivs hur funktionslådor kan användas med laborativt material redan från förskolan. Läs artikeln ...

Om du vill skriva ut texten ovan som en pdf, klicka här.

Anmälningar

Vi har läst...

Förbannade lögner
Gyllene snittet - naturens största hemlighet
Magiska tal och mängdernas mystik
Symmetri - ordningens princip


Förbannade lögner

Hur medier, företag och organisationer luras med statistik och hur du lär dig genomskåda det.
Peeter-Jaan Kask

En av de saker som gör matematik så tilltalande för många är att det är en exakt vetenskap. Utifrån bestämda siffror kommer man med logiska resonemang fram till ett givet korrekt resultat. (Jag använder här genomgående begreppet siffror även då tal avses.) Det skapar intryck av en objektiv och värderingsfri process. Siffror är hårda, kan man säga. Slutsatsen gäller förstås enbart räkneoperationerna, inte de sammanhang i vilka siffrorna förekommer. Men det förbises ofta.

Många uppfattar t ex statistikens siffror som sanningar, en gång för alla huggna i sten, trots att den statistiska beskrivningen av samhället i högsta grad bygger på subjektiva avgöranden och värderingar. Vad som ska mätas, hur det mäts och med vilka avgränsningar är frågor som det inte finns något givet svar på. Bara för att statistikens beskrivning av samhället görs med hjälp av siffror blir en sådan beskrivning inte mer sann än en beskrivning i ord. Statistikens siffror är mjuka.

Den skenbara motsättningen mellan den ”objektiva” matematiken och statistikens mjuka siffror förvirrar. Respekten för exaktheten i matematikens beräkningar är inte fel. Men baksidan är en överdriven vördnad för all information som bygger på siffror. Läsare/lyssnare/tittare förleds till respektfullt accepterande istället för att kritiskt ifrågasätta.

Det gäller att hålla två tankar om siffror i huvudet samtidigt: Det ena är att de matematiska operationerna leder till oantastligt korrekta resultat om de används på rätt sätt. När det gäller siffrorna i statistiken finns dock många gånger inte ens ett rätt eller fel. Frågan gäller istället om de använda metoderna ger en rimlig och rättvisande bild av verkligheten. Olika aktörer vill med sifferspäckade rapporter påverka opinionen och lyfta fram den egna verklighetsbeskrivningen. För dem är det naturligtvis frestande att anpassa siffrorna så att den egna uppfattningen framstår i bästa dager.

Det är mot den här bakgrunden som jag skrivit boken Förbannade lögner – hur medier, företag och organisationer luras med statistik och hur du lär dig genomskåda det.
Det är en bok om hur vi påverkas av siffror och statistik. En lättläst och (förhoppningsvis) underhållande bok som riktar sig till en bred publik. De vanligaste fallgroparna och manipulationsknepen illustreras med hjälp av en lång rad aktuella svenska exempel. På www.forbannadelogner.se finns ett 16-sidigt demoex. Huvudbudskapet i boken är just att siffror är mjuka, att siffror uttrycker värderingar. Företag, medier och organisationer väljer att visa den sanning som passar dem bäst.

I ”Förbannade lögner” visar jag hur val av perspektiv, utgångspunkt, avgränsningar i tid osv påverkar slutresultatet. Läsarna uppmanas att ifrågasätta de siffror som presenteras. ”Förbannade lögner” tar upp frågor som ligger i skärningspunkten mellan matematik och samhällskunskap. I matematikundervisningen kan boken erbjuda verklighetsbaserade exempel på statistiska problem och vara underlag för en diskussion om statistikens roll i samhället. Boken bör också vara användbar som bredvidläsning vid elevers projektarbeten.
I samhällskunskapsundervisningen handlar det framför allt om att stimulera ett kritiskt förhållningssätt till påståenden som framförs i samhällsdebatten.
Budskapet till matematiklärare och samhällskunskapslärare är ett och detsamma: Siffror är både hårda och mjuka.

Peeter-Jaan Kask


Gyllene snittet
naturens största hemlighet

Scott Olsen

Vilken var den stora och gyllene hemlighet som Leonardo da Vinci, Kepler, Platon och de andra antika magikerna kände till? Det gyllene snittet är bland de elegantaste proportionerna i universum. Överallt i naturen dyker det upp, i vatten, DNA, proportionerna för fiskar och fjärilar och antalet tänder vi har. Dessutom dyker det upp inom arkitektur, musik, filosofi och matematik.
I denna lilla men innehållsrika bok undersöker Scott Olsen alla tiders kanske största mysterium, en kod som verkar ligga bakom livet, universum och allting. Boken är utgiven av Shibstedförlagen, ISBN 978-91-7738-764-0.


Magiska tal och mängdernas mystik

Miranda Lundy

Miranda Lundy är formgivare och konstnär och har studerat de numeriska talen hela sitt liv. Numeriska tal genomsyrar snart varje aspekt av våra liv menar hon. Med hjälp av historiska illustrationer visar magiska tal och mängdernas mysterium de grundläggande räknesättens historia och utveckling, siffrornas betydelse för astronomi, geometri och musik, hur mängder och tal har påverkat arkitekturens utveckling m.m. Vi får också veta varför Pythagoras idéer fortfarande ger eko, och talen ett till tolv och vissa högre analyseras. Varför symboliseras till exempel livet med talet fem och cirkeln med elva? Och vad är det för poetiskt med talet sjutton? Boken är utgiven av Svenska förlaget, ISBN 91-7738-724-4.


Symmetri
ordningens princip

David Wade

Symmetri är inte bara intressant för matematker och fysiker. Det är minst lika viktigt och fascinerande för konstnärer, arkitekter och helt vanliga människor. I David Wades illustrerade lilla bok möter vi symmetrins huvudprinciper. Vi får förklaringar till fenomen och strukturer, med exempel från vetenskapens, naturens och kulturens alla hörn.Varför har bilar samma symmetriska former som trollsländor? Finns det verkligen ett underbart, dolt mönster i varje droppande istapp? Och vad har insektser gemensamt med världsrymdens planeter, och varför? Boken är utgiven av Schibstedförlagen, ISBN 978-91-7738-765-7.

Ansikten

Matematikpapperet Ansikten består av sidor med fyra ansikten på varje: pojkar, flickor, bebisar, kvinnor och män.

 • Ett sätt att använda korten är att låta eleverna ha dem som ett bildmässigt stöd vid problemlösning och beräkningar av olika slag. Om fyra personer ska dela på ett antal pepparkakor, en summa pengar eller olika sysslor i hemmet kan det vara ett stöd att kunna lägga fram bilder på fyra personer på sin bänk och låta dem få pepparkakor, pengar eller tilldelade sysslor, kanske i form av markörer, fördelade enligt de förutsättningar som gäller.
 • Dagens familjer kan se ut på många olika sätt. Stereotypa bilder med mamma, pappa och barn fungerar långt ifrån alltid. Med hjälp av bilderna ska varje elev kunna plocka ihop en familj som åtminstone till antal liknar den egna familjen. ”Hur många år är alla i familjen tillsammans? Vilken är medelåldern just nu? Vad händer när en i familjen fyller år?”
 • Hur kan följande familj se ut? ”Laura har pantat flaskor. Hon vill ge sina syskon 6 kronor var men då fattas det 2 kronor. Om hon istället ger var och en 4 kronor får hon 4 kronor över. Hur många syskon och hur många kronor har Laura?”

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

ArkivN

Här finner du artiklar, problem och mycket annat ur Nämnarens arkiv som är fritt att använda i klassrum och kompetensutveckling.

Tidigare nummer
Matematikpapper
Uppslaget
Problemavdelningen
Adventskalendern
ArkivX-tra
Dialoger om problemlösning
Kryptoskolan

Innehåll: CF

ArkivX-tra

I ArkivX-tra samlar vi fritt tillgängligt material som tidigare publicerats på Nämnaren på nätet.
Materialet har delats in i tre grupper: Artiklar, Aktiviteter och Annat material.

Artiklar >>

Aktiviteter >>

Annat material >>

 

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: CF

X-tra 09:2

 
Artikel att ladda ner:
Multiplikation på taktilt vis ...
Artikel att ladda ner:
Multiplikation genom århundraden ...

X-tra 10:2

Nämnaren nr 4, 2009
 

GalleriN
Läs om Björn Carlén ...Att läsa
Avancerad matematik med GeoGebra

X-tra 10:4

Nämnaren nr 4, 2009
 

Att läsa

Integraler - undersökande arbetssätt med GeoGebra ...


Aktivitet
Här kommer en aktivitet som kan passa i adventstider. Aktiviteten går att anpassa till olika nivåer. Passa gärna på att skriva till oss och berätta om era erfarenheter när ni genomförde aktiviteten.

Ladda ner Sannolika paket ...

Annat material

Artiklar

Debatt: Skriftlig huvudräkning är en katastrof för många elever

Nämnaren nr 4, 2009
 

Skriftlig huvudräkning är en katastrof för många elever
Matematik är ett utmärkt sätt att träna barns hjärnor, och man ska börja tidigt medan fantasin fortfarande flödar i barnens tankar. Men vad händer hos eleven då skolan ska förmedla redskap för att lösa problem som inte på ett rationellt sätt kan lösas med kreativt tänkande och huvudräkning? Där finns ett jätteproblem.

Jag, och många med mej, anser att så kallad "skriftlig huvudräkning", eller räkning med mellanled, är ett mycket sofistikerat och effektivt sätt att knäcka många elevers självförtroende i matte, eftersom eleven tvingas att tänka på ett visst sätt och inom vissa ramar, som kanske inte stämmer med det sätt som eleven själv tänker, eller som den hjälpande föräldern tänker.

En förälder berättade för mig i våras att hennes konstnärlige, fantasifulle son absolut inte förstod skriftlig huvudräkning. Föräldern försökte då lösa problemet genom att använda sin metod och sitt sätt att tänka, vilket stämde med hennes sons tänkesätt. "Men mamma, det här ju inte svårt" var hans kommentar. Glad i hågen gick han till skolan, för att sedan på eftermiddagen komma hem, djupt besviken. "Men mamma, du har ju lärt mig fel".

Skolor försöker nu hjälpa föräldrar med skriftlig huvudräkning genom att anordna kvällar med föräldramatte eller familjematte. Även olika utbildningsföretag erbjuder föräldrakurser. De flesta föräldrar vill ju hjälpa sina barn med läxorna. Med matematikläxan uppstår emellertid ofta problem som bottnar i att föräldern inte vet hur man undervisar på skolan och dessutom kanske har ett annat taltänkande än det som skolan anvisar. Tänk om det är så att de ”tänkeramar” som skriftlig huvudräkning bygger på, inte alls överensstämmer med det sätt som en stor grupp elever och föräldrar tänker tal. Då skapar ju dessa kurser ännu mer frustration. Hur ska man t ex få en elev eller förälder med en talbild som en talslinga (se bild) att tycka att skriftlig huvudräkning är en rationell metod?

I många läromedel finns det numera inga algoritmer alls under lågstadiet, vilket gör att elever inte ens får möjligheten att välja mellan skriftlig huvudräkning och algoritmräkning. På en direkt fråga, juni -10, om hur förlagen ser på skriftlig huvudräkning kontra algoritmräkning var de svar jag fick från förlagen rätt samstämmiga. De lägger stor vikt vid skriftlig huvudräkning, men påpekar samtidigt, kanske som en brasklapp, att de inte tonar ned ”gammaldags algoritmräkning”.

Jag har daglig tillgång till statistik som visar att behovet av hjälp med att förstå skriftlig huvudräkning och algoritmräkning är väldigt stort i Sverige. Eftersom min statistik bygger på endast några få procent av Sveriges elever tolkar jag det så att "väldigt" många elever har behov av hjälp inom detta område av matematiken.

Den centrala frågan är: Finns det verkligen vetenskap och beprövad erfarenhet, och då menar jag inte små forskningsrapporter och klassrumsförsök, som ger ett stöd för att så kraftfullt rekommendera "skriftlig huvudräkning" (räkning med mellanled), dvs finns forskningsresultat som visar att elevers sätt att tänka tal väl överensstämmer med metoden, och att den verkligen hjälper "alla" elever. Jag, och många med mej, tycker att metoden är en katastrof för många elever. Ett symtom på katastrofen är kanske den stora användningen av kapitlet Tal i WebMath.

Vi försöker fn, på amatörmässig nivå, sätta oss in i vad den senaste minnesforskningen säger om hur vårt minne fungerar ur både fysiologisk och psykologisk synpunkt, och jämföra det med vår erfarenhet av matematikundervisning, och tycker oss se att "skriftlig huvudräkning" är en metod som går stick i stäv med vad minnesforskningen säger. Därför skulle det vara intressant att veta vilken forskning som ligger till grund för införandet av "skriftlig huvudräkning". Vi har inte hittat något."

Välkommen med frågor!

Hälsningar
Fredrik Westman
fredrik@itsavar.se

X-tra 07:1

Kryptoskolan

Nämnarens kryptoskola är ett studiematerial i fjorton delar med lärarhandledningar, kommentarer och facit. Kryptoskolan rekommenderas från årskurs 4 till gymnasiet, gärna som extramaterial för elever som behöver extra stimulans.

1. Introduktion
2. Matematik och språk
3. Historik
4. Lärarhandledning
5. Rövarspråket
6. Omkastning
7. Byggmästare
8. Sifferkrypto
9. Morse
10. Caesarkrypto
11. Forcering
12. Krypto utan ÅÄÖ
13. Extra Utmaningar
14. Examensarbete

Fördjupning
Nivån är nu högre. Eleverna kan själva ladda ned avsnitt, därför har dessa avsnitt inte några lärarsidor. Grupparbete och IKT-stöd rekommenderas.

15. Inledning
16. Språkstatistik
17. Caesarkrypto och språkstatistik
18. Engelska och andra språk
19. Dubbelt Caesarkrypto
20. Vigenères krypto
21. Sannolikt ord
22. Enkel substitution (ES-krypto)
23. ES-krypto – fortsättning
24. Språkstatistik – fortsättning
25. Enkel substitution – det allmänna fallet
26. Enkel transposition
27. Examensarbete

Kryptoskolan som skrivits av Stig-Arne Ekhall är skyddat av upphovsrättslagen men får fritt kopieras för användning i undervisning eller för enskilt arbete.

 

Innehåll: CF

X-tra 07:3

Nämnaren nr 2, 2007
 
Aktiviteter

Klossar och lådor – introduktion
Enkla föremål såsom klossar och lådor kan vara mycket användbara i matematikundervisningen. Med dessa kan kopplingen mellan algebra och geometri åskådliggöras. Om man inte vill tillverka eget material finns många olika att köpa, se länkarna under matematikverkstad. Dessa material erbjuder ett sätt att synliggöra matematiska begrepp med andra representationer än de som vanligen förekommer i läroböckerna.

Här finns några artiklar av Lasse Berglund som belyser hur man med hjälp av klossar eller lådor kan visualisera räknelagar och ekvationer. Några andra aktiviteter som liknar dessa finns att hämta i Strävorna, i ruta 8E.

Klossar och lådor 1 ...

Klossar och lådor 2 ...

X-tra 07:2

Nämnaren nr 2, 2007
  Aktiviteter
Kalaha ...

Kvarn ...

Poliskonfrontationen ...

Att läsa
Med anledning av några artiklar i det aktuella numret av Nämnaren vill vi lyfta fram tre tidigare artiklar (pdf):
Ulf Persson
Cirkeln
Sfären

Christer Bergsten
Vad är en parabel?

X-tra 07:3

Nämnaren nr 2, 2007
 
Aktiviteter

Klossar och lådor – introduktion
Enkla föremål såsom klossar och lådor kan vara mycket användbara i matematikundervisningen. Med dessa kan kopplingen mellan algebra och geometri åskådliggöras. Om man inte vill tillverka eget material finns många olika att köpa, se länkarna under matematikverkstad. Dessa material erbjuder ett sätt att synliggöra matematiska begrepp med andra representationer än de som vanligen förekommer i läroböckerna.

Här finns några artiklar av Lasse Berglund som belyser hur man med hjälp av klossar eller lådor kan visualisera räknelagar och ekvationer. Några andra aktiviteter som liknar dessa finns att hämta i Strävorna, i ruta 8E.

Klossar och lådor 1 ...

Klossar och lådor 2 ...

X-tra 08:1

 
 

Kryptoskolan – fördjupning
Nu finns det en fortsättning på Nämnarens kryptoskola. Nivån är högre och eleverna bör ha kommit något längre i sin matematikutbildning för att kunna tillgodogöra sig materialet. Eleverna kan själva ladda ned avsnitten, därför har dessa avsnitt inte några traditionella lärarsidor. Studiematerialet uppmanar till grupparbete och utmanar eleverna till datoranvändning.

15. Inledning
16. Språkstatistik
17. Caesarkrypto och språkstatistik
18. Engelska och andra språk
19. Dubbelt Caesarkrypto
20. Vigenères krypto
21. Sannolikt ord
22. Enkel substitution (ES-krypto)
23. ES-krypto – fortsättning
24. Språkstatistik – fortsättning
25. Enkel substitution – det allmänna fallet
26. Enkel transposition
27. Examensarbete

För att komma till grundkursen i kryptoskolan klicka här.

X-tra 09:1

 
Aktivitet att ladda ner:
Tangrambrickor ...

X-tra 09:3

Nämnaren nr 3, 2009
  Att läsa
Trevisoartimetik ...

Här finns en utläggning om ett
av problemen från Nämnaren nr 1, 2009.
Gå till utläggning...

Läs mer om Nämnaren på nätet ...
Innehåll: UD

X-tra 09:4

Nämnaren nr 3, 2009
Att läsa

Matematik med mobiltelefoner
Navigering


Läs mer om Nämnaren på nätet ...
Innehåll: UD

X-tra 10:1

Nämnaren nr 4, 2009
 

GalleriN

GalleriN ställde vintern 2010 ut Matematiska beräkningar av Dorota Lukianska, som här berättar om sina bilder:

Att arbeta med frågor som rör vardagen har alltid legat i mitt intresse. Hur kan vi göra oss lyhörda för det som sker omkring oss? Att arbeta med det vardagliga är ett sätt att bli närvarande i samtiden och försöka göra denna synlig.

Många av mina projekt börjar när jag hittar material på antikvariat, loppisar, i dagstidningar och på nätet. Jag jobbar vidare med historier och händelser som har påbörjats eller är avslutade. Att söka efter information är en central del i mitt arbete men informationssökandet innehåller också ett moment av spänning. Att komma över material som öppnar ett nytt arbetsfält är väldigt givande. Matematiska, logiska och vetenskapliga fält hamnar i samspråk med personliga berättelser. För mig är matematik poesi.

Matematiska beräkningar handlar om att skapa någon slags ordning, försök till lösningar och förståelse. Jag utgår från två övningshäften, skrivna av någon som studerade till sjökapten under åren 1939-41. För att förstå vad det är man ville få beräknat, beslutade jag att komma i kontakt med en sjöfartstuderande vid Chalmers högskola i Göteborg. Genom detta samarbete kunde jag få insyn i uppgifterna och därefter jobba vidare med personliga och samtida problem vi har omkring oss.

Dorota Lukianska är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg samt Konstfack i Stockholm där hon tog sin magisterexamen 2001. För mer information besök Dorotas blogg.


Att läsa

Uppfinnarens kvadrat

Fler matematikpapper
Här finns papper med olika grundmönster att fritt använda i undervisningen. Om du har egna önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena Trygg.
Triangelpapper, små ...
Triangelpapper, mellan ...
Triangelpapper, stora ...
Hexagonpapper, små ...
Hexagonpapper, mellan ...
Hexagonpapper, stora ...

X-tra 10:2

X-tra 10:3

Nämnaren nr 4, 2009
 

Aktivitet: Mattepoker
Här är en aktivitet där eleverna i grupp tävlar mot varandra att lösa problem inom olika
matematikområden. Aktiviteten tränar bland annat muntlig kommunikation i matematik. Det krävs endast penna och papper och att du som lärare (eller elever själva)väljer ut ett matematikområde och sammanställer några frågor.

Ladda ner Mattepoker ...

X-tra 11:2

Nämnaren nr 4, 2009
 

Artikel
Noshörningstenen - en marksten bidrar till en vardagsanknuten matematikundervisning

Aktivitet
Grodhopp

En ny strävansaktivitet som vi även skriver om på Uppslaget i Nämnaren nr 2.

X-tra 12:4

Nämnaren nr 4, 2009
 

Åsa Brorsson
Till artikeln Algebra för lågstadiet har vi gjort ett urval av tidigare artiklar och Uppslag som handlar om Algebra.
Länkar om Algebra
Här finns också en aktivitet om att dela en kvadrat på olika sätt.
Dela kvadrater

 

Eva Pettersson
Till artikeln Elever med särskilda förmågor av Eva Pettersson finns här en länk till den avhandling som artikeln bygger på.
Läs avhandlingen

 

Maria Flodström & Lina Johnsson
Artikeln Framställningen av multiplikation påverkar taluppfattningen bygger på en uppsats av Maria Flodström och Lina Johnsson. Uppsatsen finns att läsa här.
Läs uppsatsen

 

Cecilia Lindegren & Ida Welin
Den uppsats av Cecilia Lindegren och Ida Welin som ligger till grund för artikeln Förståelse för tal i bråkform finns att läsa i sin helhet här.
Läs uppsatsen

 

K. Drageryd, M. Erdtman, U. Persson & C. Kilhamn
Vi har sammanställt en ordlista för ord, termer och begrepp som rör tal i bråkform som är kopplat till både Förståelse för tal i bråkform och Tallinjen - en bro mellan konkreta modeller och abstrakt matematik.
Läs ordlistan

 

Jonas Hall & Thomas Lingefjärd
Vad varje matematiklärare borde kunna, del 2 – Testa!
Triangelarea
Fiskodlingen
Modellera musik
Fotbollsskytten

 

Artiklar om modellering i Nämnaren 2013–15

Under 2013-2015 publicerade Nämnaren en artikelserie om modellering, med Jonas Bergman Ärlebäck som huvudförfattare. Det är vår förhoppning att dessa artiklar kan fungera som diskussionsunderlag för kollegial undervisningsutveckling, särskilt i det lokala arbete som tar vid efter Matematiklyftet. Artiklarna ges här i oförändrat skick från första publiceringsdatum.


Matematiska modeller och modellering – vad är det?
Jonas Bergman Ärlebäck
Vad är en matematisk modell? Vad innebär modellering? Denna artikel tar sig an dessa frågor, problematiserar begreppen och undersöker hur de förhåller sig till angränsande begrepp som tillämpningar och problemlösning.


Ett modell- och modelleringsperspektiv på lärande och undervisning
Jonas Bergman Ärlebäck
I denna artikel diskuterar och exemplifierar författaren tankeavslöjande aktiviteter som stöttar elever att utveckla och förfina sin förståelse av matematiska modeller. Ett modell- och modelleringsperspektiv används också i ett försök att fånga och beskriva kritiska aspekter av lärande och undervisning.


Godissugen! En tankeavslöjande aktivitet för att introducera området funktioner
Kerstin Johnsson & Jonas Bergman Ärlebäck
I den här artikeln diskuteras en aktivitet som introducerar funktioner i åk 8 genom att utmana eleverna att skapa mening av sådant de redan kan. Läraren arbetar med så kallade tankeavslöjande aktiviteter för att utmana elever på olika nivåer inom ramen för en och samma aktivitet.


Att uppleva räta linjer och grafer – erfarenheter från ett forskningsprojekt
Carin Andersson, Elin Losand & Jonas Bergman Ärlebäck
Författarna beskriver en undervisningsform där diskussioner och undersökande arbetssätt utgör en central del. Eleverna får arbeta utforskande och strukturerat för att få en djupare förståelse för vad grafer är och hur dessa kan erfaras och representeras på olika sätt.


---------Text ur matematiklyftets modul för undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram
av Peter Frejd och Anna L.V. Lundberg.


Jonas Bergman Ärlebäcks avhandling om matematiska modeller.
Redaktionen vill gärna få återkoppling på hur ni använder dessa artiklar i lokalt utvecklingsarbete eller utbildning. Skicka en kort beskrivning till Lena Trygg eller Calle Flognman, gärna kompletterat med foto och elevarbeten, så försöker vi sprida idéer och uppslag vidare.

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Avancerade räknare - hjälper eller stjälper? – Jonas Hall

Hans Thunberg och Thomas Lingefjärd skriver i sin artikel "Öppet brev till skolverket: Avancerade räknare - hjälper eller stjälper?" i Nämnaren nr 4, 2006 om den oro de känner inför skolverkets beslut att tillåta symbolhanterande räknare på gymnasiets nationella prov i matematik. Författarna har lagt in brasklappar om att de inte har något emot att de används i undervisningen och att det bara är beslutet om att använda räknarna på de nationella proven de vänder sig mot men artikeln ger som helhet ändå en övervägande negativ bild av användandet av räknare i skolan.

Detta inlägg är ett försök att motverka den bilden. Jag skriver "försök" eftersom författarna intelligent nog har tagit udden av mitt inlägg redan innan det är skrivet. Jag är nämligen en av de "konsulenter" som Texas instruments "har i sin tjänst". Sålunda är jag antagligen åtminstone i artikelförfattarnas ögon part i målet och knappt värdig att läsas. Jag vill dock hoppas att andra ska finna det jag har att säga läsvärt.

Jag vill alltså först redovisa något om mig själv. Jag är lärare i matematik och fysik på Mörbyskolan i Danderyd. Jag undervisar på 50% av min tjänst och bedriver skolutveckling, dataansvar och är med i skolans ledningsgrupp på den andra halvan. Jag är dessutom T3-instruktör för Texas Instruments. "T3" står för "Teachers Teaching with Technology", ett begrepp som myntats av Texas Instruments. Det innebär att jag åker ut till skolor i landet som är nyfikna på grafritande räknare och håller tretimmarskurser för dem. Första gången en skola eller kommun gör detta kostar det dem ingenting. Själv får jag betalt samt får resekostnader betalda. En typisk termin håller jag mellan 1-5 sådana kurser, alltså ingenting man lever på, utan snarare ett roligt extraknäck. Förutom detta har vi nordiska samverkansmöten mellan instruktörerna 1-2 gånger per år och det finns möjlighet att åka till en internationell konferens i Texas med några års mellanrum för vår egen fortbildning. Jag vet inte om det är detta författarna menar med gratifikationer. Vi är ca 10 stycken i landet. Texas Instruments har förutom oss T3-instruktörer två personer anställda i Sverige, en marknadsförare och en (äkta) skolkonsulent vars arbete består i att knyta kontakt med och mellan skolor som jobbar med grafräknare. Självklart är vi medvetna om att Texas Instruments och andra aktörer är vinstdrivande företag. Vi som är instruktörer har våra egna åsikter i den frågan. De flesta är nog rätt neutrala, själv är jag övervägande positiv till Texas Instruments just eftersom de tar fram räknarna i samråd med lärare och vill att de ska kunna användas som inlärningsverktyg snarare än bara som räkneverktyg. Jag har valt att bli T3-instruktör eftersom jag känner att det ger mig ett utrymme att utvecklas i, både pedagogiskt och tekniskt. Författarna slår ned på främst fyra punkter. Dessa är:

 • Att grafritande miniräknare ofta används på ett destruktivt sätt i undervisningen; träning av grundläggande räknefärdighet uteblir då miniräknaren alltid finns till hands.
 • Den matematikdidaktiska forskningen har inte på något tydligt sätt kunnat påvisa generella positiva effekter på matematisk begreppsbildning och förståelse vid användning av symbolhanterande miniräknare i undervisningen.
 • De avancerade miniräknarna (grafritande och symbolhanterande) används inte i någon nämnvärd grad som verktyg i vardagsliv, yrkesliv eller vid högskolan.
 • De symbolhanterande miniräknarna är dyra, priserna ligger på 1500-2000 kronor.

Den första punkten är enligt min mening den mest intressanta. Jag menar att det är fullt möjligt att författarna har rätt. Räknare används ofta slentrianmässigt i undervisningen. Det pedagogiska användandet av räknarna förekommer, men tyvärr inte i den omfattning man skulle kunna önska. Frågan är vad man drar för slutsatser av detta faktum. Författarna drar uppenbarligen slutsatsen att räknarna är av ondo. Det är räknarna som försvagar undervisningen. Jag skulle tro att det var det som de katolska prästerna kände när Galileo började utföra sina experiment också. Vad ska mänskligheten ha vetenskapen till? Är vi inte lyckligare utan? Att på detta sätt demonifiera verktyget när det i själva verket handlar om människorna känns lite för simpelt tycker jag. Så låt oss uppehålla en stund vid människorna. För vad författarna säger mellan raderna är att som grupp betraktat är det svenska matematiklärarkollektivet oförmöget att använda räknare på ett pedagogiskt sätt. Det skrämmande här är kanske att jag håller med dem. Ja, jag ser alltså att just nu, i skrivande stund, så kan de flesta matematiklärare i Sverige inte tillräckligt om räknare - avancerade eller ej - för att kunna använda dem på ett pedagogsikt riktigt sätt i klassrummet (lysande undantag finns givetvis). De flesta ser på räknaren som just ett räkneverktyg - inte ett inlärningsverktyg.

Traditionellt har vi i matematikundervisningen haft två ingångar till matematiken, dels läraren och dels läroboken. Nu finns en tredje ingång till matematiken som fortfarande är så ny att väldigt få inser dess potential - räknaren. Hur mycket matematik skulle man inte kunna lära sig om man slängde ut läroboken och koncentrerade sig på att lära sig räknaren i ett par veckor? Men slutsatsen av detta kan varken bli att förbjuda räknare på prov eller att diskvalificera Sveriges samlade matematiklärarkår för all framtid. Slutsatsen måste i stället bli att det behövs mer lärarfortbildning, och här måste lärarhögskolorna ta sitt ansvar. Hur kan man idag släppa ut matematiklärare som aldrig vare sig fått eller behövt lära sig använda miniräknare, grafräknare och symbolhanterande räknare i sin utbildning?

Det är pga bristen av denna utbildning hos matematiklärare idag som Texas Instruments som företag och vi T3-instruktörer ska ses. Om lärarna kunde hantera dessa hjälpmedel skulle vi inte behövas. Teknologin är relativt ny och väljer som all teknologi sin egen väg oavsett hur mycket som forskas om den. Samhället har att anpassa sig. Det är värt att poängtera att matematiken som forskningsfält har genomgått en tyst revolution och är i dag inne i en guldålder just pga datorernas genombrott. Vad är inte en grafräknare om inte just en pedagogisk undervisningsdator med möjlighet till filöverföring och programmering? Skulle dessa verktyg bli bannlysta på prov? Ja, säkert om man fortfarande anser att man ska kunna allt i huvudet, men de som anser det blir nog allt färre. Snarare är det väl så att prov behöver vara av olika slag. Redan idag finns det olika delar på de nationella proven - en del där räknaren inte får användas och en del där den får användas - så vad är problemet? Det går f.ö. alldeles utmärkt att konstruera uppgifter så att det framgår hur (och att) elever tänker. Författarna vänder sig inte just mot detta utan snarare mot att effekten av beslutet kommer att medföra ett genomslag på bred front. Jag säger: Lärare! Fortbilda er! Jag vet att ni har det tufft men ni har klarat av mer än 4 års högskolestudier redan. Varför skulle inte ni kunna lära er hantera detta verktyg på ett pedagogiskt lämpligt sätt?

Vad gäller de andra punkterna kan de relativt lätt avfärdas. I och med att teknologin är ny finns knappast några längre studier att tillgå. Detta förklarar även att de inte används i hem, på arbetsplatser och högskolor. Priset lär sjunka undan för undan. Vad gäller prioriteringen om eleven ska få behålla läroboken eller ej finns där väl inget motsatsförhållande till om eleven ska ha en räknare eller ej? Givetvis borde de ha båda men självklart spelar ekonomin roll. Författarna är såvitt jag förstår högskolelektorer på Kungliga Tekniska Högskolan och Göteborgs Universitet. Jag har inte läst något av deras arbeten men jag noterar att de beskriver svepande (i ett citat från "Bergqvist") att "internationell forskning slår fast..." utan att lämna referenser till denna forskning. Däremot är de pigga på att lämna referenser till egna arbeten. Lingefjärd har till och med doktorerat på matematisk modellering med tekniska hjälpmedel, speciellt på problem som är konstruerade så att räknarna inte kan representera dem korrekt! Det torde säga sig självt att även lärarstudenter har problem med uppgifter som är så speciellt konstruerade. Men hur ofta dyker dessa situationer upp i praktiken under t.ex. tre års matematikstudier på gymnasiet? Aldrig? En enda gång? Jag tror knappt att jag sett något sådant exempel själv under alla år jag använt grafräknare, dvs från 1988 till nu, i drygt 18 års tid. Det är möjligen så att jag är färgad av mina positiva erfarenheter av att använda grafräknare i undervisningen men det verkar som om Lingfjärd aktivt har sökt efter de problem som finns i stället för att försöka lösa dem.

Avslutningsvis vill jag sammanfatta så här: Det är en stor pedagogisk uppgift att ta till vara de verktyg som bjuds och lära sig hantera dem på ett pedagogiskt lämpligt sätt. Lärarkåren är just nu i en fas som bäst beskrivs som en enorm kompetensutveckling vad gäller datorer, Internet och kommunikation. Att i det läget stänga dörrar kan i sämsta fall hejda kompetensutveckling och i bästa fall spränga dem.

Den 27 november 2006
Jonas Hall
Mörbyskolan
http://www.morbyskolan.se

Avancerade räknare – hjälper eller stjälper?

Svara på inlägget...


Dyra grafritande räknare!
Malin Christersson:

Mina elever (liksom jag själv) ägnar en stor del av sin fritid framför datorer. Min skola har datorer i ett mycket stort antal klassrum. Det finns program (läs GeoGebra) som vida överstiger miniräknare både när det gäller användargränssnitt och funktionalitet; program som är gratis. Det finns också en växande Internetkultur när det gäller utbyte av pedagogiska idéer och undervisningsmaterial, en kultur som genomsyras av ordetŠgratis!
Om jag hade fått fördela resurserna inom matematikundervisningen på min skola så hade jag valt miniräknare för någon hundralapp och istället lagt stålarna på bättre datorer. Nu är detta inte möjligt utan vi tvingas att köpa in grafritande räknare för skattepengar. Att symbolhanterande miniräknare tillåts på de nationella proven kan föra med sig att skattebetalarna i framtiden tvingas betala för ännu dyrare miniräknare, miniräknare som jag ändå inte kommer att använda i undervisningen eftersom de är sämre än ett gratisprogram.
Texas Instruments lönelistor borde intressera dem som tvingas köpa deras räknare, nämligen skattebetalarna. Varför är det inte större uppståndelse kring Texas Instruments?
Malin Christersson
Katedralskolan i Lund


Avancerade räknare - Debattinlägg 3
Per-Eskil Persson

Det är glädjande att Ann-Marie Pendrill, som arbetar med lärande inom ämnet fysik, deltar i debatten om avancerade räknare. Dessa används ju även inom andra ämnen än matematik, främst de naturvetenskapliga, men även sådana som elteknik, ekonomi etc. inom gymnasieutbildningarna. Hon påpekar också vikten av att använda tekniska verktyg för beräkningar, datainsamling och visualisering av matematiska och naturvetenskapliga begrepp och modeller. Men inlägget nämner inte räknare och datorer som verktyg för själva begreppsbildningen och hur en sådan användning av dem kan förändra lärares sätt att undervisa. Detta menar jag är centralt i diskussionen.

Läs mer ... (pdf)


Debatten om användningen av kraftfulla miniräknare i gymnasieskolan innehåller egentligen ett par olika frågor:
* Nyttan av tekniska hjälpmedel.
* Val av tekniska hjälpmedel
Den andra frågan verkar konsekvent ha undvikits i debatten

För den som upplever de stora möjligheterna med tekniska hjälpmedel för fördjupad förståelse av matematiska begrepp och modeller behöver inte slutsatsen bli att hjälpmedlet skall vara just avancerade miniräknare. För forskare och lärare inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen på universitetet är en dator ofta det självklara arbetsverktyget - liksom den alltmer kommit att bli också för lärare och elever i grundskola och gymnasium.
Vid tentamen på högskolan tillåts ofta enbart enklare "typgodkända räknare". De nya studenternas kunskaper i användning av avancerade miniräknare är inte något som krävs - och inte heller något som tas tillvara. Om detta kan man ha olika åsikter, men det är inte något som är lätt att ändra på.
I kostnaden för användning av ny teknik i skolan bör även kostnaden för lärarfortbildning vägas in, liksom den tid det tar för elever att lära sig att använda hjälpmedlen. Tröskeln för att utnyttja ett bekant hjälpmedel (som datorn) är lägre! Kanske finns det också annan lärarfortbildning inom matematik som är mer angelägen än att lära sig använda en speciell typ av matematiskt hjälpmedel? Vi som tar emot nya studenter upplever också att det finns många andra färdigheter som är mer angelägna att fördjupa än förmågan att utnyttja en avancerad miniräknare.

Det är en viktig diskussion om hur vi bäst skall ge elever och lärare möjlighet att lära sig använda beräknings-, datainsamlings- och visualiseringshjälpmedel för att få en fördjupad förståelse, både av matematiska modeller och den verklighet de kan beskriva. Denna diskussion är inte identisk med diskussionen om användningen av avancerade miniräknare!

Ann-Marie Pendrill
Prof. i Fysik, Göteborgs universitet


Maria Bijlenga Civilingenjör och skolar om sig till lärare vid universitetet i Karlstad

I vårt samhälle har det de senaste tjugo åren skett en utveckling som saknar motsvarighet i historien. Vi kommunicerar och använder datorer på ett sätt som ingen av oss drömde om för trettio år sedan. Personligen tror jag att matematikundervisningen står inför en stor förändring där just hur vi integrerar de nya möjligheter som uppkommit är avgörande för hur människans förhållande till matematiken kommer att vara framtiden. Vi är skyldiga att utveckla vårt sätt att använda matematiken och det kommer att vara vårt bidrag till det kulturella arvet.
Läs mer ... (pdf)

Texten i inlägget är urspungligen inte skrivet som ett inlägg i räknar-debatten, utan är en inlämningsuppgift inom ramen för lärarutbildningen. Texten landar dock så småningom i den aktuella debatten, men på vägen dit berörs en del andra saker också.


Avancerade räknare – hjälper eller stjälper, en fortsatt diskussion
Hans Thunberg & Thomas Lingefjärd

Låt oss först säga att vi tycker att det är roligt att debatten har kommit igång, och att så många tankeväckande åsikter och erfarenheter har kommit till uttryck. Vi vill härmed vidare kommentera några av de frågor som har väckts i de nytillkomna debattinläggen. Speciellt vill vi kommentera Skolverkets andra och längre svar samt de två mycket tänkvärda inläggen från Per-Eskil Persson. Vår replik behandlar fyra olika infallsvinklar.

Läs hela inlägget ... (pdf)


Avancerade räknare - Debattinlägg 2
Per-Eskil Persson

Thunberg och Lingefjärd har i sitt andra debattinlägg mildrat sina tidigare kategoriskt negativa påståenden om grafräknare och symbolhanterande räknare. Istället ställs en rad frågor kring räknarnas användning i undervisningen, frågor som verkligen är av stor vikt, men som just i Sverige blivit väldigt lite undersökta. Men, som jag i mitt tidigare inlägg påpekat, finns det i den modernaste internationella forskningen en slutsats som verkar vara gemensam: Det är lärarens uppfattning om hur matematikundervisning ska bedrivas och dennes sätt att genomföra den som är avgörande för om räknarna används på ett didaktiskt fruktbart sätt. Och givetvis är även lärarens kunskaper i såväl matematik som didaktik grundläggande, och detta inkluderar räknaranvändningen.

Läs hela inlägget, (pdf) ...


Lingefjärd och Thunberg skriver i sitt nya inlägg:

"Vi noterar att inget av de svar vi har fått i sak bestrider de svårigheter och problem vi pekar ut i vår första artikel. Svaren genomsyras istället av en förtröstan på att den framtida utvecklingen skall ge oss bättre kunskaper, förnyad utbildning och billigare räknare. Men varför slänga in instrumentet först (i en form som kommer att bli ett de facto obligatorium) och hoppas på att det blir bättre av sig själv? Här finns alltför många oklarheter, anser vi. Hur använder vi tekniska hjälpmedel på ett kreativt sätt som inte undergräver andra viktiga kunskapsmål? Var finns den adekvata utbildningen, som gör att lärarna kan klara detta på ett förtjänstfullt sätt? Vad säger högskolorna om att tillåta denna typ av miniräknare på sina kurser och examina? Vem hamnar i kläm?"

Jag håller i stort med författarna i detta men anser fortfarande att slutsatsen måste bli annorlunda. Stimulera lärarna att fortbilda sig genom att vara välvillig till verktygen. Den största fortbildningsinsatsen gör nog de flesta själva när de funderar på hur de ska använda verktygen på ett pedagogiskt sätt i sin egen undervisning. De som inte funderar på detta kommer nog inte att gå utbildningar på lärarhögskolan heller. Det är de kollegorna vi måste nå. Tyvärr läser de troligen inte dessa debattinlägg heller. Så vem har förslag på hur man höjer "bottennivån" hos lärarkollegiet som helhet? Sådana förslag tror jag skulle vara värdefullare än huruvida man tillåter eller inte tillåter grafräknare på nationella prov. Och om det är några som kommer i kläm så gör de det på grund av dålig undervisning - inte om de får eller inte får ha räknare på proven!

Jonas Hall
Mörbyskolan


Bengt Åhlander
Rektor i Uddevalla

Öppet brev till Skolverket: Datorstöd hjälper elever!

Med anledning av Thomas Lingefjärds och Hans Thunbergs öppna brev i Nämnaren nr 4 i år
skriver jag detta brev till er.

Den tekniska utvecklingen går hela tiden framåt och när den kommer för nära inpå reviret blir en del tveksamma till fenomenet teknisk utveckling.

Redan år 1992 så presenterades den ”avancerade miniräknaren” . En symbolhanterande portabel minidator som klarar av i princip nästan all matematik. HT 07 blir den tillåten att använda på nationella prov på gymnasiet, 15 år senare! Under den tiden har många länder redan börjat använda den och även ha den med på studentskrivningar eller liknande tentamen. Vid användandet av symbolhanterande minidatorer så måste man självfallet även träna elevernas färdigheter utan minidatorn på samma sätt som vi tränade/tränar huvudräkning utan räknare. Alla verktyg kan användas felaktigt med dåligt resultat. Men vid både Pedagogen i Göteborg och KTH i Stockholm pågår det ju lärarutbildning och där bör man ju se till att lärarkandidaterna får rätt utbildning hur man använder minidatorer för att öka
begreppsförståelsen. Sker detta vid dessa högskolor?

Läs hela inlägget, (pdf) ...


Per-Eskil Perssons svar på "Avancerade räknare – en naturligt verktyg i gymnasiets matematikundervisning"

Med utgångspunkt i Skolverkets beslut att symbolhanterande räknare ska vara tillåtna vid delar av de nationella proven från och med nästa läsår, går Hans Thunberg och Thomas Lingefjärd i Nämnaren nr 4, 2006 till ett ganska hårt angrepp mot användningen av grafräknare i gymnasieskolans undervisning. I sin kritik menar de att de utgår från vad forskning och erfarenhet hittills visat, men detta vill jag starkt ifrågasätta.

Läs hela inlägget, (pdf) ...


Svar från Simon Fall till Avancerade räknare - hjälper eller stjälper?

Redan under min lärarutbildning kom jag i kontakt med Lars Jacobsson (en riktig "TEXAS-gubbe" och känd läromedelsförfattare). Vi hade totalt skilda uppfattningar om hur grafritaren skulle användas - och det slutade, underbart nog, med att vi inte kom överens alls (om just detta:)).

I min undervisning sedan dess har jag alltid satsat på gedigen matematisk utbildning utan att anänvda detta hjälpmedel i allt för stor utsträckning. Vad passar t.ex. bättre än att som vid räta linjen låta eleverna själva gå fram på tavlan och rita en rad med linjer - så de får känna på lutning, m-värde och en ljuvlig whitebordpennas doft? Känslan hos en lycklig elev som just lyckats rita y=2x-3, kan inte jämföras med ett par knapptryckningar på den gråa grafritaren.

Det är min bestämda uppfattning att eleverna själva inte önskar sig detta hjälpmedel, då de vill rita och tänka själva - framför allt gäller detta flickorna. Pojkarna distraherar sig gärna med diverse avarter som spel och annat som dessa maskiner också kan användas till.

Resultatet av mina "observationer" är att de som använder grafritaren i liten utsträckning lär sig matematiken på ett djupare plan. En annan stor nackdel är avsaknad av all form av huvudräkning och rimlighetsbedömning i uppgifterna.

Matematik läses för matematikens egen skull, och bör vårdas med varsam hand: penna och papper och ibland en RÄKNARE.

Det ska tilläggas att grafritaren däremot i FYSIKEN är ett oumbärligt hjälpmedel - då det där är just fysiken som ska läras ut. Fysiken är tillräckligt svår för eleverna som den är. Det matematiska i fysiken bör inte fälla en i övrigt fysikaliskt begåvad elev.

Jag är fullt medveten om min Stenåldersläggning - men visst är det skönt med lite "rabiata" inlägg i den annars så politiskt korrekta skolvärlden.

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År (utan TEXAS)
önskar

Simon Fall
Ansvarig för Matematik- och Fysikinstitutionen vid Bollerups Naturbruksgymnasium på Österlen (där ca 80% av eleverna är flickor)


Thomas Lingefjärd och Hans Thunberg svarar på de inlägg som kommit som respons på deras debattartikel.

Läs inlägget (pdf) ...


Svar på Öppet brev till Skolverket

Skolverket har mottagit ert öppna brev angående beslutet att tillåta sk symbolhanterande räknare på nationella prov i matematik.

Skolverket förstår er oro att elevers matematikkunskaper ska försämras. Det finns, som redovisats i Matematikdelegationens betänkande (SOU 2004:97), olika signaler om att så är fallet. Så kunde t.ex. TIMSS 2003 redovisa att svenska elever i årskurs 8 hade betydligt lägre resultat 2003 än vad motsvarande elever hade 1995. Ett område där nedgången var särskilt påtagligt var algebra. Till stor del förklaras nedgången av att endast drygt 40 procent av eleverna fått undervisning i algebra före provtillfället. Detta är ett exempel på att algebrans andel av undervisningstiden har minskat och att undervisningstiden naturligtvis har betydelse för elevernas resultat. Denna förändring får ses som ett uttryck för att fokus i matematikämnet har förflyttats från de mer renodlade matematiska färdigheterna mot en större betoning av matematikens tillämpning vid olika former av problemlösning. Det är därmed alltför förenklat att fokusera enbart på användning av räknare i undervisningen vid bedömningen av varför elevers kunskaper och kunskapsutveckling i matematik förändras över tid. Diskussionen om vilka hjälpmedel som ska tillåtas eller inte tillå-tas är inte ny utan aktualiseras med mer eller mindre jämna mellanrum, i synnerhet när någon studie visat att vissa traditionella matematikkunskaper försämrats.

Läs vidare ...


Svar från Jonas Hall, Mörbyskolan:

Hans Thunberg och Thomas Lingefjärd skriver i sin artikel "Öppet brev till skolverket: Avancerade räknare - hjälper eller stjälper?" i Nämnaren nr 4, 2006 om den oro de känner inför skolverkets beslut att tillåta symbolhanterande räknare på gymnasiets nationella prov i matematik. Författarna har lagt in brasklappar om att de inte har något emot att de används i undervisningen och att det bara är beslutet om att använda räknarna på de nationella proven de vänder sig mot men artikeln ger som helhet ändå en övervägande negativ bild av användandet av räknare i skolan. Detta inlägg är ett försök att motverka den bilden. Jag skriver "försök" eftersom författarna intelligent nog har tagit udden av mitt inlägg redan innan det är skrivet. Jag är nämligen en av de "konsulenter" som Texas instruments "har i sin tjänst". Sålunda är jag antagligen åtminstone i artikelförfattarnas ögon part i målet och knappt värdig att läsas. Jag vill dock hoppas att andra ska finna det jag har att säga läsvärt.

Läs vidare ...


Skolverket svarar på kritiken ...


"Skolverket har beslutat att från och med läsåret 2006-07 tillåta så kallade symbolhanterande miniräknare på gymnasiets nationella prov i matematik. [...] Användningen av symbolhanterade miniräknare blir nu också i någon mening ”auktoriserad” och ”av myndigheten bedömd som lämplig” genom Skolverkets beslut. I själva verket måste avsikten med att tillåta dem vara att uppmuntra en utbredd användning i undervisningen.

Skolverkets beslut är av flera skäl mycket tvivelaktigt ..."

Läs vidare i Hans Thunbergs & Thomas Lingefjärds debattartikel i Nämnaren nr 4, 2006 ...

Hör intervju med Hans Thunberg i Dagens Eko, 24/11, 2006 ...Bäste läsare!
Vi tar gärna emot fler insändare!
Svara på inlägget...

Innehåll: UD

Benjamin 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 423 skolor av total 908 anmälda.

Poäng Åk5 Åk6 Åk7
84 - 70 0 1 2
69 - 50 8 14 17
49 - 34 28 33 35
33 - 22 34 31 28
21 - 10 25 18 15
9 - 0 5 3 3
Summa 100 100 100
Elevunderlag 3736 6253 5576

 

Lösningsfrekvens procentuellt
Uppdelat mellan pojkar och flickor. Baserat på 3068 elever i åk5, 4525 elever i åk6 samt 4021 elever i åk7.

Uppgift Åk5
Åk6
Åk7

P F P F P F
1 35 32 42 41 47 42
2 50 48 52 52 53 55
3 66 66 71 77 72 75
4 23 23 29 29 34 30
5 73 76 75 78 75 77
6 39 33 45 41 48 43
7 44 41 51 50 55 54
8 57 60 66 70 66 69
9 36 37 39 42 42 43
10 51 60 58 71 57 67
11 17 12 15 15 16 14
12 26 27 30 31 32 32
13 19 20 20 20 21 20
14 21 18 27 24 30 27
15 12 12 18 18 21 19
16 46 48 53 58 54 56
17 20 16 23 22 24 24
18 38 33 42 43 45 45
19 33 33 39 44 40 45
20 29 26 33 27 29 25
21 19 13 19 14 16 14

 

Benjamin 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 332 skolor av total 832 anmälda.

Poäng Åk5 Åk6 Åk7
84 - 70 < 0.5 < 0.5 0.5
69 - 50 3 5 8
49 - 34 20.5 28 30.5
33 - 22 42 37.5 38
21 - 10 31 26 20.5
9 - 0 3.5 3.5 2.5
Summa 100 100 100
Elevunderlag 3467 4457 3396

Lösningsfrekvenser
Visa...

Biennalproblem, 2008

 

Vi säger grattis...


till vinnarna på NCM:s problemtävling på biennalen, 2008.

Tävlingskommittén har med lottens hjälp utsett följande vinnare:
Kajsa Sundqvist, Nyköping
Hellis Nilsson, Nordmaling
Johan Lindell, Eslöv

Nämnaren gratulerar. Priser kommer!

Här finner du problemet ...
...och lösningen...

Cadet 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 150 skolor av total 386 anmälda.

Poäng Åk8 Åk9
84 - 70 0 1
69 - 50 4 6
49 - 34 17 21
33 - 22 37 36
21 - 10 35 30
9 - 0 7 6
Summa 100 100
Elevunderlag 2638 2051

 

Lösningsfrekvens procentuellt
Uppdelat mellan pojkar och flickor. Baserat på 3012 elever i åk8 samt 2353 elever i åk9.

Uppgift Åk8
Åk9

P F P F
1 46 51 51 56
2 75 82 76 81
3 46 41 48 45
4 40 41 40 40
5 27 29 31 29
6 29 30 32 30
7 39 49 42 51
8 23 29 28 31
9 20 21 25 24
10 26 26 32 26
11 22 24 28 27
12 30 28 30 29
13 26 26 32 28
14 21 22 26 24
15 38 37 40 38
16 24 21 24 20
17 28 29 32 34
18 21 17 20 18
19 21 19 25 22
20 18 13 20 15
21 16 15 17 15

 

Cadet 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 150 skolor av total 386 anmälda

Poäng Åk8 Åk9
70 – 84 0 1
50 – 69 4 6
34 – 49 17 21
22 – 33 37 36
10 – 21 35 30
0 – 9 7 6
Summa 100 100
Elevunderlag 2638 2051

 

Lösningsfrekvenser

Cadet 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 87 skolor av total 305 anmälda.

Poäng Åk8 Åk9
84 - 70 < 0.5 < 0.5
69 - 50 3 5.5
49 - 34 22.5 30
33 - 22 44 40.5
21 - 10 27 22
9 - 0 3.5 2
Summa 100 100
Elevunderlag 2368 1934

Lösningsfrekvenser
Visa...

Cadet-gy, Junior & Student 2008: poängfördelning och lösningsfrekvens

Lösningsfrekvens
Cadet-gy | Junior | Student | Gymnasiet, alla kurser

Poängfördelning procentuellt

  Cadet-gy Junior Student
Poäng MaA MaB MaC MaD MaE
96 - 77 2 1 1 1 3
76 - 57 6 9 17 6 15
56 - 41 23 24 38 21 35
40 - 25 42 43 33 50 30
24 - 13 23 20 10 19 13
12 - 0 4 3 1 4 4
Summa 100 100 100 100 100
Elevunderlag 845 348 222 197 142
Skolunderlag 26 25   23  
Anmälda skolor 59 52   40  

 

Lösningsfrekvens procentuellt, Cadet-gy
Uppdelning mellan pojkar och flickor. Baserat på 733 elever.

Uppgift MaA

P F
1 60 70
2 90 91
3 61 54
4 52 48
5 41 36
6 39 36
7 56 59
8 62 61
9 33 36
10 39 34
11 42 34
12 36 31
13 29 23
14 38 33
15 29 35
16 15 14
17 39 34
18 26 18
19 37 36
20 21 14
21 27 21
22 25 19
23 16 11
24 14 11

 

Lösningsfrekvens procentuellt, Junior
Uppdelning mellan pojkar och flickor. Baserat på 733 elever i kurs B samt 187 elever i kurs B.

Uppgift MaB
MaC

P F P F
1 90 89 89 94
2 71 73 90 80
3 25 37 41 34
4 66 66 67 59
5 44 39 55 54
6 51 43 71 75
7 30 32 36 29
8 67 66 74 64
9 72 77 78 86
10 43 45 56 50
11 23 16 35 33
12 41 36 63 45
13 33 28 40 32
14 16 12 21 16
15 44 40 62 47
16 44 40 42 54
17 26 22 50 41
18 21 20 48 36
19 22 18 15 17
20 26 16 25 28
21 22 24 25 28
22 21 26 28 25
23 26 23 24 30
24 9 11 16 20


 

Lösningsfrekvenser procentuellt, Student
Uppdelning mellan pojkar och flickor. Baserat på 77 elever i kurs D samt 142 elever i kurs E.

Uppgift MaD
MaE

P F P F
1 84 75 72 78
2 Uppgift saknas

3 36 36 43 53
4 22 33 50 40
5 75 63 86 68
6 31 24 39 53
7 27 15 38 15
8 70 84 75 75
9 75 69 83 78
10 47 39 47 40
11 29 9 42 25
12 65 39 61 62
13 77 66 78 65
14 29 15 26 18
15 38 36 55 56
16 45 3 30 28
17 27 33 33 31
18 27 18 37 34
19 38 30 41 25
20 20 15 27 15
21 20 21 32 34
22 15 6 19 12
23 20 12 31 12
24 15 21 26 12

Observera att uppgift 2, kurs D, är felaktig i diagrammet nedan.

 


Observera att uppgift 2, kurs D, är felaktig i diagrammet nedan.

Cadet-gy, Junior & Student 2009: poängfördelning och lösningsfrekvens

Poängfördelning procentuellt

  Cadet-gy Junior Student
Poäng MaA MaB MaC MaD MaE
96 - 77 < 0.5 1 1 0 2.5
76 - 57 10 2.5 10.5 4 12
56 - 41 29 20 26 8.5 26.5
40 - 25 42 48 48 49 44
24 - 13 16 24 14.5 34.5 12
12 - 0 3 4.5 < 0.5 4 3
Summa 100 100 100 100 100
Elevunderlag 833 265 321 132 154
Skolunderlag 22 23   16  
Anmälda skolor 55 42   25  

Lösningsfrekvenser
Visa frekvenser för CadetGy...
Visa frekvenser för Junior...
Visa frekvenser för Student...
Visa frekvenser för hela gymnasiet...

Clone of Månadens problem, jan 2011

Skicka in era lösningar!

Problem 1

I hålet passar två pusselbitar. Vilka?

Lösning
2 och 3 barn.
En lösning vi fått är av Dennis Gudmundsson, åk 3 Kiaby skola.
"Först provade jag alla fyra. Då såg jag att 3:an passade där uppe och tvåan passade där nere." En enkel och bra lösning.
Man kan diskutera vad som egentligen menas med att en pusselbit passar i hålet och vad menas med att 2 pusselbitar passar i hålet. En rimlig tolkning av det andra är att man kan lägga de två över hålet så att de täcker hela hålet utan att överlappa varandra och utan att någon sticker utanför hålet. När man söker EN som passar i hålet så är man intresserad av en som kan läggas över hålet så att den har en och bara en del av omkretsen gemensam med hålet och utan att den sticker ut.
Om man råkar ut för ett liknande men svårare problem, så det är bra att veta att det finns metoder att förenkla provandet. Vi beräknar areor: hålet är 17 rutor, pusselbitarna är 9, 10, 7 och 8. Summan av pusselbitarnas areor måste vara lika med hålets area om de ska passa in. Endast bitarna 1 och 4 eller bitarna 2 och 3 kan möjligtvis passa (9+8=17 och 10+7=17). En ännu mer avancerad metod är att beräkna omkrets: Hålet har omkretsen 22 enheter, pusselbitarna 1 och 4 har 16 och 18. Vi drar slutsatsen att om bitarna 1 och 4 tillsammans ska passa i hålet, så måste de gränsa med varandra med 6 kantsidor. Lägger vi dem bredvid varandra och vrider på alla möjliga sätt så ser vi att det är omöjligt. Nu återstår bara bitarna 2 och 3. Sist försöker vi fylla hålet med bitarna 2 och 3 för att förvissa oss att de verkligen passar.Problem 2

Mittpunkten i kvadraten KLMN är punkten O. Vinklarna AOB och COD är båda räta. Kvadratens sidlängd är 2 cm. Vilken area har den skuggade delen?
A) 1 cm²    B) 2 cm²   C) 2,5 cm²    D) 2,25 cm²   E) det beror på hur man väljer punkterna B och C

Problem 3

I en låda ligger tre röda kort, tre gröna kort, tre gula kort och tre blå kort. De tre korten av respektive färg är numrerade 1, 2 och 3. Tre kort tas på måfå ur lådan. Vilket av följande händelse är mest sannolik?
A) De tre korten är av samma färg
B) De tre korten har alla olika nummer
C) De tre korten är alla av olika färg
D) De tre korten har samma nummer
E) Alla uppräknade utfall är lika sannolika


problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD

DPL – dialoger om problemlösning

var en artikelserie 1998-2009 vars syfte var att ge lärare problem att arbeta med tillsammans med kollegor, samtala kring och stimulera samtal kring problemlösning. Vårt förslag är att i Matematiklyftets anda arbeta med DPL med enskild läsning följt av kollegial diskussion.

DPL 40: Tre principer och fyra tankevanor
DPL 37: Tre problem
DPL 38: Heureka!
DPL 39: Geometri
DPL 36: Lagtävling
DPL 35: Djurkalkyl
DPL 34: Aha!
DPL 33: Vad är problemlösning?
DPL 32: Konsten att generalisera
DPL 31: Geometri – en del av vår kultur
DPL 30: Kapten Oxensvans
DPL 29: Utmanande problem med procedurer
DPL 28: Klassiska problem
DPL 27: Problem för nyfikna
DPL 26: Professorns inbjudan
DPL 25: Spara och återanvänd
DPL 24: Osannolika systrar och opassande lekar
DPL 23: Demokratisk modellering
DPL 22: Problemlösning på bred front
DPL 21: Behagliga och ljuvliga problem
DPL 20: Julkrypto
DPL 19: Matematik – ett pluggämne?
DPL 18: Tankeäventyr i Underlandet
DPL 17: Rikedomen finns i betraktarens öga
DPL 16: Situationer och frågor
DPL 15: Osäker säkerhet eller säker osäkerhet
DPL 14: Laborativ problemlösning
DPL 13: För trettonde gången
DPL 12: En fråga för alla!
DPL 11: Problem med portkoden?
DPL 10: Öppna problem
DPL 9: Chokladkakeproblemet igen - igen!
DPL 8: Chokladkakeproblemet, igen...
DPL 7: Problem som utmanar
DPL 6: Jogging i mentala landskap
DPL 5: Problemlösningslycka
DPL 4: Från SMaLs sommarkurs
DPL 3: Tankar kring broproblemet
DPL 2: En tågresa
DPL 1: Problemlösare i gemenskap

 

Innehåll: CF

Digitala resurser

Listan med digitala resurser är uppdelad i två grupper

 • Nyanlända elever – med fokus på matematik
 • Nyanlända elever – övergripande (inte ämnesanknutet)

De digitala resurserna presenteras i alfabetisk ordning under respektive rubrik. Observera att många länkar återkommer i de listade resurserna. Saknar du någon digital resurs – som inte är kommersiell – hör gärna av dig till Lena Trygg (lena.trygg@ncm.gu.se).

Nyanlända elever – med fokus på matematik

 • Internettjänsten Matteboken
  Till att börja med täcker den arabiska utgåvan skolår 3–9, men succesivt kommer sajten att även fyllas med gymnasiekurser. När man är inne på en sida går det att växla språkversion mellan arabiska och svenska. Det är den ideella föreningen Mattecentrum som har utvecklat den arabiska utgåvan av sin gratistjänst.
  Mattecentrum >>

 • Matte på Veingeskolan
  Veingeskolan har sammanställt länkar, övningar, begreppshjälp och filmer etc – på olika språk eller på lättare svenska. Syftet är att det ska bli lättare att hitta material för alla som arbetar med nyanlända elever.
  Undervisa nyanlända >>

 • Skolverket
  Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. I Steg 2 ingår numeracitet.
  Steg 2 >>

  Steg 3 i matematik är tänkt som ett stöd för ämneslärare i matematik att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i ämnet.
  Steg 3 >>

 • Tema Modersmål
  Mattebegrepp är ett häfte, på svenska och det egna modersmålet, som innehåller översättningen av de matematiska begreppen med exempel och bilder. Utgångspunkten är centrala matematiska begrepp i grundskolan.
  Mattebegrepp >>

 • Webbmatte
  Här finns på övningar, förklaringar och instruktionsfilmer på åtta språk för åk 6–9 och på tre språk för gymnasieskolan. Tjänsten webbmatte.se är ett stödmaterial för skolämnet matematik och är framtagen av Stockholms stad.
  Webbmatte >>

Nyanlända elever – övergripande (inte ämnesanknutet)

 • Borås, Centrum för flerspråkigt lärande, CFL
  CFL är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, bedriver Borås Stads förberedelseklasser, modersmålsundervisning och studiehandledning.
  CFL >>

 • Förutsättningar för nyanlända elevers lärande – förstudie genomförd i fem svenska kommuner
  Det övergripande syftet med denna förstudie av förutsättningar för nyanlända elevers lärande i grund- och gymnasieskolan är att få en bild av organisation och genomförande, för att på bästa sätt arbeta vidare mot målet att skapa en måluppfyllande, givande och lärande skolmiljö för nyanlända elever. De kommuner som ingår i förstudie är Helsingborg, Kungsbacka, Landskrona, Söderhamn och Åstorp.
  Förstudien >>

 • Introduktionsenheten F–9 i Östra Göteborg
  Introduktionsenheten är för elever i åldern 6 till 16 år, som är nya i Sverige och ska börja skolan. Här går eleverna cirka två månader för att få sina kunskaper kartlagda innan de börjar i sin ordinarie skola.
  Introduktionsenheten >>

 • Making an impact together
  Projekt Making an Impact Together (MAIT) var en tvåårig satsning som finansierades av EU:s Integrationsfond tillsammans med några stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad. Syftet var att öka kompetensen och förbättra förutsättningarna för ett gott mottagande av nyanlända barn och ungdomar.
  MAIT >>
  Slutrapport >>

 • Migrationsverket
  Aktuell statistik om migration. Statistiken uppdateras varje månad.
  Aktuell statistik >>

 • Pedagog Malmö – Tema flerspråkighet
  Pedagog Malmö är en webbtidning. Målgruppen är pedagogisk skolpersonal i Malmö, men kan vara användbar även för intresserade i övriga Sverige. Inom Pedagog Malmö finns olika tema, bland annat Tema flerspråkighet
  Pedagog Malmö >>

 • Pedagog Stockholm
  Stockholms utbildningsförvaltnings webbplats med särskilda sidor för nyanlända.
  Nyanlända >>

 • Ronnaskolan, Södertälje
  Ronnaskolan är en F–9-skola. På skolan går 785 elever, varav 197 (25 %) är nyanlända. Information ges om hur de tar emot nya elever.
  Ronnaskolan, Södertälje >>

 • Skolverket
  Skolverket ebjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en skolgång av hög kvalitet och likvärdighet.
  Nyanlända elevers skolgång >>

 • Undervisa nyanlända – offentlig Facebookgrupp
  En offentlig Facebookgrupp, vars syfte är att dela med sig av materiel, länkar och tips att använda i undervisningen av nyanlända elever. I oktober 2016 fanns drygt 3000 medlemmar. Logga in på facebook.com och sök på Undervisa nyanlända.

 • Välkomsten Västra Frölunda
  Välkomsten Västra Frölunda är en mottagande verksamhet med introduktion för nyanlända elever i årskurs 1-9 från andra europeiska och utomeuropeiska länder.
  Välkomsten Västra Frölunda >>

LT

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Dokument

Här samlar vi projektplaner, program, sammanfattningar, utvärderingar, planeringsunderlag etc.

Projektplan >>

Program 19 augusti 2016 >>
Program för kurstillfälle 2–8 >>
Obs! Ett något reviderat program för våren!

Utvärdering kurstillfälle 1 >>
Sammanställning av nulägesbeskrivningar avseende våren 2016 >>

Planeringsmall
För att ge så stor valfrihet som möjligt finns det ett antal planeringsunderlag att välja bland. Främsta skillnaden är vilka personalkategorier som finns representerade. Välj det underlag som passar teamet bäst.

Spara planeringsmallen på skrivbordet, då kan det antingen skrivas ut på papper eller fyllas i direkt på skärmen.

Planeringsunderlag, informationstext >>

Planeringsmall för samverkan mellan matematiklärare och studiehandledare
Planeringsmall >>

Planeringsmall för samverkan mellan matematiklärare, studiehandledare och SVA-lärare
Planeringsmall >>

Planeringsmall för samverkan mellan matematiklärare, studiehandledare, modersmålslärare och/eller SVA-lärare
Planeringsmall >>

Exempel på ifyllda planeringsmallar
Först visas en fejkad, sedan några autentiska planeringsmallar.
Exempel på ifylld planeringsmall >>
Ifylld planeringsmall, elev i åk 7 >>
Ifylld planeringsmall, elev i åk 8 >>

Underlag till matematikordbok
Alla eleverna – oavsett modersmål, flerspråkighet etc – har nytta av att ha en egen matematikordbok. Fördelen med följande mall är att alla elever kan använda samma mall, läraren behöver inte ta fram olika mallar till olika elevgrupper.
     Eftersom det finns utrymme för att rita är det troligen enklast att skriva ut underlaget och skriva/rita med penna, men för dem som önskar är underlagen gjorda som skrivbar pdf.

Mall >>

Exempel på ifylld mall
Elevexempel där flera olika språk ingår >>

Kub på dari 1 >>
Kub på dari 2 >>

Språkutvecklande arbetssätt vid problemlösning
En arbetsgång som kan tjäna som struktur vid ett språkutvecklande arbetssätt.
Arbetsgång >>

Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Dyskalkyli

Svar på inlägget från Fredrik Westman:

Hej Eva-Stina!

Dyskalkyli är en obegriplig stämpel på en elev, och vissa logopeders och psykologers verksamhet och frågeformulär har märkligt hög status. Men jag tror att det finns mycket gott för matematikubildning att hämta från psykologin. Borde inte de, vem det nu är, som ansvarar för inriktningen och styrdokumenten i matematik och matematikdidaktik lyssna på vissa delar av det som psykologer talar om, t ex minnesforskning. Hur kan man t ex i stor sett stillatigande låta läromedelsförlagen härja fritt med skriftlig huvudräkning, trots att det enligt mitt sätt att se går stick i stäv med hur vårt minne fungerar. I debattartikeln som finns på http://ncm.gu.se/node/4922 har jag försökt förklara vad jag menar. Jag har efter det att jag skrev artikeln varit i kontakt med en minnesforskare, och blivit ännu mer övertygad i min åsikt. De svar jag fått visar att det inte verkar finnas vetenskapliga belägg för metoden, utan vågen av skriftlig huvudräkning kan nog snarare ses som ett läromedelsburet och via en mängd personers övertygelser förmedlat fenomen.
Jag tycker att det borde skapas en kraftfull offentlig debatt omkring detta för att få en mera balanserad användning av metoden. För elever med stor kapacitet i arbetsminnet fungerar det säkert bra, men för alla övriga...
Tänk om man fick DN att ställa sig på elevernas och föräldrarnas sida och börjar gräva i detta? Det är mycket pengar och prestige investerade i läromedel, och det är ett stort etablissemang som ska "övertygas", och mitt lilla pipande är det ingen som bryr sig om, men om DN talar, då är jag övertygad att den nödvändiga debatten drar igång.

Många s k "dyskalkylielever" skulle då kanske övergå till "kalkylielever".

Hälsningar
Fredrik Westman


Inlägg från Eva-Stina Källgården:

Nu verkar det var på modet i vissa logopeders och psykologers verksamhet att använda test för att bedöma om en elev har s.k. dyskalkyli.

Nu vill jag att vi, som är matematikutbildade, får ett ord med i laget och får möjlighet att analysera dessa tester. För ett tiotal år sedan ”tittade” jag på frågeställningarna, som Björn Adler hade i sitt test. Ett mycket dyrt test. Det jag då kunde se var att det var många frågor som dels inte berörde elevens svårigheter i att räkna utan frågorna handlade mer om svårigheter att läsa och skriva tecken dels att förstå vad som menades i frågan.

Här kommer några exempel från nämnda test, där texten skall läsas av t.ex. specialpedagogen, som genomför och utvärderar testet:

-Skriv! Jag säger: ”Jag skall nu säga olika siffror som Du sedan skall skriva ner på ett vitt papper. Jag säger en siffra i taget…

-Läs siffror! Jag säger: ”Du ska nu läsa siffror som är skrivna på ett papper. Läs siffrorna en och en i lugn takt.”

-Kopiera siffror! Jag säger: ”Längst ner på detta papper har du några siffror. Du skall skriva likadana siffror rakt under varje siffra!”

-Vilken siffra är störst? Jag säger: Högst upp på detta papper ser du siffror som är skrivna två och två med ett streck emellan. Rita en ring runt den av siffrorna som är störst av dessa två?”

Vad har dessa två uppgifter för koppling till räkning? Det handlar i stället om hur elever skall läsa och skriva tecken. Inte symboler för tal!!

Jag fortsätter att citera från testet inom ett annat område:

-Vilken linje är längst? Jag säger: Längst ner på pappret ser Du två linjer. Sätt ett kryss på den linje som är längst!”
Här har författaren inte kunskap om att en linje är oändligt lång. Han menar förmodligen längden av två sträckor. Jag fortsätter med en annan geometriuppgift:

-Kopiera geometriska figurer! Jag säger: Du ska rita av dessa figurer så noga Du kan. Rita dina figurer under respektive figur. Gör din figur så lik som möjligt”. Tony fick ett papper med 6 geometriska figurer.

Hoppas med dessa exempel att fler matematiklärare hjälper till med att stoppa bluffen ”dyskalkyli”, som enligt min mening har skapats på elevernas bekostnad för att några personer skall tjäna så mycket pengar som möjligt på kortast möjliga tid utan att ha kunskaper vare sig i matematikämnet eller didaktik inom området.

Att stämpla elever med ett begrepp som ordet ”dyskalyli” är för mig, som matematik- och fysiklärare, en omöjlighet. Ordet ”dysfysik” finns inte heller för mig inte heller ”dyspedagogik”.

Skolverket eller NCM borde granska dessa test, som eleverna utsätts för, när de fått svårigheter i matematiklärande i den undervisning, som de utsatts för..

Eva-Stina Källgården
Högmoravägen 48
13836 Älta
Lärarutbildare i matematik och matematikdidaktik
eva-stina@eskallgarden.se


Bäste läsare!
Vi tar gärna emot fler insändare!
Svara på inlägget...

Innehåll: UD

Ecolier 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 433 skolor av total 751 anmälda.

Poäng Åk3 Åk4
72 - 58 5 11
57 - 43 21 31
42 - 31 34 32
30 - 19 28 20
18 - 10 10 5
9 - 0 2 1
Summa 100 100
Elevunderlag 5241 7763

 

Lösningsfrekvens procentuellt
Uppdelat mellan pojkar och flickor. Baserat på 4242 elever i åk3 samt 6301 elever i åk4.

Uppgift Åk3
Åk4

P F P F
1 73 75 74 79
2 79 76 83 81
3 50 53 52 56
4 78 80 80 80
5 60 60 65 66
6 49 53 53 58
7 76 81 81 85
8 54 48 69 64
9 42 39 49 47
10 65 68 70 75
11 41 37 51 45
12 31 33 42 43
13 63 62 71 71
14 42 44 55 59
15 28 28 36 36
16 33 34 42 44
17 9 9 13 14
18 19 17 25 26

 

Ecolier 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 324 skolor av total 724 anmälda.

Poäng Åk3 Åk4
72 - 58 1 3
57 - 43 8.5 18.5
42 - 31 26 32.5
30 - 19 42.5 34.5
18 - 10 18 10
9 - 0 4 1.5
Summa 100 100
Elevunderlag 2842 5854

Lösningsfrekvenser
Visa...

Elevers tolkning av algebra

Svara på inlägget...


Svar från Thomas Ålander:

Ja, i svensk skola anses ju dessutom numera även noll (0) ett naturligt tal, vilket inte var fallet förr. Hur det är vid universiteten vet jag inte - det var så länge sedan.

Att tolka en formel, exempelvis den som originalfrågan resonerade kring, innebär ju att vi låter matematiken användas i ett praktiskt fall och då får vi nog lära oss leva med att hanteringen av faktorerna inte är så konsekvent alla gånger. Det blir en konst i sig att hålla koll på de olika termerna och faktorerna och deras storheter och enheter; fysikaliska beräkningar är väl praktexempel på detta. (Jag är dock inte säker på att det är den matematiska hanteringen i detta avseende som är problemet med fysiken på gymnasiet.)
y = 20 - 2x som matematiskt uttryck är ju dimensionslöst, medan med verklighetstillämpningen ju tilldelar enheter till alla delarna, även tvåan, och det krävs ju fantasi och/eller fingerfärdighet att lösa ut tvåan så att dess enhet cm/h framgår. Det är naturligtvis en träningssak att lära sig tolka uttryck korrekt, men det är ju mycket annat också.
(Sje-ljudets stavning i svenskan lär väl för en normalmänniska vara än nmer inkonsekvent; men språkhistorikern förstår den. Och engelskans stavning/uttal.... .)


Svar från Leif Önneflod:

Se där – en person som anar att matematik är mer än bara didaktik! Nog tyckte jag (i min oskuld?) att jag agnade kroken med ett fett bete, men det har bara blivit lite intresserat nafsande – tills nu. Äntligen har en TEORETIKER vaknat till och nappat.

Alldeles riktigt, Arne, det här berör gruppteori, abstrakt algebra o.dyl. Det jag har försökt sätta fingret på, är diskrepansen mellan teori och praktik. (Jag gav ett exempel med multiplikation.) Den teoretiska beskrivning av matematiken, som förmedlas av dagens didaktik har alltmer fjärmat sig från matematikens egen beskrivning av sig själv. (Detta beskrivs underhållande av prof. em. Hung-Hsi Wu, Berkeley University i artikeln ”’Order of operations and other oddities in school mathematics”. Se http://math.berkeley.edu/~wu/.) Detta är helt naturligt – ”teorin” är alldeles för svår och abstrakt. Löfwall ger två exempel på det:
1) Att ”− 2” i uttrycket ”20 − 2x” ska tolkas som en riktningskoefficient (i det som rätteligen kallas en ”lineär ekvation”, inte ”linjär funktion”, vilket Arne påpekar) är milt sagt avancerat. Barnen får ju lära sig prioriteringsregler som säger att 20 − 2x = 20 − (2•x). Vägen till 20 + (−2)•x är alltför lång.
2) Att vi vid manipulation av uttryck går in i en ”ren matematisk värld”.

Att man måste lämna det konkreta tänkandet vid symbolmanipulation är en grundföreställning, som stöds av flera namnkunniga personer, i dagens didaktiska paradigm. Det paradigmet tycks för övrigt säga, att alla problem i undervisningen ska lösas med didaktik. Denna har lösning sin begränsning i att det kan vara svårt att besätta alla lärartjänster med engagerade och skickliga lärare på den nivå som kan krävas. Att tiotusentals lärare skulle se jobbet som ett kall, är att begära för mycket.

Det hör också till naturen hos ett paradigm, att man följer det. Sålunda betonar Häggström att ”det är viktigt att elever kan följa de konventioner som finns”. Men om nu detta inte går – därför att vi själva bryter mot dem? Hur följer man inkonsekventa konventioner? Regelverket är dessutom så omfattande, att vi skulle behöva ”regler för hur vi ska följa reglerna”, vilket kunskapsteoretiker har visat är en omöjlighet att ta fram.

Ålander och Häggström tar upp tolkningen ”multiplikation = upprepad addition”. Jag kan väl inflika att multiplikation helt definieras av att distributiva lagen (D.L.) samt associativa lagen gäller. Vi har: 3 • 5 = (1 + 1 + 1) • 5 = 1 • 5 + 1 • 5 + 1 • 5 = 5 + 5 + 5, men även 3 • 5 = (1,5 + 1,5) • 5 = 1,5 • 5 + 1,5 • 5 = 7,5 + 7,5, som också är en ”upprepad addition”. Att additionen ”upprepas” är alltså en FÖLJD av en särtillämpning av D.L, inte en definition av multiplikation.

(I grundskolematematik skulle D.L. kunna tolkas, utnyttjande ”relationen mätetal–enhet”.
Ex: (3 + 2) fot = 3 fot + 2 fot = 3 • (12 tum) + 2 • (12 tum) = (3 + 2) • (12 tum), där vi har en multiplikation med en enhet, precis som Arne föreslår. Observera, att denna beskrivning INTE förutsätter heltal någonstans. Man kan också notera att enheten spelar rollen av en multiplikand.)

Med D.L. kan för övrigt ALLA teckenlagar visas. (Man kan helt undvika krystade hänvisningar till att kommutativa lagen m å s t e gälla, annars …)

Grundproblemet är att alldeles för mycket matematik handlar om uppövad intuition (med bistånd av didaktik). Dessutom har vi (i de delar som f.a. berör grundskolan) en teoribildning som strikt begränsar sig till symbolmanipulation för beräkning av numeriska värden. Följaktligen har man utmönstrat begrepp som blir överflödiga i en sådan teori, t.ex. ”innehållsdivision”, ”likadelning”, multiplikand och multiplikator. (”Delningsdivision” är en lika lustig tautologi som ”minsknings¬subtraktion”, här används G Malmers term.) Det är begrepp som underlättar förståelse för matematikens struktur. Genom att sträva efter STÖRSTA MÖJLIGA ABSTRAKTION har man skjutit sig själv i foten. Det blir inte förenligt med att största möjliga antal elever ska lära sig förstå matematik.

Thomas åsikt, angående ¼ • ⅔ överlåter jag till Kilborn att kommentera.

Arnes tankar om multiplikation mellan mätetal och enheter, samt om att olika enhetskombinationer motsvarar olika algebraiska strukturer är intressanta. Det är helt rätt, Arne, vardagsmatematiken är inte trivial.

Något som är hämmande för kreativitet är ”consensus-ångest”. Det lider inte jag av. Behovet av ”en klapp på huvudet” är minimalt. Angrepp på åsikter ≠ angrepp på person. Eller hur?

Jag ser fram mot fler ”napp”.

Och glöm inte: Didaktik är dörren in till matematikens värld – teorin dess innehåll.


Svar från Arne Söderqvist:

I gymnasiets fysikkurs brukar man säga att man ”multiplicerar enheterna med varandra om man multiplicerar antalen med varandra ” och att man ”dividerar enheterna med varandra om man dividerar antalen med varandra”. I fallet med ljuset var det fråga om x h och 2 cm/h. Därmed får 2x enheten cm.

Tar jag exemplet 7 m så finns inget officiellt ”räknesätt” mellan 7 och enheten m. Man kan dock betrakta det som att det är fråga om en binär operation och kalla den ”multiplikation”, fast då i generaliserad mening. Man kunde även säga att ”mängden av reella tal verkar på mängden av enheter”. Mängden av enheter kan anses ha olika algebraiska strukturer; ”multiplicerar man” tex. (här har multiplikationen ännu en generaliserad betydelse, inom mängden av enheter) enheter med varandra får man en grupp. Neutralt element är vinkelmåttet radian(!) som kan anses vara detsamma som m/m, cm/cm eller tom kg/kg, om man så ville. Det går bra att anlägga även andra algebraiska synpunkter på hela denna problematik.

En slutsats är i alla fall att ”vardagsmatematik” inte är trivial, utan att även vardagliga fenomen kan kräva en hel del matematik för att beskrivas.

En annan synpunkt är att funktionen y=kx+m faktiskt inte är en linjär funktion, vilket däremot funktionen y=kx är, enligt gängse definition. Att man har en egen definition i skolan ställer till problem när gymnasister börjar påbörjar akademiska studier.

Arne Söderqvist


Svar från Thomas Ålander:

Ett problem som Stefan L nämner är övergången från konkret till abstrakt. Det är stor skillnad på att lösa ett problem som "Två likadana pizzor kostar 80 kronor tillsammans. Hur mycket kostar de var?" jämfört med formuleringen "Lös ekvationen 2x = 80". Det är väl där en skillnad mellan matte A och matte B går om inte annat.

Vad gäller multiplikation som upprepad addition så fungerar det ju bra med heltal i åtminstone ena faktorn, men för multiplikation av bråk fungerar det sämre. 1/4 * 2/3 fungerar knappast som addition. Men det är väl heller inte någon grundläggande viktig operation för flertalet elever.

Thomas Ålander


Svar från Johan Häggström:

Det grundläggande problemet är att många elever tolkar multiplikation (endast) som upprepad addition där de två faktorerna har olika roller; ab blir då a st b:n, b+b+b+b+ ...

Som jag ser det är det viktigt att man som lärare är uppmärksam på detta. Det är lätt att (i många sammanhang) ta etablerade konventioner (t ex om hur man formulerar uttryck) för givna utan att diskutera dessa med eleverna. Jag menar att man inte bör skriva t ex 2x utan kommentar eller motivering, när en tolkning utifrån "multiplikation som upprepad addition" skulle ge x2.

Det är naturligtvis viktigt att elever kan följa de konventioner som finns, men vi bör inte införa dem utan diskussion.
mvh
Johan Häggström


Svar från Stefan Löfwall:

Hej Leif!

Det var en intressant fråga att fundera på. Hur lätt det är att tolka uttrycket beror kanske på när eleverna får den här uppgiften. I gymnasiets kurs A kanske? Uppgiftens syfte är antagligen att man ska träna på att känna igen ett linjärt samband och kunna tolka vad de olika delarna talar om i det här exemplet. För att kunna göra det behöver man tillräckliga förkunskaper. Man kan ju tänka sig lättare linjära samband än det här – och några sådana lättare bör man nog ha stött på och analyserat tidigare. Då har man nog också använt funktionens graf som hjälp vid analysen.

Att ursprungslängden är 20 cm är lättast att klara av. – 2, i y = 20 – 2x, är riktningskoefficienten för linjen. I ett tillämpat exempel tycker jag att man ska uttrycka riktningskoefficienten med enhet. Då förstår man bättre vad den säger oss. Riktningskoefficienten är alltså – 2 cm/h och den talar om för oss hur snabbt längden förändras: Den minskar alltså med 2 cm/h.
Hittills har jag inte svarat på din fråga. Men, jag menar att tanken är att man ska tolka formeln utan att skriva om den. Då stämmer enheterna: y är 20 cm minus 2 cm/h gånger x h. Men - är det inte OK att skriva om 2x som x + x? Jo – fast så fort man börjar skriva om det ursprungliga uttrycket lämnar man den praktiska anknytningen och tolkningsmöjligheten. Man har så att säga kört in uttrycket i den rena matematiska världen och där kan man manipulera med det som man vill för att utföra beräkningar bara man följer de matematiska spelreglerna.

Andra exempel: 24% av 120 kr = 24 x 1,20 kr. Rent matematiskt kan man skriva: 0,24 x 120 kr, men nu har man svårare att förklara den konkreta anknytningen. (Men, att använda det senare skrivsättet har andra fördelar). En gammal undersökning jag har läst om handlade om att i en uppgift hade många problem med att beräkna 1,20/0,60 (”man ska flytta decimaltecknen, men åt vilket håll…”), men de flesta kunde säga hur många 60-öres frimärken man kunde köpa för 1,20 kr. Visst, den situationen motsvarar vår kvot. När vi beräknar kvoten förlänger vi med 10 eller 100 och får t ex 120/60. Var har nu frimärkena tagit vägen? De är borta. Vi tog in uttrycket i den rena matematiska världen och manipulerade med det. Då försvann anknytningen.

Hälsningar
Stefan Löfwall


Inlägg från Leif Önneflod:

I algebran så förväntas eleverna tolka uttrycken. Det är inte alltid så lätt. Ett problem är att de resonemang vi för runt tolkningar av uttryck, inte hänger ihop. Tag som exempel att vi adderar 5 timmar med 5 timmar. Detta skrivs då enligt alla regler som 5 + 5 h = 2·5 h = 10 h. Om antalet timmar betecknas med x, så är x + x h = 2·x h = 2x h. Sedan kan eleven i en lärobok träffa på följande problem:

"Längden y i cm på ett ljus efter x timmars brinntid beskrivs av formeln y = 20 - 2x. Tolka formeln!"

Eleven förväntas inse att ursprungslängden är 20 cm och att ljuset blir 2 cm kortare för varje timme det brinner. Men "2x" är ju en fördubbling av antalet timmar! Följden blir att om x = 5 h, så får vi att y är 20 cm - 10 h. Det kan inte vara så lätt att förstå för en elev!

Jodå, JAG vet att multiplikation är kommutativ och att uttryck bara står för dimensionslösa tal, utan annan tolkning än sitt värde. Men nu var ju problemet, att eleven skulle TOLKA alla komponenter i uttrycket. Om nu 2x = x + x, så finns ingen möjlighet, att tolka det som att enheten är cm!

För att överhuvudtaget kunna diskutera saken får man använda de gamla (men lite "luddiga") uttrycken multiplikator och multiplikand. Vi lär i princip eleverna att tolka koefficienten framför x som en multiplikator. I vårt exempel är den uppenbarligen en multiplikand, och det är "x" som är multiplikatorn. Att börja reda ut alla turer kring hur man EGENTLIGEN ska resonera runt detta leder lätt ut på "bottenlös kvicksand" i en klassrumssituation. Vårt problem är att den teoribildning vi har för matematik faktiskt hanterar uttryck inkonsekvent och bara för de mest elementära uttrycken kan vi lätt förstå hur enheter och storheter integreras med de uttryck vi skriver. För uttryck med storheten "sträcka" o.d. för x, så blir koefficienten naturligt en multiplikator. Övergår vi till x med storheten tid, blir i stället x den självklara multiplikatorn. I teorin placerar vi en multiplikator främst i en produkt. I praktiken placerar vi den lite hur som helst.

Att lära sig tolka uttrycken rätt under dessa förutsättningar kan vara ett problem. Det kräver både träning och fallenhet att klara. Man kan lösa problemet genom att skapa goda och stimulerande övningsbetingelser för all träning. Den tar tid. Man kan också lösa problemet genom att skapa vettiga teoretiska förutsättningar. Det sparar tid.

Leif Önneflod


Bäste läsare!
Vi tar gärna emot fler insändare!
Svara på inlägget...
 

Innehåll: UD

Förskola och förskoleklass


I förskolans matematik betonas leken och det lustfyllda lärandet. Matematik ska uppmärksammas utifrån barnens erfarenheter. I förskolans läroplan finns riktlinjer för att verksamheten bedrivs i enlighet med läroplanens mål och uppdraget i sin helhet.
Läs mer ...
 
Förskoleklassen har ett specifikt uppdrag i det svenska utbildningssystemet. Den ska fungera som en bro mellan förskolans och grundskolans undervisning och lärande i matematik. Under året i förskoleklass ska eleverna få utveckla sina informella idéer om matematik till mer medvetna föreställningar om matematiska begrepp och deras samband.
Läs mer ...

Innehåll: GS

Förskolan som lärandearena 1(4)

Elisabet Doverborg
Nämnaren nr 3, 2002
Förskolans matematik

Förskolan fick sin första läroplan 1998. Här kommenteras innehållet och ges exempel från vardagsarbetet med barns tänkande, erfarenheter och upplevelser.

Läs artikeln ...

Förskolan som lärandearena 2(4)

Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson
Nämnaren nr 3, 2004
Varför skall barn inte märka att de lär sig matematik?

Här presenteras resultatet av en enkätundersökning, som genomförts på uppdrag från Matematikdelegationens arbetsgrupp F – 2. Syftet med den var att ta reda på hur verksamma lärare i förskolan och förskoleklassen tänker om matematik och hur de ser på sin roll och delaktighet i barnens lärande i och om matematik.

Läs artikeln ...

Förskolan som lärandearena 3(4)

Görel Sterner
Nämnaren nr 2, 2003
Morötter i Bergasalen

På förskolan Gläntan i Skövde startade man för drygt ett år sedan ett utvecklingsarbete om förskolans matematik, som vi berättat om tidigare. I denna artikel berättas om hur en påse nyupptagna morötter inspirerat till undersökningar kring uppdelning av tal och relationer mellan tal.

Läs artikeln ...

Förskolan som lärandearena 4(4)

Christina Eriksson, Carina Mattsson & Carina Strömbom
Nämnaren nr 3, 2002
Matematikspaning. Former och mönster

Här beskrivs det arbete som fick det största Nämnarenstipendiet vid Matematikbiennalen i Malmö i januari. Ett arbetslag berättar om hur barn i åldern 3 – 5 år fått möta grundläggande matematikbegrepp i närmiljön. Det börjar med en bilmatta och leder till kyrkbygge.

Läs artikeln ...

Gymnasieskolans matematik

I Nämnaren nr 1, 2008 startade Lennart Carlesson en diskussion om gymnasieskolans matematik. I nr 3, 2008 ger Gerd Brandell sin syn på saken. Här på nämnarens webbplats fortsätter diskussionen.

Svara på inlägget ...


Svar från Bengt Ulin:

Trots de talrika initiativ som efter fiaskot med ”the new math” tagits under de senaste 30 åren i Sverige befinner sig vår skolmatematik i en problematisk situation. Vår internationellt kända matematiker Lennart Carleson gav redan i sin bok ”Matematik för vår tid” (1968) värdefulla tips för skolmatematiken.
I den nyligen utkomna antologin ”Människor och matematik” skriver han: ”Det är synd att problemlösning har försvunnit i så hög utsträckning” och i en debattartikel i Nämnaren 1/2008 konstaterar han att geometri ”nästan helt försvunnit”. Carleson ställer där fram två principer för gymnasiematematiken:
den bör inriktas på användbar matematik och man ska återinföra ren matematik. Såväl i artikeln som i antologin betonar Carleson starkt vikten av att lära sig att tänka logiskt, skapa tankereda och förstå sammanhang, dvs sådant som är väsentliga inslag i en kreativ problemlösning.

I Nämnaren 3/2008 utvecklar Gerd Brandell sin uppfattning om den första av Carlesons två principer, matematikens användbarhet. Det är den som ”djupast motiverar ämnets plats i skolan” betonar hon och sätter därvid matematisk modellering i centrum. Hon anför att många exempel från matematikdidaktisk forskning visar att elever inte tränas i modellering, ja att elever ser skolmate-matiken som en sluten värld, ”där man ska bortse från sitt sunda förnuft och där orimligheter får accepteras”.

Jag tror inte att de citerade orden kan gälla särskilt många elever. Det är faktiskt bara hos Carl Gustav Jung som jag – till min stora överraskning –funnit en sådan hållning. Skolan tråkade ut mig, skriver Jung i sin självbiografi och samma erfarenhet gör många av våra elever av matematiken, ett ämne som Jung kände ångest inför. ”I synnerhet upprörde mig grundsatsen att om a = b och b = c, så är a = c., då dock genom definition stod fast att a betecknade något annat än b - - -.” Att han blev lika uppörd ”när läraren tvärt emot sin egen definition av parallella linjer påstod att de skar varandra i oändligheten” och såg detta som ett ”dumt bondfångarknep” kan vi uppfatta som en sund elevreaktion.

Läs hela inlägget...


Svar från Sture Sjöstedt:

Tar vi vara på matematikhistorien?
I NÄMNAREN nr 1 1998 har Bengt Ulin en intressant artikel på det temat. NCM har också gett ut en intressant bok av Bengt Ulin som på ett utmärkt sätt gör propaganda för moment som kan tas upp i såväl grundskola som gymnasium. Häftet heter : Fibonaccitalen och gyllene snittet.

Tar vi vara på matematikhistorien ? Bevarar vi de kunskaper grekerna och andra forntida kulturer hade ? Vad upptäckte A de Moivre 1718 ? Svaret på den sista frågan finner ni i Bengt Ulins bok om fibonaccitalen.
Iteration och rekursion kan med fördel tas upp i många av skolstadierna.

Jag tar fram några talföljder utan att skriva skrämmande formler och drar sedan några slutsatser om dessa talföljder.
Fibonacci 1: 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55
Fibonacci 2: 1 , 1 , 3 , 5 , 11 , 21 , 43 , 85 , 171 , 341
Theon 2: 1 , 2 , 5 , 12 , 29 , 70 , 169 , 408 , 985 , 2378
Theon 4: 1 , 2 , 7 , 20 , 61 , 182 , 547 , 1640 , 4921 , 14762
Studera dessa och försök finna den rekursion jag använt. Två av dem kan itereras fram på två sätt . Vilka ???
Fibonacci 1: är den välkända Fibonacciföljden som förmodligen är den mest omskrivna
i världen. Fibonacci 2: och Theon 4: är intressanta ty de avslöjar A de Moivres upptäckt.
Med Theon 4: kan kvadratroten ur fyra beräknas.
Tar vi vara på matematikhistorien ?
Läs gärna Bengt Ulins inlägg Skolmatematiken och fundera.

Sture Sjöstedt


Svara på inlägget ...

Innehåll: UD

Historik

Tidskriften Nämnaren började utkomma 1974 som kontaktorgan mellan lärarutbildare i matematik. Den gavs ut från SÖ:s fortbildningsavdelning vid Lärarhögskolan i Mölndal, som hade riksansvar för centralt producerad matematikfortbildning från lågstadiet till gymnasiet och för lärarutbildarseminarier i matematik. Publikationen blev omedelbart efterfrågad.

Redan första utgivningsåret erbjöds skolor att abonnera. Från läsåret 78/79 flyttades teknisk produktion och distribution till Utbildningsförlaget. Fortbildningsavdelningens riksansvar för matematikfortbildning upphörde och redaktionen flyttade läsåret 81/82 till Lärarhögskolan. Ett avtal om Nämnaren slöts 1982 mellan Utbildningsförlaget, SÖ och Institutionen Lärarhögskolan, Göteborgs Universitet.

1984 ersattes Lärarhögskolan av Institutionen för ämnesdidaktik i avtalet. När Utbildningsförlaget lades ned 1 jan 1991 och SÖ 1 juli samma år tog Institutionen för ämnesdidaktik över hela ansvaret för projektet, innefattande ansvar för målsättning, utveckling och förvaltning av innehåll, produktion av tidskriften, distribution och marknadsföring.

Nämnaren blev 1991 ett externfinansierat projekt inom institutionen med egen budget. Projektet har en oberoende ställning med nära kontakter med forskare och lärarutbildare i matematikdidaktik och matematik i Norden. Nämnarengruppen följer även utvecklingen inom Mathematics Education internationellt.

Sedan 1999 är Nämnaren en permanent verksamhet inom Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, som har som ett av sina huvudmål att trygga Nämnarens existens.

För att utveckla utgivningen enligt målsättningen har det löpande skett en omfattande rationalisering och kompetensutveckling, inte minst när det gäller ny teknik.

Det pågår ett Nämnarenseminarium, där ett stort antal personer (kanske 10 000) med olika kunnande "möts". Praktikern kan bli mer reflekterande - teoretikern kan få större förståelse och respekt för det som utvecklas i klassrummets matematikundervisning.

Nämnaren används i lärarutbildning, påbyggnadsutbildning, examensarbeten, fortbildning och lokal skolutveckling t ex arbetsplaneskrivning, utvärdering och uppföljning.

Följande moment kan uppfattas ur både elev- och lärarperspektiv:

* Matematikämnets innehåll
* Elevernas utveckling, lärande och kunnade i matematik
* Matematikundervisningens ramar, organisation och process
* Matematikundervisningens praktik

Inom projektet utvecklas och förvaltas

* innehåll i tidskriften Nämnaren, ca 2300 artiklar sedan 1974.
* innehåll i serien NämnarenTEMA, från början ett skolverksprojekt 1993-95.
* lärarkunnande i matematik med stöd av utgivning & Nämnaren på nätet med Nämnarens databas,
* innehåll och former för kompetensutveckling, i t ex lärarutbildning, påbyggnadsutbildning, lokal skolutveckling, internetstrukturer, forskning.

Innehåll: KW

Hundrarutor

Det finns ett antal olika hundrarutor som är framtagna efter önskemål baserade på att de ska användas på olika sätt.

Tom hundraruta
Aktiviteten Hur nära 100? genomförs på en tom hundraruta med två sexsidiga tärningar. Två elever slår varannan gång. De båda tärningarna visar längd och bredd i en rektangel som kan ritas var som helst där den får plats på hundrarutan. De båda faktorerna och produkten i varje slag kan antecknas utanför hundrarutan. Aktiviteten avslutas när det inte längre går att rita en rektangel som motsvarar de slagna talen. Eleverna ser då efter hur när 100 de har kommit. Utmana med frågan: Går det att placera rektanglarna smartare så det går att komma närmare 100?

Läs om det snarlika spelet Multirutor >>

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Insändare

 

Ibland får redaktionen synpunkter, inlägg och kommentarer från läsarna på olika artiklar i Nämnaren. Detta är något som vi uppskattar och uppmuntrar! Vi vill gärna få till stånd diskussioner och debatt! För att inte behöva vänta till nästa nummer av Nämnaren publicerar vi inlägg på webbplatsen.
De senaste inläggen ligger överst på varje dabattsida.

Hör gärna av dig med dina synpunkter och idéer! Vill du göra ett inlägg i någon diskussion eller lämna en synpunkt på något, skickar du ett mail till denna adress ...

Aktuella diskussioner

Dyskalkyli Nytt inlägg 10-11-26

Spetsutbildning Nytt inlägg 11-03-10

Släpp på sekretessen! Nytt inlägg 09-04-01

TIMSS-reaktion Nytt inlägg 09-04-01

Gymnasieskolans matematik Nytt inlägg 09-04-01

Rika matematiska problem

Målen i årskurs 3

Elevers tolkning av algebra Nytt inlägg 09-10-05

Avancerade räknare – hjälper eller stjälper?

Algoritmer Nytt inlägg 11-03-10

Slumpen och evolutionen

Innehåll: UD

Algoritmer

Algoritmdebatt
Svara på inläggen...


Skriftlig huvudräkning – framsteg eller katastrof? (pdf), Birgitta Rockström


Taluppfattning och lösningsmetoder i subtraktion (pdf), Bo Johansson


Svar från Lena Hoffman:
Skriftlig huvudräkning kontra algoritm

Jag gav ett gammalt nationellt prov, B1delen, som en test till en klass 9 för att se vad de skulle behöva träna mer på. Jag valde provet från 2009 och fick skrämmande dåligt resultat på tal 6, 91 - 19,8. Det var 9 stycken som hade fel svar på ett så förhållandevis lätt tal. Jag tittade igenom samtliga prov och sorterade i två högar. Den ena högen 10 st hade använt alternativa metoder = skriftlig huvudråkning och där var det 7 felaktiga svar. Den andra högen 12 st hade använt algoritm och det var 2 felaktiga svar varav det ena hade missat på 0,1 (slarvfel).
Skrämmande dåligt resultat för de som använt skriftlig huvudräkning. I varje fall för dessa elever har inte den skriftliga huvudräkningen fungerat över tid.
Det vore spännande att höra fler erfarenheter av detta.


Svar från Sture Sjöstedt:
Tabellen nedan har legat under algoritmer en tid (se längst ner på sidan). Nu skriver jag på andra ledden.
x 1 , 2 , 5 , 12 , 29 , 70 , 169 , 408 , 985 , ......
y 1 , 3 , 7 , 17 , 41 , 99 , 239 , 577 , 1393 , ......
A B A B A B A B A
Den som undersöker finner att villkoret 2*x² - 1 = y² är uppfyllt ovanför A och att villkoret 2*x² + 1 = y² är uppfyllt ovanför B.
Detta innebär att man kan lösa diofantiska ekvationer med hjälp av tabellen.
Den som vill veta mer kan skriva till sture.sjostedt@spray.se så kommer dokumentet TheonDebatt.

De Moivre gjorde en upptäckt som sedan glömdes bort , men den kan återuppväckas. Den finns i en något annorlunda form i H GASK:kompendiet som handlar om differentialekvationer. Godtycklig term kan beräknas med hjälp av t[k] = (r^k - s^k)/(r - s)
Gränsvärdet för kvoten t[k+1]/t[k]= r då k växer obegränsat.
Det ser teoretiskt ut , men man kan med hjälp av exempel visa detta redan i grundskolan. Den som vill veta hur jag vågar påstå detta kan skriva till sture.sjostedt@spray.se så sänder jag GASKDebatt
Väljer ni r=5 och s=3 ska inledningen vara
1, 8 , 49 , 272 , 1391 ,7448 , 37969 , 192032 , .......
Med ledning av de första kan man härleda en rekursionsformel. Kontrollera om gränsvärdet= 5.


Svar från Sture Sjöstedt:
I denna debatt har det skrivits om algoritmer.
Här följer ett räkneschema som löser ett klassiskt PROBLEM. Vilket?
1*1
2*3   1+1=2   1+2=3
5*7   2+3=5   2+5=7
12*17   5+7=12   5+12= 17
Nu har ni nog insett hur man kan fortsätta.

Sture Sjöstedt


Skriftlig huvudräkning är en katastrof för många elever Fredrik Westman

Elever har rätt att få lära sig räkna (pdf), Bengt Johansson

Debattartiklar från Nämnaren 1988-89 (pdf)

Varför nöja sig med mindre än att förstå algoritmer? (pdf), Jöran Peterson

Elever har rätt att få lära sig matematik Rolf Hedrén

Kan elever hitta på egna skriftliga räknemetoder? (pdf), Rolf Hedrén

Ska man lära sig algoritmerna Birgitta Rockström

Hjälp eleverna förstå matematiken i vågräta algoritmer (pdf), Jöran Peterson


Svara på inläggen...

Bäste läsare!
Vi tar gärna emot fler insändare!
Skriv till oss i vårt enkla formulär som inte är längre bort än ett klick!

Innehåll: RR

Slumpen och evolutionen

 

Svara på inläggen...


Svar från Bengt Mellin:

Avslutande inlägg från Bengt Mellin

Olle Häggström uppmanar mig i sitt senaste inlägg att jag skall "ta del av den evolutionsbiologiska litteraturen". Detta har jag redan gjort och gör så fortfarande. Enligt evolutionsläran är naturligt urval den dominerande faktorn bakom evolutionen och mutationer bidrar till processen. Vanliga exempel som framförs som bevis för dessa drivkrafter är färgförändringar hos fjärilar, antibiotikaresistans hos bakterier och sicklecellsanemi som ger skydd mot malaria.

Dessa exempel ger dock bara stöd för att arter kan förändras inom vissa gränser, så kallad mikroevolution. Man har dock genom bland annat datorsimuleringar gjort försök att teoretiskt bevisa att naturligt urval och mutationer även kan ge upphov till storskalig evolution. Dessa simuleringar är emellertid mycket förenklade och har ingenting med verkligheten att göra. Richard Dawkins visade sådana simuleringar i TV för ett antal år sedan, och de beskrivs också i hans bok "Den blinde urmakaren". Men hans streckfigurer var långt ifrån den komplexitet som kännetecknar levande varelser, och hans bevisföring innehöll också flera andra svagheter. Både Dawkins och Häggström – i sitt exempel med portkoden - undviker problemet med att varje mellanform måste ha ett ökat överlevnadsvärde. Som jag påpekat tidigare fungerar en portkod endast om alla siffror slås rätt. Om jag får feedback för att jag slår rätt siffra så förutsätter det att "den" som ger feedback också känner till slutmålet. Detta förekommer ej i naturen eftersom naturkrafterna är blinda och ej känner till något slutmål. Däremot förekommer det inom växtförädling och djuravel som är exempel på styrd evolution och som kan ge mycket snabba förändringar. Men det är enbart fråga om förändringar inom vissa gränser och sådana förändringar som är önskvärda för människorna. Växtförädling och avel leder på sikt till genetisk utarmning och försämringar för växterna och djuren.

Häggström säger i sitt förra inlägg att han redan i sitt första inlägg gett ett exempel på hur uppkomsten av komplexa system kan förklaras med Darwins evolutionslära. Jag citerar från hans första inlägg: "Biologin är full av intressanta exempel på sådana problem – ögats evolution är ett särskilt ofta diskuterat sådant – och kan utgöra nog så svåra forskningsproblem. Men hittills har inget sådant problem dykt upp i vilket evolutionsbiologerna kört fast." Detta är tyvärr det vanliga sättet för evolutionister att lösa svåra problem för evolutionsläran. I den litteratur jag har läst har jag inte sett ett enda exempel på att man försökt att ge en vetenskaplig förklaring på problemet med komplexa system. Man "löser" det genom att hänvisa till evolutions drivkrafter – det naturliga urvalet och slumpvisa variationer. Men om nu en evolution verkligen har ägt rum på vår jord så skulle fossilen innehålla mängder av mellanformer. Rent logiskt sett borde det också finnas massor av mellanformer bland dagens djur och växter. Men varken fossilen eller vår tids växter och djur vittnar om detta

Med detta avslutas denna debatt här

Bengt


Svar från Olle Häggström:

Sista inlägget i insändardebbaten om slumpen och evolutionen!

Bengt Mellin upprepar envist sin begäran om att jag skall ge exempel på komplexa system vilkas uppkomst på ett tillfredsställande sätt förklarats med Darwins evolutionslära, trots att jag redan i mitt första inlägg (och faktiskt också i min urprungliga artikel) explicit nämner ett sådant: ögat. För en närmare beskrivning går det bra att konsultera den biologiska litteraturen, som innehåller många tusen arbeten där forskare medelst olika kombinationer av exempelvis empiriska fynd, datorsimuleringar och sofistikerad matematisk modellering visar hur evolutionen av ögat, fågelvingen och andra komplexa organ kan gå till. Om vi för skojs skull vill vara lite patriotiska i sammanhanget skulle vi bland denna uppsjö av vetenskapliga arbeten kunna välja att studera Dan E Nilssons och Susanne Pelgers uppmärksammade artikel "A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve", publicerad 1994 i Proceedings of the Royal Society of London.

För att få en någorlunda överblick över detta fascinerande område kan det dock vara bättre att (åtminstone inledningsvis) konsultera något av de översiktsverk som finns att tillgå. Två av mina favoriter är Richard Dawkins "The Extended Phenotype" (1982) och Steven Pinkers "How the Mind Works" (1997), och jag vill varmt rekommendera dessa båda böcker. Den senare koncentrerar sig på utvecklingen av det kanske mest fantastiska och intrikata systemet i hela biologin: hjärnan och det mänskliga medvetandet.

Nu är måhända Mellin missnöjd över att jag åter ger litteraturhänvisningar istället för uttömmande egna förklaringar. Att jag måste göra på detta vis hänger ihop med en grundläggande asymmetri mellan å ena sidan kryptokreationister och "intelligent design"-anhängare, och å andra sidan företrädare för naturvetenskapen. Medan förstnämnda grupp bygger sin argumentation på klatschiga slagfärdigheter och slogans, så är de naturvetenskapliga argumenten av långt mer resonerande och djuplodande art, så till den grad att det helt enkelt inte är möjligt att göra dem rättvisa på det begränsade utrymme som Nämnarens insändarspalt erbjuder.

Om Mellin tar mina rekommendationer på allvar och ger sig i kast med att ta del av den evolutionsbiologiska litteraturen, så kan han emellertid inte vänta sig en fullkomlig detaljeringsnivå, där evolutionens exakta väg redovisas nukleotidpar för nukleotidpar. Och kanske kommer han då att utropa "Vad var det jag sa!". Men att på sådana grunder avvisa evolutionära förklaringar vore som att efterfråga en exakt beskrivning av vartenda steg Josef Stalin tog i sitt 74-åriga liv, och i avsaknad av en sådan hävda att det tydligen är obevisat att han överhuvudtaget funnits.

Med dessa litteraturtips till Mellin sätter jag för egen del streck i denna debatt. Jag tror och hoppas att Mellin är beredd och villig att lära sig mer om detta spännande ämne, trots att han därmed riskerar att förlora vad som uppenbarligen är hans favoritargument: hänvisandet (med formleringar som t.ex. "jag har dock hittills aldrig sett något sådant") till den egna okunskapen.

Olle


Svar från Arne Söderqvist:

Såsom jag uppfattat det uppstår mutationer slumpvis. Oftast leder en muterad gen till sämre fömåga för en varelse att överleva. Ibland, såsom när miljöbetingelserna förändras, kan en lämplig mutation innebära nya chanser för artens fortlevnad i form av en bättre anpassad ny generation. Naturen slösar med mutationer och de allra flesta av dem leder inte till positiva effekter. Det är alltså ingen speciell trajektoria utvecklingen följer utan varje ögonblick innebär nya försök med mest misslyckade och möjligen några lyckade försök. Betingelserna har ändrats på vår planet långt innan människan uppenbarade sig. Utan mutationer skulle inga arter kunnat anpassa sig eller ha utvecklats till andra, bättre anpassade arter.

Naturen bjuder dessutom på en helt annan metod att anpassa nya generationer, nämligen genblandningen vid sexuell förökning. Den som hänvisar till en "intelligent Skapare" har inte förklarat något i och med detta. Nästa naturliga fråga blir då varifrån denna härstammar. Att den alltid skulle ha funnits strider mot modern uppfattning om kosmologi.

Arne Söderqvist
Matematiklärare vid KTH-Syd


Svar från Bengt Melin:

Häggström hänvisar till en webbsida, eftersom han tycker att en diskussion om evolutionens drivkrafter inte hör hemma i en matematiktidskrift som Nämnaren. Jag håller med om det, men det var ju Häggström själv som startade diskussionen genom att skriva sin artikel om slumpen och evolutionen i Nämnaren och då måste diskussionen om innehållet i hans artikel föras i Nämnaren. Kärnfrågan är alltså om komplexa system kan uppkomma genom evolution utan någon intelligent styrning. Jag har hört många evolutionisters försök till att förklara hur detta går till, bland annat Richard Dawkins i sin bok "Den blinde urmakaren", men jag har inte kunnat se ett enda bra exempel på hur man har lyckats lösa problemet. Men det är möjligt att Häggström kan ge sådana exempel.

Bengt Mellin


Svar från Olle Häggström:

Suck. Mellin är inte precis behjälplig med att föra diskussionen framåt. När jag i mitt förra inlägg hänvisar till en webbsida där svagheterna i resonemangen i Michael Behes bok "Darwin's Black Box" exponeras med all önskvärd tydlighet, så svarar Mellin med att hänvisa till - hör och häpna - just denna bok. (Jag antar att det är den boken han syftar på; någon bok av Behe med titeln "The black box" finns inte.)

Olle


Svar från Bengt Mellin:

Häggströms artikel ger intrycket av att evolutionskritikerna tror att evolutionen enbart drivs av slumpmässiga mutationer utan feedback eller selektionsmekanism. Jag har dock inte stött på en enda evolutionskritiker som är så okunnig om evolutionsläran. Att det går oerhört mycket snabbare att slå rätt portkod med hjälp av feedback är nog alla - både förespråkare och motståndare till evolutionsläran - överens om. Men det är just feedbackmekanismen som har ifrågasatts av många vetenskapsmän, eftersom man menar att komplexa system ej kan uppkomma gradvis. En ökad överlevnadsförmåga kräver stora samtidiga förändringar, och sannolikheten för sådana är så små att metaforen med skrotupplaget och Boeingplanet trots allt är relevant, åtminstone i den bemärkelsen att i båda fallen är sannolikheten lika med noll. Michael Behe, författare till boken "The black box", och som för övrigt inte är skapelsetroende, använde sig av en råttfälla för att illustrera hur komplexa system är beroende av att alla delar finns på plats samtidigt för att systemet skall fungera. Behe kunde lika gärna ha använt sig av Häggströms portkod för att visa samma sak. Häggström tar i och för sig upp de här problemen för evolutionen, men löser det hela genom att påstå att "hittills har inget sådant problem dykt upp i vilket evolutionsbiologerna kört fast" (s. 30). Jag har dock hittills aldrig sett något sådant problem som man lyckats lösa.

Bengt Melin


Svar från Olle Häggström:

Mellin är uppenbarligen inte intresserad av att föra en fördjupad diskussion, då han ju inte ens bemödat sig med att läsa min artikel ordentligt. Om han gjort det så hade han på sidan 30 funnit följande passage, som besvarar hans invändning.

Av de förda resonemangen i detta avsnitt kan vi också dra följande lärdom. Det är en viktig uppgift för evolutionsbiologer att finna plausibla vägar mellan tidigare livsformer och de nuvarande, som dels innebär successiva förändringar i små steg, och som därtill har egenskapen att varje (eller nästan varje) steg innebär en förbättring av individernas överlevnadsduglighet och konkurrenskraft. Ty just det senare är ju vad som krävs för att feedbackmekanismen skall fungera. Biologin är full av intressanta exempel på sådana problem – ögats evolution är ett särskilt ofta diskuterat sådant – och kan utgöra nog så svåra forskningsproblem. Men hittills har inget sådant problem dykt upp i vilket evolutionsbiologerna kört fast och någon längre tid misslyckats med att finna rimliga utvecklingsvägar.

Dessa synpunkter förtjänar naturligtvis att utvecklas och fördjupas, vilket en rad författare gjort, men diskussionen hör knappast hemma i en matematiktidskrift som Nämnaren, varför jag avstår och istället hänvisar till denna webbsida.

Olle Häggström


Inlägg från Bengt Mellin:

Olle Häggström skriver i Nämnaren nr 3, år 2005, om slumpen och evolutionen. I sin artikel "Slumpen och evolutionen" försöker han bevisa att evolutionen är möjlig tack vare feedbackmekanismen som ökar evolutionshastigheten dramatiskt. Hela hans resonemang faller dock eftersom en portkod är ett exempel på ett system där alla delar måste finnas samtidigt för att systemet skall fungera. Det räcker med att en siffra är felaktig så blir det ingen feedback alls. Portkoden är en bra illustration på att avancerade system i naturen inte kan ha uppkommit genom naturligt urval och slumpartade mutationer.

Bengt Mellin
Lärare på Holavedsgymnasiet i Tranås


Bäste läsare!
Vi tar gärna emot fler insändare!
Svara på inläggen...

Innehåll: UD

Isometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber

Att rita kuber på ett platt papper tycker många är svårt. En bra hjälp är då att använda ett papper med snett förskjutna prickar som stöd.


Att se och tolka hur många kuber som är ritade kan också vara en stor utmaning. En bra övning är då att försöka bygga kroppar efter en förlaga:


Talen inom parentes berättar hur många multilinkkuber som ska användas. Låt eleverna använda färgpennor och måla de enskilda kuberna i figuren om de tycker att det underlättar för dem att se hur kuberna ska placeras.

Vilka av kropparna på prickpappret ovan är det som är byggda här?

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Journals and books

A central part of the NCM enterprise is the Nämnaren Project. The project is aimed at teachers, teacher trainers, researchers and the staff responsable for basic education, further education and development work - and consists of different parts:

Nämnaren
the journal for mathematics education, publishes four issues annually. Plans are made for a fifth issue in English. In December 2000 a new book was published, "Matematikk & undervisning, Norden 2000". On the occasion of the World Mathematics Year, 2000, the editors for the Nordic journals have decided to publish a book about "Mathematics education in the Nordic classroom. Year 2000". Studies at different ages are described - from six-year-olds to trainee teachers. The purpose is to stimulate communication concerning the development of mathematics as a subject in the Scandinavian countries. The book has been forwarded to all subscribers of Nämnaren as a gift to mark the occasion of the World Mathematics Year 2000.

Nämnaren on the web
inclusive of Nämnaren's data base, a searchable data base which can be located via the NCM web site. The data base contains an outline of approximately 2300 articles published since the start in 1974.

NämnarenTEMA
began with some smaller projects followed up by the National Agency for Education project for support and stimulance material for teachers (1993-95). The aim was to analyse the news, facilitate interpretation of the curriculum and evaluation, deal with the area of weaknesses in the field of Swedish mathematics education in compulsory and upper secondary schools documented in Swedish and international studies. The responsibility for this work was transferred in 1995 to the Nämnaren project. So far, four books have been published, and three more are in preparation. The series is a result of cooperation between researchers, teacher educators and teachers.

The Mathematics Biennial 2000 - Time For Mathematics
One of the first assignments of the NCM was to organise and implement the 11th mathematics biennial in Göteborg 27-29 January, 2000 - up to now the biggest biennial. 280 lecturers provided 334 programme points for 5000 participants.
 Three students were invited from every teacher training area; in return they brought exhibition materials about their own education. Special seminars were built into the programme for the exchange of experiences between 170 students from different universities, and between students and the NCM.
 A Research conference for 130 participants in collaboration with the Swedish Association for Mathematics Education Research, SMDF and NCM started. International researchers from 16 different countries participated and took part later in the biennial. The documentation is produced by SMDF with support from NCM.
 Ten discussion groups with a total of 500 participants were initiated within chosen problem areas where the possibilities for improvement are considerable. The conference site on the NCM web site will be available. The discussions will hopefully lead to a mapping of the needs of competence development and development work within the respective areas.

Innehåll: KW

Kommentarer till fiskproblemet, april 2013

Tävlingsbidrag har kommit från:
David Ström Lärare matematik/fysik Forum Ystad
Anna Schastnaya Lärare i matematik på Klara Norra Gymnasium, Stockholm
Vera P. Lilla Adolf Fredrik 4a Stockholm
Mattias Åman, Matematiklärare på Mediagymnasiet Nacka Strand
Ismail A. 9:an i Römosseskolan i Göteborg
Maryam P.
Andreas B.
Conny Thorsélius Lärare i matematik, fysik
Viktor H.
Lisa L.
Lena Jönsson, lärare i Källbrinksskolan i Huddinge
Ulme W.
Anton Z. i klass 4A och hans matematiklärare Ingegerd Carlsson på FridtjuvBergskolan i Ödeshög.
Niclas Larson Doktorand, fil. lic. Matematiska institutionen, Linköpings universitet
David Pettersson Lärare på Peder Skrivares skola, Varberg
Cecilia Christiansen
Eva Palmqvist, biologilärare med matte år 7-9 som sidoämne.
Josefin L. och Sara L.
Anders Enbom, Lärare i matematik, filosofi och psykologi, Komvux
Kurt Svensson Ma/No/Tk-lärare på Lorensbergaskolan i Ludvika.

Svaret är att den största fisken har mindre area än de två övriga tillsammans. (Var och en av dessa tre fiskar har mindre area än de två övriga tillsammans, vilket egentligen betyder samma sak. Detta påstående är ekvivalent med det i svaret.)

Viktor H. har också fastställt fiskarnas art. De måste vara lutfiskar eftersom de lutar i olika vinklar. ☺
Vad menas egentligen med att tre fiskar bildar en triangel?
Lisa preciserar det en aning: längdenr på fiskarna är sidorna i triangeln.
Kurt utvecklar det mera: Dom tre fiskarna ligger i en triangelliknande figur med parvis punktkontakt mellan undre käkspets nedre stjärtfena. Dessa tre kontaktpunkter får bilda hörn i en spetsvinklig triangel.
"Om min lösning är snygg vet jag inte." tvivlar Niclas L.
Kan det vara "så enkelt" att de tre fiskarnas längder betecknas med a, b resp c och därav blir längdskalan a:b:c. Eftersom de är likformiga blir deras areaskalor a^2:b^2:c^2. Sedan gäller ju cosinussatsen så att a^2=b^2+c^2-2bccosA där b och c och cosA alla är positiva. Alltså är a^2 garanterat mindre än b^2+c^2. undrar Conny T. Niclas, Conny och flera andra åberopar cosinussatsen. Den ger ett enkelt bevis av olikheter som a^2+b^2 > c^2. Ur tävlingssynpunkt har vi valt bort sådana lösningar till förstapriset då vi ville ha förklarningar som även grundskoleelever kan förstå.

Förresten, den som inte hade ett eget intressant bevis av olikheten kunde åberopa beviset i lösningen av februariproblem nr 3, där fiskproblemet formuleras. Vera P. och Eva P. har gjort det. Cecilia bevisar olikheten på ett sätt som liknar vårt bevis. Man utgår från Pythagoras sats och använder satsen som säger att om vinkeln mellan två sidor i en triangel minskas utan att sidornas längd ändras så minskar den motstående sidan. En gammal sats som få minns och ännu färre kan bevisa.

Elementa 1-24

Vårt problem handlar huvudsakligen om likformighet. Två punktmängder (figurer, kroppar…) är likformiga om det finns en likformighetsavbildning mellan dem. D.v.s. en avbildning där avståndet mellan två punkter multipliceras med en konstant skala > 0.

De flesta som lyckades förklara varför det råder samma förhållande mellan fiskarnas areor som förhållandet mellan kvadrater av triangelns sidor, använde formeln areaskala=längdskala2, men i vissa sammanhang skulle det vara mer bekvämt att åberopa andra principer som gäller vid likformigheten:
1. Likformighetsavbildning bevarar avståndsförhållanden, dvs. om vi har två par av punkter med avstånden a och b i en figur och deras bilder i den andra figuren har avstånden a’ och b’, så gäller a’/b’= a/b.
2. Den bevarar längdförhållanden, dvs. om vi har två kurvor med längder A och B i en figur och deras bilder i den andra figuren har längder A’ och B’, så gäller A’/B’= A/B .
3. Den bevarar arealförhållanden, dvs. om vi har två delområden med areor A och B i en figur och deras bilder i den andra figuren har areor A’ och B’, så gäller A’/B’= A/B .
4. Den bevarar vinklar. För två trianglar gäller också det omvända: har de lika vinklar, så är de likformiga.
Mycket annat bevaras under en likformighetsavbildning och det är lite som ändras. Två likformiga figurer kan vara olika stora och spegelvända mot varandra men i övrigt är de väldigt lika.

Några intressanta bidrag:
Matias Åman utgår från Pythagoras sats och hans lösning liknar en ordentlig lektionsgenomgång där viktigaste moment förklaras och betonas.
David Pettersson ersätter den största fisken med ett gummiband, ett experiment som säkert kan övertyga fler elever än en matematisk utläggning. Det skulle kunna följas av en förklarning med användning av svårare begrepp som vektorer derivata och monotona funktioner.
En mera traditionell laborativ undersökning, att klippa ut fiskarna och mäta dem, gjordes av Anton Z. under överinseende av Ingered Carlsson.
Viktor H. delar triangeln i två rätvinkliga och undersöker dem hjälp av Pythagorassatsen. Anna Schastnaya, Vera P. Cecilia C. m.fl. ersatte fiskar med geometriska figurer: kvadrater, rektanglar, trianglar eller ellipser vilkas areor kunde utryckas med kända formler och de visade att för dessa figurer gällde att den största figurens area var mindre än de övriga två tillsammans. Per analogi borde det även gälla fiskar. Princip nr 3 ovan skulle bättre förklara detta.

Nämnarens och Månadens problems priskommitté har ur ett flertal ungefär lika bra lösningar valt lösning inskickad av Kurt Svensson, Mattias Åman och ”metod 3” inskickad av Cecilia Christiansen.
De tilldelas priset: ett års prenumerationer av Nämnaren.
Kurt Svenssons lösning
Mattias Åmans lösning
Cecilia Christiansens lösning, metod 3

Leo Rubinstein
Innehåll: UD

Kompletteringar till Nämnaren nr 1

Nämnaren nr 1, 2010
 

Artikeln Talens dag lovade ett planeringsunderlag här på NpN.
Ladda ner dokumentet ...

Till Lennart Undvalls artikel finns här fler exempel på uppgifter.
Ladda ner uppgifterna ...

Här finns en länk till Niclas Larsons avhandling som han skriver om i sin artikel Myra på villovägar.
Till avhandlingen ...

Kompletteringar till Nämnaren nr 1

Nämnaren nr 3, 2010
 

Anette Jahnke som skrivit artikeln "Det handlar om symmetri" lämnar här med en läs och länklista med mer läsning för nyfikna.

Som vi lovat i numret kommer här Frode Rønnings artikel samt de länkar och plug-in som han hänvisar till.
Gå till artikeln och plug-in ...

Artikeln "Intensivundervisning med gott resultat" av P Lundqvist , B Nilsson, E-G Schentz & G Sterner kompletteras här med fler aktiviteter.


Kompletteringar till Nämnaren nr 1

Nämnaren nr 3, 2008
 

Här finner du extramaterial knutna till Nämnaren nr 1, 2009.

Fler referenser kopplat till artikeln TIMSS 2007 – En djupanalys av svenska elevers matematikkunskaper

Om arbetsminnet
Baddeley, A., D.(1986). Working memory. Oxford, UK: Oxford University Press.
Baddeley, A., D.(1996). Exploring the central executive. Quarterly Journal of ExperimentalPsychology: Human Experimental Psychology, 49A, 5-28.
Baddeley, A., D.& Hitch, G., J. (1974). Working memory. In Bower, G. (Ed.), The psychology of learning and motivation, 8, 47-90.
Logie, R., H.(1995). Visual-spatial working memory. Hove, UK: Lawrence Erlbaum AssociatesLtd.

Om aritmetik
Fischbein, E.,Deri, M., Nello, M. S. & Marino, M. S. (1985). The role of implicit modelsin solving verbal problems in multiplication and division. Journal for Researchin Mathematics Education, 16, 3-17
Fuson, K., C.(1992). Addition and subtraction. In Grouws, D., A. (Ed.), Handbook of researchon mathematics teaching and learning. New York: Macmillian Publishing Company.

GeoGebra - för de yngre.
Titta på de konstruktioner som beskrivs i Thomas Lingefjärds artikel.
Konstruktioner med GeoGebra

Material till Uppslaget – Jämförelse av kroppar.
Här finns arbetsbladet till aktiviteten i numrets uppslag.
Kopieringsunderlag "Jämför volym och area"

Kompletteringar till Nämnaren nr 1, 2012

Nämnaren nr 1, 2012
 

 • Ansök om stipendium för att besöka ICME-12 i Seoul, Sydkorea 8-15 juli 2012 ...
  Kleindagarna 2012 ...

 • Inledningsvis i Uppslaget:Procent i vardagen skriver författaren att hon tagit del av litteratur som också stärkte henne i beslutet att påbörja detta arbetsområde. Den litteraturen finns redovisad i ett kursarbete som finns tillgängligt nedan.

  Kursarbete ...
  Kopieringsunderlag och ytterligare uppgifter ...

 • Här fortsätter artikeln Konst och matematik av Gunnel Berlin med fler exempel:
  Läs artikelns fortsättning ...

 • Här en utvecklad text om strategiers begränsade effektivitet som är en del av Kerstin Larssons artikel Subtraktion:
  Läs texten ...

 • Nedanstående artikel är en utökad version av Svante Silvéns artikel i Nämnaren 2012:1 med samma titel. Här ges utöver ursprungsartikeln även uppgifter med facit.
  Läs artikeln ...

 • Ulrika Ryan skriver i Nämnaren nr 1 om IKT-arbete med yngre elever. Här kompletteras artikeln med en redovisning av arbete med Geogebra där eleverna får att lösa olika uppgifter med hjälp av koordinater på en skattkarta.
  Läs artikeln ...

 • I boken Matematikk & undervisning - Norden 2000 finns kapitlet "Bankbok som lärobok", av Lennart Högstedt. Kapitlet kan ses som ett komplement till "Uppslaget: Procent i vardagen".

  Läs artikeln ...

 • Birgitta Rockströms artikel Skriftlig huvudräkning – framsteg eller katastrof? är också ett inlägg i debatten om algoritmer på Nämnaren på nätets debattsida.
  Ta del av debatten ...

Kompletteringar till Nämnaren nr 2

Nämnaren nr 1, 2010
 

Galleri N: Björn Carlén ...

Artikeln Tio sätt att göra bråk levande finns i en längre version med referenser.
Ladda ner artikeln ...
I artikeln hänvisas också till aktiviteten Färglägg bråk.
Ladda ner aktiviteten ...

I artikeln Procesorienteret opgaveløsning i matematik hänvisas till ett skrivverktyg som kallas MatematiKan.
Läs mer om MatematiKan ...

Här finns en länk till konferensen som Lars Gustafsson skriver om i sin artikel Matematik och vuxna – rapport från en konferens.
En mer utförlig version av artikeln kan du läsa här ...
Rapportering från konferensen ...

Kerstin Hagland ger oss fler uppgifter där en tabell lämpar sig som lösningsstategi.
Ladda ner uppgifterna ...Kompletteringar till Nämnaren nr 2

Nämnaren nr 3, 2010
 

Sture Sjöstedt har läst Nämnaren nr 2 och skickat in tre olika kommentarer knutna till numret.
Kommentar till Nämnaren nr 2 ...
Vår kära konjugatregel ...
Tar vi vara på matematikens historia? ...

Therese Vegerfors och Hanna Skagerlund har skrivit en artikel i aktuellt nummer om sitt examensarbete som de fick Göran Emanuelsson-stipendiet för.
Läs hela examensarbetet ...

Uppslaget: Grodhopp kompletteras här med en beskrivning av hur aktiviteten kan lösas.
Läs tricket ...

Eleven Mogens Hestholm beskriver i sin artikel om ett mönster han hittat då han undersökte Fibonaccis talserie. Här analyseras hans arbete av Christoph Kirfel.
Läs Kirfels artikel ...

I artikeln Visualisering av intervall i musik ser Leif Bjørn Skorpen på hur matematik kan användas för att visualisera och analysera intervall, ackord och släktskap mellan ackord.
Lyssna och läs ...

Artikeln Noshörningstenen, skriven av Volker Berthhold, ger konkreta förslag till arbete, även om man
inte har tillgång till just noshörningstenar, som är en dansk marksten.
Läs Noshörningstenen ...

Vi har också samlat några tidigare artiklar om mönster. De är som vanligt också åtkomliga via artikelregistret, men med anledning av detta nummer har vi samlat några av dem så att det ska gå lätt att sätta samman ett eget material kring mönster.
Se listan ...

Kompletteringar till Nämnaren nr 3

Nämnaren nr 3, 2009
 

I samband med artikeln Interaktiva skrivtavlor – en möjlighet till ökad lust och lärande i matematik? finns här en attitydundersökning gjord i klassen.
Ladda ner undersökningen ...

På sista sidan av problemavdelningen finns en blå ruta som berättar om Katalin Földesis utförliga lösning på ett problem i Nämnaren nr 1, 2009.
Ladda ner lösningen ...

I artikeln Hvor mange kanter har en firedimensjonal terning? lovades en fördjupning här på nätet.
Se fördjupningen ...

Det finns en bilaga till artikeln Metatrianglar – trianglar med ögon.
Se bilagan...

Extramaterial till Kängurusidan finns här. Ladda ner...

Kompletteringar till Nämnaren nr 3

Nämnaren nr 3, 2010
 

Artikeln Burkexperimentet finns i en längre version, författarens masteruppsats....
I artikeln hänvisas också till aktiviteten Vilken burk rymmer mest?.

Med utgångspunkt i sin artikel Hur diskuterar du egentligen med dina elever? diskuterar Stefan Löfwall Ugnsproblemet.

Här finner du lösningar till problem 3713–3717 i problemavdelningen 174, i Nämnaren 2010/2.

En längre artikel om Martin Gardner finns också tillgänglig här. Artikeln är egentligen avsedd för publicering i Normat men vi har fått Ulf Perssons, författarens, löfte om att publicera den även på Nämnaren på nätet.

Extramaterialet till Lös en mordgåta med matematik finner du här:
– Modul 1
– Modul 2
– Modul 3
– Modul 4

Kompletteringar till Nämnaren nr 3

Nämnaren nr 3, 2011
 

Kompletteringar till Nämnaren nr 3

Nämnaren nr 3, 2008
 

Här finner du extramaterial, bilder för utskrift, andra artiklar med mera knutna till Nämnaren nr 3, 2008. Följande artiklar finns extramaterial till:

Även mästaren kan fela
Konkretion av matematik i de senare årskurserna
Elever med särskilda förmågor
Uppslaget: Laborera med rektanglar

Material till artikeln Även mästaren kan fela - en historisk uträkning.

Den akustiska/musikaliska bakgrunden
Se artikeln av Bengt Ulin i Nämnaren nr 2, 2003: Matematik i musiken.
På bilden av lutan på sid 53 visar den långa pilen avståndet mellan sadeln (vid stämskruvarna) och stallet (nere på locket).

Hur räknade Faggot?
Faggot använde sig av trigonometri. Så här gick han tillväga...

Hur räknade Barbour?
Barbours bok, Tuning and Temperament, kan man hämta på nätet. I den skriver han om Stråhles påfund och Faggots uträkning. Lägg till bokstaven P där MR skär OQ i figuren på sid 66. Bokstaven B ligger på band 6, där MR skär den vertikala linjen från O. Band 6 ska ge tonen F# om strängens grundton är C. Då ska MR/M6 vara lika med √2 .

Stråhles påfund
Figuren färdig för utskrift i A4-format.
Ladda ner figuren...


I artikeln Konkretion av matematik i de senare årskurserna berättar Åsa Hammarlund och Frida Wirén hur ett nytt laborativt arbetssätt växte fram då de fick ett Gudrun Malmer-stipendium. Åsa och Frida låter oss publicera/lägga ut ett smakprov av de dokument de arbetat fram och använt under projekttiden - och som de kommer att fortsätta att använda och vidareutveckla med nya elever. Samtliga dokument hör till området Samband och består av olika planerings- och bedömningsunderlag samt elevaktiviteter.
Begreppsdiagnos
Planering åk 8
Planering åk 9
Laboration: Kulikuligt
Temauppgift: Ring ring
Laboration: Är du negativ eller?
Bedömningsmatris
Provräkning
Reflektionsblankett

Om du är intresserad av att veta mer, utöver det som står i artikeln, är du välkommen att ta kontakt med Åsa eller Frida.
Asa.Hammarlund@helsingborg.se
Frida.Wiren@helsingborg.se


Med anledning av artikeln Elever med särskilda förmågor vill vi lyfta fram tidigare artiklar i Nämnaren:

Rita Barger: Begåvade elever behöver också hjälp
Arne Engström: Matematikbegåvningarnas revansch?
Inger Wistedt: En förändrad syn på matematikbegåvningar
Simon Wigzell & Anna Palbom: Utmaningar för understimulerade


Här kommer en kort instruktion för hur du använder räknaren TI83-84 till Uppslaget: Laborera med rektanglar.
Instruktion för användning av räknare

Kompletteringar till Nämnaren nr 4

Nämnaren nr 4, 2009
 

I samband med artikeln Ordbehandlare och matematikvektyg finns här en längre artikel skriven av Karsten Enggaard.
Ladda ner artikeln ...

Kompletteringar till Nämnaren nr 4

Nämnaren nr 3, 2010
 

Ola Helenius artikel Räkna på hawaiianska kompletteras här med förslag på fördjupningar och vidare läsning.

Artikel som behandlar intensivundervisning kompletteras här av Anna Pilebro Bryngelsson med exempel på aktiviteter.
Kompletteringar till Nämnaren nr 4

Nämnaren nr 4, 2011
 

 • Till artikeln Cirklar, liksidiga trianglar och rymdfigurer finns ett antal mallar för att tillverka olika polyedrar:
  Tetraeder ...
  Oktaeder ...
  Ikosaeder ...
  Dubbelpyramid ...

 • Här finns ytterligare några uppslag från boken Matte I Ljungby:
  Ljungby bredband ...
  Ljungby ambulans ...

 • Till artikeln Verkliga och konstruerade problem finns ett exempel på ett problem från Högskoleprovet:
  Ladda ner problemet ...

 • Till artikeln Läromedel som stöd eller hinder finns här som komplement författarens C-uppsats med samma titel:
  Ladda ner uppsatsen ...

 • Till Uppslaget Lek med tärningar finns en mall för att vika en kub.
  Ladda ner mallen ...

 • Som komplettering till artikeln Medelvärdenas släktskap och gestaltning av Pesach Laksman finns här uppgifter från en gymnasiekurs på Lerums gymnasium.
  Ladda ner uppgifterna ...

 • Ytterligare en komplettering till artikeln Medelvärdenas släktskap och gestaltning:
  Svante Silvén och David Ström
  Att resonera med sina gymnasieelever
  Läs artikeln ...

 • Bengt Ulin har kommenterat två artiklar i detta nummer: Medelvärdenas släktskap och gestaltning av Pesach Laksman och Proportioner och reguladetri av Lucian Olteanu.
  Läs kommentaren ...

Kompletteringar till Nämnaren nr 4

Nämnaren nr 3, 2008
 

Här finner du extramaterial knutna till Nämnaren nr 4, 2008.

Några kommentarer till artikeln Delbarhetsregler.
Jens Carstensen vill komplettera artikeln med några regler för delbarhet med 17 och 19.
Läs Jens komplettering

Material till Uppslaget – Tankeläsaren.
De fem korten som behövs till Binär tankeläsning finns här i större format. Skriv ut arken och kopiera upp till A3-format. Om du vill kan du göra egna ark där du skriver talen på respektive ark huller om buller. Det gör det lite svårare att genomskåda tankeläsningen.
Kopieringsunderlag talkort >>

Vad är Cuisinairestavar?
Cuisenairestavar: En fallstudie om Cuisenairestavar i användning

På Multimediabyråns webbplats finns en artikel om konkret matematik med Cuisinairestavar.
Se artikeln …

I artikeln Fraktaler - en fråga om upprepning finns uppgifter att arbeta med.
Här finns lösningar till fraktaluppgifterna.

Även till Jonas Halls Frågesport i historiens tecken finns lösningar.
Här finns lösningar till frågesporten.

Kontakta Nämnaren

Använd detta formulär när du vill komma i kontakt med Nämnaren.
Se även NCM:s medarbetarlista.

Kopia av Matematikpapper

De kopieringsunderlag du finner här kan du fritt använda i din undervisning. Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena Trygg.

För beskrivningar och förslag på hur matematikpapper kan användas, se Matematikpapper i undervisningen >>

Nytt: Tom hundraruta
Nytt: Positionskort
Nytt: Ansikten

1 cm-rutat papper
2 cm-rutat papper
3 cm-rutat papper
Papper med rutor 1,8 x 2,5 cm
Prickpapper
Prickpapper 2 cm
Isometriskt prickpapper
Isometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber
Triangelpapper, små
Triangelpapper, mellan
Triangelpapper, stora
Hexagonpapper, små
Hexagonpapper, mellan
Hexagonpapper, stora

Areamall
Koordinatsystem 1:a kvadranten
Koordinatsystem
Ograderat koordinatsystem
Geobräde, 5x5 pinnar, två stora
Geobräde, 5x5 pinnar, tolv små
Liksidiga polygoner
Pentomino
Tangram med 6, 8 och 10 cm sida
Kortspel Samma form, svarta former
Kortspel Samma form, röda former
Kortspel Samma form i olika färger
Kortspel Samma form och antal, en eller två former
Kortspel Samma form, färg och antal, en eller två former i olika färger
Fyrsidig formtärning

100-ruta, 0–99
100-ruta, 99–0
100-ruta, 1–100
100-ruta, 100–1
100-ruta, 0,01–1,00
200-ruta, 0–199
200-ruta, 1–200
200-ruta, 199–0
200-ruta, 200–1
Hundratriangel

Talkort 0–10
Talkort 1–30
Talkort 10–1000

Talblock 10
Tiorutor

Tallinje, 0 till 10
Tallinje, -10 till 10
Tallinje 0–100, flera olika tallinjer 0–100

Spelplan 1-2-3-2-1
Spelplan med 1 och 2 prickar
0 till 9 prickar ordnade som på Domino 9

Rektangelformationer för multiplikation

Termometer, -5 till 5
Termometer, -10 till 10
Termometer, -35 till 35

Bråkkort, från 1/2 till 12/12
Bråkcirklar
Bråkkvadrater
"Pizzor att bråka med"

Klockor med siffror
Klockor utan siffror
Klockor analog/digital

Underlag för cirkeldiagram
Spegelsymmetri
Slumptalstabell 0 till 9

Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Kontrollera att pdf:en inte skrivs ut med sidskalning.

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Kopia av Nämnaren på nätet

 
 

| Innehåll |

 
I förra numret återpublicerades artikeln Samtalsmiljöer av Edward Silver & Margaret Smith, den första i en serie av fyra. Dessa artiklar finns nu samlade och finns fritt tillgängliga. Vi rekommenderar er som går vidare med matematiklyftet att ta upp artiklarna för kollegiala samtal. Här finner du Samtalsmiljöer..

 
Omslagsbilden till detta nummer är gjord av Gabriele Meyer. Här och här finns
fler bilder och information.

 

Artikeln om imaginära dialoger kommer från Nämnarens norska syskontidskrift Tangenten.

 
Här och här finns länkar till artiklar om fysisk aktivitet och lärande.

 
Länk till svenska science centra.

 
Joakim Samuelssons artikel om matematikexperten i klassrummet bygger på denna forskningsrapport.

 
Pirjo Repo använder ett A4 som laborativt material i sin Sagt & Gjort. Här finns ännu ett förslag på arbete med A4.

 
Länkar till Uppslaget: SCB, Gapminder, Illuminations, Phet.

 
De namn som nämns och artiklar som refereras till i artikeln om Nämnarens första 20 år finner du inom kort här.

 
Svar och lösningar till problemavdelningen kommer du att finna här.


Uppslaget
Till Karin Landbloms uppslag om korrelation finns här arbetskort att skriva ut.
Du finner alla tidigare publicerade uppslag, inklusive det senaste, här.

 
Strävorna
Månadens fokus: geometri och resonemangsförmåga.

 
Matematikbiennalen 2016
Information och anmälan.

 

Innehåll: CF

Kursmålen för årskurs 3

I Nämnaren nr 2, 2008 diskuterar Olof Magne mål i matematik, med anledning av det pågående arbetet med mål och prov i årskurs 3. Vi hoppas att fler av våra läsare vill delta i diskussionen med inlägg på nätet, namnaren.ncm.gu.se

Svara på inlägget...


Inlägg från Argus:

Visst har lärare och planer betydelse.
Det är väl tydligt vad uppnåendemålen från 94 och framåt lett till.
Sveriges lärare borde få ta ställning till några olika förslag med goda mål att uppnå (Innan nästa kursplan skrivs).
De får gärna innehålla intensitetsaspekter.

Argus


Inlägg från Annonym:

Att säga "I analysen av Skolverkets förslag är vår bedömning att målen ligger alldeles för högt. Bara eleverna över medianen skulle nå alla de föreslagna målen." känns som att kasta in handduken och acceptera det som skolan just nu råka prestera. Är det inte just det som man vill ändra på? Först sätter man upp de mål man VILL nå. Sedan bygger man upp och bedriver utbildning av både lärare och elever så. Eleverna idag är rimligen inte mindre kapabla än de för 30 år sedan. Borde inte målen och lärarna kunna ha något slags inverkan på resulaten?

Annonym


Inlägg från Argus:

Olof Magne har rätt.

 • Den svenska mål och kunskapsrelaterade modellen har inte givit de svenska eleverna tillräckligt goda resultat
 • Medicinen är att även i planerna ta hänsyn till elevernas förmåga och ambition

  Ett förslag i denna riktning kan vara att ”nästa” kursplan ger mål av tre typer:
  ..baskunnande för alla
  ..merkunnande för många
  ..djupkunnande för intresserade

  Dessa fastställes på ämnets olika områden och ges kontinuitet genom att återkomma under åk F, 3, 6 och 9. Elev och lärare utformar en lämplig blandning av de tre måltyperna för att befrämja elevens utveckling.

  Mamors / Argus

  PS Vilken typ av kursplan som kan åstadkomma detta överlåtes till kursplaneskrivarna att avgöra.


  Inlägg från Arne Engström:

  Som ett led i att förbättra måluppfyllelsen i grundskolan har regeringen förutskickat införandet av nationella mål och prov i årskurs 3. Skolverket har fått i uppdrag att ta fram mål och dessa är överlämnade till regeringen. Proven har Skolverket gett PRIM-gruppen vid Stockholms universitet i uppdrag att utforma.
   
  Jag ska inte här diskutera om mål och prov i årskurs 3 är bra eller dåligt, önskvärt eller förkastligt. Dessa olika uppfattningar har framförts av andra i olika sammanhang. Jag ska i stället försöka illustrera dilemmat som uppstår när man försöker ta fram mål och prov i årskurs 3.

  Läs hela inlägget ...


  Bäste läsare!
  Vi tar gärna emot fler insändare!
  Svara på inlägget...

  Innehåll: UD

 • Kängurulotteriet 2008

  Det är av stor vikt att vi som arbetar med Kängurutävlingen får veta hur det har gått i tävlingen. Vilka uppgifter var svåra, vilka var lätta, låg uppgifterna ordnade på ett bra sätt, hur var fördelningen mellan pojkar och flickor, allt sånt behöver vi få veta för att göra Kängurutävlingen bättre.

  För att uppmuntra till ökad redovisning av deltagare och resultat i tävlingen lottar Känguru-kommittén varje år ut ett antal bokpris bland de som redovisat detta. Nämnarens Kängurusida finns också på webben.

  Bland dem som redovisat har vi dragit följande vinnare:

  Katrinedalsskolan, Karlskoga
  Vislandaskolan, Vislanda
  Glumslövs skola, Glumslöv
  Tenhultsskolan, Tenhult
  Ånestadsskolan, Linköping
  Forsdalaskolan, Lycksele
  Gymnasieskolan Vipan, Lund
  Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona
  Alléskolan, Hallsberg

  En bok kommer på posten!
  Vi önskar alla ett fint sommarlov.

  Litteratur

  Litteraturen, som ur en eller annan aspekt tar upp nyanlända elever, presenteras i omvänd kronologisk ordning. Med andra ord, de senaste publikationerna överst på sidan.

  Saknar du någon litteratur, hör av dig till Elisabeth Rystedt, mail: Elisabeth.Rystedt@ncm.gu.se  Flerspråkighet som resurs
  Björn Kindenberg (2016)
  ISBN 9789147122073

  I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Här beskrivs, bland annat med hjälp av det aktuella begreppet translanguaging, hur flera språkliga resurser kan stötta flerspråkiga elevers lärande. I boken beskrivs också olika teorier om andraspråksutveckling och hur dessa kan stödja lärare att utveckla den egna undervisningen. Bokens syfte är att visa hur flerspråkighet kan användas som resurs för undervisning i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning och vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare. Ett kapitel handlar specifikt om matematik och då inom vuxenutbildning. Kapitlet är dock mycket intressant även för matematiklärare inom grundskolan eftersom stora delar av innehållet är överförbara till samtliga skolformer.  Skolans möte med nyanlända
  Pirjo Lahdenperä och Eva Sundgren (2016)
  ISBN 9789147122196

  Boken Skolans möte med nyanlända beskriver hur skolan kan utveckla mottagande och undervisning av nyanlända. Boken bygger på verksamhetsnära forskning med praktisk-pedagogisk inriktning. Den ger bland annat goda exempel på interkulturell och språkstödjande undervisning. Boken tar bland annat upp frågor som: Vad innebär det att möta nyanlända elever? Hur ser sammanhang och betingelser ut för en lyckad undervisning och inkludering? Hur kan arbetet med nyanlända enligt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklas?  Diamant – diagnoser i matematik
  Ett kartläggningsmaterial baserat på didaktisk ämnesanalys
  Madeleine Löwing (2016)
  ISBN 9789173468930

  I denna forskningsrapport beskrivs hur det nationella diagnosinstrumentet Diamant har utvecklats. Diagnoserna utgör ett bedömningsstöd avsett att hjälpa lärare följa elevers kunskapsutveckling i matematik och täcker in den mest grundläggande matematiken för grundskolan. Den didaktiska ämnesteori som ligger till grund för konstruktionen av diagnoserna presenteras i rapporten. Författaren visar också hur didaktisk ämnesanalys kan användas som metod både för att ge diagnosmaterialet en vetenskaplig grund och för att analysera elevers diagnosresultat så de kan användas formativt.

  Till rapporten >>  Att undervisa nyanlända: Metoder, reflektioner och erfarenheter
  Anna Kaya (2016)
  ISBN 9789127146648

  Att undervisa nyanlända elever är en utmaning. De nyanlända eleverna ska utveckla samma förmågor som alla andra elever i den svenska skolan med den skillnaden att de till stor del ska göra detta på ett, för dem, nytt språk. Det ställer höga krav på eleverna och ännu högre krav på den undervisande läraren. Speciellt med tanke på att man inte alltid har ett gemensamt språk att kommunicera på. Utifrån de framgångsfaktorer som forskning visat vara gynnsamma för flerspråkiga elevers lärande beskriver Anna Kaya de teorier hon grundar sin undervisning på, vilka lärare och forskare hon har inspirerats av och hur hon gjort rent konkret för att omsätta det hon läst och tagit del av i praktiken.  Allmänna råd: Utbildning för nyanlända elever
  Skolverket (2016)
  ISBN 9789175592251

  De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever syftar till att stödja arbetet med mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever. Råden är rekommendationer om hur kommuner och skolor kan eller bör handla och är tänkta att fungera som ett praktiskt och stödjande redskap i arbetet.

Vissa avsnitt gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, medan andra är riktade mot gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Råden kan också ge viss vägledning för arbetet med nyanlända elever i förskoleklassen och fritidshemmet.


  Nyanlända – aktuell statistik november 2015. PM.
  Skolverket (2016)

  I denna promemoria presenteras uppgifter om nyanlända i åldern 1–18 år, hämtade från Migrationsverkets statistik.
  Läs PM >>  Math Maze
  Farid Nolen (2015)
  ISBN 9789198233100

  En lärobok helt uppbyggd av exempel och övningar och som inte innehåller någon text alls. Därmed krävs inga som helst förkunskaper i språk.
  Se även webbplatsen Math Maze >>  Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering
  Nihad Bunar (red) (2015)
  ISBN 9789127142367

  Boken är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin innehåller bidrag från svenska forskare inom tvåspråkighet, pedagogik, lingvistik och barn- och ungdomsvetenskap. Forskarna sammanstrålar kring ett antal slutsatser och förslag om hur skolans mottagning av nyanlända kan organiseras.  Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever
  Skolverket (2015)
  ISBN 9789175590462

  Stödmaterialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. Det finns även olika exempel för att konkretisera hur elevernas olika behov av studiehandledning på modersmålet kan utformas.

Materialet vänder sig i första hand till rektorer, lärare och studiehandledare i de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan men alla som arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska kan ha nytta av materialet.  En bra början – mottagande och introduktion av nyanlända elever
  Tore Otterup & Gilda Kästen-Ebeling (red) (2014)
  ISBN 9789144084862

  I En bra början har både teoretiker och praktiker bidragit med sina kunskaper och erfarenheter med syfte att sprida vetande om hur mottagande och introduktion av nyanlända elever ska kunna göras på bästa sätt, så att eleverna får en bra och gynnsam start på sin skoltid i Sverige.  Utbildningen för nyanlända elever
  Skolinspektionen (2014)
  Diarienummer 2012:5760

  Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt.  Nyanlända elever – en kunskapsöversikt
  Språkforskningsinstitutet (2014)

  Kunskapsöversikten består av kortfattade sammanfattningar av forskning, utvärderingar och myndighetsrapporter. Urvalet är gjort med tyngdpunkt på litteratur från de senaste tio åren som rör mottagande, undervisning, organisering och uppföljning av utbildning för nyanlända elever.
  Läs pdf >>


  "Welcome to Sweden”: Newly arrived students’ experiences of pedagogical and social provision in introductory and regular classes
  Jenny Nilsson & Monica Axelsson (2013)

  Education for newly arrived students in Sweden is commonly organised in introductory classes, providing a basis for transition to the mainstream system. Focusing on the hitherto underinvestigated question of how newly arrived students experience the time in and transition between introductory and regular classes, we analyse the social and pedagogical resources these two contexts provide based on interviews with students who arrived during the last years of lower secondary school. The research was conducted during 15 months at three schools in municipalities of different sizes, comprising 82 days of participant observation, 16 interviews with teachers and 61 semi-structured interviews with 22 students.

  Ladda ner paper >>  Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
  Skolverket (2012)
  Best nr 12:1267

  Fokus i kunskapsöversikten är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan elever och lärare. Frågor som vilka arbetssätt som kan stärka de flerspråkiga elevernas dubbla inlärningsprocesser och vilka verktyg som kan hjälpa läraren att bättre möta flerspråkiga elever tas upp i boken. En viktig utgångspunkt i översikten är att flerspråkighet är en tillgång både för individen och för samhället och att flerspråkighet i sig inte är ett problem för inlärning.

  Boken kan laddas ner som PDF eller beställas från Skolverket (30 kr feb 2017) >>  Kulturmöten i matematikundervisningen: exempel från 41 olika språk
  Wiggo Kilborn & Madeleine Löwing (2010)
  ISBN 9789144054889

  Talens uppbyggnad skiljer sig avsevärt mellan olika språk och kulturer. I många stycken kan vi se det som andra sätt att tänka och tala matematik. För lärare i den svenska skolan kan detta vara problematiskt eftersom de inte känner till de metoder som eleverna och deras familjer har erfarenhet av och kunskap om från tidigare skolgång i sina hemländer. I boken lyfter författarna fram likheter och skillnader när det gäller skolans matematikundervisning i relation till elever med utländsk bakgrund. Områden som behandlas är bl a tal och begrepp, talens namn, grundläggande aritmetik samt klockan och kalendern. Bland språken finner läsaren arabiska, bosniska, dari, engelska, kinesiska, pashto, somaliska, spanska, tigrinska och vietnamesiska.  Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan
  Nihad Bunar (2010)
  ISBN 9789173071710

  Nihad Bunar, sociolog vid Stockholms universitet har på uppdrag av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och Skolverket sammanställt aktuell svensk forskning om nyanlända elever och deras lärande. Han gör det också i ljuset av internationell forskning och bidrar med sina egna slutsatser och reflektioner.  Språk, kultur och matematikmöten
  Madeleine Löwing & Wiggo Kilborn (2008)
  ISBN 9789144029955

  Svensk skola har under senare år blivit allt mer mångkulturell. Detta gäller inte minst inom skolans område där många elever har invandrarbakgrund. Variationen mellan olika skolor och kommuner är emellertid stor. Enligt såväl svenska som internationella undersökningar vet vi också att elever med invandrarbakgrund inte lyckas lika bra i matematik som sina svenska kamrater. En orsak till de invandrade elevernas tillkortakommande i svensk skola är att de lärargrupper de möter saknar kunskaper om vad det innebär för en elev att möta en ny kultur och att lära sig matematik på ett andraspråk. Vad händer med matematikinlärningen under tiden och vilken roll spelar modersmålet vid inlärning av nya begrepp?


  LT

  Hämta vid behov Adobe Reader
  (i nytt fönster)
  .

  Länkar i nr 1, 2007

  Länkar i nr 2

  Länkar i nr 2, 2006

  Länkar i nr 2, 2007

  Länkar i nr 3

  Länkar i nr 4

  Länkar i nr 4

  Länklista Symmetri

  Nämnaren nr 3, 2010
   

  Böcker att läsa:
  • Hillary Devonshire: Symmetri. Aktiviteter att göra tillsammans med barn. Berghs, 1995.
  • Magdoln Hargittai och Istvan Hargittai: Upptäck Symmetri. Fina bilder av symmetri i naturen, i bruksföremål, i hantverk och konst. Natur och Kultur, 1998
  • Bengt Ulin: Matematisk design i naturen. Artikeln ”Att finna matematikspår i naturen” i Nämnaren 2007:1 har exempel ur boken. Telleby, Järna (2007).
  • Keith Devlin: Mathematics – The Science of patterns. Här betraktas matematiken som vetenskapen om mönster inom olika områden som tal, förändring och rörelse, form osv. Boken har ett kapitel om symmetri. Scientific American library, New York. (1994).

  Tidigare artiklar i Nämnaren kan sökas i Nämnarens artikelregister http://ncm.gu.se/artikelsok.

  I dokumentationerna från tidigare matematikbiennaler, bl a i Dokumentation av 11:e Matematikbiennalen, Göteborg, 2000:
  • 12: Thomas Martinsson. Symmetri – skön matematik för många sinnen.
  • 13: Bengt Ulin. Symmetri – centralt men eftersatt
  • 14: Bengt Ulin & Carl-Olof Fägerlind. Med passare och linjal till geometrins hjärtpunkt

  http://matematikbiennalen.ncm.gu.se/ finns dokumentationer från matematikbiennalerna 2004-2010

  På webben:
  • Utbildningsradion
  http://www.ur.se/Ung/Amnen/Matematik/Symmetri/ http://www.ur.se/Mega/Matteverkstad/Monstermakaren/
  • En illustrerad lektion, i form av en liten film med övningar om spegelsymmetri: http://www.linkslearning.org/Kids/1_Math/2_Illustrated_Lessons/
  • En enkel förklaring av symmetri, med fördjupning och frågor: http://www.mathsisfun.com/geometry/symmetry.html
  • Ett program för att rita figurer med bestämd symmetri: http://www.mathsisfun.com/geometry/symmetry-artist.html
  • En webbplats med mycket trevlig och konkret geometri: http://euler.slu.edu/escher/index.php/Math_and_the_Art_of_M._C._Escher
  • Material tänkt för skolarbete (material för ”High School” kan användas i grundskolan), med text och arbetsblad om bl a symmetri: http://euler.slu.edu/escher/index.php/High_School_Materials#Part_III_.E2...
  • Skapa egna tapetmönster: http://escher.epfl.ch/escher/ Du väljer en av de 17 möjliga symmetrierna för tessellering av planet (tapetmönster), och ritar sedan en liten bild. Vips täcker det hela planet ... Du kan spara din design

  Youtube:
  • Symmetrier kan representeras eller uttryckas på olika sätt, med matematiska termer (t ex reflektion, rotation, translation, glidreflektion), med konkreta konstruktioner eller via drama, dans, rörelser, filmer osv. På youtube finns elevarbeten (sök på ”mathematics symmetries”), men också lärare som berättar om symmetri.
  • Symmetry, reality's riddle, Marcus du Satoy, professor i matematikens popularisering Oxford: http://www.youtube.com/watch?v=415VX3QX4cU

  Från NCM:s aktuellt:
  • Symmetribegreppet i focus. Om aktuell matematisk forskning kring symmetri: http://ncm.gu.se/node/3413
  • Förutseende matematik. Om matematikernas förmåga att skapa nya matematiska objekt och strukturer som kan förutsäga existensen av mönster och fenomen i verkligheten. Med ett aktuellt exemplet från forskning om komplexa symmetrier: http://ncm.gu.se/node/4176

  Texter tillgängliga på webben:
  • David Hallgren: Vad är symmetri? Om matematik bakom symmetrier, relativt abstrakt: http://www.davidhallgren.se/privat/symmetri/whatissymmetry.html
  • Marcus du Sautoy: Sexy maths: in search of the poetry of Muslim symmetry. Galois’s group theory allowed mathematicians to articulate the theory of symmetry. Ur The Times: http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article6274680...
  • Marcus du Sautoy: Sexy Maths: the symmetry of sneezing.Viruses blight many people's lives in winter but the molecular structure of many are things of mathematical beauty. Ur The Times: http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/article5314838...
  • En systematisk matematisk text om symmetri:
  http://euler.slu.edu/escher/index.php/Introduction_to_Symmetry  Lösning adventsproblem 1 december 2012  Nio tomtenissar klär på sig; tre har gröna jackor, tre har blåa och tre har röda. Det finns också tre luvor i varje färg. Para ihop varje nisse med en luva så att alla par skiljer sig åt.

  Lösning
  Vera P. 4a i Lilla Adolf Fredrik Stockholm, klass 5B på Kopperskolan i Stenungsund, Jesper L. i Vårgårda, Elisabeth S. i Karlskrona, Klass 2B i Viksskola på Värmdö, Linnea H. år 6 på Täby Friskola, Ella W., Jennie A. Hanna J; Emelie; Erika R. Fridaskolan; Maja & Clara; Cornelia S. 4A ; Samuel, Josh, Martin, Tor och William i år 4 Trägårdsstadsskolan i Tullinge; Gabriel H. i Gävle; Dew E. B. samt Katarina I. i Fredrikshov skickade in lösningar.

  Här har vi nio tomtenissar, i gröna, blåa och röda jackor.

  Det är lätt att skilja tomtenissar i gröna jackor från de i blåa jackor och de i röda jackor, men de som har jackor av samma färg kan inte skiljas åt. Då sätter vi på dem luvorna.

  Nu kan vi se skillnad på alla. Det finns inte två nissar här som ser likadana ut.


  Lösning adventsproblem 10 december 2012  Vilka figurer kan dölja sig bakom korten? Vilka är möjliga? Vilka är inte möjliga?

  Lösning
  Svar:
  Det kan tex vara kvadrat, cirkel och romb. Men exempelvis en liksidig triangel kan inte vara någon av de figurer som sticker ut underifrån något av korten.


  Det har kommit svar och lösningar från fyrorna i Glanshammars skola i Örebro kommun, Elin A, Linnea W och Albin T på Täby Friskola åk 6 samt Gustav S. i 7B på Henåns skola.

  Så här skriver fyrorna från Glanshammar:
  1) Möjliga: Kvadrat, Triangel, 4-hörning, Rektangel, 8-hörning, 6-hörning, 5-hörning
  Inte möjliga: Cirkel, Oval, Stjärna, Kub
  2) Möjliga: Oval, cirkel
  Inte möjliga: Kvadrat, Triangel, Rektangel, Stjärna, 8-hörning, 4-hörning, 6-hörning, 9-hörning
  3) Möjliga: Triangel, Stjärna, 7-hörning, 4-hörning
  Inte möjliga: Cirkel, Rektangel

  Lösning adventsproblem 11 december 2012  På en vanlig tärning finns ettan alltid mittemot sexan, tvåan mittemot femman och trean mittemot fyran. Hanna slår en röd och en grön tärning. Hon multiplicerar antalet prickar på tärningarna och skriver upp resultatet. Sedan vänder hon den röda tärningen upp och ner, multiplicerar åter antalet prickar och antecknar resultatet. Hon gör samma sak efter att ha vänt den gröna tärningen och slutligen en fjärde gång efter att ha vänt den röda tärningen tillbaka. Därefter adderar hon produkterna. Vilken är den största summan, hon kan få på detta sätt?

  Lösning
  Det har kommit svar och lösningar från Klass 5B på Kopperskolan i Stenungsund, Hjalmar U. och Jacob N. i Solhemsskolan, klass 5 i Brattåsskolan, Erika och Erika i 6c på Parkskolan i Laholm samt från Vera.

  Svar: 49.
  49 är både den största och den minsta summan Hanna kan få.
  Summan av antal prickar på ett par sidor mittemot varandra på en tärning är alltid 7, (1+6= 2+5= 3+4= 7). När Hanna slår sina två tärningar och får r prickar på den röda och g prickar på den gröna, så finns det på tärningarnas undersidor 7-r respektive 7-g prickar. Hanna får i tur och ordning följande fyra produkter: r*g, (7-r)*g, (7-r)*(7-g) och r*(7-g). Vi tillämpar den distributiva lagen för addition och multiplikation (många kan den utan att minnas att det heter så) och vi får fram att summan av Hannas produkter är: r*g + (7-r)*g + (7-r)*(7-g) + r*(7-g) = (r+(7-r)) * (g+(7-g)) = 7*7 = 49. Summan blir 49 oberoende av hur tärningarna faller.

  Ett exempel: Hanna kastade tärningarna och fick en trea på den röda tärningen och en femma på den gröna. På undersidan på den röda tärningen måste det vara en fyra medan på undersidan av den gröna en tvåa. Produkterna blev 3*5, 4*5, 4*2 och 3*2.


  Lösning adventsproblem 12 december 2012  Finns det två tresiffriga tal vars summa är fyrsiffrig och där alla siffrorna i dessa tre tal är olika?

  Lösning
  Svar: Ja, det finns en handfull par av tresiffriga tal som har dessa egenskaper.
  Några exempel är 423+675=1098 eller 784+269= 1053.
  Man kan bevisa att den fyrsiffriga summan måste vara ett av de följande: 1089, 1098,1026,1035, 1053, 1062, 1206, 1305, 1503 eller 1602.
  Till varje av dessa 10 tal kan ett par tresiffriga tal väljas på flera sätt, t.ex. 324+765=637+452=1089 eller 743+859=843+759=1602.

  Det har kommit svar och lösningar från Petronella i klass 5B på Kopperskolan i Stenungsund, 6A på Centralskolan i Malung, klass 4da grupp1 på Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm, Wilhelm L., Moa, Ronja och Hannah, Amala, Wilma och Stella, Pauline & Marit, Elin och Minnah, Therese och Rebecca i 8C på Sätilaskolan, Vera P., Mattegrupp år 8 på Täby Friskola, Filippa på Jonstorpsskolan i Höganäs samt William O. i 5A.
  De flesta skickade lösningar med summan 1089 eller 1098 men mattegruppen i Täby skickade också ett av de svårare exemplen: 743+859=1602.


  Lösning adventsproblem 13 december 2012  Tomtefar bakar pepparkakor till julmarknaden. Han funderar över priset på kakorna och summerar för varje rad och kolumn. Men vad kostar gubben, stjärnan, hjärtat, granen och cirkeln var och en för sig?

  Lösning
  Det har kommit 30 svar från enskilda, klasser och grupper. Flera förklarar också hur de tänker. Först beräknar man hur mycket gubbarna kostar, sedan stjärnor och cirklar och sist hjärtat och granen.
  Svar:
  Gubben 4
  Stjärnan 3
  Hjärtat 1
  Granen 8
  Cirkeln 5

  Det har kommit 27 svar från enskilda, klasser och grupper. Flera förklarar hur de tänker och räknar och eftersom alla svarar rätt så kanske det just här inte behövs några förklaringar.


  Lösning adventsproblem 15 december 2012  Tomtemor har gjort egna kolor och lagt fram dem för provsmakning, var och en vid en siffra. Chokladkolan ligger vid ett jämnt tal. Hallonkolan ligger mellan nötkolan och lakritskolan. Lakritskolan finns vid en röd siffra. Vaniljkolan har ett udda tal. Nötkolan finns inte vid de tre sista siffrorna.

      1    2    3    4    5

  Kan du lista ut vilka kolorna är från vänster till höger?

  Lösning

  De ligger i följande ordning: 1: nötkola, 2: hallonkola, 3: lakritskola 4: chokladkola, 5: vaniljkola.

  Svar har kommit från Från Vera och från Oskar J., klass 5B; Kopperskolan, Stenungsund; Måns A.; Alexander W.; Casper M. i Fridaskolan; Adam Jönsson som går i 5B på Kalmarsundsskolan i Kalmar samt Emilia.A, Rick.Ö, Natti.S, Steff. S, Tugce.G Klass 6b Bergshamraskolan Solna.

  Vera sammanställer alla möjligheter i en tabell och utesluter steg för steg alla möjligheter utom den som är svaret. Här återges hennes resonemang med ord bara.
  Chokladkolan ligger vid siffran 2 eller 4 (jämnt tal)
  Hallonkolan vid 2,3 eller 4. (Ej 1 eller 5 eftersom den ligger mellan 2 andra)
  Lakritskolan vid 2 eller 3. (röd siffra)
  Ingen annan kola än vaniljkola kan ligga vid 5 alltså vaniljkola ligger där.
  Då kan bara nötkola ligga på 1.

  Lösning adventsproblem 16 december 2012  Emil, Ida och Anton knäckte nötter och lade skalen i varsin hög framför sig. För varje nöt blev det 4, 5 eller 6 skalbitar. Emil knäckte dubbelt så många nötter som Anton medan Ida knäckte hälften så många som Emil och Anton knäckte tillsammans. Efteråt hade Ida och Anton lika många skalbitar var och tillsammans hade de en skalbit mer än Emil hade. För hur många nötter blev det 5 skalbitar?

  Lösning
  Svar 1.

  Skalen hör till nötter och nötter hör till julen, därför räknar vi skalbitar idag!

  Svar har kommit från Vera samt Klass 5B, Kopperskolan, Stenungsund.

  Låt A vara antal nötter som Anton knäckte. Emil knäckte 2A nötter, Ida (A+2A)/2 =1,5A nötter.
  För Anton kunde det bli som mest 6A skalbitar, för Ida som minst 4*1,5A=6A. Men Anton och Ida hade lika många skalbitar till slut vilket bara kan betyda att de hade just 6A skalbitar var, alltså fick Anton 6 bitar av varje nöt och Ida 4 av varje. Emil hade en skalbit färre än Anton och Ida tillsammans, alltså 6A+6A-1=12A-1 bitar från sina 2A nötter. Det kan bara betyda en sak, att han fick 5 skalbitar av en nöt och 6 av varje av de övriga.

  Lösning adventsproblem 17 december 2012  En kub med sidan 4 kan delas i 64 småkuber (1x1x1) om man skär den med 9 snitt. Hur gör man? Om man får arrangera om bitarna efter varje snitt, kan man då dela den i så stora bitar med färre snitt? Hur många minst? Kan man veta att ingen kan göra det med ännu färre snitt?

  Lösning
  Det har kommit in två bra lösningar, en från Vera och en från Madeleine C. och Rebecka L. matteprofil år 7 Täby Friskola. Deras lösningar skiljer sig från varandra och från den som följer. Det finns många sätt att arrangera om bitarna för att åstadkomma den önskade delningen med bara 6 snitt.

  Vi börjar med en mycket enkel fråga. Kan en 4 cm lång remsa delas med tre klipp i 4 st encentimeters långa remsor?
  Klart att den kan det, se bilden.

  OK! Kan då en kvadrat på 4 cm x 4 cm delas med 6 klipp 16 st 1 cm x 1 cm kvadrater?
  Visst! Det ser man på nästa bild.

  Tre horisontella och tre vertikala linjer delar kvadraten i 16 småkvadrater.
  Nu delar vi med 9 snitt en 4 cm x 4 cm x 4 cm kub i 64 småkuber.

  Här till vänster ser vi kuben innan delningen, de 9 plan som ska dela den och de 64 småkuber som blir av detta ser vi till höger. Nu tar vi om allt från början men snålar med klipp och snitt. Vi delar remsan itu, lägger bitarna jämsides och med andra snittet delar dem i 4 st encentimeters bitar. Alltså bara två snitt.

  Kvadraten kan delas med 4 snitt om vi får arrangera om bitatna mellan snitten:

  Två horisontella och två vertikala snitt.
  6 snitt räcker för en 4 x 4 x 4-kub, vi börjar med ett horisontell snitt, vi får två delar som vi lägger bredvid varandra och efter andra snittet är kuben delad i 4 skivor som vi lägger tillbaka så att de förmar en kub igen.


  Det var bara två horisontella snitt och när vi gör likadant med de två vertikalla riktningarnaså blir den ursprungliga 4cmx4cmx4cm-kuben uppdelad i 64 st. enkubikcentimeter stora kuber med bara 6 snitt.
  Det var nog smart men hur kan vi veta om 6 är det minsta möjliga antalet snitt som behövs för att dela en 4x4x4-kub i 1x1x1-kubar. Vi tar en liten kub som från början befan sig mitt inne i den stora kuben, någon av de små kuberna måste ju ha innehålit punkten precis i centrum av den stora kuben. En sida av en sådan kub kunde inte från början ha varit en del av en av den stora kubens sidor. Den lilla kubens alla 6 sidor skapades genom snitten. Men en och samma snitt kunde inte skapa en och samma kubens två olika sidor. Därför behövdes det minst 6 snitt.
  Vårt problem skulle nu vara löst om inte en elak troll hade ändrat i den ordet ”kuber” mot ”bitar”. Bitar kan nog ha vilken form som helst, kanske tetraedrar eller prismer och då fungerar inte resonemanget ovan länge. Det är fortfarande sant att det behövs minst 6 snitt men det är svårare att förklara. Jag ska försöka, även om det kanske kan bli fel.
  Den stora kuben har volymen 64 kubikcentimeter. När man tudelar den med ett snitt så får man kanske två delar som är 32 kubikcentimeter eller om man delar ojämnt så i alla fall den största delen blir 32 kubikcentimeter eller mera. Vid nästa delning blir minst en del av den delen som vid första delning blev minst 32, den största delen av den blir minst 16. Efter tredje delning får vi minst en del som är minst 8, efter fjärde 4, efter femte 2. Så fem snitt räcker inte för att dela kuben i bitar som alla ska vara en kubikcentimeter stora. Det behövs minst 6 delningar. Har jag inte rätt?
  Resonemanget ovan verkade vara övertygande tills jag behövde dela en falukorv till lunchen.

  Om man delar den så, så får man två halvor eller minst en del som är större än en halv om man delar den ojämnt.
  Men en falukorv kan också delas så och då delas den med en enda rakt snitt i tre delar som alla är mindre än hälften. Resonemanget ovan gäller altså inte för falukorvar. Kan vi vara säkra att det gäller för kuben?

  Det speciella med en falukorven är att man kan välja två punkter A och B inne i falukorven, så att om man drar streckan AB mellan dessa två punkterna så går streckan delvis utanför korven.

  Sådant kan man inte göra med en kvadrat eller en kub eller en cirkel eller en triangel eller en klott eller … ja det finns många sådana figurer för vilka det inte låter sig göras. De alla kallas konvexa figurer eller konvexa kroppar. En falukorv är ingen konvex kropp medan en kub är det.

  För en konvex kropp gäller att om den delas med ett plan, så delas den aldrig i fler än två delar och desutom delarna blir också konvexa. Så eftersom en kub är konvex är resonemanget om delning av kuben korrekt i alla fall.

  Lösning adventsproblem 18 december 2012  Pappa, mamma och lillasyster Tomtesson har tillsammans ätit 73 pepparkakor. Pappa har ätit fem pepparkakor mer än mamma. Lillasyster har ätit 12 pepparkakor. Hur många har mamma ätit?

  Lösning

  Svar 28.

  Lillasyster åt upp 12 av 73 pepparkakor. Resten, dvs 73-12=61 pepparkakor, åt mamma och pappa upp. Om pappa hade ätit 5 pepparkakor färre än han åt och mamma lika många som hon åt, så hade pappa ätit lika många pepparkakor som mamma och tillsammans hade de ätit 5 färre pepparkakor än de åt, alltså 61-5= 56 tillsammans eller 28 var. Men mamma skulle ha ätit just lika många som hon faktiskt åt, alltså åt hon 28 pepparkakor.

  Lösningar har kommit från Elise och Ellen från Väringaskolan i Sigtuna; Sabina M.; Isak och Klass 5B, Kopperskolan, Stenungsund; Claes Göran G. i Lessebo; Otto & Skappel
  i Fridaskolan, Mölnlycke; Wilma F. och Molly D.; Sandra, Alfred och Lukas samt Stina A. i Ytterbyskolan 12E; Hampus W.; Erik S.; Vera; elever i 6A vid Glada Hudikskolan i Hudiksvall samt matteprofil år 7 Täby friskola.

  Lösning adventsproblem 2 december 2012  Trollkarlen hängde upp sin adventsstjärna.


  – Ååå! sa Pepparkaksgubbe Mörkbrun.
  – En sjuuddig stjärna! sa Pepparkaksgubbe Ljusbrun.
  – Hur gör man en sådan? frågade Pepparkaksgubbe Mellanbrun.
  – Jag ritade en cirkel, markerade sju punkter med jämna mellanrum på cirkeln, drog sju linjer, raderade cirkeln och målade stjärnan gul, sa trollkarlen.
  – Du ritade nog linjer som gick genom punkter närmast varandra, sa Pepparkaksgubbe Mörkbrun.
  – Nej! Genom varannan, sa Pepparkaksgubbe Ljusbrun.
  – Mellan var tredje, sa Pepparkaksgubbe Mellanbrun.
  Trollkarlen sa ingenting. Vilken pepparkaksgubbe hade rätt?

  Lösning
  Vera P. 4a Lilla Adolf Fredrik Stockholm, Elias 11 år, Isak i 5B Kopperskolan i Stenungsund, Jesper L. i Vårgårda, Johannes, Theo, Amanda och Luna i klass 5B i Ljungviksskolan, Fabian och Otto i 5c Sturebyskolan i Sienna, Ella W., Mirza M. samt Elisabeth S., klass 6B Centralskolan i Malung; Erika R. Fridaskolan; Benjamin J. samt Dew E. B. skickade in lösningar.

  De flesta tyckte att pepparkaksgubbe mellanbrun hade rätt. Någon röstade på pepparkaksgubbe Ljusbrun och någon på mörkbrun och Elias tyckte att både pepparkaksgubbe mellanbrun och ljusbrun hade rätt.
  Alla ni hade rätt!

  Trollkarlen kunde ha dragit linjer genom punkter närmast varandra på den röda cirkeln eller genom varannan punkt på den gula eller mellan var tredje punkt på den blåa. Någon cirkel finns inte kvar på trollkarlens stjärna så vi kan bara gissa. Ofta när man vill rita en figur så ritar man också linjer, punkter och cirklar som inte ska vara med i den färdiga figuren men är till hjälp när man ritar den. Det kalas en hjälpkonstruktion. I regel brukar det vara så att ju större en hjälpkonstruktionen är desto lättare är att rita den önskade figuren med god precision. Det mest troliga är att trollkarlen använde den stora, blåa cirkeln och i så fall var det pepparkaksgubbe mellanbrun som hade rätt, men säker kan man inte vara!


  Lösning adventsproblem 3 december 2012  Fem bullar ska fördelas mellan sex barn. Alla ska få lika mycket men varje bulle får delas i högst tre lika stora delar. Hur kan man göra?

  Lösning
  Lösningar till problemet har skickats in är klass 5-6 i Dunkers skola, Klass 5B på Kopperskolan i Stenungsund, Louise Ottosson på Hillerstorpskolan, Jesper L. i Vårgårda, Kunskapsskolan i Jönköping, Johannes, Luna, Amanda och Theo, klass 5 Bratåsskolan, Ella W., Emil R-A., Erik E. och Alma F. och matteprofilen i årskurs 6, Rasmus A., klass 5B i Ormkärrskolan, Västerås, Vera P. 4a Lilla Adolf fredrik Stockholm, Jennie A. Fabian och Otto i klass 5c i Sturebyskolan, Sienna, Oscar och Carl, Lindens skola i Lanna, Simon S., Anna-Nora klass 3, Bergvallaskolan, Borensberg, Erika R.

  Man kan dela tre bullar i halvor var och två bullar i tredjedelar. Det blir sex halvor och sex tredjedelar. Varje barn får en halva och en tredjedel.

  Sedan delar man ut delarna rättvist till alla sex barn.


  Lösning adventsproblem 4 december 2012  Hur många gånger måste det största tvåsiffriga talet läggas till det största ensiffriga talet för att ge det största tresiffriga talet?

  Lösning
  Lösningar har skickats in av klass 5-6 Dunkers skola, Jesper L. i Vårgårda, Jenny, Mattias, Natthamon och Emelie i Cederbergskolan, klass 5B, Beringskolan i Örkelljunga, klass 6B Centralskolan i Malung, Emanuel F., Djibril K., Petronella i klass 5B, Kopperskolan, Stenungsund, Sienna, Fabian och Otto i 5c i Sturebyskolan, Vera P. i 4a i Lilla Adolf Fredrik, Stockholm, Ella W., Gustav S. Henåns 7B, Anton L., Erika R. i Fridaskolan, Ulrika E. i Sollentuna, Maja, Linus, Clara och Wilma från åkurs 6 på Fridaskolan i Mölnlycke samt Tina Å. och Dew E.B.

  Vi menade egentligen att talen skulle ”adderas” men tyckte att det var bättre att använda ett enkelt uttryck som alla förstår, ”läggas till”.

  Så skriver elever i klass 5-6 Dunkers skola
  Vi har tolkat frågan på två sätt:
  1. Om man läser frågan "klurigt" så kan man få svaret 1 gång. Nämligen om man har 9 och då kan man bara "lägga till" 99 efter så står det 999!!!
  2. Nästa tolkning är 9+99+99+99+99+99+99+99+99+99+99=999 Alltså 10 gånger kan man lägga till (addera).
  Många andra tolkade det på det ena, på det andra eller på båda sätt. Vi måste betrakta både 1 och 10 som rätta svar.


  Lösning adventsproblem 5 december 2012  Kan man lägga talen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i två lådor så att summan av talen i varje låda blir lika stor?

  Lösning
  Johanna G. med åk 4 Ardalaskolan utanför Skara har skickat in lösning.
  Svar: Nej, det går inte.
  1+2+3+4+5+6+7+8+9= 45 är ett udda tal, så summan i en av lådorna måste bli jämn och udda i den andra, tex 22 och 23.

  Lösningar kom från klass 5B på Kopperskolan i Stenungsund, Ella W., Claes Göran G. i Lessebo, Gustav S. i 7B på Henåns skola, Matilda L. i Vårgarda, år 4-5, Orrestaskolan, Farshad V., Vera P., Monica W. och Johan, Erika R., Fahd H., Sofia H. samt Dew E.B.


  Lösning adventsproblem 6 december 2012  Skriv med de 10 siffrorna upp två femsiffriga tal, så att skillnaden mellan talen blir så liten som möjligt. Varje siffra får bara användas en gång.

  Lösning
  Det har skickats in många svar. Helt rätta svar har kommit från: Vera P.; Johannes M. i klass 4 i Lötkärrskoaln, Vendelsö; Klass 5B i Kopperskolan, Stenungsund; klass 6B i Centralskolan i Malung; Sofia Hedgren, Malung. Dew E.B, Emily S., Elina G. i Vårgårda samt Sara N. i Svedala.

  Svar: 50123 och 49876.
  50123-49876= 247 är den minsta möjliga skillnaden. De första och mest signifikanta (viktigaste för storleken) siffrorna i varje tal, de ”ledande” siffrorna, måste vara olika eftersom varje siffra bara får användas en gång. Efter den största av dessa två fyller man på med så lite som möjligt: 0123 och efter den minsta med så mycket som möjligt: 9876. Siffrorna 0,1,2,3,6,7,8,9 är nu med i ”påfyllningarna”. De två siffror som återstår, 4 och 5, passar bra till att vara de ledande siffrorna, de skiljer sig åt så lite som möjligt när de ändå måste vara olika.


  Lösning adventsproblem 7 december 2012  Fem julgranskulor ligger i en rad.


  Du får flytta ett par av kulorna i taget, bara sådana som nuddar varandra och utan att vrida paret eller skilja dem åt. Hur många sådana förflyttningar behöver du minst göra för att få en rad som ser ut så här?

  Lösning
  Svar: Det behövs minst 3 förflyttningar.
  Och jo, 3 förflyttningar räcker faktiskt. Det kan vara en bra idé att testa motsvarande problem med markörer eller med mynt innan man börjar flytta julgranskulor.
  En lösning i tre steg ses nedan. Först flyttas kulor markerade med svarta prickar, sedan de med röda och sist de med blå.

  Den erhållna raden är vriden 60 grader i förhållande till den ursprungliga men varje förflyttning gjordes utan att vrida på det flyttade paret.
  Här kommer en annan lösning:

  Många svarar att de klarat det i två drag, t.ex. klass 6B Centralskolan i Malung
  som har skickat det här flyttschemat.

  Men det står i problemet att man endast får förflytta ett par av kulorna i taget. Om man förflyttar två kulor och samtidigt knuffar undan två andra, så har man flyttat fyra kulor. Förflyttning i två drag om man räknar strikt är omöjlig.

  Vera räknade ärligt alla förflyttningar och då behövde hon 4 drag.
  Erika R. svarar bara: ”4 flytt minst.”
  Elina G. ger svar: ”Man behöver flytta dem minst tre gånger!” – rätt, men gjorde du?


  Lösning adventsproblem 8 december 2012  Går det att skriva talen 1 till 100 i en rad så att skillnaden mellan två intilliggande tal alltid är 50 eller mer?

  Lösning
  Svar har kommit från Vera P., Sara N., Otto, Sienna, Fabian, i 5C Sturebyskolan samt Sara N. i Svedala. Victoria B., Linnea H. på matteprofilen i Täby Friskola skriver att det går och visar hur.

  Svar: Ja.
  Man kan börja med 50, 100, 49, 99, 48, 98, 47, 97, … och fortsätta så. Varje tal är ett mindre än talet två steg innan. Raden slutar med … , 2, 52, 1, 51.
  Ett annat sätt är att skriva samma rad baklänges: 51, 1, 52, 2, 53, 3 … … 99, 49, 100, 50.
  Dessa sätt är de enda, några andra sätt finns inte.
  Varför inte?
  Kalla två tal som skiljer sig med 50 eller mer för vänner, annars är de fiender. Varje heltal bland 1 till 100 har minst en vän i gänget. 50 och 51 har var sin vän, de andra har flera. Inget tal vill stå bredvid sin fiende i raden, så 50 och 51 får stå i början och i slutet av raden.
  Om vi väljer att börja raden med 50, så måste nr 2 i raden vara 50s enda vän 100. Eftersom 49 bara har två vänner, 99 och 100, så måste 49 och 99 komma efter 100. 48 har tre vänner 98, 99 och 100 men 100 är redan upptaget, så efter 99 måste följa 48 och 98. Nu har 47 bara två lediga vänner, så efter 98 måste följa 47 och 97…
  Dessa måsten kommer att fortsätta tills hela raden blir fylld. Talen som från början hade många vänner ska, när allt fler av deras vänner blir upptagna, ska tvingas att ställa sig efter sin nästsista vän och dra efter sig sin sista. Det enda val man kan göra är att bestämma om 50 eller 51 ska vara det första.


  Lösning adventsproblem 9 december 2012  I en adventsljusstake med fyra likadana ljus har man, som man brukar göra, tänt det första ljuset den första veckan, nästa vecka det första och andra osv. Varje dag hade man ljusstaken tänd 15 min. En dag var det första och tredje ljuset tillsammans lika långa som det fjärde, som ännu inte tänts. Hur mycket var det då kvar av det andra ljuset?

  Lösning
  Det har kommit svar och lösningar från Vera, Claes Göran G. och från Sara N.

  Svar: hälften av ett nytt ljus.
  Det handlar naturigtvist inte om elektriska ljusstakar utan om sådana med levande ljus, som blir lite kortare för varje minut de brinner.
  När det fjärde ljuset ännu inte tänts fanns lite av det första ljuset kvar, det skulle räcka ända till jul. Det första och det tredje ljuset var tillsammans lika långa som det fjärde, alltså hade det tredje redan tänts minst en gång. . Det andra ljusets längd var alltså mittemellan det första och det tredje ljusets, de två längdernas medelvärde. Det andra ljuset var då hälften så långt som det första och det tredje ljuset tillsammans alltså hälften så lång som ett nytt ljus.
  Vi kanske ska lägga till att det borde bli ungefär hälften, verkligheten brukar inte exakt stämma överens med den matematiska modellen.


  Lösning på adventsproblemet den 1 dec
  Här är tre sätt:

  Det sista sättet bygger på att man tar bort två tändstickor.
  Finns det fler sätt?

   

  Lösning på adventsproblemet den 1 dec  100 = 111 – 11 är den enda kända lösningen.

   

  Tack för alla svar vi fått inskickade!

  Lösning på adventsproblemet den 10 dec  3 grå, 2 svarta och fyra randiga kattungar.

  Tre kattungar var grå eftersom varsitt av de tre barnen fick en grå, och så fanns det inga fler kvar då. De svarta kattungarna var en färre än de grå, alltså två. De randiga var två fler än de svarta, alltså fyra.   

  Lösning på adventsproblemet den 10 dec  Här gäller det att gissa och testa:

  2 x 5 - 3 = 7
  2 - 3 + 5 + 7 = 11
  2 + 3 x 5 + 7 - 11 = 13
  2 x 3 + 5 x 7 = 11 + 13 + 17
  (2 x 3 x 5 + 7 - 11) / 13 + 17 = 19

   

  Lösning på adventsproblemet den 11 dec  23 barnbarn, 3980 kr.

  Om vi skriver antalet barnbarn med bokstaven n och den summa pengar tomtefar hade från början med bokstaven S så får vi två ekvationer:

  S = 200n-620 (200 kr gånger antalet barnbarn och dra bort 620 kr)
  S = 170n+70 (170 kr gånger antalet barnbarn och få 70 kr över)

  Eftersom båda ekvationerna har samma vänsterled, får vi ekvationen 200n-620= 170n+70. Lös ut n och vi får att n=23. Sätt in i någon av ekvationerna och få ut S=3980kr.


   

  Lösning på adventsproblemet den 11 dec  Man kan köpa exakt K kolor i butiken om och endast om talet K kan utryckas i form K = 5 * m + 8 * n där m och n är heltal större eller lika med 0.

  Varken 12 eller 14 kan uttryckas så men 26 (summan av 12 och 14) kan, 26 = 5 * 2 + 8 * 2.

  Så Birgit och Görel kan slå ihop sina kronor, köpa 2 paket á 5 kolor och 2 á 8 kolor och sedan dela dem rättvist mellan sig. Det finns säkert flera lösningar.

   

  Vi har fått in många svar och alla har haft rätt! Emelie Kello Smaragden år 3, Strängnäs montessoriskola skriver lösningen så här:

  Birgit har 12 kr och Görel har 14 kronor, då blir det 26 kr. 8+8=16 och 5+5=10. Då blir 16+10=26
  dom köper 2 påsar med 8 st och 2 påsar med 5 st.

  Lösning på adventsproblemet den 12 dec  Det var sju gäster i sällskapet.

  Antag att antalet gäster var x. Då skulle x gäster dela på notan först. Men två slapp betala, alltså skulle x-2 gäster dela på notan. Hur mycket var skulle x-2 gäster då betala? Jo 1750/(x-2). Men informationen i uppgiften gav oss också att det räckte att de x-2 gästerna tillsammans lade 100 kr extra jämfört med ursprungliga summan då alla skulle dela, alltså 1750/x+100kr.
  Då får man ekvationen 1750/(x-2)=1750/x+100. Löser man denna andragradsekvation får man lösningarna 7 och -5, där 7 är den enda rimliga lösningen i vårt fall.   

  Lösning på adventsproblemet den 12 dec  I böcker för civilingenjörer kan man se en formel som beskriver hur en kedja formar sig när den hängs upp på detta viset. Men just i det här fallet behöver man inga formler.

  En linje som från en meters höjd går ner till golvet och sedan till en meters höjd igen är 2 m och inte längre endast om den går rakt ner till golvet och sedan rakt upp. Den börjar och slutar alltså på samma ställe. Därför ska avståndet mellan krokarna vara 0.

   

  Från en norsk okänd avsändare fick vi följande svar som är värt att tänka på:

  Fra et pragmatisk ståsted vil jeg si at dette problemet ikke har en entydig løsning. Umiddelbart er det fristende å tenke på kjeden som et sirkelsegment, noe som vil gi en "forholdsvis kort" kjede innenfor rammene av oppgaven. Men hvis en tenker seg en lang og sterk kjede som forsøkes å strammes mest mulig, vil denne påvirkes av både strekkrefter og av tyngdekraften. Dette gjør at den mentale modellen av kjeden som segment av en sirkel må forkastes. Problemet har uendelig mange løsninger innenfor området 2-uendelig mange meter.

  Lösning på adventsproblemet den 13 dec  40 och 88 liter.

  Säg att det fanns mängderna a liter i fat A och b liter i fat B. Häll över b liter till fat B.
  Nu finns det a-b i A och 2b i B.
  Steg 2: 2(a-b) i A och 2b-(a-b)=3b-a i B
  Steg 3: 2(a-b)-(3b-a) i A och 2(3b-a)
  Nu var det färdigt och det fanns 64 liter i varje fat, dvs 2(a-b)-(3b-a)=64 och 2(3b-a)=64. Detta blir ett linjärt ekvationssystem och lösningen ger att A innehåller 88 liter från början och B 40 liter.

  En annan lösningsstrategi är att lösa problemet bakifrån, dvs börja med att det finns 64 liter i båda faten och jobba sig baklänges i alla stegen.   

  Lösning på adventsproblemet den 13 dec  Undersök om talen 14,15,16,17 och 18 kan skrivas som summan av 2,3,4 eller 5 på varandra följande heltal.
  Tabell:

  Talet 16 kan inte skrivas som en sådan summa, så det måste vara det första talet som Gunther skrev.

  Talet 17 är en summa av 2 på varandra följande heltal men inte av 3, 4 eller 5, så det måste vara det andra talet som Gunther skrev.

  Talet 14 är en summa av 4 på varandra följande heltal men inte av 3 eller 5, så det måste vara det fjärde talet som Gunther skrev.

  Talet 18 är en summa av 3 på varandra följande heltal men inte av 5, så det måste vara det tredje talet som Gunther skrev.

  Återstår gör talet 15 som faktiskt är en summa av 5 på varandra följande heltal och det måste vara det femte talet som Gunther skrev.

  Gunther skrev alltså sina tal i följande ordning: 16, 17, 18, 14 och 15.


   

  Lösning på adventsproblemet den 14 dec  Du måste plocka fyra kulor.

  Här har ordet garanterat en central roll. Om du plockar två kulor kan du ju få två med samma färg, det är sannolikt. Och om du plockar tre är det också sannolikt att få två med samma färg eller kanske tre med samma färg! Men när ordet garanterat står med så måste du verkligen få två av samma färg. Det finns tre sorters färger på kulorna. Om du då plockar precis fyra kulor eller fler så måste vi få ett par av samma färg, det finns ju bara tre färger.   

  Lösning på adventsproblemet den 14 dec  Jag är en bagare. Jag har två systrar, en är lärare och en är frisör.
   

  Alla som skickat in har haft rätt svar!
  Emmie skriver lösningen så här:

  Systern som är frisör är ju en tjej och hon har en bror som är en bagare som är en kille och han har en syster som är lärare och hon är tjej.

  Lösning: Bagaren är han som inge bröder har för att han 'är ensam bland 2 systrar och inga bröder.
  om man hade tagit någon av tjejerna så hade de ju haft en bror och en syster var så alltså blir det bagaren!

  Lösning på adventsproblemet den 15 dec  Får lösas experimentellt. Resultaten kan variera från ett tillfälle till ett annat.
  Ta gärna med lite formar och låt eleverna testa hur det kan se ut.   

  Lösning på adventsproblemet den 15 dec  Det finns fler exempel på lösningar, här visar vi ett exempel.


   

  Peter Persson, 16 år i Staffanstorp:

  1 2 3
  4 5 6
  7 8 9
  Åk från hus 2 till hus 3 och fortsätt en bit ut. Sväng sedan snett neråt över hus 6 och 8, fortsätt en bit ut. Sväng lodrät uppåt över hus 7, 4 och 1. Sväng diagonalt ner över hus 5 och 9.

  Lösning på adventsproblemet den 16 dec  Genom att trycka på knappen U sju gånger kan man från vån 1 komma till vån 57. Om man då trycker fem gånger på knappen N kommer man ner till våning 2. Med samma följd av knappar kan man ta sig från vån 2 till 3, 3till 4 osv och slutligen 10 till 11 (till vån 11 åker man alltså via vån 66). Genom att trycka 4xU och sedan 3XN kan man ta sig från 2 till 1, 3 till 2, och slutligen 11 till 10. Vi kan konstatera att vi kan åka mellan godtyckliga våningar mellan 1 och 11.
  Anta att vi befinner oss på våning k och vill komma upp till k+1. Låt oss skriva k=11xt+r samt k+1=8xm+s, där resttermen r är större än 0 men mindre än 12 medan resttermen s är större än 0 men mindre än 9. Genom att trycka txN kommer vi ner till våning r. Sedan kan vi genom att åka i hissen enligt proceduren beskriven i förra stycket nå våning r. Trycker vi då mxU kommer vi upp till våning k+1. Om vi skriver k=11xt+r samt k+1=8xn+u, r mellan 1 och 11 och u mellan 1 och 8 kan vi på liknande sätt beskriva färden från k tll k-1. Från detta följer att man kan åka mellan två godtyckliga våningar.

  Man kan också bevisa det på följande sätt:
  På grund av att 8 och 11 är relativt prima och 8+11<= 66 så kan man ta sig till vilken våning som helst.

  Huset har v våningar och man kan åka med hissen u våningar upp eller n våningar ner.
  Om u och n skulle t.ex. vara båda delbara med 3 så skulle man från våning 3 kunna åka bara till våningar som är delbara med 3.
  Om u=8 och n=11 som är fallet men v=18 så från våning 11 kan man inte åka någonstans.
  Man kan bevisa att om u och n är relativt prima och u+n<=v så kan man åka vart man vill.
  Man kan använda satsen som säger att om vi har två relativt prima tal så varje heltal kan utryckas som heltalskombination av dessa två. Satsen ingår inte i skolans kurser men så gott som varje år förekommer ett enkelt specialfall av det i julkalendern, t.ex. nr 11 förra året.   

  Lösning på adventsproblemet den 16 dec  Hunden sprang lika länge som Jesper men dubbelt så fort. Alltså sprang hunden dubbelt så lång sträcka: 2 * 3 km = 6 km.
   

  Elias formulerar sig så här:
  Vi i min grupp resonerat oss fram till att hunden bör springa 6km. I och med att hunden springer dubbelt så snabbt så bör han ha hunnit dubbelt så långt.

  God Jul!
  Elias

  Lösning på adventsproblemet den 17 dec  En minut.

  Då loket just ska gå in i tunneln är hela tåget utanför. När loket går ut ur tunneln är hela tåget inne. Tåget måste alltså gå ytterligare 300 m innan sista vagnen lämnar tunneln. Tåget måste alltså gå 2x300 =600 m. Med hastigheten 10m/s tar detta 60 sek.   

  Lösning på adventsproblemet den 17 dec  Vi tänker oss händelsen baklänges. Då ligger det inga kex i skålen.

  Det sista som den lilla hunden gör är att äta ett kex. Innan dess så äter han upp ett kex till. Då låg det alltså 2 kex i skålen, dubbelt så många som innan det näst sista kexet ätits upp.

  Sen är det den näst minsta hundens tur. Han äter upp ett kex, dvs det ligger innan dess 3 kex i skålen. Dessförinnan åt han upp hälften av kexen. Då var det alltså 2*3= 6 kex i skålen.

  Näst största hunden har tagit ett kex, innan låg det alltså 7 kex. Dessförinnan åt han upp hälften, dvs det låg 2*7=14 kex i burken.

  Den största hunden åt till sist ett kex, dvs det låg 15 kex i skålen. Det första den största hunden gör är att äta upp hälften av kexen, det låg alltså 15*2 = 30 kex i burken.

   

  Lösning från en okänd problemlösare i Ängelholm:
  Detta är väl ett typiskt "börja bakifrån-problem". När fjärde hunden ska äta finns det (0+1)x2=2 bitar i skålen, nr tre: (2+1)x2=6, hund nr två: (6+1)x2=14 och hund nr ett: (14+1)x2=30.

  Lösning på adventsproblemet den 18 dec  36 nissar.

  Det är fullsatt finns 120 människor på teatern. Om det är 90 människor där så är teatern fylld till ¾ (= 90/120). Alltså ska nissarna fylla teatern till ¼, alltså 144*¼ = 36 st.   

  Lösning på adventsproblemet den 18 dec  Det brukar gå snabbt att räkna till 20 och lite långsammare därefter.

   

  Kul att få in svar och kommentarer från både elever och lärare!

  Det blev en mycket lystig situation när större delen av klassen satt och räknade högt tillsammans med kamrater som tog tid på sina telefoner. Mycket lyckat! Tackar!
  Karin Wedin
  lärare

  Edvin skriver:
  1. Det tar 30 sekunder att räkna till hundra.
  2. Ja, vi kan komma under en minut.
  3. Som högst kom vi till 193 och som lägsta 175.
  Vi var 3 personer som testat.

  Lösning på adventsproblemet den 19 dec  9642*87531=843973902

  En strategi att lösa sådana här typer av uppgifter är att starta med den största siffran i början av talet och alternera siffrorna mellan det fyrsiffriga och femsiffriga talet. Samtidigt ska man se till att hålla siffrorna så nära varandra som möjligt.
  Jämför med att ha en rektangel där sidorna är lika stora som de två talen. Du vill maximera arean, och ju närmre en kvadrat du kan komma desto större blir arean.   

  Lösning på adventsproblemet den 19 dec  Vi tar slumpmässigt fram två tal som inte är större än två miljoner: 1655315 och 794806, "en miljon sex hundra femtiofem tusen tre hundra femton" och "sju hundra nittiofyra tusen åtta hundra sex".
  De innehåller 10 respektive 8 ord (Quickspeak säger 2 ord ur sitt vokabulär när den säger "femtiofem" eller "nittiofyra"). Det blir 9 ord i snitt per tal.

  När den räknar till två miljoner uttalar den ungefär 2 mijoner x 9 = 18miljoner ord, och det tar cirka 18000000/5=3600000 sekunder eller 1000 timmar eller nästan sex veckor. Man bör lotta fram och undersöka flera tal om man vill ha en pålitlig uppskattning.

  Nu beräknar vi tiden med en tiondels sekunds noggrannhet.
  Låt a(m,n) = nm + 1 betyda antalet heltal mellan m och n inklusive m och n.
  Låt r(n) betyda antal ord som man uttalar när man räknar till n.
  r(20) = a(1,20) = 20
  r(99) = r(20) + a(21,99) x 2 – a(3,9) = 20 + 79 x 2 – 7 = 171
  r(999) = 100 x r(9) + 900 + 10 x r(99) = 100 x 9 + 900 + 10 x 171 = 3510
  r(999999) = 1000 x r(999) + 999000 + 1000 x r(999) = 1000 x 3510 + 999000 + 1000 x 3510 = 8019000
  r(1999999) = 1000000 x 2 + 2 x r(999999) = 2000000 + 2 x 8019000 = 18038000
  r(2000000) = r(1999999) + 2 = 18038002
  Det blev alltså 18038002 ord och Quickspeak behöver 18038002 / 5 = 3607600,4 sekunder för att räkna till två miljoner, eller 1002 timmar 6 minuter och 40,4 sekunder.


   

  Lösning på adventsproblemet den 2 dec
  Den väger 160g.

  800-480=320g, dvs halva mängden marmelad väger 320g. Då väger all marmelad 640g. 800-640=160g, burken väger alltså 160g.

  Här publicerar vi några lösningar som elever på Carlssons skola har skickat in till oss.
  Ladda ner lösningar...


   

  Lösning på adventsproblemet den 2 dec  Kurt och Ola har lika många nötter och Kurt har lika många valnötter som Ola kokosnötter, så om vi tar alla valnötter från Kurt och alla kokosnötter från Ola så har de fortfarande lika många nötter kvar. Nu tar vi också Kurts alla kokosnötter och Olas alla valnötter, då har vi tagit fler nötter fån Ola än från Kurt eftersom Ola hade fler valnötter än Kurt kokosnötter. Nu har Kurt fler nötter kvar än Ola. Och de nötter som de har kvar nu när vi har tagit alla deras kokosnötter och valnötter, det är de hasselnötter som de hade från början. Alltså hade Kurt flest hasselnötter från början.
  (När vi har räknat färdigt lämnar vi tillbaka alla nötter som vi tog från Kurt och Ola)


  Från Devik Svalstedt, 8 år, har vi fått följande lösning:

  Olas kokosnötter är lika mycket som Kurts valnötter så dem tog jag bort. Då har de fortfarande lika många nötter. Om Olas hasselnötter är fler än Kurts då måste Olas valnötter vara färre än Kurts kokosnötter. Men det kan inte vara sant för Olas valnötter är fler äen Kurts kokosnötter. Så det måste vara tvärtom så då är Kurts hasselnötter fler än Olas.   

  Lösning på adventsproblemet den 20 dec  Dela så här och flytta de 2 mindre delarna.   

  Lösning på adventsproblemet den 20 dec  Jag har 5 fler än du från början. Om jag ger dig tre så har jag kvar två fler än vad du hade från början. Du däremot, har numera tre mer än vad du hade från början. Alltså har du ett klistermärke mer än mig.


  Edvin Jonsson och Moa Johansson från Lidköping skickade in följande lösning:

  Person A har 5 klistermärken mer än person B har. Men när person A ger person B 3 klistermärken så får han 1 mer klistermärke än person A.
  För att 5-3=2.   

  Lösning på adventsproblemet den 21 dec  Om de går ut var för sig så kan Lasse variera sin klädsel på 4 sätt, Lena på 4 sätt och Calle på 9 sätt.
  Men om vi säger att alla tre ska gå ut samtidigt får vi tänka till.
  Lasse vill ju inte bära blått. Om vi säger att Lasse har en vit mössa. Då kan Lena ha en röd eller blå och Calle likaså. Detta blir två varianter; Lasse – vit, Lena – röd, Calle – blå eller Lasse – vit, Lena-blå och Calle – röd.
  Om vi säger att Lasse har en röd mössa så måste Lena ha den blåa (hon gillar ju inte vit) och Calle ha den vita.
  Totalt antal variationer av mössor blir 3.   

  Lösning på adventsproblemet den 21 dec  För den som kan regler för delbarhet med 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, och 10 blir uppgiften ungefär som att lösa en sudoku.

  ∠ Tionde siffran måste vara 0 eftersom hela talet är delbart med 10.
  ∠ Siffran i position 5 måste vara 5 (inte 0 därför att en nolla finns redan i position 10)

  Talet bildat av de första 9 siffrorna (som är siffrorna 1 till 9) blir delbart med 9 oavsett i vilken ordning dessa siffror kommer (ty siffersumman är 45).

  Vi delar sifferraden i fyra intervall: 1 till 3, 4 till 6, 7 till 9 och en ensam nolla i position 10. Siffersumman i varje intervall måste vara delbar med 3. (Kom ihåg att differensen av två tal delbara med 3 är också delbar med 3.)

  Siffrorna i positioner med jämna nummer: 2,4,6 och 8 måste vara jämna, alltså 2, 4, 6 eller 8. I udda positioner: 1, 3. 7 och 9 får de siffror som blev över stå, alltså just 1, 3, 7 och 9. Men nu när det ska stå udda siffror i positionerna 3 och 7, så måste siffrorna i positionerna 4 och 8 vara 2 eller 6 (p.g.a. delbarhet med 4) och därför får siffrorna 4 och 8 stå i positionerna 2 och 6 (ännu i okänd ordning).

  Följande rad sammanfattar vad vi nu vet om det sökta talet:

  :(1379)(48)(1379):(26)5(48):(1379)(26)(1379):0

  Så ser det sökta talet ut. Flera siffror inom parantes betecknar flera möjliga siffror i en position och kolon skiljer åt intervall där siffersumman ska vara delbar med 3.

  Andra intervallet (positionerna 4 till 6) :(26)5(48): är nästan klar. Det kan bara vara 258 eller 654 om siffersumman ska vara delbar med 3.

  Talet bildat av de 8 första siffrorna är delbart med 8. Alltså är talet bildat av siffrorna i positionerna 6 till 8 delbart med 8 och nu när siffran i position 6 är jämn måste siffrorna i positionerna 7 och 8 bilda ett tal delbart med 8.

  Låt oss titta närmare på det tredje intervallet (positionerna 7 till 9) :(1379)(26)(1379):
  De första två siffrorna i intervallet ska bilda ett tal delbart med 8. Bara följande tvåsiffriga tal är möjliga 16,32,72 och 96 och när alla 3 ska bilda ett tal delbart med 3 så bara följande är möjliga: 321, 327, 723, 729 eller 963.

  Matchar vi andra och tredje intervallet så att siffrorna 2 och 6 förekommer bara en gång så blir det följande möjliga 6-sifferskombinationer i positioner 4 till 9: 654321, 654327, 654723, 654729 eller 258963.

  Det hela sökta tiosiffriga talet måste passa in i ett av de 5 följande mönster:
  (79)8(79)6543:210
  (19)8(19)6543:270
  (19)8(19)6547:230
  (13)8(13)6547:290
  (17)4(17)2589:630
  där siffror inom parenteser står för flera möjliga siffror i en position medan kolon skiljer åt de första 7 siffror från de sista 3, eftersom det är delbarhet med 7 som ska ge utslag i det sista testet.

  För varje av de 5 mönster finns 2 tiosiffriga tal som passar in, tio sammanlagt. Ett av de tio uppfyller också villkoret att talet bildat av dem 7 första siffrorna är delbart med 7, Det är 3816547290.

   

  Lösning på adventsproblemet den 22 dec  Antal riddare från början är fem, tillkomna riddare är fyra.

  Låt oss börja med ett exempel. Om vi antar att fyra riddare ska tävla mot varandra, hur många tävlingsomgångar blir det då? Var och en tävlar mot tre andra, 4x3=12. Men då får vi även kombinationen att A möter B och B möter A så 12 måste delas på 2.

  Nu gör vi en generell lösning. Anta att riddarna från början är x st. Då blir antalet kombinationer x*(x-1)/2 om vi räknar som exemplet ovan. Med ytterligare y st riddare blir antalet tävlingsomgångar (x+y)(x+y-1)/2. Nu var det så att det tillkom 26 tävlingsomgångar när y st riddare kom till, dvs (x+y)(x+y-1)/2- x*(x-1)/2=26. Förenkling ger att y(2x-1+y)=52. Då y är positivt är y och parenteser faktorer i talet 52. Faktorerna till 52 är 1, 2, 4, 13, 26 och 52. Test ger att de enda möjliga värden på y är 1 och 4, den första inte är trolig med tanke på textens utformning ” några okända riddare” . Om y=4 blir x=5.   

  Lösning på adventsproblemet den 22 dec  Låt S vara summan av siffrorna i tomtens ålder. Multiplicerar man den med sig själv så får man tomtens ålder.

  Vi undersöker för vilka S det är möjligt:
  S = 0    0*0=0 siffersumman av 0 är 0, stämmer!
  S = 1    1*1=1 siffersumman av talet1 är 1, stämmer!
  S = 2    2*2=4 siffersumman av talet 4 är 4, ej 2!
  S = 3    3*3=9 siffersumman av talet 9 är 9, ej 3!
  S = 4    4*4=16 siffersumman av talet 16 är 7, ej 4!
  S = 5    5*5=25 siffersumman av talet 25 är 7, ej 5!
  S = 6    6*6=36 siffersumman av talet 36 är 9, ej 6!
  S = 7    7*7=49 siffersumman av talet 49 är 13, ej 7!
  S = 8    8*8= 64 siffersumman av talet 64 är 10, ej 8!
  S = 9    9*9=81 siffersumman av talet 81 är 9, stämmer!
  S = 10    10*10=100, siffersumman av talet 100 är 1, ej 10!

  Bland talen 0 till 10 har vi hittat tre som har en egenskap som krävs för att kunna vara siffersumman i tomtens ålder: 0,1 och 9. Tomten är nog 81 år - en mycket lämplig ålder för en jultomte. Tomtenissarna däremot kanske är 0 resp 1 år.

  Fortsätter man testa på samma sätt för S=11, 12 osv. så hittar man inte fler S som passar. Jultomten är alltså 81 år gammal.


  En inskickad lösning ser ut så här:

  Antag att tomtens ålder är tvåsiffrig: T=A*10+B där A och B är heltal mellan 0 och 9.

  T= (A+B)^2 = A*10+B

  Lös ekvationen map A:
  A = -B +/- sqrt(25 - 9*B) + 5

  Endast heltalslösningar efterfrågas varför B inte kan vara 3 eller större (då blir roten imaginär).

  Pröva:
  B = 0 ger A= 0 +/- 5 + 5 (endast noll är giltig lösning)
  B = 1 ger A= -1 +/-4 + 5 = 0 alternativt 8
  B = 2 ger ingen heltalslösning

  Tomten kan alltså vara nyfödd, ett år eller 81 år gammal (och åldern 81 år den enda rimliga om han skall kunna
  ställa frågan om det finns några snälla barn).
  Eventuella lösningar för från 100 år och uppåt är ej beaktade.


   

  Lösning på adventsproblemet den 23 dec  Starta båda timglasen samtidigt, men gröten låter du vara än så länge. Låt gröten börja koka när timglaset som mäter sju min blir tomt. När timglaset som mäter 11 min blir tomt, vänd det. Gröten är klar när timglaset som mäter 11 min blir tomt igen.   

  Lösning på adventsproblemet den 24 dec  Datumet i månaden är dubbelt så stor som månadens nummer, 14/7=4/2=16/8=24/12=2.   

  Lösning på adventsproblemet den 3 dec
  2178.

  Hej abcd!
  Eftersom du är fyrsiffrig och det är även din syster dcba som är 4 gånger så stor så måste du ligga mellan 1000 och 2499, alltså a är 1 eller 2. Men a måste vara jämn eftersom det är din systers sista siffra och hon är ju delbar med 4 alltså a=2. Du är minst 2000, dcba minst 8000 alltså d kan bara vara 8 eller 9. Men din sista siffra d kan inte vara 9 för då systerns sista (a) skulle vara 6 och inte 2. Nu vet jag att a=2 och d=8, därmed 2bc8 * 4 = 8cb2 dvs. (2008 + 10 * bc) * 4 = 8002 + 10 * cb
  Med lite algebra får vi 3 + bc * 4 = cb , alltså b kan inte vara större än 2 .
  Men 3 + bc * 4 är ett udda tal, alltså cb är udda, alltså b är udda alltså b=1.
  Nu har vi 3 + 1c * 4 = c1 vilket betyder 3 + (10 + c ) * 4 = 10 * c + 1 och med lite algebra igen får vi c = 7.

  Nu vet jag allt om dig 2178. Det stämmer att alla dina siffror är olika. Jag behövde inte använda den upplysningen.


  Vi har fått inskickat en lösning till problemet, se nedan. Har du någon annan lösning?

  Vi kallar siffrorna i det fyrsiffriga talet A, B, C och D.
  A måste vara 1 eller 2. Detta för att det fyrdubbla värdet måste ha fyra siffror.

  Om vi testar med siffran 1 för A så måste D vara mellan 4 och 7 (1000 * 4 = 4000, 1987 * 4 = 7948).

  Vidare måste vi kunna multiplicera D med 4 och få dess entalssiffra till 1 (som A är). Men:

  4 * 4 = 16, dvs entalssiffran är 6
  5 * 4 = 20, dvs 0
  6 * 4 = 24, dvs 4
  7 * 4 = 28, dvs 8

  Därför kan inte A = 1, då måste alltså A = 2.

  Då gör vi samma uträkning för D en gång till, denna gången med A = 2.

  D måste vara 8 eller 9 (2000 * 4 = 8000, 2500 * 4 = 9996)

  Då tester vi att multiplicera D med 4 med de giltliga värden D kan ha. Dess entalssiffra skall vara 2 (=A):

  8 * 4 = 32, entalssiffran blir 2
  9 * 4 = 36 entalssiffran blir 6

  Alltså måste D = 8.

  Då har vi klart att A = 2, D = 8 (2BC8)

  Om vi nu antar att B = 3, så skulle det fyrdubbla värdet vara minst (2300 * 4=) 9200, men eftersom D = 8, så måste B vara en lägre siffra. Men 2 är redan upptagen av A, så då måste B = 1 eller B = 0. (20C8 eller 21C8)

  Om vi antar att B = 0, så blir det fyrdubbla värdet som minst 2018 * 4 = 8072, vilket är för lågt (baklänges DCBA=8102), samma gäller det högsta möjliga värdet 2098 * 4 = 8392, vilket är för lågt, borde vara 8902. (Man kan också testa alla värden av C 2018->2098 där inget ger B = 0 vid multiplicering med 4.) Alla värden blir alltså för små. Då måste B = 1. Då har vi 21C8.

  Då kan vi enkelt räkna ut att C = 7, 2178 * 4 = 8712   

  Lösning på adventsproblemet den 3 dec  Pappa var 40 för ett år sedan så nu är han 41, mamma är lika gammal, alltså 41 (fyra och etta). Johans bror är då 14 (etta och fyra) och Johan själv hälften så gammal, alltså 7 år.

   

  Vi har fått in några lösningar där Johans bror är 14 år. Då har problemet tolkats som att det är Johans ålder som kan skrivas baklänges från deras mamma. Kul att ni är uppmärksamma, formuleringar är viktiga!

  Lösning på adventsproblemet den 4 dec  Minst antal personer i familjen är 4 st.

  För att få fram antalet familjemedlemmar kan man antingen gissa sig fram eller skriva upp en ekvation som löser problemet.
  Om vi testar så börjar vi med att familjen består av 1 person (det brukar väl inte kallas för familj, men vi börjar här).
  1 person:
  Personen är 60 år. Om fem år är han/hon 65 år och för fem år sedan 55 år. 65 är inte dubbelt så stort som 55. Går ej.
  2 personer :
  Tillsammans 60 år. Om fem år är de tillsammans 70 år (två som blir fem år äldre) och för fem år sedan 50 år. 70 är ej dubbelt så mycket som 50.
  Fortsätt på samma vis så märker du att om de är fyra i familjen är de tillsammans 80 år om fem år och 40 år för fem år sedan. 80 är dubbelt så mycket som 40.
  Om du vill göra en ekvation så kan man beteckna antalet personer i familjen med n. Om fem år är hela familjens ålder 60 +5n. För fem år sedan hade familjen en ålder på 60-5n. Då får man ekvationen 60+5n=2(60-5n). Om man löser ekvationen så får man n=4.

  En annan variant kan vara att de är fem personer i familjen, och att för fem år sen fanns inga barn i familjen. Den blivande mamman och pappan är 21 och 23 år gamla, totalt 44 år då. Fem år senare är familjens ålder 26+28+3+2+1= 60 år (tre barn har tillkommit). Om ytterligare fem år är familjens ålder 31+33+8+7+6+3= 88 år (ytterligare ett barn har tillkommit).


  Vi har fått in en elevlösning från Chrisitan på Carlssons skola, år 9.
  Se lösning ...   

  Lösning på adventsproblemet den 4 dec  Ettor är lätt att räkna när man tittar på en urtavla, de är 5 (lite svårare om man blundar och bara föreställer sig en urtavla).

  Summan av alla siffror på en vanlig urtavla är 51 så det blir 17 i varje av de 3 delarna. Tänk på att linjerna inte får korsa varandra på urtavlan för då skulle de dela tavlan i 4 delar. När man söker en lösning kan man börja med siffrorna 8 och 9. Antingen hamnar de i samma del och då får inga andra siffror vara med i samma del utom möjligen en nolla eller i olika delar d.v.s. skiljs åt av en linje. I första fallet hittar man en lösning – i andra fallet ingen.

   

  Lösning på adventsproblemet den 5 dec  Så här kan det gå till, det krävs minst 11 överfarter:

  De två gummorna åker över tillsammans, en av dem återvänder till tomtarna.
  En tomte åker över själv, går av båten och gumman som är där åker över till startsidan igen.
  Upprepa samma procedur igen för att få över den andra tomten. Då kommer de två gummorna finnas på startsidan och de två tomtarna är över på andra sidan.
  De båda gummorna åker över och en av dem återvänder, hämtar ryggsäckarna och åker över till de andra. Nu är alla gummor, tomtar och ryggsäckar över sjön.   

  Lösning på adventsproblemet den 5 dec  Bengt har förberett en fruktkorg åt sina gäster. Eftersom han har räknat med att eventuellt 6 gäster skulle komma har han lagt minst 6 frukter i korgen. Naturligtvis får varje gäst välja vilken frukt han/hon vill ta. Att gästerna måste bland 4 frukter ta två av samma sort måste bero på att det inte finns fler än 3 sorters frukter i korgen. Bland de 5 frukter som de tar ur korgen måste minst två vara av olika sorter. Det måste bero på att det inte finns fler än 4 frukter av samma sort i korgen.

  I korgen ligger alltså minst 6 frukter av inte fler än 3 sorter och inte fler än 4 av någon sort. Om vi betecknar antal frukter med A av den sort som det finns flest frukter av, antal frukter av den sort som det finns minst frukter av med C och antal frukter i mellansorten med B så kan vi sammanfatta det med följande olikheter:
  4 ≥ A ≥ B ≥ C ≥ 0 och A + B + C ≥ 6 där A, B och C är heltal.

  Vi vet inte än hur många sorters frukt det ligger i korgen men om det är färre än 3 sorter så får C (och kanske B) vara lika med noll.
  Om gästerna tar 6 frukter blir det olika sorters frukt kvar i korgen (alltså minst 2 olika)
  A + B + C – 6 ≥ 2

  Men den senaste upplysningen säger egentligen mera, för om gästerna först tar frukter av C-sorten, sen B-sorten och lämnar A-sorten sist, blir det ändå olika sorters frukt kvar och då måste alla frukter av sorten A vara bland dem:
  A + B + C – 6 ≥ 1 + A alltså B + C ≥ 7

  Detta i kombination med den allra första olikheten 4 ≥ A ≥ B ≥ C ≥ 0 ger A = 4, B = 4 och C är antingen 3 eller 4 (kom ihåg att A, B och C är heltal).
  Antalet frukter i korgen A + B +C är antingen 11 eller 12.

  Den sista upplysningen i texten lyder: ”det behöver inte bli så om de tar 7” dvs. gästerna kan ta 7 frukter och låta de som lämnas kvar vara alla av samma sort, alltså inte fler än 4 för det finns inte fler än 4 frukter av samma sort i korgen:
  A + B + C – 7≤4 och därmed A + B + C ≤ 11
  Svaret är: Det ligger 11 frukter i korgen.


  Vi har fått in flera svar men ingen med lösning.


   

  Lösning på adventsproblemet den 6 dec  PAPPA översätts till 26226, SUSSA översätts till 48446, SPADE översätts till 42671 och PADDA översätts till 26776.

  De tvåsiffriga heltal som har tresiffriga kvadrater ligger mellan 10 och 31 (9²=81, 10²=100 och 31²=961, 32²=1024). Det är enbart 11 (EE), 22 (PP) och 26 (PA) som kan stämma med de givna uppgifterna.
  En början kan vara att starta med PP och EE. Mellan 10 och 31 finns bara 11 och 22 som har samma siffror både som ental och tiotal.   

  Lösning på adventsproblemet den 6 dec  Två vägningar räcker. Om han har fyra mynt: A, B, C och D så lägger han i första vägningen A i ena skålen och B i den andra. I andra vägningen jämför han A och C. Blir det jämvikt i båda vägningarna så är D falskt. Blir det jämvikt i den första vägningen men inte i den andra så är C falskt. Visar den första vägningen ojämnt men inte den andra så är B falskt och om båda vägningar visar ojämnt så är A falskt.

   

  En inskickad lösning av okänd avsändare löser problemet så här:

  Man tar två mynt i ena skålen två mynt i den andra skålen och väger, de två mynten som väger mindre än de andra två mynten tar man och väger igen fast i varsinn skål och då får man reda på vilket mynt som väger minst (förfalskat).

  Lösning på adventsproblemet den 7 dec  Talet 24 har faktorerna 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 eller 24.
  Om det finns ett barn får hon alla 24 paket.
  2 barn: 12 paket var.
  3 barn: 8 paket var.
  4 barn: 6 paket var.
  6 barn: 4 paket var.
  8 barn: 3 paket var.
  12 barn: 2 paket var.
  24 barn: ett paket var.
  Om tomten har 25 paket så finns det inte lika på många varianter. Talet 25 har faktorerna 1, 5 och 25.
  1 barn: 25 paket själv.
  5 barn: 5 paket var.
  25 barn: 1 paket var.
  Diskutera med eleverna hur det blir om man har 17 paket? Prata om primtal och om sammansatta tal.   

  Lösning på adventsproblemet den 7 dec  Troligen håller han lappen upp och ner när han läser Lisas husnummer. I så fall är Lisas adress Lilla gatan 16.

   

  Vi har fått in ett annat alternativ till lösning:

  Lösningen 16 är ju självklar, men jag hittar ett par till:
  Med slarvig handstil kan "6" och "b" se lika ut. Hon kan bo på 1b.
  Med spritpenna kan det hända att texten går genom pappret, så att man inte vet vilken sida som texten ursprungligen skrevs på. Hon skulle kunna bo på 1p.

  Lösning på adventsproblemet den 8 dec  Den triviala lösningen är att klippa rektangeln parallellt med en kant och få två rektanglar som kan läggas ihop på olika sätt. En annan variant är att klippa längs diagonalen och lägga ihop. Nedan följer två andra exempel:

  Den vänstra bilden går att göra på flera sätt men för att få en kongruent rektangel finns endast möjligheten att lägga bitarna precis så att man får samma rektangel som den ursprungliga. Däremot i bilden till höger blir det annorlunda. Om man klipper enligt bilden och flyttar den högra delen ner en cm och en cm till vänster så får man en rektangel som är kongruent med den ursprungliga men vriden 90 grader trots att man inte har vridit någon av delarna. Kan du hitta fler sätt där den nya rektangeln är vriden jämfört med den första?   

  Lösning på adventsproblemet den 8 dec  Man kan inte dra några slutsatser om pepparkakornas form av det att Nisse kunde bilda en stortriangel av dem. Man kan faktiskt göra som Nisse gjorde med vilka triangulära pepparkakor som helst.

  Gör så här:
  Ta 4 likadana triangulära pepparkakor. De har sidor a, b och c. Lägg dem på bordet alla vända och vridna på samma sätt. Vrid en av dem 180 grader. Flytta en annan pepparkaka till den första så att de ska ligga an mot varandra med sidorna a mot a. Flytta en tredje pepparkakan till den första så att de ska ligga an mot varandra med sidorna b mot b. Flytta den fjärde pepparkakan till den första så att de ska ligga an mot varandra med sidorna c mot c. Stortriangeln är klar.


   

  Lösning på adventsproblemet den 9 dec  2 minuter.

  I första fallet kan man komma fram till att det tar två minuter för ett barn att äta upp en skumtomte. I andra fallet delar fem barn på fem skumtomtar, alltså en var. Det tar också två minuter.   

  Lösning på adventsproblemet den 9 dec  En cykelbanas area A (i kvadratmeter) är lika med dess längd L (i meter) gånger dess medelbredd B (i meter).

  En cykelbanas omkrets består huvudsakligen av dess högerkant och vänsterkant som har en sammanlagd längd lika med 2 * L. Att en cykelbanans omkrets är lika med dess area betyder alltså att: 2 * L = L * B, vilket ger B = 2 (det finns ju inga cykelbanor som är 0m långa).

  Cykelbanan är cirka 2 m bred.

   

  Lösning: Adventsproblem 10 december  På en lång och smal skogsstig åker tre snöslädar, alla dragna av renar. De ska till nordpolen. Samtidigt kommer det tre likadana snöslädar i motsatt riktning, från nordpolen.

  Två snöslädar kan inte passera varandra på den smala stigen. En släde kan dras bakåt några meter när man hjälps åt, men det är minst en mil till en bredare väg. Kuskarna vet att det finns en liten glänta intill stigen, där en släde åt gången kan få plats.

  Hur ska de göra för att komma förbi varandra?


  Den första släden av de som ska till nordpolen kör in i gläntan. De andra två väntar på lagom avstånd. De 3 som kommer från nordpolen kör förbi gläntan så att den som står i gläntan kan köra ut och fortsätta mot nordpolen. Därefter backar de och upprepar samma manöver med den andra som ska mot nordpolen och samma sak med den tredje släden bara med den skillnaden att nu behöver de inte backa utan kan direkt fortsätta dit de ska.
  Det är i princip den lösning som föreslås av David, Vera och Monica.

  Philip har något annorlunda lösning (en bild följde med men även utan bild kan man förstå hur Philip menar):

  Först åker den 1: a röda släden in i gläntan. Sen åker alla gula förbi gläntan och den röda kör i väg. Sen backar alla gula tillbaka då kör en av dem in i gläntan, alla röda kör förbi och den gula i gläntan kör i väg. Efter detta håller de på så tills alla är förbi. Alltså i Philips lösning ska varannan gång en av de som kör mot nordpolen köra in i gläntan och varannan gång en av de andra.
  Den första metoden är den enklaste och smartaste men Philips är nästan lika bra.

  Det kan vara roligt att testa både metoder i ett klassrum, på en korridor eller i en gymnastiksal eller var som helst med 6 elever som ska vara slädenDom byter slädar. Testa gärna med andra antal släden i varje följe och gärna med olika antal i olika följen.

  Jo, Gustav H. kom ett förslag till, lite i still med en viss Alexander den Store. ” Dom byter slädar”
  Det är inte så enkelt som det låter. Man måste ju lasta om och dessutom vända alla slädar. Det kanske går. Men i så fall måste vara mycket jobbigt.

  Astrid L. A. H. ES2a (teater) i Anderstorpsskolan i Skellefteå meddelar på facebook: ‎men renar kan ju flyga!
  Det fans alltså inget problem.
  Leo

  Lösning: Adventsproblem 11 december  Lillnissen spelar kula med sina kompisar. Han tog med sig sina 10 kulor, 5 röda och 5 blå. I första matchen förlorar han 2 röda och vinner 4 blå. I andra matchen vinner han lika många röda som han förlorar blå. I den tredje och sista matchen förlorar han 3 blå och 1 röd.
  Hur många kulor har Lillnissen kvar efter sista matchen?


  Svaret är: 8 kulor.

  Alla är Nissar nu förtiden men vi som löser ”Månadens problem” känner igen vår vän, sköldpaddan Sixten, där under tomtemössan.

  Här kommer ett par lösningar.

  Vi på Lilla Trulsegården i klass 3 har ett svar:

  Vi lade till och tog bort det Lillnissen vann och förlorade i 1:a och 3:e matchen. Det han vunnit och förlorat i 2:a matchen struntade vi i eftersom han vann lika många som han förlorade. Det påverkar alltså inte hur många kulor han har i slutet.

  Han hade 8 kulor kvar när matcherna var slut.

  Inga beräkningar alls?! Nej, det behövs inte i det här fallet. Vem som helst som kan räkna plus och minus kan starta med 10, räkna som det står att klass 3 räknade och se att det blir 8.

  Hilda A., ES2c (dans) gör tvärtom och skriver kort: ”Han har åtta. 10-2+4+-0-3-1=8”

  Bara beräkning?! Ja, för oss som redan vet hur man ska räkna, räcker det för att se att även Hilda visste. För de som vill lära sig behövs kanske mera förklaringar. Men detta var ett inlägg i Anderstorpsskolan i Skellefteås tävling. Där gällde det att komma först med rätt svar.

  Och så ett bidrag av Monica W. med både förklarning och beräkningar:
  10 kulor --> 5 röda och 5 blå
  Match 1 --> förlust 2 röda vinst 4 blå, ger 3 röda 9 blå -- 12 kulor
  Match 2 --> vinner lika många röda som han förlorar blå... -- 12 kulor
  Match 3 --> förlust 3 blå och 1 röd -- 12 - 4 = 8 kulor

  Svar: Han har 8 kulor kvar till slut.

  Vi har fått många fler bra svar.
  Nu kommer en fråga till att tänka på.
  Hur många röda kulor som mest kunde Lillnissen/Sixten ha efter andra matchen?

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 12 december  Så här tänkte Emelie, Jenny (lösning 2) och Hanna:

  Jag tar den minsta hinken (4 liter), fyller den med vatten, häller i 9-liters-hinken. Sen fyller jag halva 4-liters-hinken och häller i det också. Då skall det finnas 6 liter vatten i den stora hinken.

  Men hur mäter man upp en halv hink vatten? Hinkarna är ograderade. Har man inte tittat på en hink på länge så kanske föreställer man sig den som cylinderformat. Då skulle det gå. Den praktiskt sinnade använder kanske ögonmått men här gäller bara strikt matematik.

  Här kommer en matematisk lösning av Philip S.

  Jag häller i 4 l + 4 l + 1 l då har jag 3 l kvar i den lilla hinken.
  Jag tömmer den stora hinken.
  Jag häller i 3 l + 4 l + 2 l då har jag 2 l kvar i den lilla hinken.
  Jag tömmer den stora hinken igen.
  Jag häller i 2 l + 4 l då har jag 6 l i den stora hinken.

  Och här en av David S.

  Mät upp 9 L, häll ut 2x4 L. Töm den mindre hinken och häll upp återstående 1 L.
  Fyll 9 L och fyll upp 4 L-hinken. Kvar blir då 6 L. Vattenåtgång 18 L.

  Följdfrågor:
  Går det att mäta upp 6 L, med mindre vattenåtgång?
  Vilka volymer går att mäta upp exakt med två hinkar, som rymmer x resp. y L?
  På dessa är jag f n svaret skyldig ...

  Jag tror att fler än David funderar på det.

  Säkert kan man uppfinna tekniker som det inte var meningen att de skulle tillåtas men om man tolkar villkoren som de flesta gör så gäller följande svar på Davids frågor:

  1. Det finns egentligen bara två sätt att mäta upp 6 liter: Philips och Davids om man bortser från varianter där man utför onödiga åtgärder bara för att hamna tillbaka i ett läge som man redan hade nått. Sådana åtgärder ger ingen vattenbesparing. Av dessa två är Davids vattensnålaste, alltså vattensnålaste av alla.

  2. Om x/y är ett rationellt tal, alltså ett sådant som kan skrivas som ett bråk och bråkets förkortade form är p/q, så är vattenmängder möjliga att uppmäta de som kan uttryckas med m*n där m= x/p= y/q och n är ett naturligt tal mindre eller lika med p+q. Om x/y inte är ett rationellt tal, så är det teoretiskt möjligt att mäta upp godtycklig volym mellan 0 och x+y av vattnet med hur stor noggrannhet som helst, även om en mycket hög noggrannhet kan kräva väldigt många steg. (Med ”teoretiskt ” menar jag att man antar att varje enkel steg som t ex fyllning av en hink utförs med absolut noggrannhet. Verkligheten är naturligtvis helt annan.)

  Vi har också fått bra lösningar från Viktoria, Monica, Rasmus ES2a (musik), Cecillia ES2c (dans) samt Axel, Jonatan, William och Teodor samt elever i Lärken åk6, Hållänget i Domsjö

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 13 december  Tärnorna, Hanna, Matilda och Sofia har olika hårfärg. En är mörk, en är blond och en är rödhårig. Den mörka tärnan är yngst och har inga syskon. Sofia är äldre än den rödhåriga tärnan. Hanna är kär i Matildas bror.
  Vem har vilken hårfärg?


  Svar: Hanna har mörkt hår, Matilda rött och Sofia blont hår.

  Så här tänkte Vera P:
  Eftersom den mörkhåriga tärnan är yngst och Sofia är äldre än den rödhåriga tärnan då vet jag att Sofia är blond. Eftersom Matilda har en bror och mörkhåriga tärnan inte har några syskon då vet jag att Matilda är rödhårig. Då betyder det att Hanna är den mörkhåriga tärnan.

  En perfekt lösning! En enklare men ändå lika klar motivering är inte möjlig.

  Det kom också korrekta lösningar från Monica W. Felix M-N, Philip S., Hilde B och Victoria Ö.

  Vi har dessutom fått korrekta svar, några med mer eller mindre fullständiga förklaringar, från: klass 5A i Solhemsskolan i Spånga, klass 4B i Kopperskolan i Stenungsund och 3:an på Lilla Trulsegården, Rasmus J., Carina C., Hanna L., Madelen S., Johanna S., Agge och Fabbe samt Moa L.

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 14 december  Tomtefar sitter hos frisören för att få hår och skägg putsat. I en spegel får han syn på en klocka. Den visar tio över sju.
  Vad är klockan egentligen?


  Svar: Tio i fem.

  Jag gjorde så här:
  Jag tog en analog klocka, ställde den på tio över sju, då blev hon tio i fem, då ställde jag klockan på tio i fem och då blev hon tio över sju så svaret är att klockan egentligen var tio i fem.
  Philip S.

  Bra tänkt! Om man tar spegelbild av en spegelbild så får man en rättvänd bild tillbaka.

  Det kom många svar. Några hade testat med spegel, andra bara tänkt, ett par tänkte fel, man måste komma ihåg att både timvisare och minutvisare brukar hamna på fel sida i spegeln.

  Det finns två klockslag som ser likadana ut i spegel och utan spegel, det är klockan 6:00 och klockan 12:00. Annars är det klockslag som klockan egentligen visar och det som syns i spegeln lika långt (i tid räknat) från 6:00 och lika långt från 12:00. T ex tio över sju och tio i fem ligger båda två en timme och tio minuter från 6:00 och två fyra timmar och femtio minuter från 12:00

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 15 december  Sex mynt ligger i en pyramidform. Med minsta möjliga antalet förflyttningar ska de bilda en ring.
  Hur många mynt måste flyttas?


  Svar: Det behövs 2 förflyttningar.
  Den översta och den i mitten i treraden flyttas ned och sätts som i tvåraden.
  Hälsar åk 4-5 i Magra skola

  Hej här är vår lösning från klass 7b Risbroskolan, Fagersta:

    o
   oo
  ooo

  Vi flyttade två steg, den översta och den i mitten nederst.

   oo
  o  o
   oo

  Det kom flera rätta svar, en del med bilder som t ex den här:

  Så här ser den ut först:


  Så här ser den ut när man har flyttat 2 mynt:


  Vera P.

  Liknande svar kom också från Peter G.(musik), Felix M-N.(musik), David S., Monica W. och Emelie R.

  Några tyckte att det räcker med att bara flytta ner myntet från toppen och att man då har bildat en ring med fem mynt och ett mynt mitt i ringen. Nja, det är en tolkningsfråga, jag tycker ringen ska bestå av alla sex mynten, annars kan man, om man riktigt vill hårddra det, svara som Rasmus L, ES2c (dans): ”Jag ser redan sex ringar, det var ju mer najs än att bilda en av dom. Låt dom ligga kvar!”

  Några svarade att man ska förflytta tre mynt. Om man tar de tre mynt som ligger mitt i triangelns alla sidor och förflyttar dem lagom mycket utåt så bildas en fin ring av alla sex mynten. Ja, men frågan var hur många mynt man måste förflytta som minst och man behöver inte flytta tre när det räcker med två.

  Alla som flyttade två mynt (eller bara en för den delen), flyttade ner myntet i toppen, men det skulle ju gå lika bra att ta ett mynt i vilken som helst av triangelns hörn och en mitt i motstående sida och lägga dem lite utanför sidan.

  Agnes B. ES2c (dans) räknar upp alla tre möjligheter:
  Det går att bara flytta två mynt. Men för det finns det tre olika sätt, vilka alla mynnar ut till en cirkel, bara på olika ställen. Man kan exempelvis ta den översta och den i botten i mitten och placera de som de två i andra lagret fast under det understa.

  Men så kan man göra från de andra två sidorna också. Att man då tar exempelvis nummer 3 (från vänster) i undre lagret och nr1 (fr. v.) i andra lagret och lägger till vänster om triangeln som "emellan raderna". Så går även att göra på höger sida.

  Tack för alla bidrag!

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 16 december  Tomtemor ville köpa ett nytt bälte. På ett torg i Snölandet kostade ett flätat läderbälte 54 renmark och 50 barr (1 renmark=100 barr). Tomtemor hade en hundra-renmarkssedel och en tio-renmarkssedel.

  Handlaren kunde inte betala tillbaka på 100 renmark, han hade bara en 50 renmarkssedel och ett 1 renmarkmynt. Säljaren ropade på en kollega och frågade om han kunde växla åt dem men kollegan hade bara två mynt på 5 renmark och två på 50 barr. Tillsammans lyckades de ändå ordna så att Tomtemor kunde betala för bältet.

  Hur gjorde de?


  Tomtemor lämnar alla sina pengar, 110 renmark. Handlaren ger henne 50 renmark tillbaks. Kollegan ger henne 5 renmark och 50 barr.
  Philip S.

  Ja, det går nog bra och sedan får handlaren göra upp med kollegan. Men tänk om de minns olika om hur det gick och blir ovänner på köpet? Jag föredrar nästa lösning där de gör tre enkla affärer och börjar inte nästa innan den förra är avslutat.

  Vi är klass 8a, Risbroskolan, Fagersta:
  Tomtemor växlar med kollegan, hon ger 10 renmarkssedeln och får två 5 renmark mynt
  Handlaren växlar sin renmark med kollegan och får då två 50-barrs mynt.
  Tomtemor ger handlaren 100 renmarkssedeln och fem renmarksmyntet och får 50 renmarkssedeln och ett 50 barrs mynt tillbaka. Hon går gladeligen hem med sitt ursnygga bälte.
  Ungefär så tyckte också Klass 6 i Orrestaskolan och Vera P.

  Lösningar som mera liknade Philips kom från Peter G, ES2a (musik), David S. klass 4B i Kopperskolan och från Hilde B.
  (Tänk om valutan varit t ex 1 renmark=12 kottar, 1 kotte=8 barr – krånglar till David på slutet - fast då kan man ju hitta växel överallt i skogen... ;).
  Så skönt att vi använder decimalsystemet i Sverige!

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 17 december  Alla stolar i ett rum är numrerade: 1, 2, 3 osv. De står i nummerordning i jämna avstånd runt ett runt bord. Nisse Grå och Nisse Röd sitter bredvid varandra och summan av deras stolnummer är 6.
  Vilket stolnummer har Lillnissen som sitter mittemot dem?


  Vi tror att lillnissen mittemot har nummer 3 på sin stol.
  Varför?
  Jo, Nisse Röd och Nisse Grå kan inte sitta på två stolar i nummerordning.
  2 och 3 blir för lite, och 3 och 4 blir för mycket. Summan ska ju vara 6.
  Enda sättet är att det finns fem stolar runt bordet, så att nissarna sitter på stol 1 och 5.
  Mittemot varje nisse finns ingen stol, men mittemot båda nissarna (dvs från punkten mellan dom) står stol nummer 3.
  Klurat ut av
  Ludvig 8 år och lite hjälp av pappa Uffe, 50.

  Summa av två på varandra följande heltal är alltid udda medan 6 är ju jämnt.

  Så skriver Hanna och Rebecca:
  Det är 5 stolar för att det inte finns andra möjligheter att få summan 6 av två stolar som står bredvid varandra. Nisse röd och Nisse grå sitter på stolarna 1 och 5 som står bredvid varandra. Mittemot stolarna 1 och 5 står stol nummer 3. Alltså sitter Lill-nissen på stol nr 3.

  Så såg bordet ut enligt Rasmus J. ES2a (musik):

  Det kom också svar, en lösning och en bild av våra trogna nötknäckare David, Vera och Philip.

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 18 december  Dela följande figur i
  a) två lika delar
  b) tre lika delar
  c) fyra lika delar.


  Det har kommit lösningar från Vera P, Hanna K; Maria S och Sara F klass 7c i Fridaskolan Mölnlycke, Philip S; Klass 7b i Risbroskolan i Fagersta, Felix M-N, Monica W och David S, alla med bilder. Det är svårt att hantera så många bilder gjorda i olika program, därför visar jag här bara egna bilder.
  Så här kan man dela figuren i två, tre eller fyra lika delar, lika både till formen och till storleken.

  David skriver: Fem lika delar verkar omöjligt, men sex lika delar går på oändligt många olika sätt pga kvadratens symmetri. Jag har försökt med fem och lutar åt att hålla med David. Så kan man dela figuren i sex lika delar: Man tar en kvadrat, delar den med en rak linje som har en godtycklig riktning men går genom kvadratens mittpunkt och sedan delar figuren i tre sådana tudelade kvadrater.

  Om man nöjer sig med att delarna ska vara lika bara till formen men olika till storleken, så finns det många olika möjligheter och man kan dela figuren i hur många ”lika” delar som helst.

  Lösning: Adventsproblem 19 december  Hur mycket är 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10?
  Hur mycket är summa av alla tal från 1 till 20?
  Måste man addera alla dessa tal i tur och ordning eller finns det genvägar?


  Så här tänkte Allan, Viking, Amanda och Ludvig i klass 3cd på Sjöstadsskolan:
  (10+9+1)+(2+3+5)+(4+6)+(8+7)=20+10+10+15=55.
  På andra frågan tänkte vi:11-20 är samma fast 10+ på varje tal och det blir 155.
  155+55=210
  Så, nej, vi behöver inte addera i ordning.

  Vi på Lilla Trulsegården i 3:an vi har en lösning:
  Vi använde 10-kompisarna och 20-kompisarna.
  10-kompisarna 9+1 8+2 7+3 6+4 5, summan= 55
  20-kompisarna 19+1 18+2 17+3 16+4 15+5 14+6 13+7 12+8 11+9 10, summan= 210

  Philip skriver ”jag använde 10-kompisar och 30-kompisar” och han fick rätta svar. Jag gissar att han använde 10-kompisar för att beräkna summan från 1 till 9 och 30-kompisar för summan från 10 till 20.

  David använder två metoder det första kan nog kallas elvakompisarna:
  Summera störst-minst parvis: (1+10)+(2+9)+(3+8)+(4+7)+(5+6) = 11*5 = 55
  Tag medelvärdet av det största och det minsta: (1+20)/2=10,5 * antalet tal: 20 = 210

  När jag gick i skolan, så fick vi inte lära oss 10-kompisar, än mindre elvakompisar, men jag vill försöka:
  (1+10)+(2+9)+(3+8)+(4+7)+(5+6)+(6+5)+(7+4)+(8+3)+(9+2)+(10+1)= 11*10= 110
  Det blev för mycket därför att jag räknade varje tal två gånger, men då är det bara att dela med 2, 110/2= 55. Nu är det rätt. Man kan skriva 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= (1+10)*10/2= 55 eller allmänt:
  Summan_av_alla_heltal_från_m_till_n = (m+n)*antalet/2

  Jag testar det på 1 till 20. Det första talet är 1, det sista 20 och de alla är 20 till antalet. (1+20)*20/2= 210. Det stämmer!
  Antalet heltal från (och med) m till (och med) n är n-m+1. Så vi kan skriva (n-m+1) i stället för ”antalet” i vår formel
  Summan_av_alla_heltal_från_m_till_n = (m+n)*(n-m+1)/2.
  T ex summan av alla årtal från 1523 till 2012 (med lite hjälp av miniräknare) blir
  (1523+2012)*(2012-1523+1)/2=3535*490/2=866075.

  Vera räknar med 11-kompisar och med 21-kompisar och skriver om formeln: n/2 * (n+1) för summan av alla tal från 1 till n, där n kan vara vilket (naturligt) tal som helst och att en sådan summa kallas ett triangeltal och att alla triangeltal finns i något som heter Pascals triangel.

  Andra som skickade svar (eller diskuterade på Facebooken) var: Hilde B, Ann-Britt L, Fredrik L, Agnes B; klass 5c på Villanskolan och Wilma W.

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 20 december  Tomtefar är trött på alla pepparkakor. Han gräddar våfflor istället.
  Vem får den största?
  Vem får den minsta?

  Nisses, tomtemors och tomtens våfflor.

  Hämta en pdf med större våfflor ...


  Ett försök av Astrid Lone Amanda (ES2c, teater) (något förkortat): Om alla är lika höga och lika breda är stjärnan minst för att det är mest borttaget från en rektangel och den längst till vänster (vad kallas det?) är störst för att det är minst borttaget från en rektangel.

  Formen till vänster är en månghörning med 5 hörn alltså en femhörning. Vill man låta lite gammalgrekisk så säger man en polygon med fem hörn eller en pentagon. Astrid har dragit de rätta slutsatserna, stjärnan (som tomten ska få) är minst och femhörningen (som Nisse ska få) är störst. Men inom vetenskapen och i synnerhet inom matematiken räcker det inte att övertyga sig själv, man måste komma med argument som övertygar alla andra.

  En lite säkrare metod skulle vara att printa ut bilden med de tre figurerna och klippa ut dem. Lägger man stjärnan på femhörningen så ser man att hela stjärnan får plats i den. Lägger man stjärnan på hjärtat, så man kan vrida den och placera så att bara två små uddar sticker utanför hjärtat medan de områden av hjärtat som inte täcks av stjärnan är betydligt större. Så det är klart att stjärnan är minst av de tre våfflorna.

  Om man sedan lägger hjärtat på femhörningen och placerar och vrider det så att det täcker så mycket som möjligt av den, så kan man övertyga de flesta som ser det att det är mera av femhörningen utanför hjärtat än hjärtat utanför femhörningen, alltså femhörningen är störst.

  Men det finns ett ännu säkrare och mera precist sätt att jämföra våfflor. De har ju ett regelbundet rutmönster. Räknar man rutorna på varje våffla så får man ett mått på dess areor.

  Så har både David och Philip gjort. En fråga när man räknar rutor är hur de vid våfflans kant ska räknas, de som inte är hela. Jag tycker att de som är mera än hälften ska räknas som hela, de som är mindre än hälften ska inte räknas alls och när man har svårt att avgöra så räknar man dessa som en halv. En annan sak är att det är så många rutor och jobbigt att räkna och det händer lätt att man räknar fel. David delade sina våfflor i kvadrater om 3x3 rutor, då går det smidigare och säkrare.
  Kanske såg Davids våfflor ut så här?

  Enligt mina beräkningar är Nisses femhörning 123 rutor, tomtemors hjärta 111 rutor och tomtens stjärna bara 62 rutor.
  Även Vera och klass 4B i Kopperskola i Stenungsund och Klass 4B i Tingvallaskolan i Säffle tyckte att femhörningen var störst och stjärnan minst.

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 21 december  Oscar har 4 syskon. Äldst är Filip född år 1996, Lucas är född 8 år senare, Emma är 6 år äldre än Lucas, Ida 5 år yngre än Emma och Oscar själv 4 år äldre än Ida.
  Vilket år är Oscar född?


  Det finns tre sätt: Man kan beräkna födelseåren för var och en i tur och ordning eller hur mycket yngre Filips syskon är än Filip eller hur gammal var och en är i år.

  Jag tänkte att det skulle det vara svårt för de yngsta eleverna att räkna med fyrsiffriga tal och att de skulle föredra de senare sätten, men det var inte något problem för någon som skickade svar, alla räknade med födelseår eller blandade lite och alla fick rätt svar.

  Så framställer Monika sina beräkningar:
  Filip är född 1996
  Lucas 8 år senare dvs 2004
  Emma 6 år äldre än Lucas sålunda två år yngre än Filip 1998.
  Ida är 5 år yngre än Emma dvs född 2003
  Oscar 4 år äldre än Ida dvs 1999.

  Andra som svarade var Signe E, Vera, Astrid Lone Amanda, klass 4A i Solhemsskolan i Spånga, Amanda L i Fridaskolan, David, 4B i Tingvallaskolan 4B, Säffle och Philip.

  Lösning: Adventsproblem 22 december  I cirkusmanegen finns vilda myror och tama elefanter. Varje myra har 6 ben, varje elefant 4. Alla tillsammans har de 100 ben.
  Vilken sorts ben är det flest av i manegen om elefanterna är 5 fler än myrorna?


  Här följer Davids lösning:
  Lösning utan ekvation: Ett par (en myra+en elefant) har 10 ben, förutom ett antal sådana par, finns 5 elefanter med sammanlagt 20 ben, alltså återstår 100-20=80 ben från 8 myror+8 elefanter. 8*6=48 myrben är mindre än 13*4=52 elefantben.
  Svar: 4 fler elefantben än myrben.

  Hilda A (dans) och Monica ställde upp och löste ekvationssystem.
  Det kom också lösningar från Vera och Philip.

  Lösning: Adventsproblem 23 december  Jultomten provflyger sin släde innan jul. Han flyger i en triangel från nordpolen till ekvatorn, lika långt utefter ekvatorn och sedan hem igen.
  Hur stora är vinklarna i triangeln?
  Hur stor är vinkelsumman i triangeln?


  Svar: 270 grader.
  Det kom svar från: Vera, Philip, Hilda A (ES2c, dans), Rasmus J (ES2a, musik), Sandra H (ES2a, musik) och från David.
  Sandra tyckte att triangeln var likbent, alla andra att den var liksidig men David håller med Sandra om att den vinkeln där tomten svängde för första gången var 90 grader. Alla utom David visste att summan av vinklarna i en triangel alltid är 180 grader. Hilda tyckte dessutom att mycket berodde på hur rakt tomten flög.

  Jag passade på och frågade tomten i förrgår, hur hans provresa gick.
  Han berättade att det var svårt att hålla kursen i början. Renarna blev snurriga i huvuden när de såg Jorden snurra under sig och de försökte svänga till höger hela tiden. Det kallas corioliseffekten och är värst nära nordpolen, sedan avtar den och går över när man närmar sig ekvatorn. Sedan grävde tomten i sin säck och plockade ut en jordglob med världens alla länder och alla hav målade på. Den var rund som jordklotet och hade nordpolen uppe och sydpolen nere och ekvatorn gick mittemellan polerna runt hela globen. Det fanns också flera linjer som gick rakt från den ena polen till den andra. Ja, så rakt som man kan rita på ett klot. De kallas meridianer och egentligen är de halvcirklar när man tittar på dem från sidan. Tomten sa att han valde en av meridianerna från början och såg till att släden följde den hela vägen mot ekvatorn och på så sätt kunde han hålla rak kurs. Så här har vi svaret på Hildas tvivel, tomten flög med sin släde så rakt som man kan flyga över jorden. En riktigt rak linje från nordpolen till ekvatorn skulle gå djupt under jorden.

  Just när de skulle korsa ekvatorn, svängde de 90 grader för att följa den istället. Vi kunde se på jordgloben att alla meridianer korsade ekvatorn i 90 graders vinklar. Tomten förklarade att en väg som ansluter till ekvatorn i en sned vinkel, kan inte vara den kortaste vägen till ekvatorn eftersom då finns det alltid en kortare väg som går vinkelrät mot ekvatorn, en väg genom luften i alla fall. Där fick alltså Sandra och David rätt.

  Den kortaste vägen från nordpolen till ekvatorn är tusen mil lång, den är hälften av vägen mellan polerna och en fjärdedel av vägen runt jorden, alltså en fjärdedel av ekvatorns längd. Tomten flög sedan lika långt längs ekvatorn, en fjärdedels varv runt jorden, och svängde sedan 90grader igen för att ta en annan meridian som var den kortaste vägen hem till nordpolen. Vinkeln mellan meridianerna var också 90 grader. Det blev alltså tre vinklar om 90 grader var.

  Så här motiverar David sitt svar:
  ”Vinklarna vid ekvatorn är båda 90 grader, likaså polvinkeln eftersom tomten åker 1/4 varv längs ekvatorn.
  Vinkelsumman blir alltså 270 grader och inte 180, som för plana trianglar.”

  Vi har lärt oss på geometrilektionerna att alla trianglar har vinkelsumman 180 grader, men i den vanliga geometrin, när man talar om trianglar, så menar man plana trianglar medan den bana som tomten flög var en sfärisk triangel. Varje gång man ritar en triangel på marken, ritar man egentligen en sfärisk triangel, eftersom Jorden ju är ett klot. Men det är bara då det gäller väldigt stora trianglar eller då de är ganska stora och vi vill räkna med stor precision, som vi behöver tänka på att de inte är plana. Till exempel den sfäriska triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö har vinkelsumman 180,045 grader eller 180° 2’ 40’’.

  Annandag jul 2011
  Leo

  Lösning: Adventsproblem 24 december  De nio jämna heltalen från 2 till och med 18 ska placeras i rutnätet. Tre tal är ditskrivna.
  Placera ut de övriga så att summan av talen i varje rad, kolumn eller diagonal är lika.


  Det kom rätta svar från: Vera, David, Philip, Felix, Monica och Barbara R.

  Ett ifyllt rutnät med dessa egenskaper kallar man (som Monica gör) ”en magisk kvadrat”.
  Oftast börjar man söka efter en magisk kvadrat med givna tal genom att som Felix gör, beräkna ”den magiska summan”:
  Jämna heltal mellan 2 och 18 är 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18.
  Summan av alla de talen är 90.
  90/3 = 30. Alltså ska summan i varje kolumn vara lika med 30.
  30 är alltså den magiska summan. Vet man detta så ser man direkt vilka tal som ska stå i andra raden och efter ett par enkla tester och uteslutningar fyller man i resten av kvadraten.

  Nu är kalendern all.

  Vi tackar alla elever och andra som knäckte eller försökte knäcka våra nöter. De som lyckades bäst har nämnts. Vi tackar Christina Soldan för hennes engagerade insats, en kalendertävling, i Anderstorpskolan i Skellefteå och alla andra lärare som uppmuntrade sina elever och förmedlade deras lösningar till oss.

  God fortsättning på helgen!
  Leo Rubinstein och Nämnareredaktionen.

  Lösning: Adventsproblem 4 december  I tomteverkstan fanns 1000 julklappar numrerade från 1 till 1000. Tomten har valt ut alla klappar sådana att han vet att han kan läsa numret rätt, även om han råkar hålla dem upp och ner och stoppat ner dem i sin säck.
  Hur många klappar har tomten nu i sin säck?


  En siffergåta igen. Lite svåre än i lucka 1.
  Rätt svar är 18, eller kanske 918, det beror lite på jultomten.

  Först med rätt svar kom Philip S.

  Det blir 18 paket tomten har i sin säck.
  De paket han har är 1, 8, 11, 69, 88, 96, 101, 111, 181, 609, 619, 689, 808, 818, 888, 906, 916, 986.

  Och det kom flera. Några fel svar kom också. Flera missade siffrorna 6 och 9. När de vänds upp och ner och samtidigt byter plats med varandra så får man samma nummer tillbaka ändå.

  Om man sedan har t ex ett paket som det står 234 eller 57 på och man ser den upp-och-ner-vänd så klarar man kanske ändå att läsa av vad det är för nummer. Jag tror inte att jultomten klarar det. Men om …? Hur många klappar lägger han då i sin säck? Det är mycket svårare att beräkna.

  Första frågan är: Hur många nummer finns sådana att om man vänder dem upp och ner så ser de fortfarande ut som rättvända nummer? De måste bestå av enbart dessa 5 siffror: 0, 1, 6, 8 och 9 och varken den första eller den sista siffran i numret får vara 0.

  Det finns 4 ensiffriga sådana nummer: 1, 6, 8, 9.

  Jag använder en matematisk regel kallad ”multiplikationsprincipen” för att beräkna att det finns:
  4*4= 16 tvåsiffriga sådana nummer och
  4*5*4= 80 tresiffriga
  1000 är inte en sådan.

  De är alltså 4+16+80= 100 stycken. Det betyder att det finns 1000-100= 900 nummer mellan 1 och 1000 sådana att om man vänder dem upp och ner, så ser man att de är uppochnervända och då läser man dem på lämpligt sätt. Tillsammans med de 18 som man läser rätt trots an man inte vett att de är uppochnervända blir det 918.

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 5 december  Pontus är dubbelt så gammal som Marko och Kalle är dubbelt så gammal som Pontus.
  Hur gammal kommer Kalle att vara jämfört med Marko när Pontus är lika gammal som Kalle är nu?


  Pontus är äldre än Marko och Kalle är äldre än Pontus. Då måste också Kalle vara äldre än Marko och det kommer han alltid att vara. Så man kan säga att Kalle ska vara äldre än Marko, om man vill säga en sanning om deras ålder. Men det är inte hela sanningen.

  Kan man beräkna deras exakta ålder?
  Många försökte genom att först gissa hur gammal Marko är nu:

  Klass 3C2 i Sandsbro har föreslagit:
  Marko 2
  Pontus 4
  Kalle 8

  Det ger att Kalle är 12 år när Pontus är lika gammal som Kalle är nu. Sedan anser eleverna att det kan vara många lösningar här och talen har samma förhållanden till varandra.

  Andra började med en annan gissning och kom till andra resultat och de flesta tyckte att det inte handlar om att bestämma någons ålder utan bara om ett förhållande mellan åldrarna. Några svarade rent av att Kalle kommer att vara dubbelt så gammal som Marko.

  Kan man vara säker att det alltid blir så oberoende av Markos ålder nu?
  Några försökte med 2 olika gissningar och det stämde varje gång.

  Ett sätt att få ett resultat som man kan vara säker på att det alltid gäller är att ge Markos ålder ett namn t ex m (tal får ofta enbokstavsnamn) och sedan göra de beräkningar och förenklingar som det går att göra utan att veta hur mycket m är.

  Ungefär så här gjorde Vera P. i Lilla Adolf Fredriks skola och Olivia O. F. i åk 8, Ekhagaskolan, Mölndal:

  m=Markos ålder

  Pontus=2*m
  Marko=m
  Kalle=4*m

  Pontus ska alltså bli 4*m och det kommer att hända om 2*m år, så då lägger man på 2*m på alla så får man reda på hur gamla de blir:

  Pontus=4*m
  Marko=3*m
  Kalle=6*m

  Kalle kommer att vara dubbelt så gammal som Marko.

  (6*m är alltid dubbelt så stort som 3*m.)

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 6 december  Tre tomtenissar delade på ett stort fat brysselkål. ”Nu är jag mätt”, sa den första nissen när fatet blev tomt. ”Jag har ätit precis en tredjedel av de vi hade att dela på.”
  ”Jag är proppmätt”, sa den andra nissen. ”Jag har ätit sjutton stycken.”
  ”Jag är också mätt”, sa den tredje nissen. ”Jag har ätit hälften av vad ni andra åt tillsammans.”
  Hur många brysselkål var det på fatet från början?


  Det var 51 brysselkål på fatet från början. Nästan alla som skickade in sina svar kom fram till detta på ett eller annat sätt.

  Jag tänkte så här: Har man ätit hälften så mycket som alla andra tillsammans har ätit, så har man ätit upp en tredjedel av det som blev uppätet. Alltså den tredje Nisse åt upp en tredjedel av det som låg på fatet, lika mycket som den första. Den andre Nisse då, han som åt upp 17,han åt upp resten alltså den tredje tredjedelen. En tredjedel var 17, så det hela var 51.

  Monica W. använder samma metod som vi använde i lösningen till lucka 5. Hon döper antalet brysselkål som från början låg på fatet till x. När man räknar med ett tal som man inte vet hur stor det är så säger man att man räknar med en obekant.

  Tre nissar äter brysselkål. Hur många fanns det? x st
  Nisse 1 äter en tredjedel. 1/3 x
  Nisse 2 äter 17 st
  Nisse 3 äter hälften av de andra tillsammans ( 1/3x + 17 ) / 2
  1/3 x + 17 + ( 1/3x + 17 ) / 2 = x
  2 x + 102 + x + 51 = 6 x
  3 x + 153 = 6 x
  3 x = 153
  x = 51
  Svar: Det fanns 51 brysselkål från början.

  1/3 x + 17 + ( 1/3x + 17 ) / 2 = x betyder: Det som den första nissen hade ätit + det som den andra nissen hade ätit + det som den tredje nissen hade ätit = det som låg på fatet från början.

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 7 december  En påse sega tomtar väger 110 gram. Tomtarna i påsen väger 100 gram mera än själva påsen.
  Hur mycket kommer påsen att väga när alla tomtar är uppätna?


  Svaret på frågan är att påsen väger 5 gram.
  Om påsen väger 5 g så väger tomtarna 105 g.
  Skillnaden mellan 105 och 5 g är 100 g.
  Inskickat av Philip S 9 år!

  Bra förklaring men du börjar med svaret och visar sedan att det stämmer. Vi vill helst se hur man tänker för att komma fram till det rätta svaret.

  Monica W. räknar med en obekant
  påsen väger x g
  tomtar väger 100+x g
  tillsammans 110g
  x + (100+x) = 110
  2x + 100 = 110
  2x = 10
  x = 5
  Alltså påsen väger 5 g och de sega tomtarna 105 g.

  David Ström behandlar frågan på flera sätt:

  Svar: Påsen väger 5 gram, utan tomtar.
  Med ekvation blir det enkelt: x+(x+100)=110, vilket ger svaret x=5. Kan man inte ekvationer så kan man ändå tänka att: En tom påse + (en tom påse+100g) = 110 g. Alltså väger två tomma påsar 10g och en påse 5g. Man kan också pröva sig fram: Första tanken är kanske 10g+100g=110g, men då väger tomtarna bara 90g mer än påsen. Minskar man då påsens vikt med 5g och ökar mängden tomtar med lika mycket, så får man: 5g+105g=110g.

  Jag tänkte så här: Om jag äter upp 100 g sega tomtar så ska jag ha lika mycket påse som sega tomtar kvar och allt ska väga 10 gram. Alltså 5 gram tomtar och 5 gram påse.

  Det roligaste av allt är att de flesta svarade 10g. Det är det första man tänker, som David har nämnt. Ge problemet till kompisar och bekanta och se vad de svarar. Förklara sen för dem om de svarar fel.

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 8 december  Beräkna utan miniräknare:


  Svar: tre och halv (3,5)

  Ett bråkstreck betyder att man ska dela (utföra division) men det säger mera än så, nämligen att man först ska beräkna värden av uttrycken i hela täljaren och i hela nämnaren och därefter utföra divisionen. Det visste Teodor, Jonatan, Axel och William i 4A i Käppala skola, Lidingö:

  Först räknade vi ut att 163x7=1141.
  Sedan räknade vi ut 163+163=326.
  Efter det tog 1141/326=3,5.

  Resultat av divisionen är ett svar på frågan
  ”Hur många gånger går 163+163 upp i 163+163+163+163+163+163+163?”
  Det är lätt att svara på den:
  Om man tar 163+163+163+163+163+163+163 och upprepade gånger drar 163+163 från det, så efter 3 gånger finns bara en 163 kvar, och 163 är ju en halv av 163+163. Då kan man säga att 163+163 går tre och halv gånger upp i 163+163+163+163+163+163+163 eller att 163+163+163+163+163+163+163 delat med 163+163 är 3,5 eller att bråkets värde är 3,5.

  När man har lärt sig lite mera om bråk så kan man några regler som underlättar beräkningar och då kan man komma till samma resultat på annat sätt.
  Så räknar Vera P.
  (163+163+163+163+163+163+163) / (163+163) = (7*163) / (2*163) = 7/2 = 3,5

  163 är både täljarens och nämnarens faktor. Så det kan tas bort från båda, (”kortas bort”) och kvar blir det bara 7/2.
  Ungefär likadant tänkte och räknade: Tobias K., Monika W., ”Kristoffer99”, David S. och Johan A.

  Räknedosan är onödig när man har så enkel beräkning att göra. Förresten, den som inte vet vad ett bråkstreck betyder, den klarar inte heller att mata in uppgiften i räknedosan på rätt sätt. Om man ändå vill se svaret på en räknedosa, så måste man få räknedosan att göra beräkningar i rätt ordning. Det gör man på olika sätt på olika räknedosor, oftast genom att använda parenteser, t ex med följande inmatning:

  (163+163+163+163+163+163+163) / (163+163) =

  Med en likadan inmatning men utan parenteser ger samma räknedosa ett helt tokigt svar.

  Leo

  Lösning: Adventsproblem 9 december  I tomtens verkstad tillverkas kuddar. Två tygstycken som är 40cm x 60cm sys ihop och fylls med dun tills kudden är 20 cm tjock som mest.
  Hur stor volym har en sådan kudde? (Man kan komma fram till lite olika svar. Det viktiga är hur man resonerar.)


  Svar: Så där 16 liter.
  Av två tygstycken som är 40cm*60cm kan man sy ett kuddvar på olika sätt. De flesta lägger ett tygstycke på det andra, så att det täcker det och syr runt längs kanter, hörna mot hörna, långsida mot långsida och kortsida mot kortsida. Monika W. har beskrivit ett udda sätt. Man lägger tygstycken så att de korsar varandra vinkelrät och syr samman varje kortsida med mittdelen av en av det andra tygstyckets långsidor. När sedan de delar av långsidor som blev över sys samman, så bildas ett rätblock med kvadratisk bas 40cm*40cm*10cm med volym 16000 kubikcentimeter eller 16 liter. Fyller man sedan på extra för att göra kudden 20 cm hög, så har Monika beräknat, att volymen blir ungefär 17,3 liter.

  Simon H. och Carina C. har räknat 10cm*60cm*40cm= 24 liter. De har kanske tänkt att kudden ska vara 10cm hög i snitt eller lite mera eftersom när en kudde fylls på höjden så krymper den på längden och på bredden.

  Philip S. tog volym av rätblocket 20cm*20cm*40cm, det längta och bredaste rätblock med höjd 20cm som kan stängas i ett kuddvar med de givna måtten (och sydd på vanligt sätt). Volymen blir 16 liter.

  David S. försökte beräkna volym på en kudde med elliptiska tvärsnitt med omkrets 80cm och 120cm. Det blev för komplicerat, så han använde istället samma metod som Monika, fast på en avlång kudde, med resultat 16 liter. David antyder också en viktig sak. När man gör en överslagsberäkning (räknar på ett ungefär) så är det bra att se till att felen jämnar ut sig dvs. att man räknar ungefär lika mycket för lite som för mycket.

  Enligt mina beräkningar kan den avlånga kudden aldrig ha ett volym större än 23 liter om den har höjd begränsad till 20cm (Monicas kudde skulle kunna vara några liter större.) Slutar man fylla på så snart kudden har nått höjden 20cm så blir volymen några liter mindre.

  Jag har bortsett från att när man syr så brukar man vika ett par cm bred remsa i sömkanten. Gör man det så minskar kuddens volym med cirka 1,5 liter för varje centimeter.

  Sammanfattningsvis kan man säga att Monikas, Philips och Davids svar är rimliga medan Simons och Carinas svar ligger nära verkligheten.

  Leo

  Lösnng adventsproblem 14 december 2012  Kan kanterna på en kub numreras med talen 1 till 12 så att summan av de fyra talen vid kanterna vid en sida blir densamma för alla kubens sidor?


  Lösning
  Hittills har det bara kommit ett rätt svar. Det kom från Erika R. 6B Fridaskolan och det var ett mycket kort JA! En lösning från Liljeborgsskolan klass 5g2 i Trelleborg var inte rätt men ett djärvt försök!

  Svar:Ja det går, och här kommer några exempel.

  Kubens kanter kan faktiskt se ut så här när man tittar från mycket nära håll in i kuben. De fyra parallelltrapetserna på bilden är i verkligheten kvadrater och de 4 sneda linjerna som sprättar åt fyra håll är i verkligheten parallella kanter. Det var svårt att hitta ett exempel men så småningom lär man sig knepen.
  Det underlättar om man, innan man börjar söka, tänker på vilka egenskaper en sådan kub med numrerade kanter har. Här kommer de viktigaste av dem:
  1. Summan av talen vid kanterna vid en sida måste vara 26.
  2. Summan av talen vid fyra parallella kanter måste vara 26.
  3. Summan av talen vid kanterna som möts i ett hörn måste vara lika mycket som summan av talen vid kanterna som möts i dess motstående hörn.
  4. Summan av talen vid kanterna som möts i ett hörn måste ligga inom intervallet 12 till 27.

  Liljeborgsskolans lösningsförsök ser vi i figuren till vänster:

  fyra sidor med kantsumman 30 och sidornas gemensamma kanter är: 12, 10, 11 och 9. Med vårt sätt att rita kuben blir de gemensamma kanterna som i figuren i mitten och de övriga kanske som i figuren till höger. Men i så fall har vi fyra sidor med kantsumman 30 och två med kantsumman 18.

  Matematiken som vetenskap och lärande i matematik

  Matematiken som vetenskap och lärande i matematik
   

  Matematik som vetenskap och lärande i matematik

  Denna uppsats är baserad på en populärvetenskaplig Högtidsföreläsning i samband med Årshögtiden vid Umeå universitet i oktober 2008. Föreläsaren är professor emeritus Hans Wallin vid Umeå universitet, Fakulteten för lärarutbildning (numera Umeå School of Education).

  Läs uppsatsen...

  Matematikpapper

  De kopieringsunderlag du finner här kan du fritt använda i din undervisning. Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se.

  För beskrivningar och förslag på hur matematikpapper kan användas, se Matematikpapper i undervisningen >>

  Nytt!
  Talkort "runt 100", exempelvis 390, 399, 401, 410
  Tom multiplikationsruta, två mindre
  Tom multiplikationsruta, en större
  Två ifyllda multiplikationsrutor

  Kollegieblocksrutigt papper
  Obs! Finns en lite mörkare och en lite ljusare sida.
  1 cm-rutat papper
  1 cm-rutat papper
  Eftersom rutade papper har en tendens att "dra sig" lite i processen från dator till utskrift finns två versioner. Prova vilken som passar din skrivare bäst om det är viktigt att det är så exakta mått som möjligt. För 100 procentigt perfekta mått får vi hänvisa till färdigtryckta centimeterrutade papper.
  2 cm-rutat papper
  3 cm-rutat papper
  Papper med rutor 1,8 x 2,5 cm
  Prickpapper
  Prickpapper 2 cm
  Isometriskt prickpapper
  Isometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber
  Triangelpapper, små
  Triangelpapper, mellan
  Triangelpapper, stora
  Hexagonpapper, små
  Hexagonpapper, mellan
  Hexagonpapper, stora

  Areamall
  Koordinatsystem 1:a kvadranten
  Koordinatsystem
  Ograderat koordinatsystem
  Geobräde, 5x5 pinnar, två stora
  Geobräde, 5x5 pinnar, tolv små
  Liksidiga polygoner
  Pentomino
  Tangram med 6, 8 och 10 cm sida
  Kortspel Samma form, svarta former
  Kortspel Samma form, röda former
  Kortspel Samma form i olika färger
  Kortspel Samma form och antal, en eller två former
  Kortspel Samma form, färg och antal, en eller två former i olika färger
  Fyrsidig formtärning

  100-ruta, 0–99
  100-ruta, 99–0
  100-ruta, 1–100
  100-ruta, 100–1
  100-ruta, 0,01–1,00
  Tom hundraruta
  200-ruta, 0–199
  200-ruta, 1–200
  200-ruta, 199–0
  200-ruta, 200–1
  Hundratriangel

  Talkort 0–10
  Talkort 1–30
  Talkort 10–1000
  Nummerlappar 1–22

  Talblock 10
  Tiorutor

  Tallinje, 0 till 10
  Tallinje, -10 till 10
  Tallinje 0–100, flera olika tallinjer 0–100

  Positionskort

  Spelplan 1-2-3-2-1
  Spelplan med 1 och 2 prickar
  0 till 9 prickar ordnade som på Domino 9
  Ansikten

  Rektangelformationer för multiplikation

  Termometer, -5 till 5
  Termometer, -10 till 10
  Termometer, -35 till 35

  Bråkkort, från 1/2 till 12/12
  Bråkcirklar
  Bråkkvadrater
  "Pizzor att bråka med"

  Pärlplatta, hexagon, 8 piggar i kanten
  Pärlplatta, hexagon, 16 piggar i kanten

  Klockor med siffror
  Klockor utan siffror
  Klockor analog/digital

  Underlag för cirkeldiagram
  Spegelsymmetri
  Slumptalstabell 0 till 9

  Kub
  Tetraeder
  Oktaeder
  Ikosaeder
  Dodekaeder

  Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Kontrollera att pdf:en inte skrivs ut med sidskalning.

  Hämta vid behov Adobe Reader
  (i nytt fönster)
  .

  Matematikpapper i undervisningen

  Vi ser att det är många som är inne på matematikpappersidan. Hur många papper som skrivs ut, eventuellt kopieras, och faktiskt används i matematikundervisning har vi däremot ingen aning om. Ett litet tankeexperiment: I skrivande stund har det varit drygt 130 000 besök på webbsidan. Om vart tionde besök resulterar i att ett papper skrivs ut och kopieras till varje elev i en klass (enligt uppgifter som har lämnats till TIMSS är snittet i en svensk klass 22 elever) så motsvarar det 286 000 papper. Ponera att var tionde elev som jobbar med en uppgift eller ett problem med stöd av ett matematikpapper verkligen upptäcker något väsentligt – då är det 28 600 elever som har lärt sig något nytt. Förhoppningsvis är antagandena i resonemanget i underkant – vilken potential det kan finnas i en webbsida full med matematikpapper!

  Vi vill gärna få återkoppling på hur du använder matematikpapper i din undervisning. Skicka en kort beskrivning till Lena Trygg eller Calle Flognman, gärna kompletterat med foto och elevarbeten, så sprider vi idéer och uppslag vidare här.

  Matematikpapper och Strävorna
  Matematikpapper används i många av Strävornas aktiviteter. En förteckning finns här >>

  Matematikpapper och aktiviteter
  Andra aktiviteter där matematikpapper används finns här >>

  Hämta vid behov Adobe Reader
  (i nytt fönster)
  .

  Matematikpapper och Strävorna

  I många av aktiviteterna i Strävorna finns det hänvisningar till olika matematikpapper. Några exempel:

  Areamall
  En areamall behövs i 2C4C Färgfläckar, en aktivitet där eleverna ska ange olika sätt att ta reda på omkrets och area på oregelbundna figurer.

  Isometriskt prickpapper
  2C6C Ur en annan synvinkel behandlar rotation av geometriska kroppar. Att rita kroppar på isometriskt papper tycker många elever är enklare än att rita på cm-rutat papper.

  Isometriskt prickpapper 25 mm
  I 2C6C Måla kuber får eleverna utveckla grundläggande rumsuppfattning genom att måla sidoytor så att kuber framträder.

  I 2C Rita och bygg med kuber ges möjlighet att bygga, avbilda och sedan diskutera en kubs egenskaper.

  Tangram
  2C2A Tangrampussel
  2C6C Undersök med tangram
  2C Det är insidan som räknas

  Prickpapper
  När elever arbetar med gummisnoddar på ett geobräde är det viktigt att de också dokumenterar sitt arbete. Välj antingen ett matematikpapper där hela sidan har prickar eller ett där prickarna har anpassats för att passa till arbete med geobräde. Aktivitetsförslag finns på 2C Rätvinkliga trianglar på geobrädet.

  Hundrarutor
  Det finns några olika varianter på hundrarutor eftersom det beror på aktiviteten om rutan ska vara märkt 0–99 eller 1–100 och från vilket håll det är lämpligt att avläsa den, se exempelvis 1A4A Hundrarutan – Gissa mitt tal och 3A Jeopardy med 100-ruta.

  Slumptalstabell 0–9
  2A4A Tal i luckor är en aktivitet där eleverna får undersöka tal och resonera om deras relationer.

  Positionskort
  Positionskorten är gjorda så att ental, tiotal, hundratal och tusental finns åtskilda på olika ark. En tanke är att det ska gå att kopiera varje talsort i en egen färg. Tänk bara på att inte alltid koppla samman en talsort med en och samma färg. Det får inte bli så att elever uppfattar att t ex ental alltid är röda och tiotal alltid är gröna. Om positionskorten är för små så går de bra att kopiera med förstoring till exempelvis A3-ark (141 %).

  3A Addera tvåsiffriga tal är en aktivitet som bygger på arbetsgången konkret – bildmässigt – symboliskt. Positionskorten används i steget från bildmässigt till symboliskt.

  Hämta vid behov Adobe Reader
  (i nytt fönster)
  .

  Matematikpapper och aktiviteter

  Matematikundervisning för nyanlända


  Under läsåret 2016/2017 genomför NCM kompetensutvecklingsprojektet Matematikundervisning för nyanlända i Borås. Det övergripande syftet är att ge nyanlända elever ökade möjligheter att lyckas i den svenska grundskolans matematikundervisning. I projektplanen (se nedan) finns en beskrivning av bakgrund, motiv, tidsplan, innehåll, etc.

  Deltagare är team som består av t ex:
  matematiklärare (klasslärare i F–6 samt ämneslärare i matematik)
  studiehandledare
  modersmålslärare
  lärare i förberedelseklass
  lärare i svenska som andraspråk
  ...

  Följande språk finns representerade bland deltagarna:
  Albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, engelska, franska, grekiska, persiska, polska, somaliska, svenska, tyska och vietnamesiska.

  Målet är att efter genomgången utbildning ska deltagaren, inom sitt ansvarsområde,

  • ha vidareutvecklat sin förmåga att tillvarata, utmana och utveckla nyanlända elevers matematikkunnande
  • ha vidareutvecklat sin förmåga att underlätta nyanlända elevers integration i den svenska matematikundervisningen
  • ha utökat sina kunskaper om matematikundervisning i olika kulturer, inklusive den svenska
  • utökat sina kunskaper om andra personalkategoriers arbete med nyanländas lärande i matematik
  • ha vidareutvecklat sin förmåga till samverkan med andra personalkategorier med ansvar för nyanländas lärande i matematik.

  På den här webbsidan samlar vi dokument som används under läsåret. Allt är fritt att användas av alla, men låt NCM:s namn finnas kvar på dokumenten.

  Webbsidor kommer successivt att öka i antal allteftersom projektet framskrider. Vi planerar t ex att länka till aktuell information och litteratur som är intressant för samtliga yrkeskategorier som möter nyanlända elever i skolan. Vi kommer naturligtvis också ha ett särskilt fokus på lärare som undervisar nyanlända elever i matematik.

  Dokument
  Dokument som berör program, planering, sammanfattning, utvärdering etc
  finns här >>

  Presentationer
  Presentationer från varje kurstillfälle
  finns här >>

  Team-uppgifter
  Uppgifter för teamen att genomföra mellan kurstillfällen
  finns här >>

  Litteratur
  Litteratur som berör undervisning av nyanlända elever
  finns här >>

  Digitala resurser
  Digitala resurser uppdelade på Nyanlända elever – med fokus på matematik och Nyanlända elever – övergripande (inte ämnesanknutet)
  finns här >>

  Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se

  Hämta vid behov Adobe Reader
  (i nytt fönster)
  .

  Mera multiplicera

  En sökning på multiplikation i Nämnarens artikelregister ger bortemot 300 träffar. Vi har tittat igenom och valt ut några som vi tror kan passa bra att läsa i relation till de artiklar om multiplikation som finns samlade i Nämnaren 2016:2 och lagt till några av de aktiviteter i Strävorna som tar upp multiplikation.  Multiplikationsundervisning
  Kerstin Larsson
  I artikeln diskuteras olika multiplikativa situationer och hur de kan användas för att representera räknelagarna. Författaren föreslår även en tänkt lärostig som kan underlätta generalisering av multiplikation till andra talmängder än de naturliga talen.  Vägen till standardalgoritmer
  Mona Røsseland
  Artikeln tar sin utgångspunkt i ett samarbetsprojekt mellan en lärare som ville utveckla sin undervisning och en aktionsforskare som ville undersöka om det var möjligt att göra detta genom att använda flera representationer i matematikundervisningen.  Framställningen av multiplikation påverkar taluppfattningen
  – Multiplikation i läromedel för årskurs 1–3.

  Maria Flodström & Lina Johansson
  Här ger 2011 års Göran Emanuelssonstipendiater sin analys av hur multiplikation presenteras i läromedel och hur denna presentation påverkar elevernas möjligheter att utveckla sin taluppfattning.


  ---------

  Multiplikation i Strävorna

  Stjärnräkning

  Tornblåsaren

  Satsa rätt!

  Uppslaget: Multiluffarschack  ---------

  Redaktionen vill gärna få återkoppling till hur ni använder dessa artiklar i ert lokala utvecklingsarbete eller i kompetensutveckling. Vill du skriva en rad kan du göra det till Lena Trygg eller Calle Flognman.

  Hämta vid behov Adobe Reader
  (i nytt fönster)
  .

  Månadens problem

  Välkommen till månadens problem! Här presenteras tre problem av olika svårighetsgrad för olika åldrar. Problemen är oftast hämtade från Kängurutävlingen. Lösningar och kommentarer publiceras följande månad.

  Problemen i Kängurutävlingen har alternativsvar att välja mellan. Här har vi valt att ta bort alternativen utom i de fall då de är väsentliga för lösningen på något sätt.

  »»» Här finns februariproblemen!

  »»» Januarilösningar!

  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag till:
  manadens_problem@ncm.gu.se

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  Läs mer om Kängurun ...

  problemen ...
  lösningarna ...
  Innehåll: LT

  Månadens problem, april 2007

  Problem 1

  John lägger ett mönster av stickor. På bilden syns hur John har lagt en, två och tre våningar. Hur många stickor behöver han för att lägga 4 våningar?

   


   
  Problem 2

  Robert paketerade blå och röda leksakskängurur, med högst tio i varje låda. Om han hade 178 kängurur av den ena färgen och 121 av den andra, hur många lådor skulle han behöva för att packa ner dem alla utan att blanda färgerna?  Problem 3

  Figuren visar graferna för funktionerna f och g. Vilken likhet gäller för alla x?

   


   


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, december 2006

  Problem 1  En känguru passerar genom en byggnad. Hon går bara genom trekantiga rum. Vid vilken öppning kommer hon ut? [Ecolier 2001, uppg 1]  Problem 2

  Några kajor sitter på några stolpar i en trädgård, en kaja på varje stolpe. Tyvärr blir en kaja utan stolpe. Senare sitter samma kajor två och två på samma stolpar. Nu blir det en stolpe över. Hur många stolpar finns det i trädgården? [Cadet 2001, uppg 15]  Problem 3

  Ta ett tal, fördubbla det och dra bort 1. Efter att ha upprepat denna procedur ytterligare 98 gånger (hela tiden utgående från föregående resultat) hamnar man på talet 2100+1. Vilket var talet man startade med? [Junior 2004, uppg 24]

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, februari 2007

  Problem 1

  På bilden ser du vägen mellan Annas hus och Berts. Den är ritad med en heldragen linje. Just nu pågår ett vägarbete så Anna och Bert måste ta en omväg för att hälsa på varandra. Då går de den väg som är ritad med en streckad linje. Hur mycket längre blir det att gå omvägen? [Ecolier 2004, uppg 3]
  Problem 2

  Vilket tal ska stå istället för frågetecknet? [Cadet 2004, uppg 8]
  Problem 3

  Bilden föreställer tre halvcirklar. Ändpunkterna A och B på den övre halvcirkeln ligger rakt ovanför mittpunkterna E och F till de två undre halvcirklarna. Om varje halvcirkel har radien 2 cm, hur många cm² är arean av det skuggade området? [Junior 2005, uppg 15]

  A: 2π    B: 7    C: 2π+1    D: 8    E: 2π+2

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, februari 2008

  Problem 1

  Eva tar ett heltal och fördubblar det. Därefter fördubblar hon det igen, sen en gång till. Vilket av följande tal kan vi vara säkra på inte är hennes slutresultat?

  48, 80, 84, 880, 1200

  Problem 2

  I den engelska staden Newbury går solen en dag upp sju minuter i fem på morgonen och ner klockan fem minuter i halv tio på kvällen. Mitt emellan dessa klockslag infaller den lokala middagstiden. Vilken är det?
  Problem 3

  Den här piltavlan består av en inre svart cirkel omgiven av en vit och en svart ring. Bredden på varje ring är lika med radien hos den inre cirkeln. Hur många gånger större är den svarta ringens area än den svarta cirkelns area?


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, februari 2009

  Problem 1

  Daniela har kubiska klossar. De är alla lika stora. Hon har lagt ner några av klossarna i en kubisk låda så som du ser på bilden. Hur många fler klossar kan hon få ner i sin låda?


  Problem 2

  Lajka och hennes husse är på hunduppvisning. Från punkt A till punkt O går en rak bana. Den är 24 m lång. Lajka springer i snön från A till B. Sen springer hon vidare till C, D, E, F osv ända till punkten O. Tillsammans med banan bildar hennes spår kvadrater. Hur långt springer Lajka?


  Problem 3

  En hund är bunden med ett 10 meter långt rep vid hörnet av ett hus. Vad är omkretsen på det område dit hunden kan nå?


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, januari 2007

  Problem 1

  Fyra personer får plats runt ett kvadratiskt bord när de sitter på varsin sida. Inför skolfesten ställer eleverna ihop sju sådana bord efter varandra till ett enda långt bord. Hur många personer får plats runt detta långbord? [Ecolier 2006, uppg 6]  Problem 2

  Två sidor i en triangel är 7 cm vardera. Den tredje sidans längd är ett helt antal centimeter. Vilken är den största möjliga omkrets en sådan triangel kan ha? [Cadet 2006, uppg 8]  Problem 3

  En kvadrat är uppdelad i 18 mindre kvadrater av vilka 17 har sidlängden 1. Hur stor area har den stora kvadraten? [Student 2004, uppg 7]

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, maj 2007

  Problem 1

  En rektangulär grusplan är 80 meter lång och dess area är 3200 kvadratmeter. En gräsplan är hälften så bred som grusplanen och har en area som är hälften så stor som grusplanens. Hur lång är gräsplanen?  Problem 2

  En koalaunge äter upp löven från ett eukalyptusträd på tio timmar. Hans mamma och pappa äter dubbelt så fort. Hur lång tid tar det för familjens tre medlemmar att tillsammans äta upp löven från ett eukalyptusträd?  Problem 3

  En liksidig triangel ABC har sidlängden 4. Vilken är radien hos den cirkel med medelpunkt i A som delar triangeln i två delar med samma area?


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, mars 2007

  Problem 1

  Familjen Paddlare är mamma, pappa och Benjamin. De hyrde en kanot för tre personer. På hur många olika sätt kan de sitta i kanoten?[Ecolier 2001, uppg 5]  Problem 2

  Till och med när kamelen Desirée är törstig utgörs hennes vikt till 84% av vatten. När hon har druckit sig otörstig stiger vikten till 800 kg varav nu 85% är vatten. Hur mycket väger kamelen Desirée när hon är törstig? [Cadet 2001, uppg 16]  Problem 3

  En tankspridd bergsklättrare passerade en bergsrygg längs den profil som syns i figur 1. Han gick från punkt A till punkt B. Ibland tappade han saker längs vägen och blev tvungen att går tillbaka och hämta dem. Figur 2 visar hans höjdposition som funktion av tiden. Hur många gånger gick han tillbaka? [Junior 2004, uppg 20]


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, mars 2008

  Problem 1

  Fem kamrater placerade ut sina badlakan på stranden så att det blev en stor kvadrat. Anna och Bodil har lika stora kvadratiska badlakan, som vardera har omkretsen 480 cm. Cilla, Doris och Elsa har rektangulära badlakan som alla är lika stora. Vilken är omkretsen på Elsas badlakan?
  Problem 2

  En grupp vänner ska köpa en present tillsammans. Om var och en av dem bidrar med 140 kr så fattas det 40 kr. Men om var och en istället ger 160 kr så blir det 60 över. Hur mycket ska var och en betala för att det precis ska räcka till presenten?
  Problem 3

  En kvadrat med arean 125 cm² har delats in i fem delar, fyra kvadrater och ett L-format område som på bilden. Alla har samma area. Hur lång är den korta sidan, x, på det L-formade området?

  A) 1 cm    B) 1,2 cm    C) 2((√5)-2) cm    D) 3((√5)-1) cm    E) 5((√5) -2) cm

  problemen ...
  lösningarna ...
  Innehåll: UD

  Månadens problem, november 2006

  Svar och lösningar till november månads problem ...

  Problem 1  Figurerna föreställer talen 2, 3 och 4 med sina spegelbilder. Hur ska nästa figur se ut? [Ecolier 2006, uppg 4]  Problem 2

  En digitalklocka visar timmar (två siffror) och minuter (två siffror). Hur många gånger mellan en minut över midnatt (00:01) och en minut i midnatt (23:59) visar klockan en tid som blir densamma om den läses baklänges (t ex 15:51)? [Cadet 2005, uppg 6]  Problem 3  Arean av det skuggade området i figuren är 2π. Hur lång är sträckan AB? [Student 2005, uppg 21]

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, november 2007

  Problem 1  Hur stor del av figuren är blå?
  Problem 2

  Hur många timmar är en halv tredjedel av ett kvarts dygn?
  Problem 3

  Om både a och b är tal större än 1, vilken av följande kvoter är störst?


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, oktober 2007

  Problem 1

  Jorma har fått pengar för att köpa tennisbollar. Om han köper fem bollar så får han 10 kronor kvar, men för att köpa sju bollar måste han låna 20 kronor.
  Hur mycket kostar en tennisboll?
  Problem 2

  Kvadraten KLMN är sammansatt av en vit inre kvadrat och fyra likadana färgade rektanglar.  Var och en av de färgade rektanglarna har omkretsen 40 cm.
  Hur stor area har kvadraten KLMN?
  Problem 3

  En kvadrat är indelad i 25 likadana smårutor.  Hur stor är summan av de fem vinklarna MAN, MBN, MCN, MDN och MEN?

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, september 2007

  Problem 1

  Det ligger fem kort på bordet. De ligger så här:  Det gäller att få korten ordnade 1, 2, 3, 4, 5. Varje gång måste man låta två kort byta plats med varandra.
  Hur många omgångar behövs?  Problem 2

  Du har ett stort antal byggblock som alla har längden 1 dm, bredden 2 dm och höjden 3 dm.  Hur många sådana block går det minst åt för att bygga en kub?  Problem 3

  På bilden är förhållandet mellan cirkelsektorns radie och den inskrivna cirkelns radie 3:1.  Då är förhållandet mellan deras areor

  A) 3:2    B) 4:3    C) 5:3    D) 6:5    E) 5:4


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Svar och lösningar, april 2007

  Problem 1

  John lägger ett mönster av stickor. På bilden syns hur John har lagt en, två och tre våningar. Hur många stickor behöver han för att lägga 4 våningar?

  Svar: För varje större figur ökar antalet stickor som behövs i nedersta våningen med 3. Det behövs alltså 11 stickor till för det fjärde huset.

   


   
  Problem 2

  Robert paketerade blå och röda leksakskängurur, med högst tio i varje låda. Om han hade 178 kängurur av den ena färgen och 121 av den andra, hur många lådor skulle han behöva för att packa ner dem alla utan att blanda färgerna?

  Svar: Robert stoppar 10 av en färg i varje låda. Till de blå kängururna behövs 18 lådor och till de röda 13 dvs. totalt 31 lådor.  Problem 3

  Figuren visar graferna för funktionerna f och g. Vilken likhet gäller för alla x?

  Svar: C.

   


   


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Svar och lösningar, december 2006

  Problem 1  En känguru passerar genom en byggnad. Hon går bara genom trekantiga rum. Vid vilken öppning kommer hon ut?

  Svar: Utgång E. För att nå andra utgångar måste man passera rum med fler än tre väggar.  Problem 2

  Några kajor sitter på några stolpar i en trädgård, en kaja på varje stolpe. Tyvärr blir en kaja utan stolpe. Senare sitter samma kajor två och två på samma stolpar. Nu blir det en stolpe över. Hur många stolpar finns det i trädgården?

  Lösning: Kajorna är en fler än stolparna. Stolparna är en mer än hälften av antalet kajor.Beteckna antalet kajor med k och antalet stolpar med s. Då gäller: s = k – 1 och s = k/2 + 1.  Problem 3

  Ta ett tal, fördubbla det och dra bort 1. Efter att ha upprepat denna procedur ytterligare 98 gånger (hela tiden utgående från föregående resultat) hamnar man på talet 2100+1. Vilket var talet man startade med?

  Lösning:
  steg 1: 2x – 1 = 2(x – 1) + 1.
  steg 2: 2(2x – 1 ) – 1 = 4x – 3 = 22x – 3 = 22(x – 1) + 1.
  steg 3: 2(22x – 3) – 1 = 23x – 7 = 23(x – 1) + 1 osv. sammanlagt 99 gånger ger
  steg 99: 299(x – 1)+1=2100+1 ger x – 1 = 2 , dvs. x = 3.

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Svar och lösningar, januari 2007

  Problem 1

  Fyra personer får plats runt ett kvadratiskt bord när de sitter på varsin sida. Inför skolfesten ställer eleverna ihop sju sådana bord efter varandra till ett enda långt bord. Hur många personer får plats runt detta långbord? [Ecolier 2006, uppg 6]

  Svar: 16. Vid ett bord får 4 plats. För varje ytterligare bord blir det 2 platser till. Det får rum två vid varje bord, plus en vid varje kortsida på långbordet.  Problem 2

  Två sidor i en triangel är 7 cm vardera. Den tredje sidans längd är ett helt antal centimeter. Vilken är den största möjliga omkrets en sådan triangel kan ha? [Cadet 2006, uppg 8]

  Svar: 27 cm. Den tredje sidan måste vara kortare än 14 cm, dvs maximalt 13 cm.  Problem 3

  En kvadrat är uppdelad i 18 mindre kvadrater av vilka 17 har sidlängden 1. Hur stor area har den stora kvadraten? [Student 2004, uppg 7]

  Svar: 81. Kvadraten har två vinkelräta sidor med vardera 9 småkvadrater (tillsammans 17)

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Svar och lösningar, maj 2007

  Problem 1

  En rektangulär grusplan är 80 meter lång och dess area är 3200 kvadratmeter. En gräsplan är hälften så bred som grusplanen och har en area som är hälften så stor som grusplanens. Hur lång är gräsplanen?

  Lösning: Eftersom arean är 3200 m² och längden är 80 m så är bredden 40 m (3200/80). Gräsplanen har arean 1600 m² (3200/2) och bredden 20 m (40/2). Gräsplanen får då längden 80 m (1600/20). Rita gärna upp planerna och visa.  Problem 2

  En koalaunge äter upp löven från ett eukalyptusträd på tio timmar. Hans mamma och pappa äter dubbelt så fort. Hur lång tid tar det för familjens tre medlemmar att tillsammans äta upp löven från ett eukalyptusträd?

  Lösning: På tio timmar har familjen Koala satt i sig löv från 1 + 2⋅2 = 5 eucalyptusträd. Det gör 2 timmar för ett träd.  Problem 3

  En liksidig triangel ABC har sidlängden 4. Vilken är radien hos den cirkel med medelpunkt i A som delar triangeln i två delar med samma area?

  Lösning: Triangelns area är 4√3. Cirkelsektorn har medelpunktsvinkeln π/3 och arean 2√3.
  A=(v•r²)/2 ger (π/3•r²)/2 med lösningen r=√((12√3)/π).

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Svar och lösningar, mars 2007

  Problem 1

  Familjen Paddlare är mamma, pappa och Benjamin. De hyrde en kanot för tre personer. På hur många olika sätt kan de sitta i kanoten?[Ecolier 2001, uppg 5]

  Svar: 6 sätt. Lösning: 3!=3*2*1=6, (123), (132), (213), (231), (312) och (321) där mamma är 1, pappa 2 och Benjamin 3.  Problem 2

  Till och med när kamelen Desirée är törstig utgörs hennes vikt till 84% av vatten. När hon har druckit sig otörstig stiger vikten till 800 kg varav nu 85% är vatten. Hur mycket väger kamelen Desirée när hon är törstig? [Cadet 2001, uppg 16]

  Svar: 750 kg. Lösning: Antag att Desirées vikt när hon är törstig är x kg. 0,16x är Desirées "kroppsvikt utan vatten" när hon är törstig. 0,15*800 är Desirées "kroppsvikt utan vatten" när hon är otörstig. Det leder fram till ekvationen 0,16x = 0,15*800 med lösning x = 750.  Problem 3

  En tankspridd bergsklättrare passerade en bergsrygg längs den profil som syns i figur 1. Han gick från punkt A till punkt B. Ibland tappade han saker längs vägen och blev tvungen att går tillbaka och hämta dem. Figur 2 visar hans höjdposition som funktion av tiden. Hur många gånger gick han tillbaka? [Junior 2004, uppg 20]

   
  Svar: 3 gånger. Lösning: Kalla spetsarna i fig.1 för C, D och E. Samma höjdnivåer återfinns i fig.2. Första gången han går tillbaka är innan han kommer fram till höjd C, då går han ner till nivå D för att därefter gå upp till nivå C. Nästa gång han är på nivå D vänder han och går tillbaka till en högre höjd. Han går tillbaka en tredje gång, när han har kommit till nivån lägre än D.

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Svar och lösningar, november 2006

  Problem 1  Figurerna föreställer talen 2, 3 och 4 med sina spegelbilder. Hur ska nästa figur se ut?

  Svar: C
  Problem 2

  En digitalklocka visar timmar (två siffror) och minuter (två siffror). Hur många gånger mellan en minut över midnatt (00:01) och en minut i midnatt (23:59) visar klockan en tid som blir densamma om den läses baklänges (t ex 15:51)?

  Svar: Om man skriver upp de tider som uppfyller villkoret får man 15 olika.  Problem 3  Arean av det skuggade området i figuren är 2π. Hur lång är sträckan AB?

  Lösning: Beteckna den stora cirkelns radie med r, den stora vita cirkelns radie med r1 och den lilla vita cirkelns radie med r2. Då gäller r = r1 + r2 och πr ² − πr1² − πr2² = 2π som efter förenkling leder fram till r1 · r2 = 1

  Dra radien r från den stora cirkelns medelpunkt till A och låt x beteckna längden av halva AB. Avståndet från den stora cirkelns medelpunkt till tangeringspunkten mellan de två vita cirklarna är r1 – r2. Pythagoras sats ger x = 2.

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Svar och lösningar, november 2007

  Problem 1  Hur stor del av figuren är blå?

  Lösning
  Förflytta den vita triangeln längst ner i högra hörnet parallellt med baslinjen så att hypotenusorna för trianglarna i rutan sammanfaller med varandra (Alt spegla den vita triangeln) Det framgår då enklare att det blå området upptar halva arean av en kvadrat.

  Resultat: 5 1/2 ruta är vit och 1/2 ruta är blå, dvs 1/12 är blå
  Problem 2

  Hur många timmar är en halv tredjedel av ett kvarts dygn?

  Lösning
  Ett kvarts dygn: 24/4 = 6
  En tredjedel av ett kvarts dygn: 6/3 = 2
  En halv tredjedel av ett kvarts dygn: 2/2 = 1 timme
  Problem 3

  Om både a och b är tal större än 1, vilken av följande kvoter är störst?
  På Carlsons skola i Stockholm finns möjlighet att ägna sig åt matematisk problemlösning som elevens val. Från Enigma-gruppen, som den kallas, har vi fått en lösning på problem 3, (pdf) ...


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Svar och lösningar, oktober 2007

  Skicka in era lösningar!

  Den här månaden har vi fått lösningar från Carlsons skola i Stockholm, till uppgift 1 och 2 har vi fått olika lösningar gjorda av skolans elever samt till uppgift 3 en lösning av en av lärarna. Tack för det! Vi hoppas att detta kan stimulera er andra att också skicka in era lösningar.

  Problem 1

  Jorma har fått pengar för att köpa tennisbollar. Om han köper fem bollar så får han 10 kronor kvar, men för att köpa sju bollar måste han låna 20 kronor.
  Hur mycket kostar en tennisboll?

  Lösning
  Ett sätt att fördjupa förståelsen för problemställningen är att variera priser och antal och gör egna liknande problem. Reflektera över vad det finns för nödvändig information i problemet.

  Från Carlsons skola
  Jag har fem bollar och 10 kr. När jag köper 7 bollar måste jag låna 20 kr. Dvs jag har mina 5 bollar från tidigare och 10 kr och lägger till 2 bollar och 20 kr. Jag har fem bollar i båda fallen. Det som är annorlunda är 2 bollar, 10 kr och 20 kr. Då måste 2 bollar kosta 30 kr, dvs en boll kostar 15 kr.

  Eller med hjälp av en ekvation: Antag att en boll kostar x kr
  5x + 10 = 7x - 20
  5x + 10 - 5x = 7x - 20 - 5x
  10 = 2x - 20
  10 + 20 = 2x - 20 + 20
  30 = 2x
  15 = x
  Svar: En boll kostar 15 kr
  Problem 2

  Kvadraten KLMN är sammansatt av en vit inre kvadrat och fyra likadana färgade rektanglar.  Var och en av de färgade rektanglarna har omkretsen 40 cm.
  Hur stor area har kvadraten KLMN?

  Lösning
  Observera att halva omkretsen av en rektangel är lika med längden på den yttre kvadratens sida. Intressant att undersöka är vilken längd och bredd som rektanglarna kan ha? Hur stor area kan den inre vita kvadraten ha?

  Från Carlsons skola
  Lösning 1:
  Varje rektangel har en omkrets på 40 cm. Hur man än väljer rektangelns bas och höjd så får halva rektangeln en omkrets på 20 cm. Dvs en bas och en höjd tillsammans blir 20 cm. Runt om kvadraten KLMN stöter man på en kortsida och en långsida fyra gånger.

  Varje sida i kvadraten består av en bas och en höjd
  tillsammans och är 20 cm lång.
  Kvadratens area blir då 20 x 20 = 400 cm²
  Svar: kvadratens area är 400 cm²

  Lösning 2:  Om hela omkretsen är 40 cm då måste halva omkretsen vara 20 cm.
  Kvadraten begränsas av fyra sådana bitar.
  20 x 4 = 80 cm
  Dvs varje sida är 80/4= 20 cm

  A= S x S
  = 20 x 20
  = 400 cm²
  Svar: kvadratens area är 400 cm²

  Lösning 3:  A= S x S
  = (x+y)(x+y)
  = 20 x 20
  = 400 cm²
  Svar: kvadratens area är 400 cm²  Problem 3

  En kvadrat är indelad i 25 likadana smårutor.  Hur stor är summan av de fem vinklarna MAN, MBN, MCN, MDN och MEN?

  Lösning
  För att lösa problemet kan vi tänka oss att vi flyttar triangeln MAN så att A hamnar i hörnet E. Flytta på samma sätt triangeln MBN så att B hamnar i hörnet och gör på liknande sätt med trianglarna MCN och MCD. Då ser vi att summan av vinklarna är 45°. Olika lösningsmetoder kan diskuteras, t ex laborativt genom att ha fem rutnät med en vinkel markerad per rutnät och ett tomt rutnät. Då kan man klippa ut vinklarna och flytta dem på lämpligt sätt.

  Här kan du ladda ner en pdf med en lösning från Cecilia Christiansen, lärare på Carlsons skola ...

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Svar och lösningar, september 2007

  Problem 1

  Det ligger fem kort på bordet. De ligger så här:  Det gäller att få korten ordnade 1, 2, 3, 4, 5. Varje gång måste man låta två kort byta plats med varandra.
  Hur många omgångar behövs?

  Lösning: Ett förslag är att byta kort 2 och 5, sedan 1 och 2 samt 3 och 4.


  Vi har också fått en lösning från Alice och Alva i Halmstad:
  Hej vi har kommit på ett sätt, vi flyttar runt lapparna 3 gånger.
  4:an byter plats med 3:an,
  2:byter plats med 1:an,
  och 5:an byter plats med 1:an.
  Det här var en av lösningarna vi kom på några fler.
  Alice och Alva
  Problem 2

  Du har ett stort antal byggblock som alla har längden 1 dm, bredden 2 dm och höjden 3 dm.  Hur många sådana block går det minst åt för att bygga en kub?

  Lösning: Volymen på ett byggblock är 6. Kubens volym är något tal upphöjt i 3, men måste också vara delbart med 6. Sidorna, 1, 2, 3, 4 och 5 dm är alltså inte möjliga. En kub med sidan 6 går dock att bygga genom att bygga en kvadratisk bottenplatta med höjden 1 dm av 6 byggblock och sedan lägga sex sådana kvadrater ovanpå varandra. För att få en kub behövs det sex sådana plattor, dvs 6 x 6 = 36 tegelstenar.
  Problem 3

  På bilden är förhållandet mellan cirkelsektorns radie och den inskrivna cirkelns radie 3:1.  Då är förhållandet mellan deras areor

  A) 3:2    B) 4:3    C) 5:3    D) 6:5    E) 5:4

  Lösning:  Anta att den inskrivna cirkeln har radien r och arean πr². Då har cirkelsektorn radien R=3r. Dra radien R i cirkelsektorn genom den inskrivna cirkelns medelpunkt M. Den rätvinkliga triangeln OAM är en halv liksidig triangel. Det ger att cirkelsektorns medelpunktsvinkel är 60°, och dess area är π(3r)²/6=3πr²/2. Förhållandet mellan areorna är 3:2.


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, april 2008

  Problem 1

  Hur många gram väger kängurun?
  Problem 2

  Vid ett glasstånd säljs glass av sju smaker. En grupp matematiklärare kommer till ståndet och alla köper en strut med två olika smaker, men ingen vill välja samma smakkombination som någon annan. Hur många olika kombinationer är möjliga?
  Problem 3

  Man har tre primtal a,b,c med a>b>c. Om a+b+c = 78 och a–b–c = 40 så är abc =
  A) 438    B) 590    C) 1062    D) 1239    E) 2006

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, april 2009

  Problem 1

  Greta promenerar längs stigen från vänster till höger. När stigen delar sig måste hon välja den ena stigen. Hon vänder inte och går tillbaka. Längs stigen hittar hon lappar med bokstäver på. Dem plockar hon upp och lägger i sin korg. Vilka bokstäver kan hon få i korgen?


  Problem 2

  Fyra pojkar köpte en present till sin far. Ett av barnen gömde presenten. Modern frågade dem vem som hade gömt presenten. De fyra pojkarna kom med följande påståenden:
  Alfred: ”Det var inte jag! ”
  Benjamin: ”Det var inte jag! ”
  Christian: ”Det var Daniel! ”
  Daniel: ”Det var Benjamin! ”
  Precis en av pojkarna lurades. Vem hade gömt presenten?
  Problem 3

  Om man vet att log(√2005 +√1995 )=n, vilket värde har då log(√2005 – √1995 )?

  A: n – 1    B: 1 – n    C: 1n    D: n + 1    E: Omöjligt att avgöra

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, april 2010

  Problem 1

  Räkneorden för 1 till och med 10 på Hawaiianska är (i oordning):
  Ewalu
  Umi
  Ekolo
  Elima
  Eono
  Ekahi
  Ehiku
  Elua
  Eiwa
  Eha

  I matteboken har någon skrivit följande:
  Ekahi+Ekahi=Elua
  Ekahi+Elua=Ekolu
  Ekolu+Ekolu+Ekolu=Eiwa
  Elua+Elua+Elua+Elua+Elua=Umi
  Elua+Elua=Eha
  Elima+Elima=Umi
  Elima+Ekolu=Ewalu
  Eono+Elua=Ewalu
  Ehiku+Ekolu=Umi

  Kan ni fundera ut vilka hawaiianska räkneord som motsvarar de svenska räkneorden?
  Problem 2

  Ali har hittat en gammal bok där det fattas en del sidor. Efter en vänstersida med nummer 24 kommer en högersidan som har nummer 45. Hur många blad fattas däremellan?
  Problem 3

  På en frågesport med 20 frågor ges 7 poäng för varje rätt svar, 2 minuspoäng för varje felaktigt svar och noll poäng för varje överhoppad fråga. Anna fick 87 poäng. Hur många frågor hade hon hoppat över?

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, april 2011

  Problem 1

  Sex tal står skrivna på korten här intill. Vilket är det minsta tal man kan bilda genom att lägga korten efter varandra?

  Problem 2

  Boris är född 1 januari 2002 och han är 1 år och 1 dag äldre än Irina. Vilken dag föddes Irina?
  Problem 3

  Talen 1, 4, 9, 16, 25 etc kallas jämna kvadrater. Hur många procent av de tio tusen första positiva heltalen 1, 2, 3, ... , 9999, 10 000 är jämna kvadrater?


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, april 2012

  April, vårmånad. Gå ut och sola näsan, det är nyttigt. Men det också nyttigt att motionera hjärnan, för såväl ung som gammal. Lös månadens problem! Många skickar in lösningar på alla tre problemen, vilket vi naturligtvis tycker är roligt. Försök du också!

  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner april månads problem som pdf ...

  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  Innehåll: LR

  Månadens problem, april 2013

  Här kommer tre nya problem från den problematiske Leo. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner april månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  Innehåll: LR

  Månadens problem, april 2014

  Här kommer tre vårproblem. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner april månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  problemen ...

  lösningarna ...

  Innehåll: LR

  Månadens problem, april 2015

  Här kommer de tre marsproblemen. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner april månads problem som pdf ...


  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Innehåll: LR

  Månadens problem, april 2016


  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
  Ladda ner april månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Innehåll: LR

  Månadens problem, april 2017


  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
  Ladda ner april månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Problemen är utvalda av Susanne Gennow.
  Innehåll: LT

  Månadens problem, december 2008

  Problem 1

  Sofia knyter en rosett intill sitt högra öra. Hon ställer sig framför en spegel. Hur många av bilderna nedan är det möjligt att hon kan se i spegeln?
  A: ingen    B: 1    C: 2    D:3    E: alla fyra
  Problem 2

  Du har sex pinnar med längderna 2 cm, 5 cm, 10 cm, 1997 cm, 2000 cm och 2003 cm. Välj ut tre av pinnarna och gör en triangel av dem. Hur många olika val av pinnar finns det som fungerar?
  Problem 3

  Med längden av ett positivt heltal n, menar vi antalet primtalsfaktorer i n. Längden av talet 90 är exempelvis lika med 4, eftersom 90=2·3·3·5. Hur många udda tal under 100 har längden 3?

  A: 2    B: 3    C: 5    D: 7    E: inget av dessa svar

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, feb 2010

  Problem 1

  Daniela har kubiska klossar. De är alla lika stora. Hon har lagt ner några av klossarna i en kubisk låda så som du ser på bilden. Hur många fler klossar kan hon få ner i sin låda?

  Problem 2

  Lajka och hennes husse är på hunduppvisning. Från punkt A till punkt O går en rak bana. Den är 24 m lång. Lajka springer i snön från A till B. Sen springer hon vidare till C, D, E, F osv ända till punkten O. Tillsammans med banan bildar hennes spår kvadrater. Hur långt springer Lajka?

  Problem 3

  Två halvcirklar är uppritade i figuren. Kordan CD, som har längd 4, är parallell med den stora halvcirkelns diameter AB och tangerar den mindre halvcirkeln. Hur stor area har det skuggade området?  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, feb 2011

  Problem 1

  När tränaren visslade i sin pipa ställde cirkusaporna upp sig på 6 led. I varje led fanns det 4 apor. Sen blåste han igen och aporna flyttade sig så att det blev 8 led istället. Hur många apor fanns det då i varje led?
  Problem 2

  På två parallella linjer är sex punkter markerade. På den ena linjen ligger fyra punkter och på den andra linjen ligger två punkter. Hur många trianglar finns det som har sina hörn i tre av de sex punkterna?

  Problem 3

  Alla invånare i en by har olika antal hårstrån. Ingen av dem har precis 2007 hårstrån. Kim är den bybo som har flest hårstrån. Antalet bybor är fler än Kims hårstrån. Vilket är det största möjliga antalet bybor?  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, feb 2014

  Här kommer tre problem att lösa så här i sportlovstider. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner februari månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  Innehåll: LR

  Månadens problem, feb 2015

  Här kommer de tre februariproblemen. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner februari månads problem som pdf ...


  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Innehåll: LR

  Månadens problem, februari 2012

  Nu är det dags Månadens problem igen, nu för februari. Glöm inte att du kan ladda ner problemen i pdf-format. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner februari månads problem som pdf ...  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg
  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: LR

  Månadens problem, februari 2013

  Välkommen tillbaka till Månadens problem från juluppehållet. Här kommer tre nya problem. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner februari månads problem som pdf ...

  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  Innehåll: LR

  Månadens problem, februari 2016


  Problem 1 handlar om bokstäver, problem 2 om palindromtal och i problem 3 återkommer vi till novembers och januaris tema rektanglar, men problemet kräver nu också kunskaper i funktionslära.
  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
  Ladda ner februari månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Innehåll: LR

  Månadens problem, februari 2017


  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
  Ladda ner februari månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Problemen är utvalda av Susanne Gennow.
  Innehåll: LT

  Månadens problem, februari 2018  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.


  Ladda ner februariproblemen som pdf ...
  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  problemen ...

  lösningarna ...

  Problemen är utvalda av Susanne Gennow.


  Innehåll: LT

  Månadens problem, jan 2010

  Problem 1

  Undersök när summan av tre positiva heltal är delbara med 3 om:
  a) alla tre talen är lika stora
  b) precis två av talen är lika stora
  c) talen är konsekutiva, dvs är i ordningsföljd  Problem 2

  Medelvärdet av tio olika positiva heltal är lika med 10. Hur stort kan det största av talen vara som mest?
  Problem 3

  Placera en punkt inuti en liksidig triangel så att summan av avstånden från punkten till triangelns sidor blir så liten som möjligt. Motivera lösningen.


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, jan 2011

  Problem 1

  I hålet passar två pusselbitar. Vilka?
  Problem 2

  Summan av fem på varandra följande heltal är 2005. Vilket är det största av de fem talen?

  Problem 3

  Bilden föreställer tre halvcirklar. Ändpunkterna A och B på den övre halvcirkeln ligger rakt ovanför mittpunkterna E och F till de två undre halvcirklarna. Om varje halvcirkel har radien 2 cm, hur många cm² är arean av det skuggade området?

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, jan 2011

  Problem 1

  I hålet passar två pusselbitar. Vilka?
  Problem 2

  Summan av fem på varandra följande heltal är 2005. Vilket är det största av de fem talen?

  Problem 3

  Bilden föreställer tre halvcirklar. Ändpunkterna A och B på den övre halvcirkeln ligger rakt ovanför mittpunkterna E och F till de två undre halvcirklarna. Om varje halvcirkel har radien 2 cm, hur många cm² är arean av det skuggade området?

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, jan 2011

  Problem 1

  I hålet passar två pusselbitar. Vilka?
  Problem 2

  Mittpunkten i kvadraten KLMN är punkten O. Vinklarna AOB och COD är båda räta. Kvadratens sidlängd är 2 cm. Vilken area har den skuggade delen?
  A) 1 cm²    B) 2 cm²   C) 2,5 cm²    D) 2,25 cm²   E) det beror på hur man väljer punkterna B och C

  Problem 3

  I en låda ligger tre röda kort, tre gröna kort, tre gula kort och tre blå kort. De tre korten av respektive färg är numrerade 1, 2 och 3. Tre kort tas på måfå ur lådan. Vilket av följande händelse är mest sannolik?
  A) De tre korten är av samma färg
  B) De tre korten har alla olika nummer
  C) De tre korten är alla av olika färg
  D) De tre korten har samma nummer
  E) Alla uppräknade utfall är lika sannolika


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, jan 2014

  Gott nytt år! Här kommer tre problem att lösa i början av terminstart. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner januari månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  Innehåll: LR

  Månadens problem, jan 2015

  Här kommer de tre första problemen för 2015. Hoppas ni hafts ett skönt lov och nu är ivriga att sätta tänderna i nya problem. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner januari månads problem som pdf ...


  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Innehåll: LR

  Månadens problem, januari 2008

  Problem 1

  Josef bor vid en gata där husen är numrerade från 1 till 24. Varje hus har en brevlåda med husets nummer på. Hur många tvåor finns det på brevlådorna längs Josefs gata?
  Problem 2

  Ett bi rör sig genom kupans celler enligt en bestämd regel. Till vilken cell, A–E, flyttar sig biet härnäst?  Problem 3

  Motsatta sidor på en tärning har alltid 7 ögon tillsammans. En tärning rullas så som figuren visar. I startläget har den tre ögon uppåt. Hur många ögon kommer upp i slutläget?
  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, januari 2009

  Problem 1

  Fyra gråsparvar sitter på ett staket. De heter Leo, Olle, Moa och Ida. Leo sitter mitt emellan Olle och Moa. Avståndet mellan Olle och Leo är detsamma som avståndet mellan Moa och Ida. Leo sitter 4 meter från Ida. Hur långt från Ida sitter Olle?
  Problem 2

  Hur mycket kostar en boll?


  Problem 3

  Rektangeln på bilden är indelad i 7 kvadrater. De tre grå kvadraterna till höger har sidlängden 8 cm. Vilken sidlängd har den stora vita kvadraten?


  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, januari 2012

  Efter upphållet i december för att ge Adventskalendern utrymme kommer nu Månadens problem för januari. Glöm inte att du kan ladda ner problemen i pdf-format. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner januari månads problem som pdf ...  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg
  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: LR

  Månadens problem, januari 2016

  Gott nytt år!
  För att klara problem 1 behöver man framför allt kunna veckodagarnas namn. Problem 2 nu och problem 2 i november ser ganska lika ut men deras lösningsmetoder är olika. Allmänna metoder att lösa problem 3 är ganska jobbiga men ett särskilt förhållande mellan sträckornas längder möjliggör här en enkel lösning.
  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
  Ladda ner januari månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Innehåll: LR

  Månadens problem, januari 2017


  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
  Ladda ner januari månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Problemen är utvalda av Susanne Gennow.
  Innehåll: LT

  Månadens problem, januari 2018


  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
  Ladda ner januariproblemen som pdf ...
  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Problemen är utvalda av Susanne Gennow.
  Innehåll: LT

  Månadens problem, maj 2008

  Problem 1

  På bordet ligger det papperstrianglar och pappersrektanglar utspridda. De ligger inte kant emot kant och inte på varandra. Tillsammans har de 17 hörn. Hur många trianglar ligger det på bordet?

  A) 1    B) 2     C) 3     D) 4     E) 5
  Problem 2

  Hur lång är den stora kvadratens sida, märkt med ” x ”?
  Problem 3

  Hur många olika kvadrater finns det som har ett av sina hörn i punkten (−1, −1) och minst en av koordinataxlarna som symmetriaxel?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5    E) 6

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, maj 2009

  Problem 1

  Agnes är 10 år. Hennes mamma Lisa är 4 gånger så gammal. Hur gammal är Lisa när Agnes är dubbelt så gammal som hon är nu?
  Problem 2

  Den hemliga kombinationen till ett kassaskåp är ett tresiffrigt tal där alla siffror är olika. Hur många sådana kombinationer kan du göra med siffrorna 1, 3 och 5? Utveckling av problemet, hur många kan man göra med siffrorna 0 till 9?
  Problem 3

  Man startar med en kvadrat ABCD med sidlängd 1. Sedan ritar man ut alla kvadrater som har två hörn gemensamt med kvadraten ABCD. Hur stor area har området som täcks av (minst en av) dessa kvadrater?

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, maj 2010

  Problem 1

  Det finns fem hus utefter varandra på Färgvägen: ett blått, ett grönt, ett gult, ett rosa och ett rött. Husen är numrerade från 1 till 5 som på bilden.


  • Det blå och det gula huset har jämna nummer.
  • Det röda huset har bara det blå huset som granne.
  • Det blå huset ligger mellan det gröna och det röda.

  Vilken färg har huset med nummer 3?
  Problem 2

  Kalle har skrivit ner ett tiosiffrigt tal. Om man lägger ihop alla siffrorna i detta tal får man 9. Vad får man om man multiplicerar ihop alla siffrorna i detta tal?
  Problem 3

  Ett visst år var det fler torsdagar än tisdagar. Vilka dagar fanns det flest av under året därpå? Inget av de två åren var ett skottår.

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, maj 2011

  Problem 1

  Theresa har 37 CD-skivor. Hennes kamrat Claudia säger: ”Om du ger mig 10 av dina skivor så har vi lika många var.” Hur många CD-skivor har Claudia?
  Problem 2

  Ann har åtta stycken femcentsmynt och hennes bror Dan har nio stycken tvåcentsmynt. De ska byta mynt mellan sig så att de får lika mycket pengar. Vilket är det minsta antal mynt som måste byta ägare för att de båda ska ha lika mycket pengar?
  Problem 3

  Det ligger sju kort i en låda. Korten är numrerade från 1 till 7. Först tar Sofia upp tre kort. Sen tar Ali upp två kort. Det ligger alltså två kort kvar i lådan. Sofia säger sedan till Ali: ”Jag vet att summan av talen på dina kort är ett jämnt tal.” Vilken summa har talen på Sofias kort?

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, maj 2012

  Maj! Sommaren är snart här. Men för den sakens skull bör vi inte tappa stinget. Fortsätt oförtrutet att lösa månadens problem! Många skickar in lösningar på alla tre problemen, vilket vi naturligtvis tycker är roligt. Men om du lyckas med ett eller två så skicka lösningen till oss i alla fall!

  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner maj månads problem som pdf ...

  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  Innehåll: LR

  Månadens problem, maj 2013

  Här kommer tre nya problem från den problematiske Leo. Deta blir de sista problemen innan sommaren. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner maj månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  Innehåll: LR

  Månadens problem, maj 2014

  Här kommer tre majproblem. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner maj månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  problemen ...

  lösningarna ...

  Innehåll: LR

  Månadens problem, maj 2015

  Här kommer de tre majproblemen. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner maj månads problem som pdf ...


  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Innehåll: LR

  Månadens problem, maj 2017


  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
  Ladda ner maj månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...
  lösningarna ...
  Problemen är utvalda av Susanne Gennow.
  Innehåll: LT

  Månadens problem, mars 2009

  Problem 1

  Robert bygger en tunnel av små likadana klotsar. När han tröttnar på tunneln bygger han en pyramid istället. Hur många av klotsarna från tunneln blir över när han har byggt sin pyramid?


  Problem 2

  De tre skålarna P, Q och R är ordnade från vänster till höger efter stigande vikt. Var ska den fjärde skålen placeras för att viktordningen ska behållas?


  Problem 3

  En låda äpplen kostar 2 euro, en låda päron kostar 3 euro och en låda plommon kostar 4 euro. Åtta lådor frukt kostade 23 euro. Vilket är då det största möjliga antalet lådor med plommon?

  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, mars 2010

  Problem 1

  Harry har tre systrar och fem bröder. Hur många systrar och bröder har hans syster Sally?
  Problem 2

  Femton karameller delas ut bland ett antal kängurur. Varje känguru får minst en karamell. Inga kängurur får samma antal karameller. Hur många kängurur kan det vara som mest?  Problem 3

  Hur många olika vägar finns det från punkten A till punkten B i figuren, om ingen punkt får passeras mer än en gång?  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, mars 2011

  Problem 1

  Maria viker ett papper fem gånger som figuren visar.
  Sedan sticker hon hål genom det hopvikta papperet, så som sista bilden visar. Därefter viker hon ut pappret igen. Hur många hål har det utvikta papperet, dvs hela det stora papperet?
  Problem 2

  Madame Dupont tar en 2 timmars promenad. Först går hon en sträcka på plan mark, därefter går hon uppför en backe. Sedan vänder hon och går tillbaka samma väg hem igen. Hennes hastighet är 4 km/h på plan mark, 3 km/h i uppförsbacken och 6 km/h nedför backen. Hur lång sträcka går Madame Dupont sammanlagt?

  Problem 3

  Summan av fem på varandra följande heltal är lika med summan av de tre närmast efterföljande heltalen. Vilket är det största av dessa åtta tal?  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: UD

  Månadens problem, mars 2012

  Mars, mars måne, jag kan lura dig till Skåne! En gammal ramsa, som ni kanske känner igen? Fast lugn, vi lurar ingen, alla problemen är på riktigt och kan lösas med lite hjärnaktivitet. Många skickar in lösningar på alla tre problemen, vilket vi naturligtvis tycker är roligt. Försök du också!

  Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner mars månads problem som pdf ...  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg
  problemen ...
  Array
  lösningarna ...
  Array
  Innehåll: LR

  Månadens problem, mars 2013

  Här kommer tre nya problem från den problematiske Leo. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner mars månads problem som pdf ...

  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  Innehåll: LR

  Månadens problem, mars 2014

  Här kommer tre vårproblem. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

  Ladda ner mars månads problem som pdf ...
  Skicka in lösningar

  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

  Skicka era bidrag ...

  eller

  Nämnaren/NCM
  Göteborgs universitet
  Box 160
  405 30 Göteborg

  Innehåll: LR

  Månadens problem, mars 2015

  Här kommer de tre marsproblemen. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner mars månads problem som pdf ...


  Skicka in lösningar
  Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
  problemen ...